“Mate ate nyipunie la aja i Akötesie ka loi, me nyine amadin, me ka meköt.”ROMA 12:2.

1. Ame ngöne la itre ijine isi ekö, nemene la hna kuca hnene la itre hene ne hmi Katolik me Porotesta?

AJA i Akötresieti kö tro la itre Keresiano a lö hnine la itre isi me humuthe la itre xa atr ngöne la itre xa nöj? Ame ngöne la itre macatre ekö, nyimutre la itre atr ka uune ka hape itre Keresiano angatr ngo ka ihumuthi pe ngöne la itre ijine isi. Itre Katolik a humuthe la itre Katolik, nge itre porotesta a humuthe la itre porotesta. Kola amanathithine hnene la itre hene ne hmi Katolik me Porotesta, la itre trongene isi me itre jiane isi. Ame ngöne lo Hnaaluene Isi Ka Tru, tha sihngödri kö la aqane iakötrë ne la itre atr ka uune ka hape itre Keresiano angatr.

2, 3. Nemene la hnene la Itretre Anyipici Iehova hna kuca ngöne lo hnaaluene isi ka tru me ngöne la itre xane ju kö, nge pine nemen?

2 Nemene pe kö la hna kuca hnene la Itretre Anyipici Iehova ngöne lo Hnaaluene Isi Ka Tru? Tha hnei angatre fe kö hna hane lö hnine la isi cili. Ketre tune fe la itre xaa isi me itre ihmönyinyi ne la itre nöj. Pine nemen? Pine laka, eje thei angatr la aja troa drengethenge la itre ini qaathei Iesu me nyitipune la aqane ihnimi nyidrë. Öni nyidrë: “Tro nöjei ate asëjëihë a wangate hmekune laka itete dei ni nyipunie, e tro nyipunie a ihnimikeu.” (Ioane 13:35) Tha hna thëthëhmine kö hnene la Itretre Anyipici Iehova lo itre trepene meköti hna hamëne hnei Paulo koi angetre  Korinito, trepene meköti ka ihmeku memine la itre hnei angatr hna melën.—E jë la 2 Korinito 10:3, 4.

3 Kola xome hnene la itre nyipi Keresiano la Tusi Hmitrötr nyine tulu ne troa atrehmekune la loi qa ngöne la ngazo. Celë hi matre kola sewe angatr hnene la mekuthethewe i angatr troa lö hnine la isi maine troa inine isi pena. Alanyimu angatr itre hna qanangazon, pine la hnei angatr hna thele troa mele tune la itre nyipi Keresiano. Thöthi ju hë maine qatr, trahmanyi me föe, hna akalabusi angatr asë hi, me thahluë angatr. Ame ngöne lo hnaaluene isi ka tru, ngöne lo kola musi e Alema hnene la itre Nazi, hna humuthe la itre xan e angatr. Ame ngöne lo itre ijine icilekeu ekö ngöne la götran e Erop, tha hna thëthëhmine kö hnene la Itretre Anyipici Iehova la hnëqa i angatr, ene la troa cainöjëne la maca ka loi ne la Baselaia i Iehova. Tha hnei angatre kö hna mano cainöj, angatre ju hë e hnine kalabus, me hnine la itre hnë iaxösisi, maine ngöne la kola thepe angatr troa mele ngöne la ketre nöje trehnyiwa. * (Wange ju la ithuemacany.) Ketre tune mina fe ngöne lo macatre 1994, tha hnei angatre kö hna hane sin lo ihumuthi ka tru ekö e Rwanda. Celë mina fe aqane ujë i angatre lai ngöne lo kola isi e Yougoslavie.

Nyimutre la itre atr ka qaja ka hape, ka hnimi Akötresie memine la itre xan la Itretre Anyipici Iehova

4. Nemene la hna qaja hnene la itre atr ngöne la angatr a öhne laka, tha ka lö hnine kö la Itretre Anyipici Iehova la itre isi?

4 Pine laka tha hna lö hnine kö hnene la Itretre Anyipici Iehova la itre isi, haawe, nyimutre la itre atr e cailo fen ka qaja ka hape, angatre hnyawa hi la itre ka hnimi Akötresie memine la itre atr, nge angatre hi la itre nyipi Keresiano. Nemene fe la itre xa kepin ka upe la itre atr troa qaja ka hape, Itretre Anyipici Iehova hi la itre nyipi Keresiano?

