Tro jë kowe la alien

Tro jë kowe la itre alien

Itretre Anyipici Iehova

Iëne jë la qene hlapa Drehu

Kola salemëne ekö la itre atr matre nyi hlue hnene la angetre Afrique me Amérique, nge ketre jëne mani ka tru lai

Aqane Kötrene La Ithahluë Ekö Me Enehila

Aqane Kötrene La Ithahluë Ekö Me Enehila

Hnei Blessing * hna feke a tro Europe, pine laka hna qaja koi angeic, ka hape, tro angeic a huliwa ngöne hnë xötre ihe. Ngo ame thupene la treene lao drai ne lepi me axouenyi angeic me qanangazo angeic hnene la itre atrene la hnepe lapa i angeic, hnei angatr hna musinë angeic troa nyi föe ne gojeny.

Aqane ithahluë ekö e Aigupito

Ame la etrune la gufa i Blessing, tre, hna sasaithe la 40 000 euros. Celë hi matre nyipiewekë koi angeic troa huliwa catre e nöjei jidr ,matre tro angeic a hleme la 200 koi 300 euros, matre troa të la gufa kowe la maseta i angeic, hna hëne ka hape, “madame”. * Öni Blessing: “Hnenge pala hi hna mekune troa kötr, ngo eni a xoue wanga hetre ewekë jë ka traqa kowe la hnepe lapang. Eni a mele kösë hna umë ni.” Ame la hnei angeic hna melën tre, hna melëne fe hnene la foa milio lao atr laka, itre hlue ngöne la industrie internationale du sexe.

Ame ekö, laka traqa ha koi 4 000 lao macatre enehila, hna salemë Iosefa hnene la itre sipu trejine me angeic. Hnei angeic hna nyi hlue ngöne la uma i Farao e Aigupito. Ngo ame pe Iosefa ke, tha hna qanangazo angeice kö tui Blessing hnene la maseta. Ngo ame lo angeice a thipëne la sipo ne la föe ne la maseta i angeic, hna upe zö Iosefa ka hape, hnei angeic hna thele troa angazo eahlo. Hna akalabusi angeic me othi angeice hnei fao.—Genese 39:1-20; Salamo 105:17, 18.

Iosefa la ketre hlue ekö; nge ame pe Blessing ke, ketre hlue enehila. Ngo nyidroti la lue atr hna thahluën, nge ketre huliwa lai ka qanangazone la itre atr ke, kola aceitunë angatr me itre ewekë nyine salemën. Nge huliwa lai ka wangatrune la itre mani hna hlem hune la atr.

JËNE MANIE LA ITRE HNA THAPA QA NGÖNE LA ITRE ISI

Ame la itre nöj, tre, öhne hi itre ej laka hmaloi e troa hetre hlue ngöne la itre isi. Hnene la ketre joxu ne Aigupito, Thoutmôsis III hna traqa fë la 90 000 lao hlue, thupene la ketre isi e Kanana. Hnene la angetre Aigupito  hna folosa angatr matre troa huliwa ngöne la itre mines, me xupe la itre uma hmitrötr, me itre sine la itre jë i tim.

Ame fene la musi angetre Roma, nyimutre la itre hlue hna xome qa ngöne la itre isi, nge kolo fe a isi ke, hna thele troa thapa la itre atr matre troa po. Kola mekune ka hape, ame ekö, nyimutre la itre atr e Roma, nge ame la ketre sine la itre atrene la nöj, tre, itre hlue. Nyimutre la itre hlue ne Aigupito me Roma hna qanangazon. Celë hi matre, tha mel aqeanyi kö la itre hlue, ke angatre hi a mele koi 30 lao macatre.

Kola tro la itre drai ngo ame la ithahluë tre, kola ngazo catr. Qane lo itre macatre 1 500 koi 1 800, hnene la nöje Amérique hna itö hlue e Afrique nge ketre huliwa lai ka jëne mani. Kola qaja ngöne la ketre rapport ne UNESCO, ka hape, ‘Kola e la 25 milio me 30 milio lao trahmanyi me föe me itre nekönatr hna thapa qa ngöne la nöje i angatr me salemën. Itre hadredre thauzane lao atr ka meci ngöne la kola traversée de l’Atlantique.’ Hna qaja hnei Olaudah, ketre hlue ka mele pe, ka hape: “Kola axouenyi ni nge thatreine kö ni qejepengöne hnyawa la aqane ngazone la ijine cili. Kola sue la itre föe, me treije awe hnene la itre atr ka troa mec.”

Ame la troa nyi hlue tre, ka hekö ngo hetrenyi mina fe enehila. Hnene la Organisation Internationale du Travail hna qaja ka hape, 21 milio lao trahmanyi me föe, me nekönatr ka nyi hlue pala hi enehila, nge co hi maine pëkö la hna nyithupei angatr. Ame la itre atr ka nyi hlue enehila, tre, angatr a huliwa ngöne la itre usines, ngöne la itre ateliers clandestins, ngöne la itre usines hnë kuci briques, maine ngöne la itre uma thatraqane la itre föe ne gojeny, maine pena ngöne la itre xa hnalapa. Ngacama hna wathebone la itre huliwa cili, ngo tru catr pala hi hnei atr enehila hna thahluën.

