Hane hi cahu ketre mekune hna lapaa porotrikëne hnene la Itretre Anyipici Iehova memine la itre atr. Pane mekune jë së ka hape, Brian la ëjene la ketre, nge angeic a porotrike me Erik.

ITRE EWEKË KA TRAQA EKÖ NGE KA NYIPICI

Erik: Atre hi eö, ka tha hane kö ni hmi. Matre, ka loi e tro eö a porotrikë hmi me itre xan.

Brian: Eni a olene la eö a ketre fe koi ni la mekuna i ’ö. Ame ni ke, Brian. Nge ame eö ke?

Erik: Erik.

Brian: Nga Erik, eni a pi hnyingë eö ka hape, tha hane kö eö ce tro ekö me keme me thine i ’ö troa hane hmi?

Erik: Öö. Ngo ame hë la eni a tro troa ini ngöne université, ke, tha hmi ju hi ni.

Brian: Öö. A eö a ini nemen?

Erik: Eni a inine lo hna hape, les sciences sociales et histoire, ke ajange catr troa atre la pengöne me aqane trongene la mele ne la atr.

Brian: Nyipici laka tru catre la itre ewekë hne së hna inine jëne lai histoire. Ngo Tusi Hmitrötre fe a hane qaja koi së la pengöne la itre xa atr ekö. Ma ase fe hë eö öhne e hnine la Tusi Hmitrötr

Erik: Ohea, tha ka hane kö ni e Tusi Hmitrötr. Atre hi ni ka hape, ketre itus ka loi la Tusi Hmitrötr, ngo tha ase kö ni mekune ka hape, ketre itusi ne histoire fe.

Brian: Eni a goeëne laka, pi tro catre eö a thele troa atrepengöne la nöjei ewekë. Maine hetre traeme i eö ke, eni a pi amamane koi eö la itre xa hnepe ewekë ka traqa ekö hna qaja hnene la Tusi Hmitrötr, nge ka nyipici.

Erik: Ka loi. Ngo ngazo la, ke pëkö Tusi Hmitrötreng.

Brian: Pëkö ejolene lai. Hane kö la Tusi Hmitrötreng. Tro nyiso a pane ce xome la 1 Aqane Lapa Ite Joxu 29, xötre 26 me 27. Kola qaja hnene la itre xötre celë ka hape: “Nge Davita nekö i Iese a musinë angete Isaraela asë. Nge ame la ijine musi nyidë e Isaraela, te, luate [truedre] la o macate ; hnei nyidëti hna musi e Heberona luengemene [sevene] la o macate, nge hna musi e Ierusalema caate nge köniko [thötre theri] la o macate.”

Erik: Hnauëne laka eö a amamai ni la xötre celë?

Brian: Kolo ke, hna qaja hnene la itre xa ka ini inamacane ka hape, pë fe kö Joxu e celë fen hna hape Davita.

Erik: Öö! Hnauëne la angatr a qaja tune lai?

Brian: Pine laka Tusi Hmitrötre hi lai ka hane qeje Davita, pë ju kö ketre itus. Ngo ame lo macatre 1993, ke öhne jë hi hnene la itre archéologues la ketre ietë, nge hna sija e hun ka hape, “Hnalapa i Davita.”

Erik: Nyipici!

Brian: Öö, nge ame pena la ketre atr hna qaja hnei Tusi Hmitrötr, ngo hna jele thoine hnene la itre ka inamacane tre Ponetio Pilato, gavena ekö lo ijine Iesu e celë fen. Easa öhne la kola qeje nyidrë ngöne Luka mekene 3, xötre 1. Nyimu ëjene joxu cahu hna qaja hnene lai xötr. Nge ëje i drei cahu ketre?

 Erik: Öö, öö. Hane hi cahu kola qaja ka hape: “Ponetio Pilato la gavana e Iuda, nge Heroda la ate musi e Galilaia.”

Brian: Eje hi lai. Itre macatre ne kola qaja hnene la itre ka inamacan ka hape pë fe kö Ponetio Pilato. Ngo ame eue hi lo, laka kola traqa enehila kowe la 50 lao macatre, hna öhne la ëje i nyidrë ka mama hnyawa hune la ketre ietë ka tru e Moyen-Orient.

