Hetrenyi la itre jol ka tha canga paatre kö ngöne la mele së. Tha mekune kö së ka hape, ka troa hut la itre xan. Hapeu, Tusi Hmitrötr kö a hamë inamacane koi së, matre tro sa cile kowe la itre jol cili ka hut me ka catrehnin? Hanawange la itre ceitun.

TROA HNEHENGAZO MENU

Öni Rosie, ketre thöth ka 21 lao macatre, “Hnenge palahi hna wangatrune menune palaha la itre jol hnenge hna cile kow.” Nemene la xötr ka xatua angeic? Eje ngöne Mataio 6:34, kola hape, “Qa ngöne lai the kuke hnine kö göi elany ; ke qâ i elanyi troa kuke hnine göi nyëne kö. Ijije la drai memine la ngazo i nyën.” Itre trengewekë i Iesu la ka xatua Rosie, matre tha tro kö a hnehengazon menune la drai elany. Öni angeic hmaca jë hi, ka hape, “Ka loi hi koi ni troa pane mekun la ca jol, nge tha tro kö a nyixane menun hnene la itre jol ka paatre petre kö, wanga hnehengazo menu pi.”

Ame pena Yasmine, ketre thöth ka 18 lao macatre, tre, hna traqa koi angeic la kucakuca, nge celë hi matre angeic a nyiqane hnehengazo. Angeic a qaja ka hape, “Eni a treij e nöjei drai, matre tha meköl hnyawa kö ni e jidr. Kösë kola akötrë ni hnene la itre mekun cili.” Nemene la xötr ka xatua Yasmine? Öni angeic, 1 Peteru 5:7, ka hape, “Nuepi koi [Akötresie] la kuke hnine asëjëihë i nyipunie, ke nyidëti a meku nyipunie.” Öni Yasmine hmaca jë hi, “Hnenge palahi hna thithi iele koi Iehova, nge hnei Nyidrëti hna sa la itre thithing. Kösë hnei Nyidrëti hna una la ehnefeng me ahmaloeëne la meleng. Nyipici laka hetrenyi palahi la itre jol, ngo ame enehila ke, atreine hë ni cile kow me xomihnine itre ej.”

 TROA UTHE LAPAN LA HULIWA

Öni Isabella, ketre föe ka 24 lao macatre, “Eni a mekun laka, ka ixötrekeu la troa uthe koi elany la nyine troa kuca enehila ke, Kakaa fe a hane kuca tun. Atre hi ni la itre nyine troa kuca, ngo tha canga sikusikune kö ni la huliwa. Casi hi la hnenge hna ajan, ene la troa mano maine goeë tele. Ngazo pe ka hetre ethan kowe la itre ka ce huliwa me eni, me koi ni fe ke, eni ha hnehengazo menu.” Ngo hna xatua angeic hnene la hna qaja ngöne 2 Timoteo 2:15, lo kola hape, “Catejë eö mate amamai’ö kö laka hna kapa aloine hnei Akötesie, nge ate kuci huliwa ka pë nyine ahmahman.” Öni Isabella hmaca jë hi, “Tha ajane kö ni troa ahmahmanyi Iehova hnene la aqane huliwang.” Celë hi kepine matre hna canga saze hnei Isabella.

Ketre tui Kelsey, ketre thöthi ka 20 lao macatre. Öni angeic, “Atre hi ni laka, hetre huliwang, ngo tha hnenge kö hna canga kuca. Matre ame la pun, eni a treij nge tha meköl hë ni ke, eni a hnehengazo. Pëkö eloine koi ni.” Hna xatua Kelsey hnene la tusi Ite Edomë 13:16 ka hape, “Kola huliwa inamacane hnene la ate maca mek ; ngo ame la ate hmo, te, kola amamane la qene hmo i nyën.” Angeic a qaja la eloine la hna lapa mekune lai xötr, me hape, “Ka inamacane la atr ka canga kuca maine canga eköth la huliwa. Ame enehila, hetrenyi ni la ketre carnet, nge eni a sija trongëne la itre nyine troa kuca. Lolo hë la meleng, nge tha uthe hmaca kö ni la itre huliwa nyine troa canga kuca.”

TROA MELE CAS

Kola qaja hnei Kirsten, ketre föe ka 57 lao macatre, ka hape, “Hnene la föeng hna trotriji ni memine la foa lao nekö i nyio.” Nemene la xötr ka xatua eahlo? Ite Edomë 17:17 lo kola hape, “Ate ihnimi la enehmu o ijin’ asë, ngo ngöne la aköte jini angeicë hë.” Hnei Kirsten hna thele ixatua e hnine la ekalesia. Matre nemene hë la thangane lai? Öni eahlo, “Nyimu aqane xatua ni hnene la itre trejin. Itre xan a traqa fë xen, me iengen koi ni. Akönia traqa la itre trejin troa xatua ni me itre neköng la eahuni a fek me saze hnalapa. Hnene la ketre trejin hna xatua ni troa öhnyi huliwa. Tha hna nue ni kö hnei angatr.”

Hnei Delphine, lo hne së hna ce ithanatane hë, hna isine matre tha tro kö eahlo a mele cas. Öni eahlo e mekune hmaca lo mele i eahlo ekö, “Eni a hleuhleu la eni a goeëne la itre xa atr laka, lolo la mele i angatr, pine laka eni casi pe hi. Hna xatua ni hnene la hna qaja ngöne Salamo 68:6 ka hape, ‘Hnei Akötesieti hna ajilapane la angete lapa cas .’ ” Öni eahlo hmaca jë hi, “Tha kolo kö a qaja e celë la ketre uma. Ngo kolo pe a qaja la ketre götrane gaa xeut me gaa tingeting, hnë tro sa öhnyi nyipi sinee, nge itre ka nyihlue i Iehova. Ngo maine eni a ajane troa imelekeu hnyawa memine la itre trejin, loi e tro ni a pane easenyi koi Iehova. Hna xatua ni hnene la tusi Salamo 37:4, lo kola hape, ‘Madrine jë eö koi Iehova, nge tro nyidrëti a hamë eö la itre hna sipon hnene la hni ’ö.’ ”

Eahlo a nyipun me hape, “Nyipici, loi e tro ni a pane catre qale koi Iehova ke, Nyidrëti a ajane la ka loi koi ni. Hnenge hna eköthe la ketre liste, göne la itre huliwa nyine troa kuca memine la itre trejin. Nge celë hi ka troa xatua ni troa ce sinee memine la itre atr ka hnimi Iehova. Eni hi a goeëne la ka loi thei angatr, ngo tha itre tria i angatre kö.”

Eje hi laka, tha ka pexeje kö la itre trejin ka nyihlue i Iehova. Nge ame la Itretre Anyipici Iehova ke, ka ixelë fe angatr me itre jol. Ngo Tusi Hmitrötr a ini së tro palahi a hnime la itre xan. Nge celë hi la aqane ujë ne la itre nyipi sinee. Ngo hapeu, ijije kö troa xatua së hnene la Tusi Hmitrötr, matre troa cile kowe la itre xa jol, tune la itre sine mec ka pë nyin me akötr?

Maine tro sa trongëne la itre eamo qa hnine la Tusi Hmitrötr, tro hë sa hetre nyipi sinee