Skip to content

Skip to secondary menu

Jehovah’s Witnesses

Dinka

Ye ŋo Yen Bääny e Nhialic?

Ye ŋo Yen Bääny e Nhialic?

Yel uel ke . . .

 • tɔu yï puou?

 • aye jam path?

 • aye baany töu nhial?

 YEŊÖ EE WËL E NHIALIC LUEL?

“Nhialic tɔu nhial abi bäänyde loi bääny cïn ke be raac.”​—Danyel 2:​44, New World Translation.

“Meth aci gäm ɣook, ku bääny abi tɔu ye kët.​—Yithaya 9:6.

YEŊO YEN WƐTDIC TËNË YIN?

 • Bääny puɔth bi kuɔny ba ciɛŋ e ciɛŋ path. kuɔm path bi ɣook yiëk.​—Yithaya 48:17, 18.

 • Pinynhom yam bi bɛn, abi laŋ piir lajik ku miɛt puɔu.​—Nyuuth 21:​3, 4.

 LËUKU KU BUK GAM E YIC WËL E NHIALIC LUEL?

Ee yic, wɛt käŋ karou:

 • Aci Yecu nyuɔth ke bi Bääny Nhialic dhiɛ̈l loi. Yecu aci kɔc ken piööcke piɔɔc erook bi Bääny Nhialic Ben, ku wɛtde yaloi pinynhom. (Mathayo 6:​9, 10) Yecu aci nyooth të bi röök aya dhuk nhom.

  Të ɣon rëër yen pinynhom, Yecu aci kɔc näk cɔk cääm e miëth. Aci kɔc tuäny yïëk pial e guop, aci piir dhuɔk kɔc ci thou! (Mathayo 15:29-​38; Jɔn 11:38-​44) Ke ye bäny Bääny Nhialic akol tueŋ, Yecu aci kadhëëŋ nyuoth tënë kebi luɔi kɔc mɛɛc keek Bääny ee Nhialic yic.​—Nyuuth 11:15.

 • Käk loi rot pinynhom aye nyuɔth lɔn ci Bääny Nhialic thiɔk ben. Yecu ci luel kam këc Bääny Nhialic bɛn keek dɔɔr pinynhom, kapinynhomda abi lääŋ tɔŋ tɔŋ, cɔk, ku yiaak piny.​—Mathayo 24:​3, 7.

  Käk rot loi acuk tiŋ yakol. Aleuku ku buk gäm lɔn bi Bääny Nhialic kuat ke maam kɔc eben nyai yëmënë.

 KU TAKIC APƐI

Bi aya piir cit ŋo tele Bääny Nhialic kuɔm ëë pinynhom?

Wël Nhialic athiëëcka dhuknhiim tënë DIET 37:​29 ku YITHAYA 65:21-​23.