Tro jë kowe la alien

Tro jë kowe la itre mekune ka co

Itretre Anyipici Iehova

Drehu

Ka Hane Kö La Itretre Anyipici Iehova Sine Lo Hna Hape, “Sionisme”?

Ka Hane Kö La Itretre Anyipici Iehova Sine Lo Hna Hape, “Sionisme”?

Ohea. Itre Keresiano la Itretre Anyipici Iehova, nge hna nyitrepene la itre ini hnei angatre hna lapaune kow hnene la Tusi Hmitrötr. Önine la itre xa hmi ka hape, ame la kola casi la angetre Iudra e Palestine, tre hatrene hi laka kola eatre la ketre hna perofetane hnei Tusi Hmitrötr, ngo tha celë kö la aqane waiewekë ne la Itretre Anyipici Iehova lai. Tha angatre kö a mekune ka hape, hnei Tusi Hmitrötr hna perofetane laka, tro lai gurup cili ka kuci politik a fetra. Tha Tusi Hmitrötre kö a wang atrune catrëne la ketre mus, maine ketre nöje pena hune la ketre. Hna qaja hnyawa kö e hnine la zonale hna kuca hnene la Itretre Anyipici Iehova, ene lo Ita Ne Thup, ka hape pëkö xötr e hnine la Tusi Hmitrötr ka sajuëne la sionisme.

Kola qaja hnene la ketre dictionnaire la pengöne la sionisme, ka hape, ketre gurupe lai ka kuci politik, nge ame la mekuna i angatr, tre ene la troa acile me isigöline la musi ne la nöje i angetre Iudra e Palestine. Ame la fetra jë lai gurup cili, tre hnei hmi me politik. Tha Itretre Anyipici Iehova kö a sajuëne la itre ini me itre aqane kuci politik ne lai gurup cili.

Ame la organizasio ne la Itretre Anyipici Iehova, tre itre ka hmi angatr, ngo tha angatre kö a hane lö hnine la politik tune la aqane kuca hnene la itre ka sine la sionisme. Ame la itre ka atre hnyawa la pengöne la Itretre Anyipici Iehova, tre atre hi angatr ka hape, tha ka hane kö la Itretre Anyipici Iehova sine la kuci politik, nge goi axösisine fe la itre xan ngöne la itre xa nöj, pine angatre tha lö sine la politik. Ame la ka xeci hnyawa koi hun, tre ene laka, Baselaia i Akötresieti hmekuje hi la ka troa axulune la tingetinge e celë fene hnengödrai, ngo tha ketre gurupe kö maine ketre musi pena hna acile hnei atr.

Ame pe, hetre ketre trepene meköti ka tru hna trongëne hnene la Itretre Anyipici Iehova e cailo fen asë: ene la troa drengethenge la itre wathebo ne la mus i atr. Tha angatre kö a icilekeu memine la itre mus, maine lö hnine pena la itre isi.