Maine jë ase hë epuni hane öhn e hnine la Tusi Hmitrötr la aqane qaja aloine la itre atr, öni epuni jë hi ka hape, ‘Thatreine fe kö ni troa hane tui angatr!’ Maine jë epuni a mekune ka hape: ‘Tha ka lolo fe kö la thinang, tha ka meköti fe kö ni, ketre, nge ejehilai laka, thatreine jë kö tro ni a hane kuca la loi.’

Ame Iobu, ka “nyipi loi thina me meköti la ate cili.”—Iobu 1:1

Hna qeje Iobu ka hape, nyidrëti la ketre atr ka “nyipi loi thina me meköt.” (Iobu 1:1) Ame Lota, tre “ate thina ka meköti.” (2 Peteru 2:8) Nge hna qeje Davita ka hape, “ka meköti” nyidrëti xajawai Iehova. (1 Ite Joxu 14:8) Tro sa pane goeën la aqane mele i angatr ekö. Easa troa wange laka (1) ka tria fe angatr, (2) hetre ini hne së hna xome qa ngöne la tulu i angatr, nge (3) ijije fe troa kapa hnei Akötresie la itre atr ka ngazo.

KA TRIA ANGATR

“[Hnei Akötresie] hna thepe Lota ate thina ka meköt, hna ahace hnine hnene la qene tratraije ne la nöjei ka ngazo.”—2 Peteru 2:7

Nyimutre la itre ewekë ka tha meköti kö ka traqa koi Iobu, tune la itre akötre ka tru. Hna nango tria la aqane mekuna i angeic, ke, kola mekune ka hape, tha Akötesieti kö a hnehengazo angeic, ngacama lapaune ju hë angeic maine tha lapaune pena koi Nyidrë. (Iobu 9:20-22) Pine laka xecie hnyawa koi angeic, laka ka meköti angeic, ene pe, kolo ha mama kowe la itre xan, ka hape, angeic a sipu atrunyi angeice kö, nge ame koi angeic, ka meköti kö angeic hui Akötresie.—Iobu 32:1, 2; 35:1, 2.

Hnei Lota hna luelue troa axeciëne la ketre mekune ka tha jole kö. Hnei angeic hna akötre pine la itre ewekë  ka sisi hna kuca hnene la itre atr e Sodoma me Gomora, nge hnene la aqane ujë i angatr matre kola “hace la hni ka meköti angeic.” (2 Peteru 2:8) Hnei Akötresieti hna thuemacanyi angatr ka hape, tro Nyidrëti a apatrene la lue traone ka ngazo cili me amele Lota me hnepe lapa i angeic. Maine ju Lota hi la ka pane kötr, ke, angeic hi lo ka akötre pine la ngazo hna kuca e cili. Ngo ame la ijine troa kötr, angeic a huli tro me hmitr. Eloine hi ke, hnene la itre angela hna ea la itre iwanakoime angatr me lö sai angatr e tröne la traon.—Genese 19:15, 16.

Ame Davita, hnei angeic hna “xöte thenge [Akötresie] hnene la hni angeice ka casi asë, troa kuca la ka meköti hmekuje hi qëmeke i [Akötresie].”—1 Ite Joxu 14:8

Ame ngöne la ketre ijin, hnei Davita hna tria me nyi xetë me Batheseba. Ngazo pi hë la aqane ujë i angeic, ke hnei angeic hna juetrën la ngazo hna kuca, me humuthe la trahmanyi Batheseba. (2 Samuela, mekene 11) Kola qaja hnei Tusi Hmitrötr ka hape, ame la hna kuca hnei Davita, ke, ka “ngazo koi Iehova.”—2 Samuela 11:27.

Hna tria asë hi hnei Iobu me Lota me Davita, ngo ka tru catre kö la ngazo hna kuca hnene la itre xan e angatr. Ngo tune la hne së hna troa wang, atraqatr ekuhu hni angatr la aja ne troa nyihlue i Akötresie me drengethenge. Eje thei angatr la aja ne troa ietrane la ngazo i angatr, me troa saze la itre aqane ujë i angatr. Celë hi matre, Akötresieti a kepe angatre hmaca, nge kola qeje angatr hnei Tusi Hmitrötr, ka hape, itre atr ka catre lapaune angatr.

NEMENE LA INI KOI SË?

