Ame la boroshür hna hape, Écoutez Dieu, tre, hna kuca thatraqane la itre atr ka thatreine e hnyawa, matre troa inine la Tusi Hmitrötr jëne la itre iatr. Ame la ca ini, tre, hna amë ngöne la lue götran, nge hetre iatr hna hnëkëne hnyawa memine la itre flèches ka amamane la aqane trongene la porotrik.

Ceitune hi la itre iatr ngöne la boroshür hna hape, Drei Akötresieti Jë Matre Mele Epine Palua memine la boroshüre hna hape, Écoutez Dieu, ngo nyimutre catre kö la hna cinyihan ngöne ej, nge ijije hi troa inine ej hnene la ketre hnainin ka atreine e hnyawa. Ame la itre ka hamë ini tre, angatr a xome la boroshür celë ngöne lo kola xome hnene la hnainin la boroshür hna hape, Écoutez Dieu. Maine ka atreine e hnyawa hnene la hnainin, hetre itre mekun hna eköhagen ka hamë ithuemacany nyine troa ce ithanatan.

Ijije hi tro epuni a tro fë la boroshüre celë e nöjei ijin, ngacama tha nyine tro fë kö ngöne la treu. Ame la epuni a ini tus, huliwane jë la itre iatr matre troa qejepengöne la hna qaja e hnine la Tusi Hmitrötr. Hnyinge jë kowe la hnainin matre troa atre laka, trotrohnine hnyawa angeic la ini. E jë me ce ithanatane jë la itre xötr e cahu pune la ini. Thupene la hna afenesine la boroshür, xome jë la itus hna hape, Nemene La Nyipi Ini Hna Hamën Hnei Tusi Hmitrötr? maine Nemene La Hna Ini Së Hnei Tusi Hmitrötr? matre troa xatuane la hnainin troa kökötre uti hë la troa xomi bapataiso.