Tro jë kowe la alien

Tro jë kowe la itre alien

Itretre Anyipici Iehova

Iëne jë la qene hlapa Drehu

 SAZE HË LA MEL, HNEI TUSI HMITRÖTR

Xele Ni Ma Mec!

Xele Ni Ma Mec!
  • IJINE HNAHON: 1964

  • ATRE: AGELE

  • PENGÖN: KA HNAHO GOJENYI NGE KA THA IDREI

MELENG EKÖ

Hna hnaho ni e Paddington, ketre traon ka tiqa hnei atr e London, e Agele. Hnenge hna ce mel me nenë me köni mamange jajiny. Hnei kaka hna trotriji hun pine laka, ka iji ka haitr atrunyi nyidrë.

Ame la eni a nekönatr, hnei nenë hna ini ni troa thithi e nöjei jidr. Hetrenyi ni ekö la neköi Tusi Hmitrötr ka qatrenge la tusi Salamo, nge hnenge hna thele jëne troa nyimane itre ej. Mekune pala hi ni lo eni a e la ketre hnaewekë e hnine lai tusing hna hape: “Ame e ketre drai troa traqa la ijine tixenuë laka, pë hmaca kö elany.” Hnene la itre hnaewekë celë matre thatreine hë ni meköl e jidr, ke, eni pala hi a mekune la drai elany. Hnenge hna mekune laka, ‘Ma hetre kepine matre easa mel.’ ‘Hnauëne laka eni pi hi la?’ Xele ni ma mec!

Hnenge hna nyiqane thele la itre ewekë ka sihngödr. Hnenge hna tupathi troa ithanata memine la itre ka mec, me tro kowe la itre hna kele wezipo memine la itre sineeng, me ce goeëne me angatr la itre film ka kuci iöni. Ame koi hun, ke, itre ewekë lai ka amadrinë hun nge ka axouenyi huni mina fe.

Ame lo kola treen lao macatreng, hnenge hna nyiqane tro ngöne la itre hna kele wezipo, me ufi sixa fe, nge thatreine hë ni nuetrije lai. Thupene lai, hnenge hna hane ufi haö. Ame lo eni a 11 lao macatre, eni hë a hane ketri ka haitr. Ngacama ka haitr e troa tupath, ngo hnyapa pi hë la thangane ej. Ketre, pi tro catre ni a drei miuzik me fia. Maine ijij, hnenge pala hi hna xötrë feet me tro kowe la itre hnë fia jidr. Majemine hë ni kötre zae e jidr, me bëeke hmaca a tro koilo hnalapa e hmakanyi sine jidr. Ame lo lai hmakany, ke, kucakuca catre ni, matre hnenge hna lapa kötre ne ini. Maine eni e koilo hna ini, ke, eni pala hi a iji ka haitr.

Ngazo catr la itre hatreng e koilo hna ini, ngöne lo macatre tixenuë ne eni a ini. Hnene lai aqane ujëng ka ngazo, matre elëhni catr nenë me hleuhleu la hni eahlo. Hnei nyio hna iwesitrë, matre hnenge hna kötre qa kuhu hnalapa. Ame ngöne la ijine cili, hnenge hna ce lapa me Tony, la sine ce elong ka hmi Rasta. Angeic e hnine la itre ka ihumuth, nge ketre ka salemë dorog, me ka isi catr angeic. Ame la kola 16 lao macatreng, hnenge hna hnahone la neköi nyio trahmany.

AQANE SAZE LA MELENG HNENE LA TUSI HMITRÖTR

Eni petre hi a iöhnyi memine la Itretre Anyipici Iehova, ngöne lo eni a lapa ngöne la ketre foyer thatraqane la itre thine ka lapa  cas memine la itre neköi angatr. Hnene la itre musi ne la nöjeng hna hamë ni la ketre hnahag e cili. Hnene la lue föe Anyipici Iehova hna majemine traqa troa wange la itre xa thine ka thöthi petre kö. Ame la ketre drai, hnenge hna hane sine la porotrike i angatr. Hnenge hna tupathi troa jele thoine la itre ini ne la Itretre Anyipici Iehova. Ngo hnei nyidroti hna sa menyikëne la nöjei hnyingeng jëne la Tusi Hmitrötr, nge ka lualai hnyawa. Pine laka, ka lolo catr la itre thiina i nyidro, hnenge hna hane pi ithanata me nyidro. Celë hi matre, hmala ju hi ni troa inine la Tusi Hmitrötr me nyidro.

Eni hë lai a troa inine la ketre ewekë qa hnine la Tusi Hmitrötr ka troa saze la meleng. Qane lo eni a nekönatr, hnenge pala hi hna xoue mec. Ngo atre ju hi ni la hnei Iesu hna inin göne la mele hmaca! (Ioane 5:28, 29) Ketre, hnenge hna inine ka hape, Akötresieti a meku ni. (1 Peteru 5:7) Hna ketr la hning hnene la hna qaja ngöne la tusi Ieremia 29:11, hna hape: “ ‘Ke ate kö ni la ite mekune la hnenge hna mekune koi nyipunie, öni Iehova, ite mekune ka tingetinge nge pëkö ngazo ngön, mate hamë nyipunie la pune memine la mejiun.’ ” Matre hnenge hna nyiqane mejiune ka hape, ijijinge hi troa hane mel epine palua ngöne la Paradraiso e celë fen.—Salamo 37:29.

