(Mataio 5:16)

 1. 1. E·pi hu·dru·me la

  Lai tu·ne la jö,

  Jë·ne We·si U·la

  Tro ha keu·ka·wa.

  A·ma·ma·ne jë la

  E·lo·loi Jo·xu

  Me tro fë We·si U·la,

  Ö·ni Ke·ri·so.

 2. 2. Tro fë jë la ma·ca

  Jë·ne Me·ji·un

  Koi nö·jei atr a·së

  Me nö·jei i·jin.

  Tus la ka a·la·in

  La i·tre jë së,

  Tro·a tro fë la ma·ca

  Ma·tre me·le pi

 3. 3. I·hnim a tha·i·pin

  I·tre ‘a·mo së

  Si·si·tri·a hu·ne

  I·tre mo ka tru

  Ca·tre pi së ku·ca

  Me·kö·ti Nyi·drë

  Ie·ho·va Tre·tre·tro ka

  Tha i·ë hna hnim

(Wange ju fe la Sal. 119:130; Mat. 5:14, 15, 45; Kol. 4:6.)