Itre hna mekune hnei itre atr

Itre hna qaja: Tha Itretre Anyipici Iehova kö a hane tro troa wai droketre.

Nyipici: Eahuni a tupath troa thele la aqane inyië ka loi thatraqai huni me itre hnepe lapa hun. Ame la kola tithi huni hnei mec, eahuni a tro kowe la itre droketre ka tha huliwane kö la madra, ngöne la angatr a ixöj, memine la itre droketre ka troa hamëne koi huni la itre nyine inyië ka pë madra ngön. Madrine fe huni la kola huliwane koi huni la itre jiane huliwa ka hnyipixe ne la itre droketre. Nge ame lo itre nyine inyië ka pë madra hnei itre droketre hna thel thatraqane la Itretre Anyipici Iehova, tre, kolo fe a hane hamëne kowe la itre xa atr ka ajan. Ame enehila, ketre ijije fe hë tro la itre atr e cailo a neëne la itre ethanyine la hna xomi madra; ka tune la itre mec ka xulu qa ngöne la itre madra ka ngazo, memine la troa angazone la itre ewekë e kuhu hnine la ngönetrei së nge ka troa isi memine la itre mec, memine la troa xöje menu së hnei droketre.

Itre hna qaja: Itretre Anyipici Iehova a mekune laka, troa loi xane la meci ne la ketre atr hnene la lapaun.

Nyipici: Tha eahuni kö a mekune laka, troa loi xane la mec i hun hnene la lapaune hun.

Itre hna qaja: Ka tru thupene catre la troa xöji së nge tha hna hamë madra kö koi së.

Nyipici: Tha ka tru thupene kö la itre aqane inyië ka pë madra ngön. *

 

Itre hna qaja: Ala nyimu la Itretre Anyipici Iehova me itre nekö i angatre fe, ka meci e nöjei macatre, ke tha hane kö angatre xomi madra.

Nyipici: Pëkö ka anyipicine la mekune celë. Nyimu droketre hë enehila ka kuca lo hna hape, les opérations du cœur, me opération orthopédique, me transplantations d’organes, nge pëkö madra hnei angatre hna hamëne kowe la itre hnei angatre hna xöj. * Nge ame pena la itre hna xöje ngo pëkö madra hna hamëne kow, itre ka tru ju hë maine itre nekönatre pena, tre ceitui angatre hi memine la itre ka xomi madra, ke loi hi la hna xöj, nge ame itre xa ijin, tre ma loi ju kö la itre ka tha xomi madra kö. * Pëkö ka anyipicine ka hape, tro ha meci la atre thipë madra, maine tro ha mele la atre kapa pena.

 

Hnauëne laka tha Itretre Anyipici Iehova kö a xomi madra?

Tha hna nyi ejolene hmekuje kö hnene la itre ethanyine ngöne la götrane la ngönetrei, ngo hnene la hmi mina fe. Kola qaja hnene la itre mekene Tus ngöne la Isisinyikeu Ka Hekö, me Isisinyikeu Ka Hnyipixe ka hape, wathebo troa öni la madra. (Genese 9:4; Levitiko 17:10; Deuteronomi 12:23; Ite Huliwa 15:28, 29) Ketre, ame koi Akötresie, emele ne la atr la madra. (Levitiko 17:14) Celë hi kepine matre tha eahuni kö a xomi madra, ke eahuni a drengethenge Akötresie, nge eahuni fe a metrötrëne la mele hna hamëne hnene la Qeqe ne mel.

Saze hë la mekuna i angatr

Ijije hi troa xöje la itre ka trene meci ka tru, nge pëkö madra hna hamëne kow

Ame petre kö ekö lo itre xa macatre, nyimutre la itre droketre ka mekune ka hape, ame la troa tha xomi madra, tre aqane ujë qene hmo, nge kösë kola elone la mel; ngo, saze hë la mekuna i itre xan. Easa e ngöne la ketre zonale hna fejane lo macatre 2004 nge ka qaja la huliwa ne la itre droketre, ka hape, “ame la itre aqane ixöj hna kuca kowe la Itretre Anyipici Iehova hmekuje hi, tre tro fe a hane kuca elany kowe la itre xa ka wezipo mina fe.” * Easë fe a e ngöne la ketre zonale qene papale (Heart, Lung and Circulation) hna fejane lo macatre 2010 ka hape, ame lo aqane ixöj laka, tha tro kö a hane hamë madra tre tha tro kö a kuca hmekuje hi kowe la Itretre Anyipici Iehova, ngo tro fe la itre droketre a hane xome la aqane ixöje celë.

Ame hë enehila ala nyimu la itre droketre e cailo fen ka xöje la itre ka trene meci ka tru, ngo tha angatre kö a hamë madra. Aqane ixöji lai hna hane kuca ngöne la itre nöje lo hna hape, les pays en voie de développement, nge ala nyimu la itre atr a tha Itretre Anyipici Iehova kö ngo angatr a hane sipone matre e troa xöji angatr, tre tha tro kö a hamë madra.

Ijije hi troa xöje la itre ka trene meci ka tru, nge pëkö madra hna hamëne kow

 

^ par. 8 Wange ju lo itus hna hape Transfusion and Apheresis Science, Volume 33, No. 3, p. 349.

^ par. 11 Hane ju fe e la zonal The Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery, Volume 134, No. 2, p. 287-288; me Texas Heart Institute Journal, Volume 38, No. 5, p. 563; Basics of Blood Management, p. 2; me Continuing Education in Anaesthesia, Critical Care & Pain, Volume 4, No. 2, p. 39.

^ par. 11 Hane ju fe e la zonale The Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery, Volume 89, No. 6, p. 918; me Heart, Lung and Circulation, Volume 19, p. 658.

^ par. 16 Continuing Education in Anaesthesia, Critical Care & Pain, Volume 4, No. 2, götrane 39.