Tro jë kowe la alien

Tro jë kowe la itre alien

Itretre Anyipici Iehova

Iëne jë la qene hlapa Drehu

 KA QA NGÖNE ICETRÖN | HANE JU KAPA LA AHNAHNA I AKÖTRESIE!

Ka Nyipiewekë La Ahnahna Qaathei Akötresie

Ka Nyipiewekë La Ahnahna Qaathei Akötresie

Eu la kola qaja ka hape, ka sisitria catr la ketre ahnahna? Hane hi la foa lao ewekë ka amamane ka hape, sisitria la ketre ahnahna: (1) atre hamëne la ahnahna, (2) kepine matre kola hamën, (3) trengecatr hna nue matre ijije troa kuca la ahnahna, nge (4) ka nyipiewekë koi epun. Maine tro sa lapa mekune lai foa lao ewekë cili, tre, tro ha akökötrene la hni ne ole së kowe la ahnahna ka tru qaathei Akötresie, ene la thupene mel.

DREI LA ATRE HAMËNE LA AHNAHNA CILI?

Troa sisitria koi së la itre xa ahnahna, e hna hamëne hnene la ketre atr trene mus, maine ketre atr hne së hna wangatrun. Ame la itre xan, ke, ngacama ka co hi la thupen ngo ka nyipiewekë catr, ke, hna hamëne hnene la ketre atrene la hnepe lapa hne së hna hnim maine qaathene la ketre sinee së. Ceitune hi memine la ahnahna hnei Russell hna hamëne koi Jordan, ahnahna hne së hna ithanatane hë ngöne lo tane mekun hnapan. Pine nemene matre ceitune hi lai memine lo la ahnahna, hna hape thupene mel?

Ame la hnapan, ke, öni Tusi Hmitrötr, “hnei Akötesie hna upe kowe la fene hnengodrai la Hupuna i nyidëti ka cas, mate melepi shë hnei nyidë.” (1 Ioane 4:9) Celë hi matre ka nyipiewekë catre la ahnahna cili. Pëkö ketre atr ka tru hui Akötresie. Önine la atre cinyihane la Salamo ka hape: “Cilieti la Kasisitia hmekuje hune la fene hnengödrai asëjëihë, nge Iehova la atesiwa i cilie.” (Salamo 83:18) Haawe, pë kö ketre ka atreine troa hamën la ahnahna tui Iehova.

Ame la hnaaluen, ke Akötresieti la “Tetetro i anganyihunie.” (Isaia 63:16) Nemene la aliene lai? Nyidrëti la qeqe ne mel. Ketre, Nyidrëti a kukehni së tune la ketre keme ka hnehengazone la kuku. Hnei Akötresieti hna hnyingëne kowe la itre qatre ne la nöj tune Eferaima, ka hape: “Hape u, nekö hniminange Eferaima ? nge neköne nyine madin ? . . . Kola ulili la hninge göi nyën, tro kö ni a hnimi nyën.” (Ieremia 31:20) Tha saze kö la mekuna i Iehova kowe la itre hlue i Nyidrëti enehila. Nyidrëti hi la ka Pucatin Asë, Atre Xupi së, nge Tretretro së me Sinee së ka nyipici. Hapeu tha ketre ahnahna kö lai ka sisistria?

 PINE NEMENE MATRE HAMËNE JË NYIDRËTI LAI?

Ame la itre xa ahnahna, ke, ka tru alameken, pine laka hna hamëne itre ej cememine la ihnim, ngo tha hna musinëne kö la ka hamën. Ame la atre hetre hni ne ham tre, tha angeic kö a treqene troa të koi angeic.

Pine laka tru catre la ihnimi Akötresie koi së, matre Nyidrëti a hamëne la Neköi Nyidrë thatraqai së. Kola qaja hnei Tusi Hmitrötr ka hape, “Mamapi hi la ihnimi Akötesieti koi shë, ke hnei Akötesie hna upe kowe la fene hnengödrai la Hupuna i nyidëti ka cas”. Pine nemene matre kuca jë Nyidrëti lai? Öni Tusi Hmitrötr e sa, ka hape, “Mate melepi shë hnei nyidë.” (1 Ioane 4:9) Hapeu, hetre ka musinë Nyidrëti troa kuca lai? Ohea! Kola mama la “ihnimi nyidë [Akötresie]” ngöne la hnaewekë hna hape, “hna itö mele hnei Keriso Iesu.”—Roma 3:24.

Pine nemene matre qaja jë ka hape, ame la ahnahna i Akötresie tre, hatrene hi la “ihnimi nyidë”? Kola qejepengöne hnei Tusi Hmitrötr, ka hape: “Akötesieti a amamane koi shë la ihnimi nyidëti, ngöne laka hna elelengë Keriso nyine hna i eëshë, nge ite ka ngazo pete kö shë.” (Roma 5:8) Pine laka ka ihnimi Akötresie, ene pe Nyidrëti a hnime la itre atr ka kucakuca, ka aja ixatua, me ka ngazo. Thatreine kö së troa të la ihnimi Nyidrë. Pë fe kö hatrene ihnimi ka tun.

