Tro jë kowe la alien

Tro jë kowe la itre mekune ka co

Tro jë kowe la itre alien

Itretre Anyipici Iehova

Drehu

Ita Ne Thup  |  Na. 1 2018

1 Ixatua Matre Neëne La Itre Jol

1 Ixatua Matre Neëne La Itre Jol

Tusi Hmitrötr a qatrenge la itre eamo qaathei Iehova, nge “nyipi ewekë troa inin, me nyine amekötin.” (2 Timoteo 3:16) Hapeu ka nyipici kö lai? Tro sa ce wange la aqane xatuane la itre atr hnene la inamacan qa hnine la Tusi Hmitrötr, matre atreine jë angatr cile kowe la itre jole ka tru.

HMO HNEI KAHAITR

Ame Delphine, lo hna qaja ha ngöne lo tane mekun hnapan, ke, tru la hnei eahlo hna iji la kahaitr pine laka, hetrenyi la itre ewekë hnei eahlo hna hnehengazon. Nyipici laka, tha Tusi Hmitrötr kö a wathebo së troa iji la kahaitr, ngo loi e tro sa atreine tuluth. Ej a qaja ka hape, “The ce me itete xömai waina.” (Ite Edomë 23:20) Nyipici, ka hetre ethan e tru la hna iji menu la kahaitr. Maine jë tro sa wezipo, maine pena troa thë la cas ngöne la hnepe lapa së. Ame ngöne la ca macatre, itre milio lao atr ka mec, pine laka hna iji menu la kahaitr. Haawe maine tro la itre atr a drengethenge la itre eamo ka lolo qa hnine la Tusi Hmitrötr, tro hë angatr a neëne la jol cili.

Celë hi hna kuca hnei Delphine, matre öni eahlo enehila ka hape, “Öhne hë ni laka, tha kahaitre kö la ka troa nyinyine la jol ka traqa koi ni. Hnenge hna trongëne la eamo ka lolo hna qaja ngöne Filipi 4:6, 7, lo kola hape, ‘The kuke hnine kö la kete ewekë ; ngo loi e cengöne amamane koi Akötesie la ite aja i nyipunie hnene la thith.’ Ame itre xa jidr, maine eni a hnehengazo, eni a thith me xëwe fë koi Iehova la itre aliene la hning, tune la elëhni me akötr me hleuhleu. Nge hnenge palahi hna sipone ielene koi Nyidrë, troa hamë ni la hni ka madrin. Celë hi matre ame la eni a hlë e hmakany, tingetinge hë la hning ke, paatre hë la itre mekun ka ngazo. Hnene laka hnenge hna majemine thith koi Iehova, matre tha eni hmaca kö a mekune lo itre ewekë ka pë, ngo eni pe hi a mekune la ka hetreny. E cili, eni ha mekune troa nue la kahaitr. Ame enehila tingetinge hë la meleng, nge ka sisitria catr hune ekö.”

 KUCI NGAZO

Ame la kuci ngazo, tre, celë hi ine la itre akötr me hleuhleu. Ngo jëne la itre trepene meköti qa hnine la Tusi Hmitrötr, ijije hi tro sa neëne la itre jol cili laka, hna nyiqane hnene la pi iatre me goeëne la itre iatre ka sis. Öni Samuel ketre thöth, “Tha ka jole kö koi ni troa pi iatre memine la itre nekö jajiny. Ame itre xa ijin, tha eni kö a pi iatre memine lai jajiny, ngo kösë angeice ha hnimi ni. Celë hi matre eni a madrine lai.” Nyimutre la itre ka qaja koi Samuel ka hape, tru la hnei angeic hna wesiwes, ngo tha aja i angeice kö lai. Matre hnei angeice hna mekun troa saze me thele troa pi iatre, ngo göne troa faipoipo. Ngazo pe, kola huliwa la mekuna i angeic. Öni angeic, ka hape, “Hace catr koi ni, pine laka cia ha e kuhu hninge la thina ka pi tru.”

Hnei Samuel hna e la ketre tane mekun hna amë hnine la sit jw.org. Nge mekune jë hi angeic lo hna qaja ngöne Ite Edomë 20:11, lo kola hape, “Mama ha la nekönate hnene la ite thina i nyën, maine loi maine meköti la huliwa i nyën.” Nemen la aqane xatua angeic hnene la xötre celë? Trotrohnine hë Samuel laka, tha ka loi kö nge ka tha meköti kö la aqane ujë i angeic, tune la troa pi iatre me jajiny. Ame hë enehila, öni angeic ka hape, “Ame la thöth ka pi iatre me nyimu jajiny, tre, tha ijiji kö troa faipoipo memin ke, ka ngazo Ia aqane ujë i angeic. Celë hi matre eni ha ketre hnying ka hape, ‘Nemene jë la hna troa mekun hnene la föe hnenge hna iën troa faipoipo memin, e traqa ju angeic atre laka, hnenge hna iatre me itre xa jajiny?’ Atre hë ni laka, hetre engazone la troa majemine wesiwesi kowe la itre xa föe.” Hnei Samuel hna saze la hna majemine cili. Nge pine laka hnei angeic hna kötrene la pi iatre me itre xa föe, haawe tha jole hë koi angeic troa neëne la kuci ngazo.

Ame pena Antonio ke, hnei angeic hna majemine goeëne la itre iatre ka sis, matre hnei angeice hna kei kowe la kuci ngazo. Ngacama hnei angeic hna faipoipo memine la föe hnei angeic hna hnim, ngo thatreine kö angeic nue la hna majemine cili. Celë hi matre mekune jë hi angeic lo hna qaja ngöne 1 Peteru 5:8, lo kola hape, “Inamacanepi, me hmekënejë ; ke ithupëjia me nyipunie, ene diabolo, a tro agö, kösë liona a ho, kola thele tha i nyën .” Öni Antonio, “Kola haöthe la fen hnene la itre iatre ka sis, nge kola lapane la itre mekuna së. Hnene la xötre celë hna xatua ni troa trotrohnin laka, Diabolo la qane la itre ewekë ka ngazo. Atre hnyawa ha ni enehila laka, Iehova hmekuje hi la ka atreine troa ‘ainamacanë ni me hmekë ni’ me xatua ni, troa xometrij la itre mekun ka ngazo qa ngöne heng me qa kuhu hning. Nge troa cile hut la faipoipong, ke hnei Iehova.” Tru la ixatua hna kapa hnei Antonio, matre hnei angeic hna nuetrij asë la itre hna majemin kuca ekö ka ngazo. Nge celë hi lai ka xatua angeic troa canga neëne la itre xa jol ka tru catre hmaca kö.

Nyipici, ijije hi tro la itre eamo qa hnine la Tusi Hmitrötr a xatua së troa neëne la itre jol ka tru. Ngo hapeu la itre jol ka tru ka lapa hut, nge hne së hna cile kow a itre macatre hë? Hanawange la aqane troa xatua së hnene la Wesi Ula i Akötresie, matre tro sa cile kowe la itre jole cili.

Itre eamo i Tusi Hmitrötr a xatua së troa cile kowe la itre jol