Tro jë kowe la alien

Tro jë kowe la itre alien

Itretre Anyipici Iehova

Iëne jë la qene hlapa Drehu

 ANGE HANE JU LAPAUNE TUI ANGATR | IOSEFA

“Hape u, Tha Qâ i Akötesieti Kö Troa Qeje Pengön?”

“Hape u, Tha Qâ i Akötesieti Kö Troa Qeje Pengön?”

KOLA tro hnei Iosefa hnine la kalabus, nge cabi menu hë la iheetr hna catre huliwa. E fetra mina ha la jö e kuhu trön, ame e koho hnine la kalabus, tre kösë kola cile ngöne la hna köca eë. Atrepengöne hnyawa ha Iosefa la nöjei igötranen lai kalabus, ke ekö hë angeic e cili. Celë hi matre, tru catr la hna metrötrë Iosefa hnene la itre atrene la kalabus. Ngazo pe, angeice fe la ketre hna umën e cili.

Ma drei la angeic a lapaa mekune lo ijine angeic a thupën me fej ane la itre si ne la keme i angeic hune la itre sasala ne Heberona! Ma 17 hë lao macatre i Iosefa la kola upi angeic hnei Iakobo qatr kowe la ketre götran gaa nany qa ngöne lai hnei angatr hna hunuma. Kolo ijine angeic e kuhu trön. Ngazo pe, pi tro hë la itre mama i Iosefa a humuthi angeic, ke catrehnine hë la zalu thei angatr. Ngo angatre pë hë a salemë angeic ju pe, matre tro angeic a nyihlue. Xomi Iosefa jë hi lai hnene la itre ka salem Aigupito eë, nge e cili angeice pë hë a nyihlue i Potifara jë, ketre tane isi ka tru. Lolo catre la aqane goeë Iosefa hnene la maseta i angeic, ngo ngazo hmaca ju hi, ke hnene la föi Potifara hna thoi ka hape hnei angeic hna angazo nyiidro; ene pe kuië Iosefa jë hi e kalabus. *Genese mekene 37 me 39.

Traqa ha enehila koi 28 lao macatre i Iosefa, nge ma treene hë nge sin lao macatre ne kola thahluëne me umë angeic e kalabus. Tha celë kö lo mele lai hnei angeic hna ajan. Nge thatre kö ka hape, tro jë kö a hane nue angeic e ketre ijin qa kalabus? Tro jë kö angeic a elany a hane iöhnyi hmaca me keme i angeic, me Beniamina jini angeic? Tro pala kö a umë angeic uti hë eu?

Hna hane fe kö traqa koi epun la itre mekune celë? Ame la itre xa thöth, tre ka loi hi la aqane goeëne nyudren la itre drai elany, ngo traqa pi la itre akötr a angazone la aqane waiewekë cili. Hnene laka, ame itre xa ijin ke pë hë ihneimeke i nyudren hnene la itre jol, nge kösë thatreine hë nyudren xomihnin. Tro sa wang la hna ini së hnene la etrune la lapaune i Iosefa.

“CE IEHOVA ME IOSEFA”

Atre hi Iosefa ka hape tha thëthëhmi angeice kö hnei Iehova Akötresi angeic; nge celë hi lai ka thue trenge catre i angeic. Nge eloine hi, ke ngacama hna umë Iosefa hnine la kalabusi ne la nöje trehnyiwa, ngo hnei Iehova pala hi hna amanathithi angeic. Kola qaja hnene la Tusi Hmitrötr ka hape: “Ce Iehova me Iosefa, nge nyidëti a hnimi angeic, me aciane la troa hnimi angeice hnene la tixe ne la kalabus.” (Genese 39:21-23) Tha cile kö Akötresie amanathithi Iosefa, ke tru catre la hnei angeic hna huliwa. Hane hi lai qaane la mejiune i Iosefa: atre hi angeic ka hape, ce Iehova pala hi me angeic!

Ngo hapeu, tro pala pë hë Iehova a nue Iosefa e kalabus? Tha nyipi mama kö koi Iosefa, ngo tha mano kö angeice thithi fë koi Akötresie lai jole cili. Nge ketre pengöne pi hë la aqane sa hnei Iehova koi angeic. Ame ju hi lai ketre ijin, tre sesëkötre ju hi angeic la kola hane umëne thei angeic la lue xa hlue i Farao. Tane i angetre kuci xen la ketre, nge tane i angetre kepe trepe ime i Farao la ketre.—Genese 40:1-3.

