Tro jë kowe la alien

Tro jë kowe la itre alien

Itretre Anyipici Iehova

Iëne jë la qene hlapa Drehu

Tusi Hmitrötr Me Mele Së Elany

Tusi Hmitrötr Me Mele Së Elany

PANE mekune jë la epuni a nango ngenu e jidr, ngöne la ketre götran gaa mit. Ngacama paatre hë la jö, ngo tha xoue epuni kö pine laka hetrenyi epuni la ketre laam ka mele catr. Ame la epuni a thiinan e kuhu hnadro, mama hnyawa hi la gojeny. Nge ame la epuni a thinane qëmeke i epun, öhne hi epuni e koilo gaa nany.

Ceitune hi la Tusi Hmitrötr memine la ketre laam. Tune la hne së hna ce wang ngöne la itre xa tane mekun, ijije hi tro la Tusi Hmitrötr a xatua së troa cile kowe la itre jol ka tru ne la fen celë. Ngo hetre ketre ewekë hna amamane hnei Tusi Hmitrötr. Ej a amamane koi së la itre ewekë ka troa traqa elany, me xatua së troa öhn me xötrëne la gojeny, matre tro sa hane mele madrin me mel epine palua. (Salamo 119:105) Kola hapeue lai?

Tro sa ce wange la lue aqane thue mejiune së hnei Tusi Hmitrötr, göne la mel elany: 1 Ej a hamë aliene la mele së, nge 2 ej a ini së la aqane troa acatrene la aqane imelekeu së memine la Atre Xupi së.

1 ALIENE LA MELE SË

Nyimutre la itre eamo e hnine la Tusi Hmitrötr ka xatua së, matre troa apatrene la itre jole së. Celë hi matre tha ketre itusi menu kö la Tusi Hmitrötr. Ej a ithuecatre koi së troa hane wangatrune la itre xan, ngo tha tro kö a meku së hmekuj. Nge e cili, tro ha hetre aliene la mele së.

Hanawange la ketre ceitun. Kola qaja ngöne la ketre trepene meköti ne la Tusi Hmitrötr, ka hape, “Sisitia la manathithi e troa hame hune la troa kapa.” (Ite Huliwa 20:35) Hapeu mekune palahi epuni lo ijine epuni a xatuane la ketre atr ka aja ixatua? Maine pena lo ijine epuni a pane drenge la ketre sinee e fe la hni angeic? Tune kaa la epuni a amadrinëne la hni ne la ketre atr?

Hetre madrine së la easa canga ham nge tha göi thupene kö. Hna cinyihane hnene la ketre trahmany, ka hape, “Hetrenyi palahi hne së hna troa kapa, thupen la easa ham. Ngo eje hi laka, troa ham, nge pëkö  hne së hna treqen e thupen.” Nge ame la easa hamëne qa kuhu hni së kowe la itre atr ka thatreine të koi së la hne së hna kuca, ke tru catre kö la manathithi hne së hna troa kapa. Atraqatr la madrine së. Ketre, easa ce huliwa me Iehova Akötresie, nge Nyidrëti a wangatrune la thiina cili ke, kösë easë hi lai a kuca koi Nyidrë. (Ite Edomë 19:17) Eje hi, Iehova a wangatrune la itre hna kuca kowe la itre ka hni ka ipië. Nge ase hë Nyidrëti thingehnaean ka hape, tro kö Nyidrëti a nyijune koi së me hamë së la mele ka tha ase palua kö, ngöne la fene hna aparadraison. Drei la ketre manathith ka tru koi së!—Salamo 37:29; Luka 14:12-14. *

