(Salamo 55)

 1. 1. Ie·ho·va sha·ma·ti·ne jë

  Me ka·pa fe la thi·thing,

  Nge au·pu·ne jë la hni·nge

  Ka a·kö·trë ni o drai.

  (KORES)

  Tha tro kö ni a lu·e·lu

  Ci·li·e a thu·pë ni.

  Thei Ci·li·e tro na la·pa,

  Nyi·pi lo·lo la i·hnim.

 2. 2. Mai·ne ke·tre pi·nyi ju ni,

  Tro na kö·tren la hu·lö,

  Ma·tre la·pa xe·ti·e·të,

  A·na·nyin la ia·kö·trë.

  (KORES)

  Tha tro kö ni a lu·e·lu

  Ci·li·e a thu·pë ni.

  Thei Ci·li·e tro na la·pa,

  Nyi·pi lo·lo la i·hnim.

 3. 3. Ci·li·e a dreng la thi·thing,

  Me a·keu·ka·wa·nyi ni.

  A·tre i·hni·mi Ci·li·e,

  Me ka thi·na ka me·nyik.

  (KORES)

  Tha tro kö ni a lu·e·lu

  Ci·li·e a thu·pë ni.

  Thei Ci·li·e tro na la·pa,

  Nyi·pi lo·lo la i·hnim.

(Wange ju fe la Sal. 22:5; 31:1-24.)