 Kolo pë hë a sipo Iosefa ju hnene la tane la itre ka thup e kalabus troa wange lai lue ka hnyipi lö. * Ame hë e ketre jidr, tre kola puje hnene la lue thupëtresij. Nge ame elany hmakany, Iosefa a goeëne laka, hetre ewekë hnei nyidroti hna lapa fë. Öni Iosefa jë hi: “Hna uëne laka iazi hë la lue qëmeke i nyipo ngöne la drai celë?” (Genese 40:3-7) Ma öhne jë hi nyidro laka kola nyipi ewekë nyidro hnei Iosefa, nyidroti pë hë a sa jë koi angeic. Thatre kö Iosefa, ngo troa hetre pune ka loi koi angeic qa ngöne la hnei angatr hna ce porotrik. Maine tha nyipiewekëne ju Iosefa la lue thupëtresiji, ke ma tha tro kö angatr a porotrik. Celë hi matre loi e tro sa isa hnying ka hape, ‘Eni kö a nyipiewekëne la itre atr, la eni a hane qeje Akötresie koi angatr?’

Hnei Iosefa hna nyipi ewekëne la lue sine lapa i angeic e kalabus

Lue thupëtresiji pë hë a qaja jë ka hape hnei nyidro hna puj; ngo nyidro a hnehengazone laka, pëkö ka troa qeje pengöne koi nyidro. Hnene laka, ka hetre aliene koi angetre Aigupito ekö la itre pu. Celë hi kepin matre hetre itre atr kö ka qeje pengöi pu thei angatr. Thatre kö lue thupëtresiji ka hape, lue pu lai qaathei Iehova, Akötresi Iosefa. Iosefa hi la ka atre. Öni angeice jë hi koi nyidro ka hape: “Hape u, tha qâ i Akötesieti kö troa qeje pengön ? Da qajajë koi ni.” (Genese 40:8) Hana la tulu ka loi hna amamane hnei Iosefa kowe la itre ka hmi koi Akötresie! Loi e tro sa trije la mekuna i atr, ngo tro pe a hetrenyi la ipië, me sipone koi Akötresie troa xatua së troa atre la sipu aliene la Trenge Ewekë i Nyidrë!—1 Thesalonika 2:13; Iakobo 4:6.

Tane i angetre kepe trepe ime i Farao la ka ewekë pa. Angeic a qaja koi Iosefa ka hape, hnei angeic hna puje la ketre vine ka köni umen. Wa finifini jë hi lai vin, me hmedr, nge angeic pë hë a öje jë la itre wene vin kowe la trepe ime i Farao. Iehova pë hë a xatua Iosefa jë troa canga atre la aliene lai pu. Iosefa pë hë a qaja jë ka hape, ame lai köni umen, tre köni drai; nge thupene lai köni drai tro Farao a acili angeice hmaca ngöne la hnëqa i angeic. Madrine jë hi la tane la angetre kepe trepe ime i Farao. Öni Iosefa jë hi: “Epi hnimi ni hnei ’ö, me amamai ni koi Farao.” Nge Iosefa pë hë a qaja ju koi angeic ka hape hna kötre sai angeic ekö qa ngöne la hnalapa ne la keme i angeic, me umë angeice menu e kalabus ngo pë pe ngazo hnei angeic hna kuca.—Genese 40:9-15.

Ame hë la kola drenge hnene la tane i angetre kuci xen ka hape, lolo la hna qejepengön, angeice pë hë a sipone ju fe troa qeje pengöne la pu i angeic. Hnei angeice hna meköle goeëne la köni trengene falawa hna amë hune la he i angeic. Traqa pi hi la itre waco a saasa la itre falawa hnine lai ketre trengen. Iehova pë hë a amamane ju fe koi Iosefa la alien, ngo tha maca ka loi kö. Öni Iosefa: “Dei la  pengön, Ame la köni tenge, te, köni drai ; nge tha ’se pete kö la köni drai tro Farao a adraiëne la he i ’ö qa ngöne la ngönetei ’ö, me athipi ’ö ngöne la sinöe ; nge tro ha önine la ngönetei ’ö hnei ite öni ka sheshë.” (Genese 40:16-19) Haawe, maca ka loi ju hë maine maca ne iameköti, ngo hnei Iosefa hna qaja amamane la trenge ewekë i Akötresie, tune la nöjei hlue i Akötresie ka nyipici koi Nyidrë.—Isaia 61:2.

Thupene köni drai, kola eatr la ithanata i Iosefa. Farao a feetëne la drai ne mala nyidrë (feete i angetre ethen), me kootrëne lo lue hlue hna akalabusin. Hna humuthe la tane i angetre kuci xen, ngo hna acile hmaca la tane i angetre kepe trepe ime i Farao ngöne la hnëqa i angeic. Ngazo pe, thëthëhmi Iosefa pë hë hnene la tane i angetre kepe trepe ime i Farao.—Genese 40:20-23.

