Tro kö Akötresieti a nue la itre atr troa imusinë me angazon la mel elany? Ohea, tune lo hne së hna ce wange hë, tro kö Nyidrëti a nyinyine la itre jol, me apatrene la itre macatre ne jiin me iaxösisi. Ame la Atre Xupe la hnengödrai me fen, tre, aja i Nyidrë tro sa atre laka, easenyi hë tro Nyidrëti a ujë tune lai. Nemene la aqane qaja amamane Nyidrëti la ithuemacanyi cili ka lolo, nge jëne mele koi së?

Tro sa pane ce wange la ketre ceitun: Ame ngöne la easa xomi loto me tro kowe la ketre götran, maine jë tro sa pane goeëne la itre ewekë ka troa amamai gojenyi koi së; ëternet, me map, itre pano. Thupene lai, easa xome la gojeny me öhne la itre ewekë ka köjane trongëne la itre gojenyi me nöj hne së hna troa xötrën. Thaa luelue hë së, tre, öhne hë së laka, easenyi hë tro sa traqa kowe la götran hne së hna tro kow. Ceitune hi lai memine la Tusi Hmitrötr, laka hnei Akötresieti hna hamëne koi së matre troa amamai gojenyi koi së. Ej a qejepengöne la itre ewekë ka traqa enehila e cailo fen. Ame hë la easa öhne la aqane qejepengöne i Tusi Hmitrötr la itre hneijin hne së hna melën, kolo hi a acatrene ju la mejiune së laka, easë hnyawa ha melëne la hneijin ka troa öhne la pun.

Tusi Hmitrötr a amamane hnyawa ka hape, ketre hneijin ka ketrepengön nge ka nyipiewekë catr kowe la mele ne la atr, ke, kola troa traqa la pun ngöne la hneijine celë. Tro kö a mama la hneijine celë, hnene la aqane traqa la itre ewekë enehila memine la aqane mele ne la itre atr; tha hna hane kö traqa tune lai ekö. Tro sa ce wange la itre xan hna qaja ha hnene la Wesi Ula i Akötresie.

1. ITRE EWEKË KA SAZE LA PENGÖNE LA FEN Hetrenyi la ketre hna perofetan ngöne la Mataio mekene 24. Kola amë wengëne la itre ewekë ka traqa e celë fen, itre ewekë ka qaja la ketre hatren. Celë hi hatrene lai ka qajaqaja ka hape, easë hë ngöne la ‘pun la fen’ nge easenyi hë troa ‘traqa la pun.’ (Xötre 3, 14) Ame la itre ewekë ka traqa, tre, kola qaja la itre isi ka tru, me jiin, me sa ngöne la ketre me ketre götran. Kola elë la thaidrei, pëhë ihnim, nge kola catre thele hnene la itre hene ne hmi matre troa amenune la itre atr. (Xötre 6-26) Kösë itre macatre ne melëne hë la itre xan. Ngo pine laka, easenyi hë la pun, tro kö itre ej a ce traqaitrai ngöne la ketre hneijine ka cas nge ka troa jole catr. Ka ce tro la itre ewekë cili memine la köni xa ewekë nyine thuemacanyi së.

2. THIINA NE LA ITRE ATR Tusi Hmitrötr a qaja la itre “drai hnapin”, ene la ketre hneijin ka tro xomi së kowe la pun, nge kola troa mama hnyawa ngöne la ijine cili la engazone la thiina ne la itre atr. Hna cinyihane ka hape: “Tro nöjei ate a hnimi angate kö, me meciu mani, me selën, me nyi tru, me pi tru, me tha dei keme me thin, me tha ole kö, me tha metöte kö, angete tha hnimi sinen, me tha ihnimi kö, me itete ixöjetij, me ka tha’teine xomihnöth, me ka cate mek, me itete tha ajane kö la loi, itete wanaxoe, me huliwa wathöthöl, me ka kekë, me itete ajane la nyine amadine ngo tha ajane kö koi Akötesie.” (2 Timoteo 3:1-4) Eje hi, hnene pala hi la itre atr hna thaa metrötr, ngo tro kö a sasaithi tulu catre la aqane ujë cili ngöne la hneijin hna amexeje hë hnei Tusi Hmitrötr, ka hape, “nöjei ijine ka aköte.” Hane kö së öhne la kola nango puje la aqane ujë cili thene la itre atr?

3. IHNADRO HNA ANGAZON Kola qaja hnei Tusi Hmitrötr, ka hape, tro Akötresie a ‘apatrene la itre atr ka angazone la ihnadro.’ (Hna Amamane 11:18) Hna angazone tune ka la ihnadro hnene la itre atr? Ceitune hi la hneijin enehila memine lo hneijine i Noa ekö; hna qaja ka hape: “Ngazo hë la fene hnengödrai ngöne la xajawa i Akötesie, nge tiqa ha la fene hnei iangazo. Ame hnei Akötesieti hna xajawatine la fen, nge hana wang, ngazo hë ej.” Celë hi matre qaja jë Akötresieti ka hape: “tro ni a ce apatenyi angate memine la fene hnengödrai.” (Genese 6:11-13) Matre tune kaa, nyipici kö ka hape hna haöthe hnyawa ha la fen enehila hnene la iakötrë? Ketre, hetrenyi la ketre ewekë ka ketrepengön hna atreine kuca hnene la itre atr, nge ka mama hnyawa ngöne la hneijine së. Hetrenyi angatr la itre jiane isi. Hetrenyi fe la ketre ewekë ka troa angazone la ihnadro. Pine laka ngazo catr la aqane thupëne la atr la ihnadro, haawe, ketre ngazo fe hë la itre ewekë ka nyipiewekë kowe la mele së, ene la enyi hne së hna manon, me itre öni me itre feja, me hnagejë. Hetre ethane hë itre eje koi së.