HULIWA NE INI KA SISITRIA HNA KUCA

5. Nemene la ewekë ka tru catr nyine troa kuca hnene la itretre drei Iesu?

5 Hnei Iesu hna amamane hnyawa laka, ame la troa cainöjëne la maca ka loi ne la Baselaia i Akötresie, tre, celë hi huliwa ka sisitria catr enehila. Ame lo nyidrëti a cainöj, nyidrëti fe hi a canga iëne jë la itretre drei nyidrë ka ala 12, matre troa eköthe la huliwa cili me sisedrëne eje e cailo fen. Thupene jë hi lai, hnei nyidrëti hna inine la itretre drei nyidrë ka ala 70 troa hane xome la huliwa ne cainöj. (Luka 6:13; 10:1) Hnei Iesu hna inine la itretre drei nyidrë, matre tro fe angatr a maca troa hane hamëne la ini. Hnei nyidrëti hna pane ini angatr troa hamë ini hmekuje kowe la itretre Iudra, ngo ame pë  hë e thupen, hna upi angatr troa nyiqane cainöje kowe fe la itre xaa atr. Ame kowe la itretre dreng ne Iudra, hetre ewekë ka tru catr nyine tro angatr a kuca, ene la troa hane cainöje fe kowe la itre xaa atr!—Ite Huliwa 1:8.

6. Nemene la ka xatua Peteru troa trotrohnine ka hape ame koi Akötresie, tha ka sisitria kö la ketre hane ngönetrei hune la ketre?

6 Tha atre Iudra kö Konelio, nge angeice hi la pane Keresiano hna tha peritomon. Hna upi aposetolo Peteru hnei Iehova troa cainöje koi Konelio. Ame hë e cili, Peteru, a trotrohnin laka, ame koi Akötresie, tha ka sisitria kö la ketre hane ngönetrei hune la ketre. Aja i Iehova troa dreng me kapa la nyipici hnene la itre atr ne la nöjei nöj. Celë kepin matre upi Konelio jë hi me hnepe lapa i angeic hnei Peteru troa hane xome la bapataiso. (Ite Huliwa 10:9-48) Qaane ju hi la drai cili, kolo fe hë a hane cainöj hnei Peteru memine la itretre drei Iesu kowe la itre atr ne la nöjei nöj.

7, 8. Nemene la hna kuca hnene la Itretre Anyipici Iehova matre troa xatuane la itre atr troa dreng la maca ka loi? (Wange ju la pane iatr.)

7 Ame la itre ka elemekene la organizasio i Iehova enehila, angatr a catre sajuëne me eköthe la huliwa ne cainöj, me inine la itre atr e cailo fen. Kola e enehila la eitr milio la etrune la Itretre Anyipici Iehova e cailo fen. Angatr a cainöj ngöne la 600 lao qene hlapa, nge tha hna hmaca kö e cili. Angatr a cainöj ngöne la itre hnalapa trootro me ngöne la itre gojeny. Ame ngöne la angatr a cainöj, angatr a xome la itre laulau me itre présentoire göi troa amë amamane la itre itus ngöne la nyimu qene hlapa. Canga tro hi a wangatrehmekune la Itretre Anyipici Iehova, ke, angatre hmekuje hi la ka cainöje tune lai.

8 Kola e la 2 900 lao trejin trahmanyi me föe hna inine hnene la organizasio i Iehova troa ujëne la Tusi Hmitrötr memine la itre itusi së. Hna hane ujëne fe la itre itusi cili ngöne la itre qene hlapa hna thatre hnyawa kö hnene la itre atr. Kola tune la qene Catalan, laka, kola hane ujëne la itre itus ngöne la qene hlapa cili hnene la Itretre Anyipici Iehova e Sepania. Ame petre kö e cili lo, kola mekune hnei itre xan, ka hape, qene hlapa ka troa patr la qene Catalan. Ngo ame ju hi la kola saze mus, kolo hi a nyiqane ithanatane jë la qene Catalan ngöne la itre traon e Valence me Alicante, me ngöne la itre hnapeti ne Baléares, me ngöne la götran e Andorre. Ame enehila, itre milio la etrune la itre atr ka qene Catalan. Nge pine laka, kola hane ujë itus hnene la Itretre Anyipici Iehova ngöne la qene Catalan, haawe, ijije fe hë kowe la itre atr ka qene Catalan troa hane kapa la itre itus me sine la itre icasikeu ngöne la qene hlapa ka ketr la itre hni angatr.

9, 10. Nemene la itre ceitun ka anyipicine laka, ajane la organizasio i Iehova tro la itre atr asë a atre la nyipici?

