Skip to content

Skip to secondary menu

Jehovah’s Witnesses

Dinka

Bi Mɛɛm Thok Ebën?

Bi Mɛɛm Thok Ebën?

Ye tak keye . . .

  • ee yic?

  • aye ɣei?

  • tɛk dɛ̈t?

 YEŊÖ EE WËL E NHIALIC LUEL?

“Nhialic abi piu wɛɛc wei e ke nyin, ku thou abi liu ayi dhieu ku arɛɛm abi liu aya. Ku ka thɛɛr abi jal eben.”​—Nyuuth 21:⁠3, 4.

YEŊO YEN WƐTDIC TËNË YIN?

Nhialic ace karac loi tënë kɔc.​—Jakop 1:​13.

Ee ɣook dɛ̈t puoth buk ŋic lɔc Nhialic aŋic mɛɛmda.​—Dhekaria 2:8.

Aŋɔthkuɔ lɔn bi mɛɛm ebën thök.​—Diɛt 37:​9-​11.

 LËUKU KU BUK GAM E YIC WËL E NHIALIC LUEL?

Ee yic, wɛt käŋ karou:

  • Nhialic aman mɛɛm ku käk cie lacok. Thɔɔŋic Yakoba Nhialic te yen tɛk thin thɛɛr ee kɔcke kuc cieŋ arac. Aye wël Nhialic luel “lɔn cï yen puɔu riäk tënë kɔc ci kacke kuoc ciɛŋ.”​—Bäny ke Luk 2:​18, New World Translation.

    Nhialic aci aguɔth apɛi. Të cimen, ye wël Nhialic “cin läŋic riɛm” raan cïn guɔp awuoc amɛɛn Nhialic apɛi (Arët).​—Këŋ 6:​16, 17.

  • Nyialic ke diɛɛr ok toktok. Ace raan rot yen ŋic “nuande ku arɛɛmde” aŋic Yakoba aya!​—2 Lëk de Akööl 6:​29, 30.

    Bänydic, Yakoba abi mɛɛm nyai tënë ayi raan ebën. (Mathayo 6:​9, 10) Ye mënnë, aye kɔc wïc yen puou ebën dɛ̈t puɔth.​—Luɔi de Tuuc 17:27; 2 Korinthoi 1:​3, 4.

 KU TAKIC APƐI

Yeŋo Nhialic mɛɛm puol?

Wël Nhialic athiëëcka dhuknhiim tënë ROMAI 5:​12 ku 2 PETERO 3:​9.