Ame la itre Keresiano, ke, kösë itre “nyine waduo kowe la fene hnengödrai.” (1Ko 4:9) Celë hi matre, tha sesëkötre kö së laka, kola tuë së hnene la itre atr qa ngöne mamalama, maine drei së ithanata tröne lai qëhnelö. Ame la itre xa hnalapa, ke, hetre kamera maine microphone ka aijijëne la itre atr troa goeën, dreng, me enregistrer easë. Hane hi la itre aqane ujë ka loi ngöne la hna cainöj, la easa ngöne qene qëhnelö.—2Ko 6:3.

NGÖNE LA AQANE UJË (Filipi 1:27):

  • Metrötrëne ju la mele ne la itre atr. Tha tro kö a tu qa ngöne mamalama. Maine easë ngöne qene qëhnelö, tha tro pi kö sa xeni maine ij, maine telefon maine iupi fë sms pena

NGÖNE LA AQANE ITHANATA (Efeso 4:29):

  • Ame la easë ngöne la qene qëhnelö, loi e tha tro kö sa qaja la ketre ewekë, hna xele troa drenge hnene la atr. Ame la itre xa trejine ka cainöj, xele kö angatr troa porotrik, ke, aja i angatr troa pane hnëkëne la itre hnei angatr hna troa qaja kowe la atr

Nemene la itre xa aqane tro epuni a ujë ka loi ngöne qene qëhnelö?