Erik: Öö. Tha hane pi kö ni drenge la itre pengöne cili.

Brian: Nga, eni a madrine laka hnei nyiso hna ithanatan.

Erik: Atre hi eö, ame la Tusi Hmitrötr koi ni ke ketre nyipi itus, ngo tha hnenge kö hna hane nyipiewekën. Maine nyipici la itre edromë hnene ej hna qaja ngo, tha öhne kö ni la enyipiewekën ej kowe la meleng.

ENYIPIEWEKËN KOWE LA MELE SË

Brian: Ala nyimu la itre atr ka tui eö. Ngo ame ni ke, ketre aqane waiewekënge kö. Ke atre hi eö, ame la atr, ke hetre ewekë ka nyipi ewekë kowe la mele i angeic. Ka tune la troa xen, me troa heetr, me hetre hnalapa. Nge pi tro së lai a porotrike memine la itre xa atr, me ce madrine memine la itre atrene la hnepe lapa së. Tune kaa la aqane hane goeëne eö la itre ewekë cili?

Erik: Nyipici hi lai!

Brian: Nga Tusi Hmitrötre hi la ka troa xatua së ngöne la itre götrane cili. Hane hi lai ka amamane ka hape, ka nyipi ewekë ej ngöne la mele së.

Erik: Hnauëne la eö a qaja tune lai?

Brian: Kolo ke, ngacama ekö catre hë la kola cinyihane la Tusi Hmitrötr, ngo ka nyipi ewekë pala hi la itre trepene meköti ne ej koi së enehila.

Ngacama ekö catre hë la kola cinyihane la Tusi Hmitrötr, ngo ka nyipi ewekë pala hi la itre trepene meköti ne ej koi së enehila

Erik: Öö! Ngo nemene trepene meköti lai?

Brian: Kolo itre trepene meköt ka xatua së troa waipengöne hnyawa la mani, me madrine ngöne la hnepe lapa, maine tro pena atreine ce mele memine la itre sinee. Ame la Tusi Hmitrötr, ke ka ceitune hi me imap; kola köja gojenyi së. Ma öhne fe hi eö la ehacene la hnëqa ne la trahmany ngöne la hnalapa i angeic?

Erik: Öö, nyipici eö hi lai. Ke ame ni la, ke ca macatre ne faipoipo hë ni, ngo tha ka hmaloi kö troa ca mekune me föeng.

Brian: Eje hi lai. Nga tro hi lai a xatua eö hnene la itre trepene meköti ne la Tusi Hmitrötr. Goeëne la hna qaja ngöne Efeso mekene 5 xötre 22, 23, me 28. Eni a sipo eö troa e.

Erik: Ka loi. Kola qaja ka hape: “Ange fö’, denge thenge ju nyipunie la ite fö’ i nyipunie, kösë koi Joxu. Ke he i föe la trahmany, tui Keriso he ne la ekalesia ; nyidëti la emelene la ngönetei.” Nge xötre 28 a qaja ka hape: “Tune lai qâ ne la nöjei trahmanyi troa hnime la ite fö’ i angate tune la ite itei angate kö. Ame la ate hnime la fö’ i angeic, te, kola hnimi angeice kö.”

Brian: Haawe, oleti. Maine tro la trahmanyi me föe a xötrethenge la trepene meköti celë, ke tro kö lai a tingetinge la mele i nyidro?

Erik: Öö. Ngo ka hmaloi kö la troa qaja hune la troa kuca!

Brian: Eje hi lai, ke pëkö atr ka pexej. Celë hi kepine matre ca xötre ngöne lai mekene 5 ka xatua së troa atreine waiewekë. * Ame la easa imelekeu memine la itre atr, tre tro sa atreine ce mele me itrotrohni. Tusi Hmitrötr la ka xatua ni me föeng troa atreine ce mele hnyawa.

Erik: Öö!

Brian: Ame ngöne la sit ëternete hun Itretre Anyipici Iehova, tre hetrenyi la itre ixatua kowe la itre trefën me itre ka trene kuku. Maine hetre traeme i eö, ke tro ni a pane amamane koi eö lai sit ëternet.

Erik: Ka loi, pëkö ejolen.

