Tro jë kowe la alien

Tro jë kowe la itre alien

Itretre Anyipici Iehova

Iëne jë la qene hlapa Drehu

 ANGE HANE JU LAPAUNE TUI ANGATR | IOSEFA

“Tro Ni a Kuca Tune Ka La Ngazo Atraqate Cili?”

“Tro Ni a Kuca Tune Ka La Ngazo Atraqate Cili?”

IOSEFA a dreng la kola pui lolo la itre nénuphars me itre xa engene ju kö ka cia ngöne tim. Angeic a itrongëpi memine la itre ka salem trootro ka ti kamela. Traqa ha angatr ngöne la ketre traon ne Aigupito, hmekune lo hna pici hnene la hneopegejë Nil. Öhne mina pi angatr la kola axö iap hnene la ketre waco. Ame e cili, Iosefa a atrehmekune laka, nanyi hë la hnamunë i angeic e Heberona.

Ma drei jë ekö la angeic a traqa e cili me drenge la kola ihonyi la itre mage e koho hune la itre ipama me itre iwacua. Easa mekune fe la angeic a sesëkötr, ke angeic a dreng la kola porotrike hnene la itre atr ngöne la qene hlapa ka trehnyiwa koi angeic. Ma hnei angeice jë hna thele troa trotrohnine la hnei angatr hna qaja, me mekune troa inine la qene hlapa cili ke ma mekune jë hë angeic laka, tha tro hmaca kö angeic a bëeke kowe la zi angeic.

Kola traqa koi Iosefa la itre akötr nge nekö trahmanyi angeic (ma 17 maine 18 hë lao macatre). Xönë hi troa humuthi angeic hnene la itre mama i angeic ka zalu, ke angeice lo hna nekö hnimën hnei keme i angatr. Eloine pe, hnei angatr hna nue angeice kowe la itre ka salem trootro. (Genese 37:2, 5, 18-28) Itre ka salem a xomi angeice jë Aigupito eë. Nanyi la gojeny hnei angatr hna trongën, ngo ame la hna wang atrune hnene la itre ka salem, tre ene la mani hnei angatr hna troa hlem qa ngöne la hna salemë Iosefa memine la itre xa ewekë. Hnauëne laka, tha ajojezi Iosefa ju kö hnene la itre akötr? Nge nemene la ka troa xatua së, matre tha tro kö a thapa la lapaune së hnene la itre itupath me itre akötr? Tro kö la tulu i Iosefa a sa koi së.

“CE IEHOVA ME IOSEFA”

“Hna xomi Iosefa Aigupito eë ; nge hna itö angeice hnei Potifara ate Aigupito hlue i Farao, tane la xötete thup, qa thei angete Isamaela, angete xomi angeice kowe lai.” (Genese 39:1) Easa pane mekune e celë la aqane hmahma hnei Iosefa, ke a lue a salemë angeic hë, kösë lo kola salemë mo! Ase jë hi itö Iosefa hnene la tane isi angetre Aigupito, nyidroti ha thupe gojeny e kuhu nyipine lai hnë salem ka tru, matre traqa pi nyidro kowe la hnalapa.

Isapengöne catre la hnalapa cili memine la hnalapa ne la keme i Iosefa, ke ka tru Iosefa hnine la uma maano. Ka hunuma trootro Iosefa me itre sinee i angeic, memine la hnënge mamoe i angatr. Ame pena la uma i Potifara ke hna xup, nge hna peidrën. Önine lo hna hape itre archéologues ka hape, ka amingömingöi uma catr la angetre Aigupito: ame e koho hnin, tre hna amingömingöne hnei itre ewekë, nge ame kuhu trön, tre kola thue ga xapo hnene la itre isinöe, nge hetre itim, nge kola cia e cili la itre gom (papyrus) me itre nénuphars me itre xa feja ju kö. Goi hetre itraetë fe ka draië, nge kola thipethipe qa cili la nöjei pengöne feja ka mingöming. Ame la itre xa hnalapa ke tha öhne kö së qa kuhu trön, ngo hetre iverada, me itre mamalama nyine nyi jë i eny.  The qaja kö la itre hnahag, ke hetre hnahagene fe la itre hlue, nge atraqatr la hnë xen.