NEMENE LA HUUJE HNA KUCA?

Ame la itre xa ahnahna, tre, ka sisitria pine laka hna nue trengecatre hnene lai atr ka hamën. Maine kola hamëne hnene la ketre atr la ketre ewekë ngo ka nyipiewekë pe koi angeic, canga tro hi së lai a wangatrune la ahnahna.

Hnei Akötresieti hna “hamëne la Nekö i nyidëti ka cas.” (Ioane 3:16) Maine ju tha tro kö Nyidrëti a hamëne la hnei Nyidrëti hna hnim. Qane lo Akötresieti a xupe la hnengödrai memine la fene hnengödrai, hnei Iesu hna ce huliwa me Nyidrëti nge “ketre hanyi anganyidë.” (Ite Edomë 8:30) Iesu hi la “Hupuna i anganyidëti hnimina” me “hnaiji Akötesie ka tha mama kö.” (Kolose 1:13-15) Pëkö aqane imelekeu me aqane ihnimikeu ka tun.

Tha hnei Akötresieti kö hna ‘cipane la Hupuna i nyidë.’ (Roma 8:32) Ka tru catre la hnei Iehova hna kuca thatraqai së. Pë kö ketre ahnahna ka tru thupen hune la ahnahna cili.

AHNAHNA KA IHMEKU MEMINE LA ITRE AJA SË

Ka nyipiewekë la itre xa ahnahna, pine laka ka hetre eloine itre ej kowe la mele së, nge ka traqa itre ej hmekune la easa melëne la itre jol. Hanawange la ketre ceitun, thatreine kö epuni të la gufa i epun ngöne pital. Traqa pi hi la ketre atr troa nyithupene la gufa i epun. Tro kö epuni a amamane la hni ne ole i epun koi angeic? Hapeu, tha ketre ahnahna kö lai ka sisitria?

“Meci asë göi Adamu, tune lai troa amelen’ asë hmaca göi Keriso.” (1 Korinito 15:22) Itre matrai Adamu asë hi së, “meci” la pune koi së. Thatreine kö së troa neëne la mec, maine troa iloi hmaca me Akötresie me pë ethan xajawa i Nyidrë. Pine laka itre atr ka thatreine së, thatreine kö së troa ketre sipu “amele” së maine ketre atr pena. Tusi Hmitrötr a amamane hnyawa ka hape: “Tha ’teine kö troa amelene la kete tejin ; nge tha ’teine kö la ate troa hamë Akötesie la thupe i angeic ; . . . tha ’teine kö epine palua .” (Salamo 49:7, 8) Ka nyipiewekë catre la ixatua cili, pine laka thatreine kö së troa nyithupene la mele hna huujëne hnei Iesu. Tha ijiji së kö, matre loi e troa xatua së.

Hnene la ihnimi ka tru i Iehova matre hnei Nyidrëti hna hamëne la thupene mel, ene lo “nyin” hne së hna ajan catrën. Celë hi mel hna huujëne hnei Iesu matre “troa amelen’ asë hmaca” la nöjei atr. Tune ka la aqane eatrëne lai hnene la thupene mel? ‘Kola hnea trije la nöjei ngazo së asëjëihë hnene la madra i Iesu Keriso Hupuna i nyidrë.’ Nyipici, maine tro sa  lapaune kowe la mel hna huujëne hnei Iesu, tro ha köletrije la itre ngazo së me fe gojenyi së kowe la mele ka tha ase palua kö. (1 Ioane 1:7; 5:13) Nge nemene la thangane la thupene mel kowe la itre sinee së ka meci hë? “Ngöne laka traqa ha la meci hnei ate, kete traqa ha la troa mele hmaca qa hna meci hnei ate [Iesu].”—1 Korinito 15:21. *

Pë fe kö ketre ahnahna hna hamëne cememine la ihnim, ka tune la mel hna huujëne hnei Iesu. Pëkö atr ka atreine ham tui Iehova Akötresie. Nge pë kö ahnahna ka tru ka tune la thupene mel, laka kola thepe së qa ngöne la ngazo me mec. Nyipici tha nyine qaja kö la etrune la thupene mel!

 

^ par. 19 Maine epuni a aja itre xa ithuemacanyi göne la kepine matre kola amelene hmaca la itre atr ka meci hë, goeëne ju la mekene 7 ne la itusi hna hape, Nemene La Nyipi Ini Hna Hamën Hnei Tusi Hmitrötr? hna kuca hnene la Itretre Anyipici Iehova. Ijije fe troa xome ngöne la www.jw.org/ dhv.