(Roma 14:8)

 1. 1. I·tre a·trei drei së?

  Tro·a dre·nge·the·nge drei?

  Ie·ho·va Jo·xu Ma·se·ta së,

  Hne së hna tro·a thi·li kow.

  The lu·e ha·ze kö,

  Ngo loi e tro·a pe·xej

  Ca·tre jë hni·mi Ie·ho·va hme·kuj,

  Jo·xu hne së hna hni kow.

 2. 2. I·tre a·trei drei së?

  Tro·a dre·nge·the·nge drei?

  Ie·ho·va hme·kuj, pë·kö ke·tre.

  Haa·we, i·sa i·ë·ne jë:

  Tro kö a la·pa fen

  Mu·si Kai·sa·ra jo·xu?

  Mai·ne tro·a qa·le koi Ie·ho·va

  Me ku·ca a·jai Nyi·drë?

 3. 3. E·we·këi drei ni·e?

  Tro ni a drei Ie·ho·va.

  Tro na nyi·hlu·ei Tre·tre·tro·ti

  Me tro·ngë·ne la hna si·siny.

  A·se hë i·tö·ne

  Me·le·nge hnei Ie·ho·va.

  Pi tro ni a nyi·hlu·e i Ci·li·e;

  Nö·jei drai ne la me·leng.

(Wange ju fe la Ios. 24:15; Sal. 116:14, 18; 2 Tim. 2:19.)