“Tha mano kö huni mekune la huliwa i nyipunie ngöne la lapaun, memine la huliwa ngöne la ihnim.”1 THESALONIKA 1:3.

1. Nemene la aqane wange Paulo la itre ka catre cainöjëne la maca ka loi?

KA TRU koi Paulo la itre trejin, trahmanyi me föe ka catre cainöjëne la maca ka loi. Öni angeic: “Tha mano kö huni mekune la huliwa i nyipunie ngöne la lapaun, memine la huliwa ngöne la ihnim, memine la xomi hni ngöne la mejiune koi Joxu shë Iesu Keriso, xajawa i Akötesieti Keme shë.” (1 Thesalonika 1:3) Ketre tha thëthëhmine kö Iehova la itre atr ka nyihlue i Nyidrë, nge Nyidrëti a wangatrune fe la itre huliwa i angatr, ngacama co hi.—Heberu 6:10.

2. Nemene la hne së hna troa ce wang ngöne la tane mekune celë?

2 Hnene la itre Keresiano ekö me enehila hna huujëne la mele i angatre göi troa akökötre la huliwa i angatre koi Iehova. Ame ngöne la tane celë, tro sa ce ithanatane la hna kuca ekö hnene la itre pane Keresiano göi troa akökötrene la huliwa i angatre koi Iehova. Tro fe sa ce wange la hna kuca hnene la itre hlue i Iehova enehila ka huliwa koi Nyidrë o drai, nge tro mina fe sa ce wange la aqane tro sa xatua angatr.

 ITRE PANE KERESIANO EKÖ

3, 4. (a) Nemene la hna kuca hnene la itre trejine ekö troa catre nyihlue i Iehova? (b) Nemene la hna kuca ekö hnene la itre pane Keresiano matre hetre thupene a i angatr?

3 Tha qea ju kö thupene la hna bapataiso Iesu, nyidrëti hi lai a nyiqaane cainöjëne la Baselaia, me inine la itre atr troa hane kuca la huliwa cili. (Luka 3:21-23; 4:14, 15, 43) Thupene la meci Iesu, hnene la itre aposetolo hna elemekene la huliwa ne cainöj, ame hnene eje hna kökötre trootro. (Ite Huliwa 5:42; 6:7) Hna trotrije hnene la itre xa Keresiano la itre hnalapa i angatr matre troa hane mesinare. Hnei Filipo hna cainöje ngöne la itre götrane ka nyimutre ne la nöje Palestine. (Ite Huliwa 8:5, 40; 21:8) Paulo la ketre mesinare ka cainöjëne la maca ka loi ngöne la itre nöje ka nyimutre, ka nanyi qa ngöne la hnalapa i angeic. (Ite Huliwa 13:2-4; 14:26; 2 Korinito 1:19) Ame pena itre xan, tui Mareko, me Luka, me Silevana (Sila), hnei itre xan e angatre hna cinyihane la itre itus ne la Tusi Hmitrötr, maine seketere pena. (1 Peteru 5:12) Nyimutre la itre trejine föe ka ce huliwa memine itre trejine trahmanyi celë. (Ite Huliwa 18:26; Roma 16:1, 2) Ame ngöne la Itre Hna Cinyihane Qene Heleni, easa atre la itre hna melëne hnene la itre trejine trahmanyi me föe. Kola amekunë së hnene la itre hna melëne cili laka, Iehova a wangatrune la huliwa ne la itre hlue i Nyidrë, me hamëne koi angatre la ka ijij.

4 Nemene la hna kuca ekö hnene la itretre cainöjëne la Baselaia matre hetre thupene a i angatr? Tha hnei angatre kö hna upe la itre trejine troa xatua angatr, haawe, ame itre xa ijin, hnei angatre hna nango huliwa sine la drai. (1 Korinito 9:11-15) Ngo tha thipëne kö angatre la ixatua hna hamën. Hna hë angatr troa hane xen, me thue göhnë ne meköl, me xatua angatre ngöne la itre xa götrane ju kö. Hetre ajane ekö la itre trejin me itre ekalesia troa xatua angatr.—E jë la Ite Huliwa 16:14, 15; Filipi 4:15-18.