9 Hna kuca mina fe e cailo fen la huliwa ne ujë itus me inine la itre atr ngöne la sipu qene hlapa i angatr. Ame e Mexique, alanyimu la itre atr ka qene Sepania, ngo nyimutre kö thei angatr la itre ka tru me ithanatan la ketre qene hlapa kö ngöne la hnalapa. Kola tune la qene Maya. Hna saze göhnë hnene la itre ka ujë itus ngöne qene hlapa celë, me tro kowe la götran hna ithanatane ngön la qene Maya. Pine laka kola dreng me ithanatane la qene Maya ngöne la nöjei drai hnene la itre ka ujë qene hlapa, haawe, tha jole hë koi angatr troa ujëne la itre itus matre troa trotrohnine hnyawa hnene la itre atr ka qene Maya. Ame la ketre nöj ga tru hnei qene hlapa, tre, Nepal. Ame ngöne la nöje cili, kola e la 120 lao qene hlapa. Ala 29 milio la etrun la itre atr ka mel e cili. Kola e la 10 milio nge sin la etrune la itre atr ka qaja la sipu qene hlapa i angatr, ene la qene Nepal. Ame itre xan, tre, hnaaluene qene hlapa i angatr pë hë la qene Nepal. Celë hi kepin matre kola ujëne fe hnene la itre trejin la itre itus qene Nepal.

10 Kola mama ngöne la aqane ujën  enehila la itre itusi së ngöne la nyimu qene hlapa, laka, organizasio i Iehova a wangatrune catrëne la hnëqa ne troa cainöjëne la maca ka loi e cailo fen. Hna hamën hnene la Itretre Anyipici Iehova la itre tarak, me itre boroshür me itre zonal itre milio la etrun, tha angatre kö a salemëne itre ej. Ame kö la ka sajuëne la huliwa ne cainöj, tre, ene la itre ahnahna hnei angatr hna hamën qa kuhu hni. Angatr a xötrethenge lo hna qaja hnei Iesu, hna hape: “Hna kapa gufane hnei nyipunie, hamëne gufane pi.”—Mataio 10:8.

Itre ka ujë qene hlapa a hnëkëne la itre itus e Alema (Wange ju la paragarafe 10)

Itre itus qene Alema hna hamën e Paraguay (Wange ju fe la pane iatr)

11, 12. Pine laka, easa cainöj me inine la itre atr e cailo fen, nemene la hna qaja hnene la itre atr ka ala nyim?

11 Xecie hnyawa kowe la Itretre Anyipici Iehova laka, angatr ngöne la nyipici, ene pe, angatr isa kuca la itre trengecatre ka tru matre troa cainöj kowe la nöjei atr ka isa qene nöj. Nyimutre la itre trejin ka ahmaloeëne la mele i angatr, me inine la ketre qene hlapa me thele troa hane melën la ketre qene nöje kö. Pine laka, easa cainöj me inine la itre atr e cailo fen, haawe, nyimutre la itre atr ka jelenyipicine ka hape, Itretre Anyipici Iehova hnyawa hi la itre ka xötrethenge Iesu Keriso hnyawa.

12 Itretre Anyipicin a kuca asë la hnei angatre hna atrein, ke, xecie hnyawa koi angatr ka hape, öhne hë angatre la nyipici. Ngo, nemene la itre ewekë ka tru ka aijijëne la itre xa trejin troa mejiune laka, angatre hi ngöne la nyipici?—E jë la Roma 14:17, 18.

KEPINE MATRE XECIE KOI ANGATRE KA HAPE ANGATR NGÖNE LA NYIPICI

13. Nemene la aqane kuca la Itretre Anyipici Iehova matre troa pë ethane la organizasio?

13 Nyimutre la itre kepin ka upe la itre trejin trahmanyi me föe troa qaja ka hape angatre hnyawa hi ngöne la nyipici. Hnene la ketre trejine trahmany ka nyihlue i Iehova hë ngöne la itre macatre, hna qaja ka hape: “Hetre trengecatre hna kuca matre troa wië me pë ethane la organizasio i Iehova ngöne la thiina, nge maine kola troa eamo me hajin la ketre trejin, tre, tha hna cile kö.” Kola trongëne tune kaa hnene la nöje i Iehova la hna amekötine ka tru celë? Angatr a isa kuca asë la hnei angatr hna atreine troa drengethenge la hna qaja hnei Akötresie jëne la Tusi Hmitrötr, me xötrethenge la tulu i Iesu memine la itretre drei nyidrë. Xalaithe hi la itretre Anyipici Iehova ka xele ma trongëne la itre hnei Akötresieti hna amekötin göi loi me ngazo, matre hna upi angatr e tröne la ekalesia. Nyimutre catre kö la Itretre Anyipici  Iehova ka thiina ka wië xajawai Nyidrë. Nyimutre la itre ka kuca ekö la itre ewekë tha hna kapa kö hnei Akötresie. Enehila saze hë angatr nge angatre hë a hane xötrethenge la itre hna amekötine hnei Akötresie.—E jë la 1 Korinito 6:9-11.