Pine laka itre atr ka tha pexeje kö së, haawe, ka kei asë hi së kowe la ngazo. (Roma 3:23) Ngo e traqa jë së kuca la ngazo, nyipiewekë tro sa ietrane la ngazo së me kuca asë la hne së hna atrein troa iloi hmaca me Akötresie.

Nemene la hna kuca hnei Iobu me Lota me Davita matre troa iloi hmaca me Akötresie? Ka mele nyipici  Iobu. Thupene la hnei Akötresie hna pane ithanata me Iobu, hnei Iobu hna xometrije la mekun ka ngazo, me ietrane la ngazo i angeic. (Iobu 42:6) Ka trongëne hnyawa Lota la itre hna amekötine hnei Akötresie göi kuci ngazo, celë hi matre angeic a sisine la itre hna kuca e Sodoma me Gomora. Ame la jol ka eje thei angeic, tre, ka tha kuca nyimenyimëne la itre ewekë. Mele ju kö angeic, ke, hnei angeic hna kötre lö qa ngöne la lue traon hnei Akötresieti hna apatren. Hnei angeic hna drengethenge matre tha xei hmaca kö angeic kowe lo itre ewekë hna nue pë hë. Ngacama hnei Davita hna ena la wathebo i Akötresie, ngo kola mama hnyawa laka, hnei angeic hna ietrane ekuhu hni la ngazo i angeic me sipo Iehova troa nue la ngazo i angeic.—Salamo 51.

Ka lolo la aqane goeëne Iehova la itre atr cili, ke, ka ihmeku hnyawa hi memine la itre hnei Nyidrëti hna thele the së itre atr ka ngazo. Ame Akötresie, tre, “ate kö nyidë la aqane tratrau shë ; nyidëti a mekune laka so ne hnadro shë.” (Salamo 103:14) Celë hi matre, maine atre hi Akötresieti laka, itre atr ka tria së, ngo nemene kö la hnei Nyidrëti hna thele the së?

Ame Akötresie, “ate kö nyidë la aqane tratrau shë ; nyidëti a mekune laka so ne hnadro shë.” —Salamo 103:14

TROA KEPE SË TUNE KAA HNEI AKÖTRESIE EASË ITRE ATR KA THA PEXEJE KÖ?

Hnene la eamo hna hamën hnei Davita koi Solomona neköi nyidrë, matre easa trotrohnine hnyawa la aqane tro sa kuca matre troa kepe së hnei Akötresie. Hna hape, “Eö, Solomona, neköng, atejë la Akötesi ne la keme i hmunë, me nyi hlue i nyidë hnene la hni ka pexej.” (1 Aqane Lapa Ite Joxu 28:9) Nemene la hna hape, hni ka pexej? Kola qaja la hni ka hnimi Iehova nge ka hmala troa kuca la aja i Nyidrë me itre hnei Nyidrëti hna amekötin. Tha hni ka pexeje kö, ngo hni ka ajane troa nyihlue i Iehova me hni ka kapa la ihaji. Pine laka ka hnimi Akötresieti angatr me ajane troa drengethenge Nyidrë, haawe, Akötresieti a goeë Iobu, ceitu me ketre atr ka “nyipi loi thina,” Lota ka “thina ka meköt,” nge Davita ka “kuca la ka meköti” xajawai Akötresie. Ngacama hnei angatr hna kuca la ngazo, ngo hnei angatr hna kuca la hnei angatr hna atrein matre troa kepe angatr hmaca hnei Akötresie.

Ame la hni ka pexej, ke, ka hmala troa kuca la aja i Akötresie, me ajane troa drengethenge Nyidrë

 

Maine troa eje the së la itre mekune ka ngazo, maine hne së pena hna qaja la ketre ewekë nyine hmahman, maine kuca pena la ketre ewekë hne së hna öhn e thupen ka hape, ka ngazo, haawe, loi e troa aegöcatrenyi së hnene la itre tulu celë hne së hna ce ithanatan. Atre hnyawa Akötresieti laka, tha itre atr ka pexeje petre kö së. Ngo ame la aja i Nyidrë, ke, tro sa hnimi Nyidrë me thele troa drengethenge Nyidrë. Maine tro sa hni ka pexej koi Nyidrë, tha tro hë sa luelue laka, tro Akötresieti a kepe së.