ITRE KA HULIWA I AKÖTRESIE O DRAI ENEHILA

5. Nemene la hna qaja hnene la lue trefën göne la aqane nyihlue i Iehova o drai hnei nyidro?

5 Nyimu aqane huliwa i Iehova o drai enehila hnene la itre trejin. (Wange ju la itre mekune hna eköhagen, “Itre Aqane Huliwa i Akötresie o Drai.”) Nemene la mekuna i angatr göne la mele hnei angatre hna iën? Troa ithuecatre koi epun, e tro epuni a hnyingëne lai kowe la itre xa trejin. Hnene la ketre trejine hna pane nyiqaane pionie lapa, thupene lai, pionie hut, ase jë hi, mesinare,  nge e thupen, ketre atrene fe hë angeic la Bethela ngöne la nöje trenyiwa. Öni angeic: “Ame la huliwa i Akötresie o drai koi eni, tre celë hi ewekë ka sisitria hnenge hna iën. Ame la eni a 18 lao macatre, hetre mekune ka tru nyine tro ni a axeciën, troa ini ngöne université, matre huliwa i maseta drai ka pexej, maine troa pionie. Kola mama jëne la hnenge hna melëne ka hape, tha thëthëhmine kö Iehova la itre huuje hne së hna kuca matre troa nyihlue i Nyidrë o drai. Ame la aqane huliwane ni la itre hnenge hna atrein, me itre talaneng qaathei Iehova, tre, thatreine jë kö ni troa huliwane itre ej maine eni ju a huliwa i maseta.” Öni föi angeic: “Hnene la itre huliwa hna upi nyiho troa kuca hna acatrene la lapauneng. Öhne hnyawa hi ni la aqane thupë nyiho me tro xomi nyiho pala hi hnei Iehova, nge thatreine jë kö tro nyiho a kapa la itre ewekë cili maine thele ju nyiho ekö troa mele ka loi ngöne la hnalapa i nyiho. Tru la olenge koi Iehova, pine la aqane lolone la mele i nyiho hnene la hna huliwa i Nyidrë o drai.” Pi tro fe kö epuni a hane madrine tui angeic?

“Ame la huliwa i Akötresie o drai koi eni, tre celë hi ewekë ka sisitria hnenge hna iën”

6. Nemene la aqane waipengöne Iehova la huliwa i epun?

6 Eje hi laka, ngacama tha ijiji itre xane kö troa hane nyihlue i Iehova o drai enehila, ngo angatre pe a hane kuca asë la hnei angatre hna atrein koi Iehova. Atre hnyawa hi së ka hape, tha ka co kö koi Nyidrë la huliwa i angatr. Ame ngöne Filemona 1-3, Paulo a ibozu me qeje ëjene la itre trejine ne la ekalesia ne Kolose. (E jë.) Ka tru la huliwa i angatr koi Paulo. Ketre tune mina fe, Iehova a wangatrune la huliwa i epun. Matre nemene la aqane tro epuni a hane sajuëne la itre trejine ka huliwa i Akötresie o drai?

ITRE AQANE TROA XATUANE LA ITRE PIONIE

7, 8. Nemene la pengöne la huliwa ne pionie, nge tro la itre trejin ne la ekalesia a xatua angatre tune kaa?

7 Tune la itre ka cainöje ekö, hnene la itre pionie enehila hna catre ithuecatrene la itre ekalesia. Ala nyimu qaathei angatre la itre ka cainöje koi 70 lao hawa e nöjei treu. Tro epuni a hane xatua angatre tune kaa?

8 Öni Shari, ketre pionie föe: “E tro sa wang, kösë itre ka catre la itre pionie la kola huliwa i Akötresie o drai. Ngo, itre ka aja ixatua fe angatr.” (Roma 1:11, 12) Hanawange la hna qaja göne la itre pionie ne la ekalesia hnene la trejine föe ka nyimu macatre ne pionie hë: “Tha mano kö angatre huliwa. Nge hetre ole i angatre ngöne la kola ati angatr troa ce cainöj, me hë angatr troa xen, maine hamë manie i angatr, maine itre xa aqane hamë ixatua kö. Epuni hi lai a amamane koi angatr la aja i epuni troa xatua angatr.”

