Tro jë kowe la alien

Tro jë kowe la itre mekune ka co

Tro jë kowe la itre alien

Itretre Anyipici Iehova

Drehu

Ita Ne Thup  |  Okotropa 2015

 SAZE HË LA MEL, HNEI TUSI HMITRÖTR

Kolo Jë Pe Hi Ka Hape Ngazo Catre Jë La Meleng

Kolo Jë Pe Hi Ka Hape Ngazo Catre Jë La Meleng
  • IJINE HNAHON: 1952

  • ATRE: ETAZINI

  • PENGÖN: KA PI ISI

MELENG EKÖ:

Hnenge hna tru e Amerika, Los Angeles, me mele e hnine la kuci dorog me ce tro memine la itre ka pi isi. Ame ngöne la fami, ala sikisi eahun, eni la hnaaluen.

Hna hetru eahuni hnei nenë ngöne la hmi. Ngo ame hë la eni a thöth, eni ha lue aja. Ame e nöjei Sabath, eni a tro troa hane taperas hnine la uma hmitrötr. Nge ame pëhë ngöne la itre xa drai, eni a feet, me xomi dorog, me kuci ngazo.

Ka elëelëhni ni me pi isi. Pine laka, ka pi hune catre ni, ame hi la hneng hna ea, hnenge hna hna. Pëkö thangane la hnenge hna hmi. Hnenge hna lapa qaja ka hape, “Qâ i Joxu troa të la ngazo, nge eni la ime maca i nyidrë!” Ame ngöne la pune la macatre 1960, eni petre kö a ini, hnenge hna hane nyitipune la aqane mele ne la ketre gurup ka kuci politik, Black Panthers, nge ka isigöline la meköt. Hane jë fe hi ni löhnine lai gurupe cili. Nyimu ijin ne eahuni a icilekeu matre kola thinge la itre uma ne ini ngöne la itre ijine cili.

Ngo ame la icilekeu cili, ke ka puje hi, tha ka catrehnine kö koi ni. Celë hi matre eni a löhnine jë la itre isi me itre ihumuth. Ame ngöne la ketre ijin, hnenge hna ce goeën memine la itre xa sinecetrong la ketre film, ka amamane la aqane thahluëne la itre atr ne Afrik e Etazini. Elëhni asë hi eahun, matre hnei eahuni hna lepe la itre neköi kamadra ngöne la ijine cili. Goi tro fe huni troa lepe la itre kamadra ngöne la itre hnalapa i angatr.

Ame hë la eni a tru trootro, kolo ha jole catr, nge kola ngazo catre pala hi la itre hnenge hna kuca memine la lue trejin me eni. Matre, atre eahuni hnyawa ha hnei polis. Ame la ketre jining, tre, ka sine angeic la ketre gurup ka isi catr, matre hnenge fe hna hane löhnin la gurupe cili. Kolo jë pe hi ka hape, ngazo catre jë la meleng.

AQANE SAZE LA MELENG HNENE LA TUSI HMITRÖTR:

Ame la ketre sinecetrong, ke, ka hmi Temoë la kem me thine i angeic. Hnei nyidroti hna hë ni troa hane sin la itre icasikeu ne la ekalesia, hnenge hna kapa la ihë i nyidro. Ame la hnenge hna pane öhn thene la itre Temoë i Iehova, ke, ka ketrepengöne kö angatr. Isa hetre Tusi Hmitrötre i angatr, nge angatr a fe ngöne la ijine icasikeu. Kola hane ithanata fe la itre thöth qa hune la ita hmitrötr! Eni fe a sesëkötr la eni a dreng ka hape, Iehova la ëje i Akötresie, memine la kola qeje Nyidrë. (Salamo 83:18) Ngacama isa nöjene kö la itre atr ka sine la ekalesia, ngo ame pe, pëkö isazikeu me ixelemawai e hnin.

Ame ngöne la xötrei, tre, tha hnenge kö hna pi ini tus memine la itre Temoë, ngo ajange catre troa sine la itre icasikeu i angatr. Ame ngöne la ketre jidri ne icasikeu ni memine la itre Temoë, kolo pe kö a tro troa drei elo miuzik hnene la itre xa sinecetrong. Ame e cili hnei angatr hna lepe humuthe la ketre thöth, ke xele kö angeic ma hamëne la ikootre i angeic. Ame hë e thupen, angatr a qaja agöne la hnei angatr hna kuca. Ame la kola kootrë angatr, tre, angatr a hnyima, kösë pëkö engazon koi angatr la hnei angatr hna kuca. Ame la pun, itre xane pëhë a troa pi e kalabus. Eloine hi laka, tha ce eni pëhë me angatr lo lai jidri ne angatr a ihumuth. Eni ha öhn e cili laka, enehila hi la ijine tro ni a saze la meleng me nyiqane hane inine la Tusi Hmitrötr.