Hnene la Itretre Anyipici Iehova hna amamane la nyipi ihnimi koi ni. Ame lo eni a xötrei hane sine la itre icasikeu i angatr, tre, keukawa me ihnimi la aqane kepe ni hnei angatr, lolo catr la itre thiina i angatr! (Ioane 13:34, 35) Ka isapengöne catr la itre aqane ujë i angatr memine la itre atrene la uma hmitrötr ne la traoneng. Hnene la Itretre Anyipici Iehova hna kepe ni ngacama tha ka loi kö la thiinang. Hnei angatr hna xomi ijine koi ni, me hnehengazo ni, me xatua ni fe ngöne la nöjei götrane la meleng. Kösë eni hi ngöne la ketre hnepe lapa ka tru me ka ihnim.

Hnene la hnenge hna inine la Tusi Hmitrötr, matre atre hë ni laka, loi e tro ni a saze la aqane meleng, matre trongëne la itre trepene meköti Akötresieti ka draië. Jole catr koi ni troa nuetriji la sixa. Nge ketre, atre hnyawa hi ni laka, hetre itre miuzik ka uku ni troa ufi haö, matre nyipiewekë tro ni a saze la itre miuzik hnenge hna lapa dreng. Pine laka, ajange troa saze, hnenge hna nuetrije la itre feet me hmaca troa tro kowe la itre hnë fia jidr, itre götrane lai ka uku ni troa iji menu la ka haitr. Nge ketre, hnenge hna thele troa ce sinee memine la itre ka loi thiina, nge ka xatua ni troa saze la aqane meleng.—Ite Edomë 13:20.

Hnei Tony mina fe hna hane inine la Tusi Hmitrötr memine la Itretre Anyipici Iehova. Pine laka, hnene la Itretre Anyipici Iehova hna sa la itre hnyinge i angeic jëne la Tusi Hmitrötr, xecie hnyawa ha koi angeic laka, nyipici la hnei angeic hna inin. Hnei angeic hna saze hnyawa la mele i angeic: tha angeic hmaca kö a ce tro memine la itre atr ka isi, memine la itre ka ihumuth, nge tha ka ufi haö hmaca kö angeic. Pine laka atraqatr la aja i nyio troa amadrinë la hni Iehova, haawe, hnei nyio hna saze la itre hna majemine kuca ka ngazo, me thele la aqane mel ka tingeting kowe la neköi nyio. Hnei nyio hna faipoipo ngöne lo macatre 1982.

“Meköle hnyawa ha ni e jidr, ke, tha xounge hmaca kö la itre drai elany, nge tha xounge hmaca kö e mec”

Mekune pala hi ni la itre tane mekune ngöne la itre zonal Ita Ne Thup me Réveillez-vous! * hnenge hna e laka, kola qejepengöne la itre hna melën hnene la itre xa atr, nge hna saze la mele i angatr. Itre tulu hi lai ka ithuecatre koi ni! Celë hi ka hamë trengecatreng troa fedre catr koi Iehova. Hnenge pala hi hna catre thithi koi Iehova me sipo Nyidrëti troa ce me eni. Hnenge me Tony hna xomi bapataiso lo treu Julai 1982, matre Itretre Anyipici Iehova hë nyio.

ITRE MANATHITHI HNENGE HNA KAPA

Hnene la hnenge hna acatrene la imelekeung me Iehova Akötresie matre mele kö ni. Hnenge me Tony hna öhne la iwanakoime Iehova ngöne la itre ijine jol. Hnei nyio hna nue koi Akötresieti la itre jol ka traqa koi nyio. Öhne hnyawa hi nyio laka, hnei Nyidrëti pala hi hna xatuane la hnepe lapa i nyio.—Salamo 55:22.0

Atraqatr la madrineng troa inine la lue neköi nyio, trahmanyi me jajiny, troa atre Iehova. Ame enehila, madrine catre ni troa goeëne la itre neköng e tru e hnine la atremekune i Akötresie.

Meköle hnyawa ha ni e jidr, ke, tha xounge hmaca kö la itre drai elany, nge tha xounge hmaca kö e mec. Ame hë enehila, eni me Tony a tro troa wange la itre ekalesia ne la Itretre Anyipici Iehova e nöjei wiik, matre troa ithuecatrenyi angatr. Nyio a ce tro me angatr troa inine la itre xan laka, maine angatr a lapaune koi Iesu, tro fe hë angatre lai a hane mel epine palua.

^ par. 17 Itre zonal hna kuca hnene la Itretre Anyipici Iehova.