Hapeu hnei Iosefa kö hna wangatrune la itre ewekë cili? Ohea. Ma angeice jë pe a wangatrehmekune hnyawa e cili laka, nanyi hë lo itre sinee i angeic. Ke ka trehnyiwa koi Iosefa la qene hlapa, me aqane heetr, memine la hmi ne la angetre Aigupito. Thatre ju pë hë Iosefa la nöjei pengöne haze i angatr, nge itre ka trene drösinöe pena, nge itre ka mekune laka, e meci hë la atr, ke mele kö la u. Ngo ca ka xatua Iosefa ngöne la ijine cili. Öni Tusi Hmitrötr: “Ce Iehova me Iosefa.” (Genese 39:2) Kolo ke hnei Iosefa pala hi hna fe la hni angeic koi Akötresie. Nge Tusi Hmitrötr a qaja ka hape, “eashenyi Iehova koi angat’ asë angete hë nyidë.” (Salamo 145:18) Nemene la itre xa hna kuca hnei Iosefa, matre easenyi jë angeic koi Akötresie?

Tha hnei Iosefa kö hna pane mekune la itre akötr ka traqa koi angeic, hnei angeice pe hna canga kuca la itre hnëqa hna ahnithe koi angeic. Iehova pë hë a amanathithi Iosefa jë. Nge öhne hë Potifara la aqane huliwa i Iosefa memine la aqane amanathithi angeic hnei Iehova Akötresi angetre Isaraela, ke hna hane traqa fe kowe la hnalapa i nyidrë la itre manathithi cili. Pine lai, Potifara pë hë a acili Iosefa jë hune la nöjei ewekë i nyidrëti asë.—Genese 39:3-6.

Ketre tulu lai ka loi kowe la itre thöth ka nyi hlue i Akötresieti enehila.

Ma drenge hi nyudren e koilo ngöne la hna ini ka hape trehnyiwa nyudren, ke nyudreni a traqa kowe la itre atr ka qeje kuci drösinöe, nge ka pë mejiun göne la itre drai elany. Maine ketre thöthi fe eö, mekune ju laka, tha saze kö Iehova. (Iakobo 1:17) Ce Nyidrëti pala hi memine la itre atr ka nyipici koi Nyidrë, nge ka aeatrëne la hnëqa i angatr thenge la aqane ini angatre hnei Nyidrë. Haawe, tro fe Nyidrëti lai a hane amanathithi eö.

Ngo Tusi Hmitrötr a qaja ka hape, kolo pala hi a tru trootro hnei Iosefa. Tha nekönatre hmaca kö, ngo “lolo hë la ngönetei Iosefa nge shemingepi hë troa goeën.” Kola mama jëne la xötr celë ka hape, ame itre xa ijin, tre canga traqa ju hi kowe la itre thöthi la itre itupath qa ngöne la emingömingö i nyudren.

Öhnyi Iosefa ha hnene la föi Potifara

“THA DENGE KÖ ANGEIC”

Ka tru koi Iosefa la troa inyipicikeu, ngo tha aqane waiewekë i föi Potifara kö lai. Öni Tusi Hmitrötr: “Hna ati mekë Iosefa hnene la ifenekö ne la tixe i angeic, me hape, Ma tro sho a ce meköl.” (Genese 39:7) Hnei Iosefa kö hna dreng la  sipo ne la föi Potifara? Hetrenyi thei Iosefa la itre aja ne ngönetrei ka eje thene la nöjei nekö trahmany, nge ma ka mingöminge jë fe lo föi Potifara. Maine ju, tro angeice ekö a iatre juetrë memine la föi Potifara, maine mekune ka hape, ka loi hi matre edrö i angeice jë fe la trengamo i nyiidro.

Thatre kö së la hni Iosefa, ngo kola mama la mekuna i angeic jëne la aqane sa i angeic koi nyiidro. Öni angeic: “Hana wang, tha ’te kö la tixenge la nöjei ewekë thenge ngöne la uma ; nge ase hë nyidëti nue asë la nöjei ewekë i nyidëti koi ni ; nge pëkö ate ka sisitia hunge ngöne la hnalapa ce, nge tha hnei nyidëti kö hna cipa ni la kete ewekë, nyipoti pe hi, ngöne laka ishola i nyidëti nyipo ; nge tro ni a kuca tune ka la ngazo atraqate cili, nge ngazo koi Akötesie ?” (Genese 39:8, 9) Easë a pane mekune la aqane qaja xeciën hnei Iosefa la ithanata celë. Angeic a sesëkötre ngazo la kola upi angeic hnei föi Potifara troa kuca la ewekë cili. Pine nemen?