9, 10. Nemene la hna kuca hnei itre xan göi troa xatuane la itre pionie ne la ekalesia i angatr?

9 Ame la ketre aqane tro sa xatuane la itre pionie, tre ene la troa ce huliwa me angatr ngöne la hna cainöj. Önine la lue pionie föe, loi e troa hetre itre xa trejine trahmanyi me föe ka troa ce cainöje me nyidro ngöne la itre hnaipajö ne la wiik. Kola mekune hmaca hnene la trejine föe ka huliwa enehila ngöne la Bethela e Brooklyn, lo ixatua hnei eahlo hna kapa ekö lo kola pionie, öni eahlo: “Hnene la ketre trejine föe ka hetre loton hna qaja ka hape, ‘E pë mina ha sine tronge i ö, hë ni jë matre tro nyiso a ce cainöj.’ Hnei eahlo hna sajuë ni matre cile huti ni ngöne la huliwa ne pionie.” Öni Shari: “Thupene la hna cainöj, ame la itre  pionie ka pë föen, tre angatre casi mina ju pe hi. Loi e tro epuni a hëne la itre trejine cili troa hane sine la hmi hnepe lapa i epun e itre xa ijin. Hë angatre jë fe kowe la itre xa huliwa i epun ka troa acatrene la lapaune i angatr.”

10 Hanawange la ixatua hna kapa hnene la ketre föe ka 50 lao macatre ne pionie me itre xa trejine föe ka pë föen, öni eahlo: “Hnene la itre qatre thupe hna wange lapane e thupene nöjei lue treu la itre pionie. Angatr a ajane troa atre huni hnyawa, ene la troa atrepengö hun, me aqane huliwa hun thei maseta, me wange ka hape, pë jë kö ewekë ka ajolë hun. Hnei angatre pala hi hna kuca tune lai. Angatr a traqa koi hun göi troa wange la ka pë the hun.” Hnene la itre qatre thupe celë memine la itre xa ka tui angatr hna xötrethenge lo tulu i Onesiforo. Ngacama ka hetre hnepe lapan angeic, ngo hnei angeice fe hna hamëne koi Paulo la ixatua ka ijij.—2 Timoteo 1:18.

11. Nemene la pengöne la huliwa ne pionie hut?

11 Ame la ketre aqane huliwa i Akötresie o drai, tre ene la troa pionie hut. Nyimu pionie huti ka cainöje trootro koi 130 lao hawa e nöjei treu. Tru catre fe la itre huliwa i angatre ngöne la itre ekalesia. Hnene la filial hna hane hamë sine mani koi angatre, ke tha ijiji angatre kö troa hane huliwa i maseta. Kolo hi a xatua angatre troa hetrenyi la ka nyipi ewekë kowe la mele i angatr, nge matre ijiji angatre troa huliwa atruny ngöne la hna cainöje trootro.

12. Tro la itre qatre thup me itre xa trejin a xatuane tune kaa la itre pionie hut?

12 Nemene la nyine tro sa kuca matre troa xatuane la itre pionie hut? Hnene la ketre qatre thup ka huliwa ngöne la Bethela, nge ka hamë ixatua kowe la itre pionie hut ka nyimutre hna qaja ka hape: “Loi e tro la itre qatre thup a ithanata me angatr, me thele troa atre la pengöi angatr, nge thupene lai, axeciëne jë hë la nyine kuca göi troa xatua angatr. Hnene la itre xa trejin hna mekune ka hape, nyine ue e troa xatuane la itre pionie hut, ke hetre sine manie i angatre hë, ngo loi e tro angatr a atre ka hape, hetre ixatua pala hi nyine troa hamëne koi angatr.” tTru la ole ne la itre pionie hut qa ngöne la hna sajuëne la huliwa i angatr hnene la itre trejin. Aja i epuni fe kö troa ce huliwa me angatr?

AQANE TROA XATUANE LA ATRE IWAI TROOTRO

13, 14. (a) Nemene la nyine tro pala hi sa mekune göi itre ka iwai trootro me itre föi angatr? (b) Nemene la aqane tro epuni a xatuane la itre ka iwai trootro?

