Tro jë kowe la alien

Tro jë kowe la itre mekune ka co

Tro jë kowe la itre alien

Itretre Anyipici Iehova

Drehu

Ita Ne Thup  |  Okotropa 2015

 KA QA NGÖNE ICETRÖN

Drei La Itre Temoë i Iehova

Drei La Itre Temoë i Iehova

Hna qaja hnei Becky qa Etazini e Californie, ka hape: “Atre Mike hnyawa hi ni. Temöe Iehova angeic. Ngo ame pe ke, thatrepengöne hnyawa kö ni la hmi angeic. Drei la lehova? Pine nemene matre tha angatre kö a hane feetë noel me aniverser me itre xa feete ju kö? Nge ketre, ka trongëne hnyawa kö Mike la hmi angeic?”

Hna qaja hnei Zenon qa Kanada, Ontario, ka hape: “Ame la kola nyiqaane ini Tusi Hmitrötr hnene la itre ka lapa ezine la hnalapang memine la itre Temoë i Iehova, hnenge hna pane hnyinge ka hape: ‘Kola hapeue lai hna hape, Temoë i Iehova? Pë fe kö ej ka tune la!’ ”

Hna qaja hnei Kent qa Amerika, Washington, ka hape: “Hnenge me föeng hna mekune ka hape kola canga sesë hnene la itre Temoë i Iehova troa wai nyio, ke, atre hi angatr ka hape, tha hane hmaca kö nyio weje la uma hmitrötr. Nge nyio a mekune ka hape, maine tha öhne kö nyio thene la itre hmi ka tru la itre ewekë hnei nyio hna ajan, ka ue pe kö la hmi Temoë, nga ketre wapicine hi lai ka xulu qa thene la itre hmi cili.”

Hna qaja hnei Cécile, qa Danemark, Esbjerg, ka hape: “Nyipici laka thatre angatr hnyawa kö ni, nge thatre kö ni la hnei angatr hna lapaune kow.”

Hnei epuni fe hna öhne la angatr a cainöje ngöne la itre hnalapa trootro maine ngöne la gaa tru atr. Angatr a hamë itus me xatuane la itre atr matre tro angatr a hane inine la Tusi Hmitrötr. Maine jë ase hë epuni hane kapa qathei angatr la itre zonal, ngo epuni pala hi a hnyingëne thel la sipu pengöi angatr, itre Temoë i Iehova. Maine jë caasi hi la mekuna i epuni memine caha itre atr ka hnyingë pengön la itre Temoë i Iehova.

Hane hi la itre xa mekune me itre xa hnying. Tro epuni a atre tune ka la itre hna lapaune kow hnene la itre Temoë i Iehova, ka qa ka la manie hna xom thatraqane la huliwa ne cainöj me xupi uma ne hmi, nge pine nemen matre angatr a tro kowe la itre hnalapa i epun, maine ngöne la itre ga tru atr troa cainöj?

Kola qaja hmaca hnei Cécile, ka hape: “Nyimutre catr la itre ithuemacany göne la Itre Temoë Iehova hnenge hna öhn ngöne ëternet. Kola tro la itre ithanata göi angatr, nge tru la hna qaja angazo angatr. Ame hë la pun, eni hë a hane goeëne angazone la Itre Temoë i Iehova.” Ame la eloin, hnei Cécile hna ketre tro troa wange la itre Temoë, matre tro kö angatr a sa mekötine la itre hnyinge i angeic.

Ajane kö epuni troa sa hnyawa la itre hnyinge i epun göne la itre Temoë i Iehova? Eahuni a ithuecatre koi epuni matre tro kö epuni a tro kowe la Itre Temoë i Iehova, ke angatr hmekuje hi la ka troa xatua epun, nge angatr la atrekë ewekëne la zonale celë. (Ite edomë 14:15) Eahuni a mejiune laka, tro la itre hna qaja hnine la zonale celë a xatua epun troa atrepengö huni hnyawa me hane atre la hne huni hna lapaune kow me hane trotrohnine hnyawa la huliwa hun.