Skip to content

Skip to secondary menu

Jehovah’s Witnesses

Dinka

Athor ku Athorthii Piööce Bible

Piööc e Bible tene cok nhiim kaa abeu bi kuony ba athor ku athorthii dhɛl piny. Pïŋ athor ku jam cïn videos tɔ thin aya thook juec.

Kuany thok tene thook thandukic, ku tuany ku Wic Wic ku tïŋ athorthii ku warɛk ci thïooŋ tɔ thin kääk aya. Tua abaŋ coknhiim ku tïŋ athorthii thööŋ.

 

TIŊ
Grid
List

Ye Wёl ee Nhialic tiŋ Kadä?

Ye ŋo yen Bääny e Nhialic?

Yeŋa mac Pinynhom?

Ye tё nɛn bi Ɣook Ɣook käk Thiёёc Ciɛŋ Piir Dhuk Nhiim?

Ye Piir Akol Tueŋ tiŋ Kedä?

Ye Ŋo’e Miɛth Puou bɛi Ciɛŋ Baai yic?

Bi Mɛɛm Thok Ebёn?

Bi kɔc cï Thou ben Piir Eyic?

Some updates made to digital publications may not yet appear in the printed editions.