Tro jë kowe la alien

Tro jë kowe la itre mekune ka co

Tro jë kowe la itre alien

Itretre Anyipici Iehova

Drehu

Ita Ne Thup  |  Julai 2015

 KA QA NGÖNE ICETRÖN | HAPEU EASENYI HË LA PUN?

“Pun”—Kola Hapeue Lai?

“Pun”—Kola Hapeue Lai?

Ame la easa dreng la kola hape, “Easenyi hë la pun!” nemene la mekun ka ej the së? Maine jë tro sa mekune la ketre atr ka cile hune ita hmitrötr, a kola cainöje me xejë draië la Tusi Hmitrötr me sue me köja. Maine pena easa goeëne la qatre trahmanyi ka hna ienaj, kola cile ngöne la ketre kona, hna heetrë ka wië nge hna nyi otrene hni eno, nge kola cile fë la ketre maca göi pune la fen. Eje hi lai laka, troa hetrenyi la itre atr ka troa pi atre la lue ewekë cili, nge ame itre xan maine jë tro angatr a pi hnyima fë.

Öni Tusi Hmitrötr: “Ame hna traqapi la pun.” (Mataio 24:14) Casi hi lai memine lo hna qaja ka hape, “drai atraqate i Akötesie” me “Amagedo.” (Hna Amamane 16:14, 16) Nyipici laka, ka isazikeu la aqane trotrohnine la itre hmi la pengöne la pun, ame koi itre xan, tre hna xouen, maine pena ketre ewekë ka troa hetre ethan. Ngo tha ka jole kö la hna qaja hnei Tusi Hmitrötr göi pun. Ej a qaja la pengöne la pun, ene la mekune ka loi me mekune ka menu. Tusi Hmitrötre fe a xatua së troa trotrohnine hnyawa la itre ewekë ngöne la kola easenyi catre la pun. Ketre, ej a amamane la nyine tro sa kuca matre tro sa mele pe! Ame la hnapan, tro sa pane wenë la itre mekune ka menu me thele troa qejepengöne hnyawa la pun. Nemene la hna qaja hnei Tusi Hmitrötr göi “pun”?

 AME LA HNA HAPE, PUN, TRE, THA KOLO KÖ A QAJA LA

 1. KETRE FILM KA AMAMANE LA KOLA MANITH LA IHNADRO.

  Öni Tusi Hmitrötr: “Hnei [Akötresieti] hna ami tepene la fene hnengödrai, tha tro kö ej’ a enij’ epine palua.” (Salamo 104:5) Kola acatrene hnyawa la mejiune së hnene la xötre celë memine la itre xane ju kö, ka hape, tha Akötresieti kö a troa apatrene la ihnadro nge tha tro jë kö Nyidrëti a nue la ketre atr troa apatren!—Ate Cainöj 1:4; Isaia 45:18.

 2. AME LA PUN, THA KOLO KÖ A QAJA KA HAPE, KETRE EWEKË KA TRAQA XAN, NGE THA HNA EKÖTH AMË KÖ.

  Kolo pe a amamane hnei Tusi Hmitrötr ka hape, ame la pun, tre, hna eköth amë hë. Ase hë Akötresie eköth amë la drai thatraqane la pun. Hna cinyihane ka hape: “Ngo ame la drai memine la haua cili, te, pëkö ate atein ; tha ’te kö la ite angela e hnengödrai, memine la Nekön, ngo Kakati hmekuje hi. Wange kö nyipunie, hmekënejë me thith ; ke tha ’te kö nyipunie la ijin.” (Mareko 13:32, 33) Kola mama hnyawa ka hape, ase hë Akötresie (“Tretretro”) eköth amë hnyawa la “ijin” hnei Nyidrëti hna amekötin.

 3. THA ATR KÖ LA KA TROA AXULUNE LA PUN, MAINE ITRE EWEKË PENA KA MALA QA KOHO HNENGÖDRAI.

  Troa traqa tune kaa la pun? Hna Amamane 19:11 a qaja ka hape: “Nge öhnë hë ni la hnengödrai hna thawa, nge hana wang, la hose ka wië ; nge Meköti me Nyipici la lue ëjene la ate tithi nyën.” Hna hape ngöne xötre 19: “Nge hnenge hna goeëne la öni ka sheshe, me nöjei joxu ne fen, me ite ishi angat, hna icasikeu troa ishi me nyidë ate ti hose me ite ishi nyidë.” (Hna Amamane 19:11-21) Tusi Hmitrötr a nyihatren la ewekë ka troa traqa, nge tha jole kö tro sa atrehmekune hnyawa laka: Tro kö Akötresie a upe la itre sooce i Nyidrë itre angela troa lepe apatrene la itre ithupëjia me Nyidrë.