Pine laka asesë hë maseta i Iosefa nue koi angeice la nöjei ewekë i nyidrë. Pë ju kö ketre ewekë hna cipan; föi nyidrëti pe hi. Thatreine kö tro Iosefa a eli hag. Xele angeic! Ngo hetre ketre kepine fe: ketre ngazo lai ka tru xajawa i Iehova Akötresie. Hnei Iosefa hna inine thei keme me thine i angeic la aqane goeëne Iehova la faipoipo, memine la troa inyipicikeu. Hnei Iehova lo hna kuca la faipoipo ne la lue pane atr, nge hnei Nyidrëti hna qaja mekötine la mekuna i Nyidrë: tro la lue trefën a cas, me “ca ngönetei.” (Genese 2:24) Ame la atr ka ena la wathebo celë, tre wai angeic la elëhni Akötresie. Nge hna jelenyipicine lai hnene lo itre thupëtresij ka mekune troa angazone lo föi Aberahama me föi Isaaka, lue qaaqa i Iosefa. (Genese 20:1-3; 26:7-11) Celë hi kepine matre ka tru koi Iosefa la faipoipo memine la troa inyipicikeu.

Ngazo pe, tha madrine kö föi Potifara la aqane sa i Iosefa, ke kola thipëne la sipo i nyiidro hnene la hlue, nge öni angeic ka hape, “ngazo atraqate” lai! Föe pë hë a sipo hmaca jë, ke kola mekune ka hape matre tro Iosefa a kei thenge la aja i nyiidro, ke hmahma ha nyiidro. Celë hi lo aqane kuca i Satana lai koi Iesu. Tha drei Satana ju kö hnei Iesu, ngo tha hnei angeice kö hna nue nyidrë. Hnei angeice pe hna treqene la “kete ijin.” (Luka 4:13) Qa ngöne lai, loi e tro la itre hlue i Akötresieti a isa catr. Hnei Iosefa hna ketre catr. Ngacama kola tupathi Iosefa “o drai pala hi,” ngo tha semesineene kö angeice la föe. Öni Tusi Hmitrötr: “Tha denge kö angeic.” (Genese 39:10) Ngo pi hune kö föi Potifara.

Atre hi föi Potifara la drai ne kola huliwa cas hnei Iosefa e koho hnine la uma i Potifara, ke itre hlue asë a huliwa e kuhu trön. Ame hë la Iosefa a traqa e koho hnine la uma, nyiidro pë hë a ea ju la iheetre i angeic, me qaja ka hape: “Tro sho a ce meköl!” Iosefa a thele troa ezi kötr ngo ea catrëne kö hnei föe la iheetre i angeic! Angeic pë hë a nuetrije pi la iheetr, me tha ujë, me kötr!—Genese 39:11, 12.

Angeice hi lai a trongëne lo ithuecatre i Paulo aposetolo ka hape: “Kötenepi la kuci ngazo!” (1 Korinito 6:18) Ketre tulu lai ka lolo kowe la itre nyipi Keresiano! Ame itre xa ijin, ke ce easë memine la itre atr ka tha metrötrëne kö la itre wathebo i Akötresie, ngo tha tro kö së a ixomi thiina. Hace ju hë la pun, ngo tro sa kötr.

Ame hë la föi Potifara a öhne ka hape kötre hë Iosefa, nyiidroti pë hë a sue jë, me hëne la itre xa hlue. Ame hë la angatr a traqa, nyiidro pë hë a thoi jë ka hape hnei Iosefa hna thele troa angazo nyiidro, ngo kötre hmaca ju hi angeic la nyiidro a sue. Nyiidro pë hë a amë hnyawa ju la iheetre i Iosefa, me lapa treqe föe hmunë. Ame hë la Potifara a traqa, nyiidroti pë hë a qaja jë lo trengathoi, me upe zö nyidrë pine nyidrë lö fë la trehnyiwa kowe la hnalapa. Nemene hë la thangan? Öni Tusi Hmitrötr: “Ame hna palulu la elëhni” Potifara! Nyidrëti pë hë a xomi Iosefa jë, me akalabusi angeic.—Genese 39:13-20.

