Skip to content

Skip to secondary menu

Jehovah’s Witnesses

Dinka

Kïet Kuen Bible

Kiiet wel Bible li thoo ŋu kaka aleu baka dhɛl piny piŋ adɔm rot piŋ. Madhïka, beeŋ lin jam videos alou thin aya.

Kuany thok tënë thook to thanda kic, ku tuany Wic Wic ku tiŋ ye kiët ŋo ci guire thini aya tene thöŋe. Tau abaŋ coknhom to ku tiŋ kiëët thööŋ.

 

Sorry, this type of online content is currently not available in this language.

Content is available in this language on the following pages: