Tro jë kowe la alien

Tro jë kowe la itre alien

Itretre Anyipici Iehova

Iëne jë la qene hlapa Drehu

 SAZE HË LA MEL, HNEI TUSI HMITRÖTR

Köni Hnying Ka Saze La Meleng

Köni Hnying Ka Saze La Meleng
  • IJINE HNAHON: 1949

  • ATRE: ETAZINI

  • PENGÖN: ENI A THELE LA ALIENE LA MEL

MELENG EKÖ:

Hnenge hna tru e Ankram, ketre traone ka co ne Neweyok e Amerika. Ketre traone ka kuci melek. Matre co pë hë hnei atr, nge tru catre kö hnei kau ngöne la traone cili.

Casi hi la uma ne hmi e cili. Matre ame e nöjei sabathi e hmakany, eahuni asë hi a tro troa hmi. Hnei qaqaa i pala hi hna köle hnyawa la lue butreng, nge ame qaaqa, tre, hnei eahlo hna hamëne koi ni la neköi Tusi Hmitrötr ka wië; matre eni a wesiwesi fë ngöne la hna ini e sabath. Hna ini eahun, eni memine la lue xa trejin me eni, troa catre huliwa, me metrötr me majemine olen la itre manathith.

Ame hë la eni a tru, eni ha tro qa ngöne la hnalapa, nge eni hë a hane maîtresse. Hnenge pala hi hna thele la pengöi Akötresie me hnyingë pengöne la mel. Ame la itre xa ka ini theng, tre, ka inamacane catr. Ame itre xan, tre, tha ka inamacane fe kö angatr, ngo ka catre huliwa pe. Ame itre xan, tha ka egöcatre hnyawa kö, nge ame itre xan, tre, egöcatre catre angatr. Matre tha trotrohnine kö ni la ewekë cili, kösë tha meköti kö. Ame e itre xa ijin, kola qaja hnene la itre keme me thine ne la itre hnainin ka hetrenyi la itre hnepe jole cili, ka hape, “matre tro sa qeje nemen, nga Akötresieti kö la ka mus.” E cili, eni a pane thele la kepin matre Akötresieti a nue, troa hnahone la itre medreng ka hetrenyi lo lai itre jole cili. Nga ka loi e ka kuca nyudreni la ngazo, ngo ame la, tre, pë petre kö ngazo hnei nyudreni hna kuca.

Hnenge fe hna hnyinge ka hape, ‘Tune ka jë fe la meleng elany?’ Eni a öhne laka, kola tro la mel. Lolo la meleng thene la kem me thineng, nge hnenge hna ini ngöne la itre uma ne ini ka lolo, nge ame enehila, eni ha kuca la ketre huliwa ka loi koi ni. Ngo ame pe, pë pala hi madrineng. Maine jë ka loi tro ni a faipoipo, me lapane la ketre uma ka lolo, me hetre nekönatr, me huliwa uti hë la reteret, me nango mele pë hë hnine la ketre uma göi itre qatr. Hnenge hna pane thele ka hape, maine jë hetre ketre ewekë pala kö ka loi kowe la meleng.

AQANE SAZE LA MELENG HNENE LA TUSI HMITRÖTR:

Ame hë lo ketre ijine hedredrei, hnenge hna pane ce ngenu e Erope memine la itre sine huliwang. Hnei eahuni hna ihamë ngöne la abbaye ne Westminster, me Notre-Dame de Paris, me Vatican, me itre xa uma ne hmi ju kö ka nango co. Hnenge hna hnying ngöne la nöjei jëne trongeng. Ame hë la eni a bëeke hmaca a tro Sloatsburg, e Neweyok, hetrenyi fe la itre uma ne hmi hnenge hna wange  trongën. Ngo pë pi kö ka atreine sa hnyawa la itre hnying.

Ame ngöne la ketre ijin, hna tro koi ni hnene la ketre hnainin ka 12 lao macatre, me hnyinge koi ni; köni hnyinge i nyën. Ame la hnapan, hnei nyën hna hnyinge ka hape, atre jë fe kö ni ka hape, ketre atre anyipici Iehova nyën. Öninge jë hi ka hape, öö. Ame la hnaaluen, nyën a hnying ka hape, eni jë kö a hane pi atre la pengöne la Itretre Anyipici Iehova. Öninge hmaca jë hi ka hape, öö. Ame la hnakönin, nyën a hnyingën koi ni la hnalapang. Ame ju hi la eni a qaja la hnalapang, nyio a isa sesëkötr ke tha nanyi kö la hnalapa i nyën kowe la hnalapang. Tha mekune pi kö ni ka hape, tro pë hë lai köni hnyinge ne lai nekö jajinyi a saze la melenge ka pexej.

Thupene lai, hnei nyën hna ti velo kowe la hnalapang me nyiqane ini tusi jë me eni. Eni a pane amexeje jë lo itre hnying hnenge hna xome kowe lo itre hene ne hmi. Ketrepengöne kö la aqane sa i nyën. Hnei nyën hna amamane hnyawa koi ni jëne la Tusi Hmitrötreng, la itre mekune ka lolo ka sa lo itre hnyinge i eni; eni petre hi a hane öhne la itre mekune ka tune lai!

