Skip to content

Jehovah’s Witnesses

Select language Dinka

Yeŋa mac Pinynhom?

Yeŋa mac Pinynhom?

Ye tak keye . . .

  • ee Nhialic?

  • ee raan?

  • kajueec kɔk?

 YEŊÖ EE WËL E NHIALIC LUEL?

“Jɔŋrac yen amac pinynhom.”—1 Jɔn 5:19.

“Wen e Nhialic aci ben bi loi jɔŋrac ben raac.—1 Jɔn 3:8.

YEŊO YEN WƐTDIC TËNË YIN?

Ee yic, aye karac rot loi pinynhom nyuoth.—Nyuuth 12:12.

Käk aye ɣook cɔl gäm bi pinynhom rot war bi piath a piɛi.—1 Jɔn 2:17.

 LËUKU KU BUK GAM E YIC WËL E NHIALIC LUEL?

Ee yic, wɛt käŋ kadiäk:

  • Kuum Joŋrac aci lony. Yakoba abi kuɔm Joŋrac wëër bei kɔc yiëth. Aci luel abi “lɔi Joŋrac nyai” ku abi karac ci Joŋrac luɔi cɔk piny.—Ɣeberuu 2:14, New World Translation.

  • Nhialic aci Yecu Kritho kuany ku bi pinynhom kuum. Kuɔm Yecu aci thööŋ keek kuɔm Joŋrac laŋic rɛɛc, ku nhieer rot. Aci Nhialic luel: “Abi puɔu aye akäc tënë kɔc rot kuɔr piny ku kɔc ŋööŋ nyin. Ku abi kɔc kuony bei yaaŋic ku tɔŋtɔŋ.”—Diɛt 72:13, 14.

  • Nhialic ace jam lueth. Aye wël Nhialic luel: “Arilic bi Jam lueth.” (Ɣeberuu 6:18) Ke ci Yakoba luel acit ke ci rot loi! (Yithaya 55:10, 11) “Bɛ̈ny mac pinynhom abi cuat wei riɛl.”—Jɔn 12:31.

 KU TAKIC APƐI

Bi pinynhom yidä të le ɣaan kuum yen nyiai?

Wël Nhialic athiëëcka dhuknhiim tënë DIƐT 37:10, 11 ku NYUUTH 21:3, 4.