“Ame la easa hetre imelekeu me Akötresie, kola keukawa me tingetinge la hni së. Drenge hi së laka Akötresieti a goeë së, ke Nyidrëti a hnehengazo së.”—CHRISTOPHER, NEKÖ TRAHMANY NE GHANA.

“Ame la Nyidrëti a goeëne la easa akötr, ke Nyidrëti a hnimi së me akötrehni së catre kö.” —HANNAH, QA ALASKA E AMERIKA, KA 13 LAO MACATRE

“Tha aqane tingetinge kö la mele së la easa hetre imelekeu me Akötresie!”—GINA, QA JAMAÏQUE, KA 40 LAO MACATRE.

Tha mekuna i Christopher casi kö lai me Hannah, me Gina. Ala nyimu pi hë la itre atr ka mekune laka, Akötresieti a goeë angatr ceitu me itre sinee i Nyidrë. Tune kaa fe epun? Ka easenyi kö Akötresieti koi epun, maine epuni fe a hane thele troa traqa kowe lai? Ma epuni jë a thele ka hape: ‘Ijije kö kowe la Akötresie ka sisitria troa hane semesineene la itre atr? Nge nemene la ka anyipicine lai?’

IJIJE HI

Tusi Hmitrötr a qaja ka hape, ijije hi tro sa imelekeu me Akötresie, ke hnei Nyidrëti hna hë Aberahama ka hape, “hniminang.” (Isaia 41:8) Ketre ame ngöne Iakobo 4:8, easa e ka hape: “Eashenyijë koi Akötesie, nge tro nyidëti a eashenyi koi nyipunie.” Haawe, hatrene hi lai ka hape, ijije hi tro sa imelekeu me Akötresie. Ngo tro sa hetre imelekeu ka loi tune kaa me Akötresie, nge tha öhnyi Nyidrëti pe hne së?

Tro sa pane ithanatane la pengöne la lue treme sineen, matre hmaloi koi së troa sa la hnyinge celë. Tro ketre atr a atre la ketre, e hna pane hnyingëne la ëje i angeic. Nge e tro nyidro a lapaa ce porotrik, me ifekeune la itre mekun, tro ha nyiqaane kökötre trootro e cili la imelekeu i nyidro. Nge maine hnei ketre hna xatua ketre, maine kuca la ketre ewekë ka lolo koi ketre, ke tro ha catrecatr e cili la aqane imelekeu i nyidro. Ka ceitune hi lai memine la imelekeu së me Akötresie. Tro sa ce ithanatane la pengön.