Madrine catre ni la itre hnenge hna inin e hnine la Tusi Hmitrötr. Hna ketri ni la eni a e la 1 Ioane 5:19, lo kola hape: “Fene hnengödrai asëjëihë a meköle thene la ate ka ngazo.” Kola keukawa la hning la eni a atre laka, tha Akötresieti kö la qaan la itre akötr e cailo fen, ngo Satana pe. Tro kö Akötresieti elanyi a apatrene la itre akötre cili. (Hna Amamane 21:3, 4) Eni ha öhne laka, ame la kola qejepengöne hnyawa la Tusi Hmitrötr, tha ka jole menu kö troa trotrohnin. Ngacama, 12 lao macatre ne la nekönatr ka ce ini Tusi me eni, ngo eni a wangatrehmekune hnyawa laka, e trenge nyipici la hna qaja, tre, eje hi lai.

Ngo eni kö a ajane troa atre ka hape, ame la Itretre Anyipici Iehova, angatre jë kö a hane trongëne la hnei angatr hna inin. Hnene la nekönatr hna qaja ka hape, ame la itre hlue i Iehova, ka eëne angatr la itre thina ka loi, tune la troa hni ka menyik me atreine itreqe. (Galatia 5:22, 23) Eni a mekune ju troa tupathi nyën matre troa wange ka hape, ka trongëne jë fe kö nyëne la hnei nyëne hna qaja. Ame la ketre drai, hnenge hna thë troa pane traqa hmitr troa ini Tus. Eni a mekune ka hape: ‘Tro jë kö nyën a treqe ni? Nge ame la eni a traqa, tro jë kö nyën a wesitr pine la hnenge hna traqa hmitr?’ Eni petre kö ekuhu gojeny, nge eni a öhnyi nyën a nango cile itreqe ezine la hnalapang. Nyën a nenyap kowe la loto me qaja ka hape: “Eapo hi lai a traqa nge eni hmaca mekune troa bëeke troa sipo nenë troa hë pital me polis, matre troa hnyingë pengöi eapo; ketre tha ka majemine kö eapo lo traqa hmitr troa ini tus. Celë hi matre eni ha nyiqane hnehengazo!”

Ame la ketre ijin, hnenge hna mekune troa qaja la ketre hnying ka jol troa trotrohnin, matre thatreine kö nyën sa la hnying cili. Ame la ajang, tre, tro hi nyën a sa la hnying. Ame ju hi la eni a hnying, nyën a goeë ni hnyawa me qaja ka hape: “Ketre hnying la ka jol. Tro ni a pane cinyanine la hnyinge i eapo, me ce wang me kakaa me nenë.” Ame hë la nyën a traqa hmaca troa ini Tusi me eni, nyën a xulu fë la ketre mekun qa hnine la Ita Ne Thup ka sa mekötine la hnying. Celë hi ka aciane theng la aja troa easenyine la Itretre Anyipici Iehova. Ketre, lolo catr la itre itusi angatr, ke kola xome la Tusi Hmitrötr matre troa sa la itre hnying hnenge hna lapa fë. Hnenge hna catre ini Tus memine la nekö jajiny, nge thupene la ca macatre, hnenge hna xome la bapataiso, atre Anyipici Iehova fe hë ni. *

ITRE MANATHITHI HNENGE HNA KAPA:

Ame hë la eni a atre hnyawa la itre mekune ka sa lo itre hnying, eni fe hë a hane thele troa ce thawa itre ej memine la itre xan. (Mataio 12:35) Ame ngöne lo xötrei, hna icilekeu hnene la hnepe lapang, pine la itre ini hnenge hna kapa. Ngo ame hë e thupen, saze pi hi la mekuna i angatr. Ame nenë, tre, qëmekene tro eahlo a mec, hnei eahlo hë hna hane nyiqaane ini Tusi Hmitrötr. Tha xome ju fe kö eahlo la bapataiso, ngo ame pe, xecie hnyawa koi ni laka, ase hë eahlo mekune troa hane nyihlue i Iehova.

Ame lo macatre 1978, hnenge hna faipoipo me Elias Kazan. Nge ame hë lo 1981, hna hane hë ni me Elias troa hane sine la itre atrene la Bethela e Etazini. * Ngazo pe, thupene la foa lao macatre, hna meci hnei Elias. Ngacama hna meci triji ni hnei Elias, ngo tha ase kö ni nue la Bethela; ketre göhnë la ka xatua ni troa catre nyihlue Iehova hnyawa, me akeukawanyi ni.

Ame lo macatre 2006, hnenge hna faipoipo me Richard Eldred, ketre atrene la Bethela. Tru la madrineng me Richard troa catre huliwa hnine la Bethela. Atraqatre la madrineng la eni a atre la nyipici göi Akötresie, tha ene hmekuje kö la itre mekune ka sa lo itre hnying hnenge hna lapa fë, ngo ene mina fe la nyipi aliene la mel. Nge ame asë hi la itre manathith cili, hna nyiqaane amejëne asë hi hnene lo köni hnying ne lo nekö jajiny.

^ par. 16 Hnene la nekö jajiny memine la itre trejin me angeic hna xatuane la faifi lao atr ka hamë ini koi angatr, troa inine la Tusi Hmitrötr me hane hmi koi Iehova.

^ par. 18 Ame la “Bethela,” tre, kola hape “Ene i Akötresie,” ketre hnëewekë hna xome hnene la Itretre Anyipici Iehova matre troa qaja la itre filial i angatr e cailo fen. (Genese 28:17, 19) Ame la itre atrene la Bethela, tre, angatr a kuca la itre huliwa ka troa sajuëne la huliwa ne ini ne la Itretre Anyipici Iehova.