Itre milio pala kö lao atr hna thahluën

MELE HË QA NGÖNE LA ITHAHLUË

Ame la kola öhne hnene la itre xa hlu la aqane qanangazo angatr, hnei angatr hna isi matre troa nue angatr. Ame ngöne la ca hadredre lao macatre M.P.K., hnei Spartacus, ketre hene ne isi memine la 100 000 lao hlue hna thele troa icilekeu memine la musi Roma, ngo tha hune ju kö angatr. Ame pena ngöne lo itre macatre 1 700 e Hispaniola, ketre hnapet ne Caraïbes, hnene la itre xa hlue hna icilekeu memine la itre maseta i angatr. Hnene la hna qanangazone me akötrëne la itre hlue ngöne la itre hlapa wia, matre hnei angatr hna icilekeu, nge 13 lao macatre ne isi angatr. Ame hë e thupen ngöne lo macatre 1804, ketre nöje hë e Haiti.

Ame ngöne la kola nuamelene la angetre Isaraela qa Aigupito, tre, celë hi ewekë ka tru ka traqa ngöne la mele ne la atr. Hna e la köni  milio lao atr, kösë ketre nöj, hna nuamele qa Aigupito. Meköti troa nue angatr. Kola  qejepengöne e hnine la Tusi Hmitrötr la aqane mele i angatr ekö e Aigupito, kola qaja ka hape, “hna musinëne catë angate ngön.” (Esodo 1:11-14) Hnei Farao hna iupe troa humuthe la itre nekönatr matre tha tro kö a mana menu la itre neköi Isaraela.—Esodo 1:8-22.

Ketre pengöne kö la aqane thepe la angetre Isaraela qa ngöne la ithahluë e Aigupito, pine laka Akötresieti la ka amele angatr. Öni Akötresieti koi Mose ka hape, “Ate kö ni la aköte i angat . Nge uti hë ni troa thepe angate.” (Esodo 3:7, 8) Celë hi matre kola atrune e nöjei macatre la Paseka hnene la angetre Iudra matre troa amekunëne la ijine cili.—Esodo 12:14.

PË HMACA KÖ ITHAHLUË

Kola qaja e hnine la Tusi Hmitrötr, ka hape, “Pëkö menu thei Iehova Akötesi shë,” nge xecie koi së laka tha ka saze kö Nyidrë. (2 Aqane Lapa Ite Joxu 19:7; Malaki 3:6) Hnei Akötresieti hna upi Iesu matre “troa aloine la itete thë fë hni . . . , me nue angate hna hutratulup.” (Luka 4:18) Hapeu, casi hi la aliene memine la aqane amelene lo itre hna thahluën? Ohea. Hna upi Iesu matre troa amelene la nöjei atr qa ngöne la ngazo me mec. Öni nyidrëti e thupen, ka hape: “Tro ha nue amacai nyipunie hnene la nyipici.” (Ioane 8:32) Ame fe enehila, kola nuamacanyi së hnene la nyipici hna ini së hnei Iesu qa ngöne la nöjei ewekë .—Wange ju lo hna eköhagen hna hape “Aqane Thepe Së Qa Ngöne La Ketre Pengöne Ithahluë.”

Nyipici, hnei Akötresie hna amele Iosefa me Blessing qa ngöne la nöjei götrane la ithahluë. Ijije hi tro epuni a xome la itre hna melëne hnei Iosefa ngöne la itre mekene 39 koi 41 ne la tusi Genese e hnine la Tusi Hmitrötr. Ketre ka tui Blessing ngöne la aqane thele angeic troa thepe angeic qa ngöne la ithahluë.

Thupene la hna upi Blessing qa ngöne la itre e Europe, hnei angeic hna tro Espagne. E cili hnei angeic hna iöhnyi memine la Itretre Anyipici Iehova me nyiqane inine la Tusi Hmitrötr. Atraqatre la aja i angeic troa saze la mele i angeic, matre öhnyi huliwa jë hi angeic me wai madam, matre troa acone lo gufa nyine tro angeic a kuiën e nöjei treu. Ame la ketre drai, hë Blessing jë hi hnei madam. Hnei eahlo hna sipo Blessing troa nue la ngazo hnei eahlo hna kuca koi angeic. Nemene la ewekë ka traqa? Eahlo ha nyiqane ini Tusi Hmitrötr memine la Itretre Anyipici Iehova! Matre öni Blessing jë hi ka hape, “Hnene la nyipici hna amele së ngöne la nöjei götran.”

Ame ekö lo kola qanangazone la angetre Isaraela e Aigupito, hna hleuhleu la hni Iehova Akötresie; ketre tune mina fe enehila. Celë hi matre troa patr la ithahluë enehila, e hna saze hnene la itre atr. Ngo Akötresieti a ahnithe koi së ka hape, tro Nyidrëti a saze ne lai. “Loi e tro sha teqene thenge la hnei nyidëti hna thinge hnaean, la hnengödrai ka hnyipixe memine la fene hnengödrai ka hnyipixe, nge eje la thina ka meköti e cili.”—2 Peteru 3:13

^ par. 2 Hna saze la ëj.

^ par. 3 Ame ngöne la ijine cili, tre, ka ceitu hi la etrune la euro memine la dollar ne Etazini.