14. Nemene la itre ewekë hna saze hnene la itre atr thupene la hna pane upi angatr qa hnine la ekalesia? Nemene hë la thangan?

14 Kola amekötine hnei Tusi Hmitrötr tro la itre Keresiano a upe qa hnine la ekalesia la itre ka xele ma drengethenge Akötresie. Eloine pe, itre thauzane la etrune la itre ka pane ietrane la itre ngazo i angatr me bëeke hmaca. (E jë la 2 Korinito 2:6-8.) Pine laka hna nue pala hi hnene la Itretre Anyipici Iehova tro la Tusi Hmitrötr a eköthe la mele i angatr, haawe, tha sesëkötre kö së la kola pë ethane la itre ekalesia. Nyine tro hi lai a amamane hnyawa koi angatr ka hape, hna kapa hnei Iehova la organizasio i angatr. Maine nyimutre la itre hmi ka nue la itre atre i angatr troa isa kuci ajan, ngo ame Itretre Anyipici Iehova, tre, angatr a mele thenge la itre hna amekötine hnei Iehova. Celë hi ka upe la itre atr troa qaja ka hape, eje thene la Itretre Anyipici Iehova la nyipici.

Maine nyimutre la itre hmi ka nue la itre atre i angatr troa isa kuci ajan, ngo ame Itretre Anyipici Iehova, tre, angatr a mele thenge la itre hna amekötine hnei Iehova

15. Nemene la ka amamane hnyawa kowe la ketre trejine ka hape nyidrëti ngöne la nyipici?

15 Pine nemene matre qaja jë hnene la itre xa ka Anyipici Iehova ka hape, angatre ngöne la nyipici? Ka nyihlue i Iehova la ketre trejin qaane lo angeic a thöth, nge enehila 54 hë lao macatre i nyidrë. Hnei nyidrëti hna qaja ka hape, hna nyitrepene la lapaune i nyidrë hune la köni mekune ka tru catre celë: (1) ka mele Akötresie, (2) qaathei Akötresieti la Tusi Hmitrötr, nge (3) Itretre Anyipici Iehova la ka kuca la aja i Akötresie enehila e cailo fen. Öni nyidrë: “Ame ngöne la eni a ini tus ngöne la itre macatre, hnenge pala hi hna thele troa tupathe la mejiuneng kowe la köni mekune ka tru cili, me hnyinge ka hape, tha ka kötrekötre jë kö itre ej. Hna mama trootro ngöne la itre macatre la enyipiewekëne la itre mekune cili, nge kola acatrene la lapauneng me anyipicine hnyawa koi ni laka, eje the huni la nyipici.”

16. Pine nemene matre qaja jë hnene la ketre trejine föe ka hape, eahlo hnyawa hi ngöne la nyipici?

16 Hnene la ketre trejine föe ka huliwa hnine la bethela e Neweyok, hna qaja la ka upi eahlo troa qaja ka hape eahlo hnyawa hi ngöne la nyipici. Eahlo a qaja ka hape, organizasio i Iehova hmekuje hi la ka qaja kowe la itre xan la ëje i Iehova, ëje hna cinyihan e hnine la Tusi Hmitrötr, 7 000 la etrun. Hna ithuecatre fe koi eahlo hnene la 2 Aqane lapa ite Joxu 16:9, lo hna hape: “Kola nyenyape agöne la ite nöj’ asë hnene la lue xajawa i anganyidë troa xomexatuane la ite ka meköti hni koi nyidë.” Öni eahlo: “Hna amamane koi ni hnene la nyipici la aqane troa hni ka pexej matre tha jole kö koi Iehova troa amamane koi ni la trengecatre i Nyidrë. Ka nyipiewekë catre kö koi ni la aqane imelekeung me Iehova. Nge eni a wangatrune la hnëqa i Iesu, ke, nyidrëti a hamëne la atrehmekune i Akötresie, atrehmekune ka xatua ni.”

