Tro jë kowe la alien

Tro jë kowe la itre mekune ka co

Tro jë kowe la itre alien

Itretre Anyipici Iehova

Drehu

Xomi ijine jë matre troa inine me lapa mekune la Tusi Hmitrötr

MEL ME HULIWA NE CAINÖJ NE LA KERESIANO–PEPA NYINE HULIWAN Juun 2017

Itre Aqane Nyiqane Ithanata

Itre aqane nyiqane ithanata göne la Réveillez-vous !, matre inine la nyipici göne la ahnahna ne mel. Xome jë la itre aqane nyiqane ithanata hna hnëkëne hë, matre troa eköthe la nyine tro epuni a qaja.

ITRE TRENGAMO QA HNINE LA WESI ULA

Hna Eatre Hnyawa La Wesi Ula i Iehova

Hna eatre hnyawa la hna perofetane hnei Ieremia laka, troa lep apatrene Babulona, nge pë hmaca kö ka troa lapan ej.

MELE NE KERESIANO

Ka Lapaune Kö Epuni Kowe La Itre Hna Thingehnaeane Hnei Iehova?

Hnei Iosua hna anyipicine laka, hna eatr asë la itre hna thingehnaeane hnei Iehova koi Isaraela. Nemene la aqane tro sa acatrene la lapaune së kowe la itre hna thingehnaeane hnei Iehova?

ITRE TRENGAMO QA HNINE LA WESI ULA

Aqane Itreqe Ka Troa Xatua Së Troa Xomihni

Nemene la ka xatua Ieremia troa xomihni me madrin, ngacama tru la akötre i angeic? Nemene la aqane tro ni a hnëkë kowe la itre jole ka troa traqa elany?

ITRE TRENGAMO QA HNINE LA WESI ULA

Madrine Ezekiela Troa Tro Fë La Maca i Akötresie

Hnei Ezekiela hna meköle goeëne la Iehova a hamë angeice la ketre tusi hna ewath me upi angeice troa xen ej. Nemene la aliene la troa xeni la tusi hna ewath?

MELE NE KERESIANO

Loi e Troa Hetre Hni Ne Aja Ne Troa Cainöj

Ame itre xa ijin, ke, tha ka hmaloi kö koi së troa cainöjëne la itre maca ka lolo ne la Baselaia i Akötresie. Ngo aja i Akötresie tro sa nyihlue i Nyidrëti ce memine la hni ka madrin. Nemene la nyine troa kuca, matre madrine së ngöne la huliwa ne cainöj?

ITRE TRENGAMO QA HNINE LA WESI ULA

Hapeu Tro Kö a Hane Pele Hatrenyi Epun Matre Mel?

Hnei Ezekiela hna pane qaja la aqane eatr lo hna perofetan, laka troa lepe lo Ierusalema hnapan. Nemene la thangane koi së la hna eatr lai enehila?

MELE NE KERESIANO

Trongëne Jë La Itre Trepene Meköti Iehova

Loi e tro sa catre trongëne la itre trepene meköti Iehova. Troa tune kaa? Pine nemene matre ka nyipiewekë catr?