(Ate Cainöj 12:1)

 1. 1. I·tre ja·ji·nyi me ne·kö tra·hmany,

  Ka tru nyi·pu·ni·e koi Ie·ho·va.

  Nu·e pi la me·lei nyi·pu·ni·e,

  Nyi·drë·ti kö la ka tro·a nyi·jun

 2. 2. Kem me thi·nei ’ö, me·trö·trë·ne ju,

  Lu·e·tre thu·pë·ne la me·lei ’ö.

  Fe jë i·tre a·li·e·ne hni ’ö

  Ma·tre ma·dri jë la hni Ie·ho·va.

 3. 3. Me·ku Ie·ho·va kö me me·ji·un

  Ngö·ne la thö·thi pe·tre kö e·ö

  E·pi sa xe·pu koi Nyi·drë ma·tre

  A·ma·dri·në Ie·ho·va Jo·xu së.

(Wange ju fe la Sal. 71:17; Ite teije 3:27; Efe. 6:1-3.)