13 Itre trejine ka atreine hamë ixatua la itretre thupëne la sirkoskripsio me itre föi angatr, itretre lapaun, me itretre ithuecatr. Ngo tha tro kö sa thëthëhmine ka hape, ka aja ithuecatre fe angatr. Ketre angatr a ajane tro la itre trejin a ce huliwa me angatr ngöne la hna cainöje trootro. Tru la ole i angatre fe kowe la itre trejine ka hë angatr troa ce mano, me ce kuci madrin, maine thele troa iatre hnyawa. Maine easa atre ka hape lö pital hë la atre thupëne la sirkoskripsio maine föi nyidrëti pena, hetre aqane tro fe sa hamë ixatua, ene la troa iwai e pital, me hamë angatr la ka pë thei angatr. Hnei Luka, “tene dösinöe hnimina,” hna hamëne la ka ijije koi Paulo me itre xa ka wange trongëne la itre ekalesia.—Kolose 4:14; Ite Huliwa 20:5–21:18.

14 Nyipi ewekë mina fe tro la itre sine i angatr a hane thuecatre koi angatr. Önine la ketre ka iwai trotro: “Atre hnyawa hi la itre sineng, eue la ijine eni a aja ithuecatr. Angatr a hnyinge matre xatua ni troa fe la hning me qaja la jole ka traqa koi ni. Ngacama angatre hi a drei ni, ngo ixtua ka tru lai koi ni.” Atraqatre la olene la itre ka iwai trootro kowe la itre trejin ka thele troa atre pengöi angatre hnyawa me thele troa itre enehmu i angatr.

 AQANE TROA XATUANE LA ITRE ATRENE LA BETHELA

15, 16. Pine nemene matre nyipi ewekë la huliwa hna kuca hnene la itre atrene la Bethela me itre ka huliwa ngöne la itre Uma Ne Asabele, nge tro sa xatua angatre tune kaa?

15 Nyipi ewekë catre la huliwa hna kuca hnene la itre atrene la Bethela, memine la itre ka huliwa ngöne la itre Uma Ne Asabele göi troa sajuëne la huliwa ne cainöj. Maine hetrenyi ngöne la ekalesia i epuni la itre atrene la Bethela, tro epuni a xatua angatre tune kaa?

16 Ame la kola xötrei lö hnene la itre trejin kowe la Bethela, tru la hnei angatre hna mekune la hnepe lapa i angatr me itre sinee i angatr. Madrine jë hi angatre la kola thele troa atrepengöi angatre me pi nyi enehmu angatr hnene la itre xa atrene la Bethela memine la itre atrene la ekalesia. (Mareko 10:29, 30) Kola aijijëne la itre atrene la Bethela troa hane sine la itre icasikeu me tro troa cainöje trootro e nöjei wiik hnene la porogaram ne huliwa i angatr. Ngo ame itre xa ijine hetre itre xa huliwa hmaca kö nyine tro angatr a kuca. Loi e tro la ekalesia a trotrohnine lai me hane amamane ka hape ka tru la huliwa i angatr.—E jë 1 Thesalonika 2:9.

IXATUA KOWE LA ITRE KA HULIWA NGÖNE LA ITRE NÖJE TRENYIWA

17, 18. Nemene la hna kuca hnene la itre trejin ka huliwa o drai ngöne la itre nöje trenyiwa?

17 Ala nyimu la itre trejine ka huliwa i Akötresie o drai ngöne la ketre nöje trenyiwa. Tru hnei ewekë ka hnyipixe nyine tro angatre a majemine kow, tune la xen me qene hlapa me qene nöj me aqane mele. Nemene la huliwa nyine troa kuca hnei angatr?

18 Ala nyimu thei angatre la ka mesinare nge tru la traeme ne cainöj angatr. Atreine catr angatre cainöj me hamë ini, nge angatre fe a ce thawa memine la itre trejin ne la ekalesia la itre hnei angatre hna inin. Hetre hnalapa i angatr me sine manie i angatr qaathene la filial. Ame itre xan, hna upi angatre troa huliwa ngöne la filial ne la ketre nöj, göi troa ixatua xupi uma ne bethela, maine uma ne ujë qene hlapa, maine Uma Ne Asabele, maine pena la itre Uma  Ne Baselaia. Hna nyi hnalapa i angatr me ithua i angatr hnene la filial me hnene la itre trejin. Eje hi laka, tro fe la itre trejine ka huliwa ne xupi uma a hane sine la itre icasikeu me hane cainöj trootro. Haawe, tru la ixatua hna kapa hnene la itre ekalesia qaathene la itre trejin cili ka atreine huliwa.

