Skip to content

Skip to secondary menu

Jehovah’s Witnesses

Dinka

Nyooth Nyuoth

Kuen abeeric ku dhɛl kääk pioc ben bei Ɣonbetiel ku Paacje! athor ku kaak kook ci nyuoth piny. Piŋ e path wël ci kuen athor kuaic tene thook juecic. Dai ku dhɛl videos thock juec, jam cin aya.

Lɔɔ thok tene thook to thandukic, ku tuany Wicwic ku tiŋ athor ku aworek ci thiooŋ tene thok ke.

TIŊ
Grid
List

Why Study the Bible?

Ye Wёl ee Nhialic tiŋ Kadä?

Yeŋa mac Pinynhom?

Ye ŋo yen Bääny e Nhialic?

Ye tё nɛn bi Ɣook Ɣook käk Thiёёc Ciɛŋ Piir Dhuk Nhiim?

Ye Piir Akol Tueŋ tiŋ Kedä?

Ye Ŋo’e Miɛth Puou bɛi Ciɛŋ Baai yic?

Bi Mɛɛm Thok Ebёn?

Bi kɔc cï Thou ben Piir Eyic?

Some updates made to digital publications may not yet appear in the printed editions.