Ka lolo la maca ne la Tusi Hmitrötr göi pun, tha ka ngazo kö

 NGA KOLA HAPEUE HÖ LA HNA HAPE, PUN

 1. PUN LA NÖJEI MUSI NE LA ATR.

  Öni Tusi Hmitrötr: “Tro Akötesieti ne hnengödrai a axulune la kete baselaia ka tha tro kö a apaten’ epine palua ; nge tha tro kö a nue la baselaia cili kowe la ite xa nöj, tro ej’ a lep’ anyilanyilane me apatene la nöjei baselaia asëjëihë cili, nge tro ej’ a cile hut’ epine palua.” (Daniela 2:44) Hne së hna ce wange hë ngöne la götrane 3, laka, troa lepe apatrene la “nöjei joxu ne fen, me ite ishi angat,” itre ka troa “icasikeu troa ishi me nyidë ate ti hose me ite ishi nyidë.”—Hna Amamane 19:19.

 2. PUN LA ITRE ISI, ME IAKÖTRË, ME THIINA KA THA MEKÖTI KÖ.

  “Kola nyi pune [hnei Akötresie] la ite ishi uti hë la cane la fene hnengödrai.” (Salamo 46:9) “Ke tro la ite ka meköti a lapane la nöj, nge tro la ite ka pë ethan’ a hne ngön’ ej. Ngo troa thupa tije la ite ka ngazo qa ngöne la nöj, nge troa feje tije la itete iaö qa ngön’ ej.” (Ite edomë 2:21, 22) “Hana wang, tro ni a ahmadradrane la nöjei ewekë asëjëihë.”—Hna Amamane 21:4, 5.

 3. PUN LA ITRE HMI KA NGAZO XAJAWAI AKÖTRESIE ME ATR.

  “Ite perofeta a perofetane thoin; nge itete huj’ a musi jë i angat. . . . nge tro nyipunie a kuci nemene thupene lai?” (Ieremia 5:31) “Ala nyimu la angete troa qaja koi ni ngöne la drai cili, ka hape, Joxue, joxue, hape u, tha hane fe kö huni perofetane ngöne la atesiwa i cilie, me helëne la nöjei demoni ngöne la atesiwa i cilie ? nge kösaue la ite huliwa ka mene hne huni hna kuca ngöne la atesiwa i cilie?  Nge tro ni a qaja koi angate, ka hape, Tha ‘te nyipunieti kö ni ; iananyipi me ini, nyipunie angete kuca la ngazo.”—Mataio 7:21-23.

 4. PUN KOWE LA ITRE ATR KA CATRE FË ME SAJUËN LA ITRE EWEKË NE FEN.

  Hnei Iesu Keriso hna qaja ka hape: “Dei la hnëjin, laka traqa ha la lai kowe la fen, nge aja i nöjei ate la jidi hune lai, ke ngazo la ite thina i angat.” (Ioane 3:19) Tusi Hmitrötr a qaja lo kola apatren ekö la fen ngöne lo ijine i Noa ketre hlue i Akötresie. “Hna apatene la fene hnengödrai ka hekö hnene la iwë ; nge ame la hnengödrai memine la fene enehila, hna amë hnene la wesi ulati cili, thatraqane la eë, hna amë uti hë la drai ne amekötine me hnëjine la nöjei ate thina ka tha ijiji Akötesie.”—2 Peteru 3:5-7.

Hna aceitunëne lo kola apatrene la “fen” ne la hneijine i Noa, memine la “drai ne amekötine me hnëjin” laka, calemi hë. Nemene fene la hna troa apatren? Tha tro fe kö a patre la ihnadro; nge ame la “nöjei ate thina ka tha ijiji Akötesie”, ene la itre ithupëjia me Nyidrë, tre, tro ha “apatren.” Ame ngöne la ijine kola traqa la “drai ne amekötin”, tro ha apatrene la itre ka icilikeu me Akötresie. Ngo tro pë hë a mele pe la itre enehmu i Akötresie, tui Noa me hnepe lapa i angeic.—Mataio 24:37-42.

Pane mekune jë së la elolon elanyi la ihnadro celë, thupene la hnei Akötresie hna apatrene asë la nöjei aqane ujë ka ngazo! Kola mama hnyawa laka, ame la maca ne la Tusi Hmitrötr göi pun, tre, tha maca ka ngazo kö ngo ka lolo pe. Haawe, maine jë tro epuni a hnying, ka hape: ‘Hane kö Tusi Hmitrötr qaja koi së la ijine kola troa traqa la pun? Hapeu, easenyi hë? Nemene la nyine tro ni a kuca matre tro ni a mele pe?’