Tro jë kowe la alien

Tro jë kowe la itre alien

Itretre Anyipici Iehova

Iëne jë la qene hlapa Drehu

ITA NE THUP (HNA AHMALOEËN) 2014-09-15

Xecie Kö Koi Epuni Ka Hape Epuni Ngöne La Nyipici? Pine Nemen

Kola troa ithanatane hnene la tane mekune celë la itre xa kepin matre nyimutre la itre atr ka qaja ka hape thene la Itretre Anyipici Iehova la nyipici. Tro fe sa xome la itre xa kepin matre xecie hnyawa kowe la Itretre Anyipici Iehova laka, thei angatr la nyipici.

Nyihlue i Akötresie Jë Nyipine La Itre “Aköte Ka Kösau”

Nöjei atr asë a melëne la itre akötr hnene la hna mele ngöne la fene i Satana. Nemene la itre aqane thelejëne Satana troa thë la aqane imelekeu së me Iehova? Nemene la aqane tro sa hnëkë kowe itre ej?

Keme Me Thine Fe—Thupëne Ju La Itre Nekö i Nyipunie

Hnëqa ne la keme me thin troa hiane la itre nekö i nyidro “ngöne la ini me ihaji ne la Joxu [Iehova].” (Efeso 6:4) Kola ithanatane hnene la tane mekune celë la köni aqane tro la keme me thin a thupëne la itre nekö i nyidro, me xatua nyuidren troa hnimi Iehova.

Troa Apatren La Mec, Ithupëjia Tixenuë

Tru catre la akötre hna axulune hnene la mec me nöjei ewekë ka ce tro memin. Pine nemene matre kola mec la atr? Troa ‘apaten [tune kaa] la la mec, ithupëjia tixenuë’? (1 Korinito 15:26) Wange ju la aqane mama hnyawa la meköti Iehova, me inamacane i Nyidrë me ihnimi Nyidrë hnene la itre mekune ka sa.

Mekune Ju La Itre Ka Huliwa i Akötresie o Drai

Nyimu hlue i Iehova ka catre huliwa i Akötresie o drai. Nemene la nyine tro sa kuca matre mekune pala hi së la itre ‘huliwa i angatre ngöne la lapaun’ me itre ‘huliwa i angatre ngöne la ihnim’?—1 Thesalonika 1:3.