Ketre, Tusi Hmitrötr a ini së laka ijije hi troa hetre aliene la mele së e tro sa catre nyihlue i Iehova, lo nyipi Akötresie. Tusi Hmitrötr a ithuecatre koi së troa atrunyi Akötresie jëne la thith, me metrötr, me idrengethenge, nge meköti hi lai. (Ate Cainöj 12:13; Hna Amamane 4:11) E tro sa kuca lai, haawe tro hë sa amadrinëne la hni ne la Atre Xupi së. Celë hi lai hnei Nyidrëti hna qaja koi së lo kola hape, “Neköng, inamacanepi, mate madinejë la hning .” (Ite Edomë 27:11) Loi e tro palahi sa lapa mekune laka, ame la easa axecië mekun thenge la itre trepene meköti qa hnine la Tusi Hmitrötr ke, easë hi lai a amadrinëne la hni Iehova, lo Tretretro së e koho hnengödrai ka hnimi së. Pine nemen? Pine laka Iehova a kukehni së, nge aja i Nyidrëti tro sa drengethenge la itre trepene meköt ke, thatraqane la mele së. (Isaia 48:17, 18) Eje hi, pëkö madrine ka sisitria hune la troa atrune la Atre Musi e koho hnengödrai me e celë fen, me troa amadrinëne la hni Nyidrëti ngöne la easa mele thenge la itre hnei Nyidrëti hna acil.

2 TROA CE SINEE MEMINE LA ATRE XUPI SË

Tusi Hmitrötr a ini së troa ce sinee memine la Atre Xupi së. Ej a qaja ka hape, “Eashenyijë koi Akötesie, nge tro nyidëti a eashenyi koi nyipunie.” (Iakobo 4:8) Ame itre xa ijin, maine jë tro sa luelu troa ce sinee memine la Atre Xupi së Kapucatinasë. Ngo Tusi Hmitrötr a qaja hnyawan, ka hape, maine tro sa “thele Akötesie,” tro hë sa “öhnyi nyidë,” ke “tha iananyi kö nyidë me eëshë asëjëihë .” (Ite Huliwa 17:27) Nyipiewekë catr la eamo celë hna hamëne hnei Tusi Hmitrötr, göne la troa ce sinee me Akötresie, pine laka thatraqane fe la mele së elany. Pine nemen?

Hanawange la ketre ceitun. Ngacama easa thele troa neëne la mec, ngo tro asë hi sa mec. (1 Korinito 15:26) Ngo eloine pe, ka epine palua Akötresie. Tha tro jë kö Nyidrëti a mec, nge aja i Nyidrëti fe tro la itre sinee i Nyidrëti a mele epine palua. Jëne la itre hnaewekë celë ka mingöming, Tusi Hmitrötr a amamane la mekuna i Iehova, göne la itre ka thele Nyidrë. Kola qaja ka hape, “Tro ha mele la ite hni nyipunie epine palua.”—Salamo 22:26.

Nemene la aqane tro epuni a ce sinee me Akötresie? Catre jë thele troa atre Nyidrëti hnyawa jëne la Tusi Hmitrötr, ene la Wesi Ula i Nyidrë. (Ioane 17:3; 2 Timoteo 3:16) Sipo ixatua jë thei Nyidrë, matre trotrohnine la Itre Hna Cinyihan. Tusi Hmitrötr a ithuecatre koi së laka, maine tro sa “sipo Akötesie” la inamacan, tro hë Nyidrëti lai a hamë së. * (Iakobo 1:5) Haawe, thele jë së troa trongëne la itre hne së hna inin, me nue la Wesi Ula i Akötresie troa “lamepa ne la lue ca [së]” me troa “lai ne la jë [së],” enehila nge uti hë epin epine palua.—Salamo 119:105.

^ par. 8 Maine epuni a aja itre xa ithuemacany, göne la mele ka tha ase palua kö e hnine la paradraiso hna thingehnaeane hnei Akötresie, wange ju la mekene 3 ne la itus, Nemene La Hna Ini Së Hnei Tusi Hmitrötr? hna kuca hnene la Itretre Anyipici Iehova.

^ par. 13 Itretre Anyipici Iehova a inine la Tusi Hmitrötr memine la itre atr, matre xatua angatr troa trotrohnine hnyawa la Wesi Ula i Akötresie. Maine epuni a aja itre xa ithuemacany, göne la aqane trongene la ini tusi cili, pane goeëne jë la video hna hape, Nemene La Aqane Trongene La Ini Tusi Epun? hna amë ngöne la sit jw.org (Tro jë kowe la ITRE ITUS > VIDEO)

Ka epine palua Akötresie, nge aja i Nyidrë tro fe a mele epine palua la itre sinee i Nyidrë