 Isa hnyinge jë ka hape, ‘Ame petre kö ngöne lo itre macatre ka hekö catr, atreine kö la atr troa ketre sipu apatrenyi angeic?’ Ame hë enehila, tre, thatreine hmaca kö tro sa hnyinge tune lai. Tha jole kö kowe la atr troa ketre sipu apatrenyi angeic, ke hetrenyi hë angeic la itre jiane isi ka tru, nge ketre, canga angazone hi angeic la ihnadro me itre aliene ej. Canga elë nyimenyime hi la itre hna atreine kuca hnei atr, matre thatreine hë angeic troa trotrohnin maine neëne pena la itre thangane lai. Ngo tha qanyi atr kö troa axecië mekun, maine musinëne pena la itre ewekë ka troa traqa elanyi kowe la fen. Qëmekene tro Akötresieti a apatrene la itre ka mel qa la fen, tro Nyidrëti a pane apatrene la itre atr ka angazone la ihnadro. Celë hi hna thingehnaeane lai hnei Nyidrë!

4. HULIWA NE CAINÖJ E CAILO FEN Hetrenyi fe la ketre götranene la hatren, ka amamane laka easenyi hë la pun. Kola qaja la ketre huliwa ka ketrepengöne kö hna troa kuca ngöne la hneijine la pun. Nemene la huliwa cili? “Tro ha cainöjëne la maca ka loi celë ne la baselaia e cailo fene nyine anyipicine kowe la nöjei nöj ; ame hna traqapi la pun.” (Mataio 24:14) Isapengöne kö la huliwa ne cainöje cili memine la hna catre kuca hnene la itre hmi qane ekö. Ame ngöne la itre drai tixenuë, troa catre tro fë la ketre maca ka lolo, hna hape, ‘maca ka loi ne la baselaia.’ Hetrenyi fe kö la ketre gurup me hmi, ka hane catre tro fë la maca ka lolo celë? Nge maine hna hane tro fë la maca celë hnene la itre xan, hapeu angatr e hnine la ketre gurup nge ngöne la nöj ka caas, maine pena, angatr a cainöjëne la maca ka loi cili “kowe la nöjei nöj”?

Kola cainöjëne la Baselaia i Akötresie e cailo fen ngöne la itre hadredre lao qene hlapa

Ame la Sit Web, www.jw.org, tre, ej a hane sajuëne la ‘maca ka loi ne la baselaia.’ Kola troa 700 la etrune la qene hlapa ka ujëne la maca celë hnine la sit. Hetre ketre hna kuca kö matre troa tro fë hnyawa la maca ka loi e cailo fen? Qëmekene troa traqa hnei ëternet, kola atre hnyawa la Itretre Anyipici Iehova, hnene laka, ka catre tro fë angatr la maca ka loi ne la Baselaia i Akötresie. Qane lo 1939, kola mama ngöne la icetrön la zonal, Ita Ne Thup la hna hape, “Maca Ne La Baselaia i Iehova.” Hnene la ketre itus ka qeje hmi hna qaja atrune la huliwa hna kuca hnene la Itretre Anyipici Iehova, ka hape, ketre huliwa “ka tru catr, pëkö ka tun.” Kola amamane hnyawa hnene la huliwa cili la enyipiewekëne troa cainöjëne la maca ka loi, ke easenyi catre hë matre “traqa pi la pun” hna jëne la Baselaia i Akötresie.

KETRE EWEKË KA TRU NGÖNE LA MELE NE LA ATR

Mama hnyawa kö ngöne la hneijine së lo lai foa lao ithuemacany, hna qejepengöne hnine la tane mekune celë? Kola e enehila la ca hadredr la etrune la itre macatre ne tro fë la zonale celë, zonal ka thuemacane la itre atr la itre ewekë ka traqa e cailo fen. Kola isa xatua angatr troa thele ewekë matre troa atre ka hape, easenyi jë kö së kowe la pun. Ngo kolo kö  a isenyine hnene la itre xan. Tha kapa fe kö angatr, angatr a mekune ka hape, itre sipu mekuna i atr, nge kola iaö. Angatre mina fe a qaja ka hape, lolo catre hë enehila, ke, tha jole hë troa cinyanyi me telefon kowe la itre atr e cailo fen. Ngo kolo jë petre hi ka hape, ngazo catre jë la fen. Hatrene hi laka, easë hnyawa ha melëne la ketre hneijin ka ketrepengöne kö.

Kola mekune hnene la itre xaa ka inamacan ka hape, easë enehila a easenyi trootro kowe la itre ewekë ka tru ka troa saze la fene celë. Drei la ketre ceitun, ame ngöne lo 2014, hnene la itre ka kuci Sias hna hmekëne me thuemacanyi ONU la itre ewekë ka ngazo ka troa hetre ethane kowe la mele ne la atr. Kola qaja hnene la itre ka kuci Sias, ka hape: “Ame la kola goeëne enehila la itre ewekë ka angazone la mele ne la atr, canga mama ju hi ka hape, troa canga hmekën ke wanga ngazo catre jë nge luzi pi la mel.” Nyimutre la itre atr ka trotrohnine hë me mejiune laka, easë hnyawa ha melëne la ketre hneijin ka ketrepengön ne la mele ne la atr. Tha luelue hmaca kö la itre ka cinyihan me itre ka e la zonale celë, laka, ame la hneijine celë, tre, kolo hi a qaja lo itre drai hnapin, nge easenyi hë la pun. The tro kö sa lapa xoue me mekune la itre drai elany, madrine jë pe së la ewekë ka troa traqa e thupen. Pine nemene matre tro sa madrin? Pine laka, ijije hi tro sa hane mele pe ngöne la kola nyipune la fen!