“THA ’TEINE KÖ NI”

Thupene la lue macatre, Iosefa pala hi e kalabus. (Genese 41:1) Drei jë kö la Iosefa a wesitr! Ma ase hë Iosefa nyiqaane mekune ka hape, tro ha nue angeic thupene la hnei Iehova hna xatua angeic troa qeje pengöne lo lue pu ne la tane i angetre kuci xen, me tane i angetre kepe trepe ime i Farao. E nöjei hmakany, hlë pala hi Iosefa a mejiun, ngo pëkö ewekë ka traqa. Kolo lue macatre ka jole catre lai koi Iosefa, ke tru hi la hna itreqe menu. Ngo tha nanazije kö la lapaune i angeice koi Iehova, Akötresi angeic. Hnei angeice pe hna catre xomihnine la ewekë cili, nge celë hi lai ka acatrene catrëne la lapaune i angeic koi Akötresie.—Iakobo 1:4.

Ame ngöne la hneijine së tre, nyipi ewekë mina fe tro sa hetrenyi la xomihni. Nyipi ewekë tro sa catr, me xomihni ahoeany, me sipone koi Akötresie la tingeting, matre atreine së troa elë hune la itre ejolene la mel. Tro Nyidrëti lai a xatua së troa xomihnine la akötr me acatrene la mejiune së, tune lo aqane kuca i Nyidrë koi Iosefa ekö.—Roma 12:12; 15:13.

Tane i angetre kepe trepe ime i Farao la ka thëthëhmi Iosefa, ngo tha Iehova kö; ke ame ngöne la ketre jidr, hnei Iehova hna upe koi Farao la lue pu. Ame ngöne lai hnapan, tre joxu a puj la seven lae kau ka uthautha lolo, kola elë qa kuhu ngöne la hneopegejë ne Aigupito. Nge thupene lai, ixötrethenge jë hi hnene la seven lao kau ka wegeju, nge ka ngazo itrein. Öni jë hi la itre kau ka uthautha lolo hnene la itre kau ka wegeju! Ame lai hnaaluen, tre Farao pena a puje la seven lao wene qitr ka kökötre lolo. Ngo fetra jë fe hi la seven lao wene qitr ka wahla a ulume lo seven lao wene qitr ka kökötre lolo. E hmakanyi hë, Farao a mejë hmo hnei xou. Ame hnei nyidrëti hna hëne la itre magoi asë me itre ka atreine qeje pengöi pu, ngo pëkö ala cas ka atreine qeje pengön. (Genese 41:1-8) Thatre kö së ka hape hnene laka, ka ketre pengöne lai lue pu, maine hnene laka, kola icilekeu la itre mekun. Ngo eje hi laka, ngazo hë la hni Farao, qa ngöne la thatreine angatr.

Meku Iosefa hmaca jë hi hnene lo tane i angetre kepe trepe ime i Farao! Angeic pë hë a qaja jë koi Farao ka hape, hna hane umë angeic memine lo tane i angetre kuci xen hnine la hnahagene la ca nekö trahmany e kalabus, nge hnei angeic hna qeje pengöne la pu i nyidro. Nge meköti hi la aqane qeje pengön. Ame hnei Farao hna canga iup troa thei Iosefa qa kalabus.—Genese 41:9-13.

Pane mekune jë la etrune la madrine i Iosefa, la kola traqa la itre maca i joxu koi angeic. Angeic a canga icinyi jë me heetre hnyawa, me cin apane fe la he i angeic thenge lo hna majemine e Aigupito. Nge ma hnei angeice jë fe lai hna sipone catrëne koi Iehova troa ce me angeice la kola troa ithanata koi Farao! Itretre tro fë maca pë hë a lö sai angeice jë kowe la therone i Farao, me nue angeice pe qëmeke i nyidrë. Nge öni Tusi Hmitrötr: “Öni Farao koi losefa, ka hape, Hnenge hna pu, nge pëkö ate troa qeje pengön’ ej ; nge hnenge hna denge göi ’ö, ka hape, maine dengë hë eö la pu, tro eö a qeje pengön. Ame hnei Iosefa hna sa koi Farao, ka hape, Tha ’teine kö ni ; tro Akötesieti a sa koi Farao memine la tingeting.”—Genese 41:14-16.

Öni Iosefa koi Farao: “Tha ’teine kö ni!”

