Skip to content

Skip to secondary menu

Skip to table of contents

Yehofa Kotoigi

Okanisitongo

Aliki Gadu da yu o libi fu tego

PISI 7

Sama a be Yesesi?

Sama a be Yesesi?

 PISI 7

A Yehofa be sende Yesesi kon a goontapu 1 Yohanisi 4:9

Efu wan sama wani piisii Yehofa, da a mu aliki a manpikin fi en. Fosi Gadu be meke Adan, a be meke wan makiti manpikin a tapu anda. A manpikin de a wan jeje, wi á poi si en.

Bakaten, neen Yehofa poti a manpikin fi en de aini a bee fu wan uman den e kai Maliya, di á be didon anga man ete. A meke a pikin na a foto Betelehem. A pikin den be e kai Yesesi.​—Yohanisi 6:38.

Di Yesesi be de wan libisama a goontapu ya, dan a be e soi taki a abi den seefi manii fu Gadu. Bika a be abi bun manii, anga a be lobi sama tu. Á be e feele fu leli sama den toli fu Yehofa.

 Yesesi be e du bun sani, ma toku so den be e buusé en. 1 Peitilisi 2:21-24

Yesesi be e deesi siki sama. A be meke son sama di be dede kon a libi baka.

Den kéliki fesiman be e buusé Yesesi, fu di a be e taigi den taki den e leli sama falisi sani. A be soi den tu taki den nai tyai den seefi bun.

Den kéliki fesiman be meke den sama fu Loma fon Yesesi. Den meke den kii en tu.

Moo toli

GADU ABI BUN NYUNSU GI U!

Sama a Yesesi Kelestesi?

Kon sabi saide Yesesi be mu dede, san na a paiman anga san ai du nownow.