Brian: Haawe. Tro ni a pane lepe la www.jw.org /dhv. Hane hi cahu kola mama lai pane götran.

Erik: Höö, ka za cahu itre foto!

Brian: Kolo lai a amamane la huliwa hna kuca hnene la itre trejin me eahun ngöne la fen asë. Ngo tro nyiso a huje e celë ngöne lai hna hape “Itre Itus.” Ame e celë hnin, tre hane hi cahu itre zonale ka hnyipixe, me itre xa itus ka ithanatane la pengöne la  itre hnepe lapa. Ka tune lai boroshür Itre Maca Ka Lolo Qaathei Akötresie! Ame la tane lai ketre mekene, tre kola hnyingë së ka hape “Troa Madrine Tune Kaa La Hnepe Lapa i Epun?”

Erik: Öö! Ka lolo lai hnyinge cili. Matre kola qaja ka hapeu?

Brian: Kola qaja la itre nyine tro sa kuca, matre troa tro loi la faipoipo, me mele madrine hnene la lue trefën. Öhne hi Erik cahu paragaraf fene lai hnaaluene hnying? Eni a sipo eö troa e lai lue xötrehnaewekë tixenuë.

Erik: Ka loi. Kola qaja ka hape: “Tro la lue trefëne a ihnimikeu me imetrötrekeu. Pine laka, tha ka pexej asë kö la itre trahmanyi me itre föe, nyipi ewekë tro angatr a atreine iqejemenukeu, celë hi, jëne manathithi lai kowe la hnepe lapa.” Nyipici hi lai hna qaja e celë!

Brian: Haawe, oleti la hna e. Öhne hi eö, hane fe cahu kola mama la tusi Efeso 5:33. Eni a sipone tro eö a e lai xötre cili e celë hnine la Tusi Hmitrötreng.

Erik: Kola qaja ka hape: “Loi e tro nyipunie a isa hnime föene tui nyipunieti kö ; nge ame la föe kete troa metötëne la trahmany.”

Brian: Haawe, öhne hi eö, kola ithuecatre koi së e cahu troa pane meku ketre, nge pi easë pë hë.

Erik: Hnauëne laka eö a qaja tune lai?

Brian: Kolo ke ame easë itre trahmany, easa ajane troa metrötrë së hnene la itre föe së. Nge ame angatr itre föe, ke pi tro angatr a dreng ka hape, easa hnimi angatr. Ma ketre öhne hë eö lai pengöne cili?

Erik: Öö. Eje hnyawa hi lai hnei eö hna qaja.

Brian: Haawe, maine tro la trahmany a thele jëne troa amamane la ihnim i angeic koi föe, ketre tro hë lai a hmaloi koi föe troa metrötrë trahmany.

Erik: Nyipici hi lai.

Brian: Celë hi matre, ngacama ekö catre hë cinyihane la Tusi Hmitrötr, ngo ka lolo pala hi la itre eamo hna fejan, thatraqane la itre trefën.

Erik: Nga tha hane kö ni mekun ekö ka hape, hetre eamo ka loi e hnine la Tusi Hmitrötr.

Brian: Nga eni a madrine laka, öhne hë eö la itre eamo cili. Nge goeën, e ju pë hë eö la itre mekune e cahu fene lai hnaakönine hnying ka qaja ka hape, “E pëkö madrine hnine la faipoipo, tro kö epuni a tro trije la föi epun?” Nge itronyi mina nyiso e celë, matre tro nyiso a ce ithanatan. *

Erik: Ka loi. Tro pë ni lai me föeng a ce e.

Hetre itre xa ini pala kö qa hnine la Tusi Hmitrötr hnei epuni hna pi atre? Epuni kö hane pi atrepengöne la itre ini memine la itre huliwa hna kuca hnene la Itretre Anyipici Iehova? Hnyingëne ju kowe la ketre e angatr. Madrine i ketre hi lai troa sa la itre hnyinge i epun.

^ par. 61 Wange ju la itre xa ithuemacany ngöne la mekene 14 ne la itus Nemene La Nyipi Ini Hna Hamën Hnei Tusi Hmitrötr?, hna kuca hnene la Itretre Anyipici Iehova.