Tro jë kowe la alien

Tro jë kowe la itre alien

Itretre Anyipici Iehova

Iëne jë la qene hlapa Drehu

 KA QA NGÖNE ICETRÖN | HAPEU EASENYI HË LA PUN?

Hetre Ka Troa Mele Pe Ngöne La Pun—Ijiji Epuni Fe Hi

Hetre Ka Troa Mele Pe Ngöne La Pun—Ijiji Epuni Fe Hi

Tusi Hmitrötr a thuemacanyi së ka hape, hetre hna troa apatrene ngöne la pun: “Tro ha aköte atraqate, pëkö hna tune kö qa ngöne la qane la fene hnengödrai uti hë enehila . . . Nge maine tha axalaithene kö la nöjei drai cili, te, pëkö ate troa mel.” (Mataio 24:21, 22) Ngo Akötresieti a thingehnaeane koi së ka hape, nyimutre kö la itre atr ka troa mele pe: “Kola pate la fene hnengödrai . . . , ngo troa cile huti epine palua la ate kuca la aja i Akötesie.”—1 Ioane 2:17.

Maine tro epuni a ajane troa mele pe ngöne la kola apatrene la fene celë me ‘cile huti epine palua’, nemene la nyine tro epuni a kuca? Tro kö epuni a nyiqane xeen amë la itre ewekë, maine canga hnëkëne pena la itre xa ewekë ju kö? Ohea. Kolo pe a catre ithuecatre koi së hnei Tusi Hmitrötr, troa eköth amë la itre nyine troa pane kuca. Hna qaja ka hape: “Ngöne hi la troa pate la nöjei ewekë asëjëihë cili, ijije tro nyipunie a nöjei ate ka nyipici ngöne la thina ka hmitöte me thina ka ijiji Akötesie.” (2 Peteru 3:10-12) Kola amamane hnene la itre xaa xötr ka hape, ame la “nöjei ewekë asëjëihë”, hna troa apatren, tre kolo fe a qaja la hnengödrai me fen. Kolo itre ka cilëne la itre musi ngöne la fene celë ka ngazo, memine la itre ka lapa fene la itre musi cili ngo tha kapa pe la musi Akötresie. Kola mama hnyawa laka, maine tro sa xeen amë la itre ewekë së, tre tha tro jë kö itre eje lai a thupë së ngöne la kola apatrene la fen.

Haawe, maine easa ajane troa mele pe, nyipiewekë tro sa nue la mele së koi Iehova Akötresie, me xome la itre thiina me itre huliwa ka loi nyine amadrinë Nyidrë. (Zefania 2:3) Tha tro pi kö sa epe me xötrethenge la aqane mele ne la itre atr enehila, me sixane la itre ewekë ka nyihatrene laka, ka nyipiewekë catr la hneijin hne së hna melën. Loi e tro pe sa “ajane troa traqa la aja i Akötesie.” Ijije hi troa xome hnene la Itretre Anyipici Iehova la Tusi Hmitrötr, me amamane koi epuni la aqane tro epuni a kuca, matre tro epuni a hane mele pe ngöne la ijine kola nyipune la fen.