19. Tro epuni a xatuane tune kaa la itre trejine ka traqa ne huliwa o drai ngöne la nöje i epun?

19 Tro epuni a xatuane tune kaa la itre trejine ka huliwa o drai ngöne la itre nöje trenyiwa? Ame la angatre a xötrei traqa kowe la nöje i epuni, ma tha nyipi majemi kö angatre kowe la nöjei pengöne xeni. Maine epuni a mekune troa hë angatr troa ce xeni me epuni, pane hnyingë angatre jë ka hape, hetre xeni kö hnei angatre hna ajane troa tupath, maine pena hetre xeni kö hnei angatre hna xele ma xen. Ame la angatre a inine la qene hlapa i epuni me qene nöje i epun, tha tro kö angatre lai a canga xolouth. Haawe, loi e troa menyike la aqane ujë i epuni koi angatr me atreine itrotrohni, ke tru la aja i angatre troa inin!

20. Nemene la aqane tro sa sajuëne la itre ka huliwa i Akötresie o drai?

20 Tro ju pë hë la itre macatre nge itre ka huliwa o drai e gaa nanyi a lapa mekune la aqane troa xatuane la keme me thine i angatr ka qatre hë. Maine lue Atre Anyipici Iehova la keme me thin, tha ajane kö nyidroti lai tro la nekö i nyidro a nue la huliwa i angeic. (3 Ioane 4) Eje hi laka, hnene la itre ka huliwa i Akötresie o drai hna kuca asë la hnei angatre hna atreine matre xatuane la itre keme me thine i angatr, me iwai e ijij. Ngo, loi e tro la itre ka lapa easenyine la lue qatr a hane hamë nyidro la ixatua ka ijij. Ixatua lai ka tru kowe la nekö i nyidro ka huliwa i Akötresie o drai. Tha tro pi kö sa thëthëhmine la aqane catre huliwa i Akötresie o drai hnene la itre trejin. Catre angatre cainöje trootro, huliwa ka sisitria lai hna kuca enehila. (Mataio 28:19, 20) Tro kö epuni a hane sajuëne la huliwa i angatr jëne la ixatua nyine kuca kowe la itre keme me thine i angatr?

21. Nemene la hna mekun hnene la itre ka huliwa i Akötresie o drai göne la ixatua hnei angatre hna kapa?

21 Nyimutre catre la itre ka huliwa mec göi troa trenamo. Ngo ame kö la itre ka iëne troa huliwa i Akötresie o drai, tre, angatr a thele catrëne troa hamëne koi Akötresie la ka sisitria, me xatuane la itre atr. Hane hi lai kepine matre tru la ole i angatr kowe la nöjei ixatua hnei angatre hna kapa. Hnene la ketre trejine föe ka huliwa i Akötresie o drai, nge ka feke kowe la ketre nöj hna qaja ka hape: “Tru la madrine hun la eahun a drenge la itre ithanata hna qaja hnene la itre trejin nyine ithuecatre koi hun, me aqane qaja aloine angatre la huliwa hne hun hna kuca.”

22. Nemene la aqane waipengöne epun la huliwa i Akötresie o drai?

22 Ka ketre pengöne kö la elolone la melene la itre ka iëne troa huliwa i Akötresie o drai. Ketre aqane mele ka sisitria catre lai enehila. Angatr a melëne la itre thiina ka lolo me trongën lo itre ini hnei angatre hna kapa, itre ewekë lai ka nyipi ewekë catr enehila me elanyi ngöne la fene ka hnyipixe. Easenyi catre hë matre tro asë hi la itre hlue i Iehova a kuca la nöjei huliwa ka hamë madrine asë hi e nöjei drai. Tha tro pi kö sa thëthëhmine la itre ka huliwa i Akötresie o drai ene la troa mekune la itre ‘huliwa i angatre ngöne la lapaun’ me itre ‘huliwa i angatre ngöne la ihnim’.—1 Thesalonika 1:3.