“HNA ANONONYINE LA LUE CA I ANGEICE HNENE LA FAO NE OTH”

Thatre pengöne hnyawa kö së la itre kalabus ne Aigupito ekö, ngo kola qaja hnene la itre archéologues ka hape uma etë, nge ka hmeköne la itre ngöne uma, nge nyimu hnahag e koho hnin. Nge ma gaa miti jë fe, ke kola qaja hnei Iosefa  lai kalabus ka hape “hnaop.” (Genese 40:15) Ame ngöne la tusi Salamo, kola qaja ka hape “hna anononyine la lue ca i angeice hnene la fao ne oth ; nge hna othi angeice hnei fao.” (Salamo 105:17, 18) Hna majemine hnene la angetre Aigupito ekö troa oth la lue ime ne la itre atr ngöne la ju, maine ihnöthekeune la lue im me afenan ngöne la nyinawa ne la itre atr. Easë a pane mekune la aqane qanangazo Iosefa ekö hnei angetre Aigupito!

Ngazo pena, qeadridri pi hë la hna umë Iosefa “e cili ngöne la kalabus”! * Nge thatre kö Iosefa la ijine troa hane nue angeic qa cili. Hnauëne laka tha hacehni kö Iosefa, ngacama traqa koi itre treu ne angeic a pane itreqe?

Öni Tusi Hmitrötr: “Ce Iehova me Iosefa, nge nyidëti a hnimi angeic.” (Genese 39:21) Tha kalabusi kö, maine otretr fao, maine hnahag gaa mit la ka sewe Iehova troa hnime la hlue i Nyidrë. (Roma 8:38, 39) Easë a mekune la Iosefa a pane fe la hni angeic kowe la “Akötesieti ate akeukawan’ asë,” me drenge hë la kola tingetinge la hni angeic. (2 Korinito 1:3, 4; Filipi 4:6, 7) Nemene la itre xa hnei Iehova hna kuca koi Iosefa? Öni Tusi Hmitrötr ka hape, hnei Iehova hna kuca matre “troa hnimi angeice hnene la tixe ne la kalabus.”

Hetre huliwa ekö hna isa athipe kowe la itre hna akalabusin; nge hnei Iehova hmaca kö hna amanathithi Iosefa e cili. Iosefa a akötrehnin troa kuca asë la itre hnëqa hna nue koi angeic, nge ketre Iehova kö a kuca la qa i Nyidrë. Celë hi kepine matre kola metrötrë Iosefa me mejiune koi angeic hnene la itre atrene la kalabus, tune ekö lo angeice thei Potifara. Tusi Hmitrötr a qaja ka hape: “Tixe ne la kalabusi a nue koi Iosefa la ume hna othe asë hnine la kalabus ; nge ame la nöjei ewekë asë hnei angate hna kuca e cili, te, angeice la ate musinën. Tha öhne kö la tixe ne la kalabusi kete ewekë thei nyidë, qa ngöne la ce Iehova me angeic, nge hnei Iehova hna amanathithine la hnei angeice hna kuca.” (Genese 39:22, 23) Drei la madrine i Iosefa la angeic a goeëne laka, tha hnei Iehova pi kö hna nue angeic!

Iehova a amanathithine la ka catre huliwa e kalabus

Haawe, maine hna hane lepi së fe hnene la itre akötr, ngo pë pe ewekë ka ngazo hne së hna kuca, hetre ini ka sisitria hne së hna xom qa ngöne la lapaune i Iosefa. Maine tro sa catre thithi koi Iehova, me trongëne la itre wathebo i Nyidrë, me kuca la meköt, tro hë Nyidrëti lai a amanathithi së. Tro kö epuni lai a wange ngöne la itre xa Ita Ne Thup e thupen la itre manathithi ka tru hnei Iehova hna nue koi Iosefa.

^ par. 24 Tusi Hmitrötr a qaja ka hape 17 hë maine 18 hë lao macatre i Iosefa, la angeic a nyiqaane huliwa koi Potifara uti hë la angeic a thupëtresij. Ame hë la angeic a lö qa kalabus, tre 30 hë lao macatre i angeic.—Genese 37:2; 39:6; 41:46.