Madrine Iehova kowe la itre atr ka ipië nge ka nyipici koi Nyidrë, celë hi matre hnei Iehova hmaca kö hna qaja koi Iosefa la aliene la lue pu hna thatreine qeje pengön hnene la itre magoi ne Aigupito. Öni Iosefa ka hape casi hi la aliene lai lue pu. Ngo kola alua mama ke Iehova a ajane troa “acatene” hnyawa la mekune cili. Ame lo itre kau me wene  qitr ka lolo, tre itre ej a nyihatrene la seven lao macatre ne meledrai e Aigupito. Thupene la itre macatre cili, troa traqa la sevene lao macatre ne jiin, hna nyihatrene hnene lo itre kau me itre wene qitr ka ngazo. Nge tro la jiin a lapaan asë la nöj.—Genese 41:25-32.

Trotrohnine ju hi Farao ka hape, meköti la aqane qeje pengöne Iosefa. Ngo nemene jë la nyine troa kuca? Ame hnei Iosefa hna sa ka hape, loi e tro Farao a iëne la ketre atr atreine “trotrohnine me inamacan” göi troa wang la itre xen hna ithingën, matre umën thatraqane la itre macatre ne jiin. (Genese 41:33-36) Ijiji Iosefa hi troa cilëne la hnëqa celë; ngo ame pe, hnene la lapaune me hni ka ipië i angeic, matre tha hnei angeice kö hna sipu selë angeic. Haawe maine troa catr la lapaune së koi Iehova, tha tro kö së lai a pi mama me sipu selën. Tro pe së lai a nue koi Iehova troa amekötin!

“HAPE U, TRO SHA ÖHNE LA ATE KA CEI TUNE ME ANGEICE LA?”

Mama pi hi koi Farao me itre hlue i nyidrë la inamacane ka eje thei Iosefa. Trotrohnine ju hi Farao ka hape, inamacane hi lai qaathei Akötresie. Öni nyidrëti jë kowe la itre hlue ka cile qëmeke i nyidrë: “Hape u, tro sha öhne la ate ka cei tune me angeice la, nge thei angeice la Ua i Akötesie?” Xei jë pena nyidrëti koi Iosefa me hape: “Ngöne laka ase hë Akötesie amamane koi ’ö la nöjei ewekë asë cili ; eö hi e hune la hnalapang, nge tro ha musinëne la nöjenge thenge la tenge ewekë i ’ö ; ngo therone hmekuje hi la tro ni a sisitia hui ’ö.”—Genese 41:38-41.

Tha triane kö Farao la ithanata i nyidrë. Kolo pë hë a heetrë Iosefa jë hnene la iheetr lino, me afena angeic hnene la fini gool, me amë koi angeic la otrene wanakoim. Goi hamëne fe Farao la ketre ikariota i nyidrë memine la mus, matre tro Iosefa a trongëne la nöje me kuca la hnei angeic hna troa amekötin. (Genese 41:42-44) Lö pi hi Iosefa qa ngöne kalabus troa cile ngöne la hna nyi joxu. Angeic a hlë e kalabus troa meköle ngöne la hna nyi joxu i Farao. Eloine hi laka hna catr la mejiune i Iosefa koi Iehova! Tha sihngödri kö koi Iehova la nöjei pengöne akötr ka traqa koi Iosefa ngöne la itre macatre ka ase hë. Hnei Nyidrëti hna nyi nyine la nöjei jole ka traqa koi Iosefa ngöne la nyipi ijin. Ke tha Iehova hmekuje kö a goeëne la itre tria hna kuca koi Iosefa, ngo Nyidrëti fe a thupëne la itre ka troa nyi matran la nöje Isaraela. Tro hmaca kö së lai a ce ithanatane hnine la itre xa Ita Ne Thup ka troa xulu.

Maine itre macatre ne epuni a xomiakötrëne la itre jol, the hnehengazo menu kö. Meku Iosefa ju hi. Sisitria la aqane amanathithi angeice hnei Iehova, pine laka, ka lolo pala hi la thiina, me aqane ipië, me aqane xomihni me lapaune i angeic.

^ par. 4 Wange ju lo Ita Ne Thup ne Januare-Maac 2015, ngöne lo götran “Ange Hane Ju Lapaune Tui Angatr.”

^ par. 10 Traqa koi 90 nge hetre munën lae pengöne falawa me gato hna san ekö e Aigupito. Celë hi kepine matre ketre atr ka tru la tane i angetre kuci xen ekö e Aigupito. Ketre tune la tane la angetre kepe trepe ime i Farao, ke angatre la ka kuci waina me biere ka loi, me thupëne laka, tha hna kuië poizine kö kowe la trepe ime i Farao, ke tru catr la itre ka huliwa iaö me ka thel ekö troa humuthi Farao. Celë hi kepine matre hnene la itre xa Farao ekö hna thele eamo thene la itre ka kepe trepe ime i angatr.