Pine laka hnenge hna mel e hnine la ixelemawai me isi pi nöj, eni a hain atraqatr la aqane mele ne la itre Temoë. Ame la kola tro kowe la ketre nöj hnene la ketre Temoë i Iehova kamadra, hnei nyidrëti pë hë hna sipone kowe la itre temoë i Iehova ka wetrewetr troa thupëne la itre neköi nyidrë. Ketre, hnene fe la itre Temoë Kamadra hna kapa la ketre thöth ka wetrewetr ngöne la hnalapa i angatr, ke pë fe kö hnalapa i nyën. Xecie hnyawa koi ni ka hape, itre Temoë i Iehova la ka trongëne la itre hna qaja hnei Iesu ngöne Ioane 13:35, kola hape: “Celë hi mate tro nöjei ate asëjëihë a wangate hmekune laka itete dei ni nyipunie, e tro nyipunie a ihnimikeu.” Öhne hë ni la aqane caasi ne la itre Temoë e cailo fen.

Ame hë la eni a inine la Tusi Hmitrötr, eni ha trootrohnine hnyawa laka, nyipiewekë tro ni a wenë me saze la mekunang. Tha ene hmekuje kö la troa thele tingeting, ngo troa atrehmekune ka hape, celë hnyawa hi la aqane mele ka sisitria lai. (Roma 12:2) Eni ha kökötre trootro, uti hë la xome ni la Bapataiso lo Januare 1974. Ketre Temoë i Iehova ha ni.

Tha ene hmekuje kö la troa thele tingeting, ngo troa atrehmekune ka hape, celë hnyawa hi la aqane mele ka sisitria lai

Ngo thupene la hna bapataiso ni, tha patre kö la pi isi theng. Ame la ketre ijine cainöje ni ngöne la itre hnalapa trootro, hnenge hna weje la ketre atr ka atrekënö la ikaho ne la lotong. Eni ha troa xölehuji angeic, matre angeic a nuetrije pe la ikaho me kötr. Ame la eni a qaja kowe la itre trejin la aqane xome hmaca ni la ikahong, önine jë hi la ketre qatre thup e hnyinge koi ni ka hape, “Stephen, maine xölehuji angeice ju hnei eö, tro eö a uë angeic?” Ame e cili kola huliwa la mekunang, me upi ni troa catre huliwa matre tro pala hi a thele tingeting.

Ame hë lo Okotropa 1974, hnenge hna nyiqane xome la huliwa ne pionie hut, troa 100 lao hawa ne cainöj ngöne la nöjei treu matre troa inine la Tusi Hmitrötr kowe la itre atr. Ame hë e thupen, hna hane hë ni troa huliwa e hnine la hnalapa ne xomi meköti ne la itre Temoë i Iehova ne Neweiok. Ame lo 1978, eni a bëeke hmaca a tro Los Angeles troa thupë nenë, ke tru catre hë la meci eahlo. Thupene la lue macatre, eni a faipoipo me Aarhonda. Hnei angeic hna xatua ni troa thupë nenë uti hë la meci Nenë. Thupene jë hi, hna hane hë ni me Aarhonda troa sine la Ini Ne Gileada, nge hna upi nyio troa cainöj e Panama, nge lue mesinare pala hi nyio e cili.

Qane lo eni a bapataiso, nyimutre la itre ewekë ka aciane la elëhning. Hnenge hna inine troa ananyine la itre atr ka pi isi me eni, maine thele pena la itre xa aqane troa isew. Hnene la itre atr memine la föeng hna qaja aloinyi ni ngöne la eni a xomihnine la itre ka pi isi. Ketre, eni fe a hane hain la aqane saze la meleng! Ngo tha hnene kö la sipu trengecatreng, ngo, Tusi Hmitrötre kö la ka saze la meleng.Heberu 4:12.

ITRE MANATHITHI HNENGE HNA KAPA:

Hnei Tusi Hmitrötr matre hetre aliene hë la meleng nge tingetinge hë ni enehila. Tha eni hmaca kö a pi isi me lepe la itre atr, ngo eni a xatua angatr troa hane kapa la nyipici. Hnenge fe hna hane ini tus memine la ketre atr ka icilekeu me eni ekö ngöne la hna ini! Thupene la hna bapataiso angeic, hnei nyio hna ce nyithupene me lapane la ketre uma. Ame enehila, lue treme sineene hë nyio. Hnenge me föi eni hna ini tus memine la itre atr, nge hna sasaith la 80 lao atr hnei nyio hna xatuan. Ame enehila, itre Temoë i Iehova asë hë angatr.

Eni a olene catrën me madrin koi Iehova, la hnei Nyidrëti hna hamë ni la mele ka loi, me ce mele memine la itre atr ka tru ihnimin.