17. Nemene la ewekë ka xecie thene la ketre trejin ka tha lapaune kö koi Akötresie ekö?

17 Hnene la ketre trejine trahmanyi ka tha hane kö lapaune koi Akötresie ekö, hna  qaja ka hape: “Hnene la itre hna xup matre eni ha mejiune ka hape aja i Akötresieti troa mele madrine la atr, nge thupene lai tha tro kö Nyidrëti a nue la atr troa akötre palua. Ketre, maine nyipici laka, kola ngazo catre la fen, ngo kolo pe kö a kökötre lolo la lapaunene la Itretre Anyipici Iehova, nge angatr a catr huliwa me ihnim. Uati Iehova hmekuje hi la ka atreine troa kuca la iamamanyikeu celë ngöne la hneijine së.”—E jë la 1 Peteru 4:1-4.

18. Pine nemene matre kola mejiune hnene la lue trejine ka hape nyidroti hnyawa hi ngöne la nyipici? Nge tune ka fe la mekuna i epun?

18 Hnene fe la ketre trejine trahmany ka he ekö hë ngöne la nyipici hna qaja la itre kepine matre angeic ngöne la nyipici; öni angeic: “Hnene la hnenge hna ini tus ngöne la itre macatre matre xecie hnyawa ha koi ni laka, hnene la Itretre Anyipici Iehova hna catre bëeke hmaca matre troa xome lo tulu ne la itre pane Keresiano ekö ngöne la qaan. Hnenge kö hna ketre öhne la casi thene la Itretre Anyipici Iehova e cailo fen, ngöne la eni a ngenu ngöne la itre nöj. Kola hamë madrineng hnene la nyipici qa hnine la Tusi Hmitrötr.” Hna qaja fe hnene la ketre trejine trahmanyi ka 60 lao macatren, ka hape, ame la Itretre Anyipici Iehova, ke, ka lapaune angatr koi Iesu. Öni nyidrë: “Hne huni hna inine hnyawa la pengöne la mele i Iesu memine la huliwa ne cainöje i nyidrë, nge eahuni hë enehila a wangatrune la tulu i nyidrë. Hne huni hna saze la aqane mele hun matre troa easenyi catre koi Akötresie hna jëne Iesu Keriso. Hne huni hna atrehmekune la thupene mele i Keriso, jëne iamele koi së asë. Nge eahuni fe a atre laka mele hmaca ha nyidrëti qa hna mec. Hetrenyi fe the huni la hna qaja hnene la itre atr ka öhne la itre ewekë celë.”—E jë la 1 Korinito 15:3-8.

QAJA JË KOWE LA ITRE XAN LA NYIPICI

19, 20. (a) Nemene la hnëqa hna qaja hnei Paulo hnine la tusi nyidrë kowe la ekalesia ne Roma? (b) Nemene la ka nyipiewekë nyine troa kuca hnene la itre hlue i Iehova asë?

19 Ame la itre Nyipi Keresiano, tre, ka hnime angatre la itre xa atr. Celë hi kepine matre easa hane qaja kowe la itre xan la nyipici. Hnei Paulo hna qaja kowe la ekalesia ne Roma ka hape, hnëqa ne la itretre drei Iesu troa cainöj. Hnei nyidrëti hna cinyihane ka hape: “Maine tro eö a qaja la Joxu Iesu hnene la ukeineqe i ’ö, me lapaune e kuhu hni’ö, laka hnei Akötesieti hna amele nyidëti hmaca jë qa hna mec, hawe, tro hë eö a mel. Ke hni la ate lapaune uti hë la thina ka meköt, nge ukeineqë la ate qaja uti hë la mel.”—Roma 10:9, 10.

20 Xecie hnyawa kowe la Itretre Anyipici Iehova ka hape, angatr ngöne la nyipici nge atre hi angatr laka, ketre manathithi ka tru la troa inine la itre xan me tro fë koi angatr la maca ka loi ne Baselaia i Akötresie. Qa ngöne lai, catre pi së troa cainöj ngo tha ene hmekuje kö la troa ini Tusi Hmitrötr memine la itre xan, ngo tro fe a amamane koi angatr hnene la aqane mele së laka ka xecie hnyawa koi së ka hape, easë ngöne la nyipici.

^ par. 3 Wange ju la itus, Les Témoins de Jéhovah: Prédicateurs du Royaume de Dieu, götrane 191-198, 448-454.