Tro jë kowe la alien

Tro jë kowe la itre mekune ka co

Itretre Anyipici Iehova

Drehu

Itre Ithuemacany Göi Itre Biero Me Ihamë

Ange hane pi traqa troa ihamë ngöne la itre biero me itre hnë feja itusi hun. Hane hi la itre götrane me hawa ne ihamë.

Etazini

Nyine Kuca Matre Ami Göhnë Göi Troa Ihamë

Qëmekene troa ami göhnë matre troa hane wange la itre biero huni ka hnyipixe e Etazini, eahuni a sipone catrëne koi epuni troa pane iupi fë la sipo, nge troa nyialiene la sipo thatraqane la itre turis. Kola sipo epuni troa kuca lai jëne ëternet. Ijije hi tro epuni a hane tro troa wange la lue batima hun, ngöne la drai.

Nyipiewekë troa isa kuca la réservation ngacama ka tiqa epuni ngöne la gurupe i epun, nge ketre troa canga kuca qëmekene troa ihamë ngöne la ketre biero huni e Etazini.

Tha tro kö a sasaithe la 20 lao atrene la gurup

  • Troa kuca la réservation göi troa ihamë e Patterson

  • Troa kuca la réservation göi troa ihamë e Wallkill

  • Troa kuca la réservation göi troa ihamë e Warwick

Itre gurup ka sasaithe la 20 lao atr

Kola sipone troa nyialiene la ketre pepa ngöne ëternet, matre tro la ketre gurup a hane ihamë e Patterson, e Wallkill, maine e Warwick.

  • Ketre gurup ka sasaithe la 20 lao atr a sipone troa ihamë

Troa annuler la ihamë

Nyialiene jë la pepa ngöne ëternet matre troa annuler la ihamë i epun maine göne la gurup.

  • Troa annuler la ihamë

Patterson

100 Watchtower Dr. (2891 Route 22)

PATTERSON NY 12563

ÉTATS-UNIS

+1 845-306-1000

Ihamë

Kola sipo epuni troa nyialiene la pepa göi itre ihamë ngöne ëternet qëmekene troa kuca la itre billets i epun.

Qaan e Thupenehmi koi Draikatru

Qaan e 8h koi 11h e hmakany, nge qaan e 1h koi 4h e hnaipajö

Lue hawa ne ihamë

Pengön

E cili hi la hna kuci iatr göne la itre itus, nge kolo fe a kuca la itre nyine dreng, me itre video. Troa amamane ngöne la hawa ihamë la itre pengöne ini hna eköth e cili.

Wallkill

900 Red Mills Rd.

WALLKILL NEW YORK 12589

ÉTATS-UNIS

+1 845-744-6000

Ihamë

Kola sipo epuni troa nyialiene la pepa göi itre ihamë ngöne ëternet qëmekene troa kuca la itre billets i epun.

Qaan e Thupenehmi koi Draikatru

Qaan e 8h koi 11h e hmakany, nge qaan e 1h koi 4h e hnaipajö

Lue hawa ne ihamë

Pengön

Kola fejane e nöjei macatre la 25 milio nge hetre munëne lao itre sine itus ka qeje Tusi Hmitrötr. Kolo fe a iupi fë la itre itus hna ujëne ngöne la 360 lao qene hlapa, kowe la itre hnalapa ne thewe huliwa e cailo, me kowe la 15 000 lao ekalesia ne la Itretre Anyipici Iehova ne États-Unis kö, me Canada, memine la nöje hna hape, les Caraïbes.

Warwick

1 Kings Dr.

TUXEDO PARK NEW YORK 10987

ÉTATS-UNIS

+1 845-​324-​3000

Ihamë

Ame e Warwick tre, kola nyiqane ihamë e Thupenehmi 3 Eiperem 2017. Kola sipo epuni troa nyialiene la pepa göi itre ihamë ngöne ëternet qëmekene troa kuca la itre billets i epun.

Qaan e Thupenehmi koi Draikatru

Qaan e 8h00 koi 4h00 e hnaipajö

(Expositions autoguidées)

Qaan e 8h koi 11h e hmakany, nge qaan e 1h koi 4h e hnaipajö

(Kola Ihamë Me Ketre Atr)

Pengön

Itre Hna Troa Amaman

  1. Tusi Hmitrötr Me Akötresie. Kola amamane la itre Tusi Hmitrötr memine la itre aqane thupëne la ëje i Akötresie e hnine la Wesi Ula ngacama hna thele troa xometrije ej. Hetrenyi mina fe la ketre hnahag hna amë amamane la itre Tusi Hmitrötr ka he ekö me itre ewekë ka qaja la Tusi Hmitrötr.

  2. Nöj Ka Xome La Ëje i Iehova. Kola amamane la edrö ka lolo hna hamëne hnene lo Itretre pane Inine la Tusi Hmitrötr. Itre ewekë, itre iatr, me itre hna melëne hnene la Itretre pane Inine la Tusi Hmitrötr ekö, ka amamane la aqane xomiujine me inine me eköthe Iehova, la nöje i Nyidrë matre troa kuca la aja i Nyidrë.

  3. Lapa Ne Xomi Meköt​—Hatrene Ne Lapaun. Kola qejepengöne la huliwa ne la itre Komite Ne La Lapa Ne Xomi Meköt me aqane xatuane angatr la Itretre Anyipici Iehova, matre troa xötrethenge hnyawa la itre hna amekötine hnei Tusi Hmitrötr, matre troa ce traqa itrony, troa inine la itre atr, troa kapa la göxen qaathei Iehova, me troa ihnimikeu.

Kola Ihamë Me Ketre Atr

Ame la ihamë cili ka 20 lao menetr, tre, kola amamane hnyawa la itre biero me nöjei huliwa me itre götran e Warwick.

Ange hane ju télécharger la boroshür celë göi ihamë.