Tro jë kowe la alien

Tro jë kowe la itre alien

Itretre Anyipici Iehova

Iëne jë la qene hlapa Drehu

 Saze Hë La Mel, Hnei Tusi Hmitrötr

Eni Ekö a Meku Eni Hi

Eni Ekö a Meku Eni Hi
  • IJINE HNAHON: 1951

  • ATRE: ALEMA

  • PENGÖN: KA NYI KA ATREIN NGE KA PI MELE CAS

MELENG EKÖ:

Ame lo eni ekö a nekönatr ke ka mele eahun ezine Leipzig, ketre traon ngöne la götrane ahië ne Alema. Ame hë la kola traqa koi sikisi lao macatreng, eahuni pë hë a pane tro Brésil jë, me Équateur e thupen, göne la huliwa i kaka.

Ame la kola traqa koi 14 lao macatreng, kakati me nenë a upi ni jë kowe la ketre internat e Alema. Pine laka iananyi hë ni me nyidro, nyipi ewekë hë tro ni a ketre thupëne la meleng. Ame hë la pun ke eni ha meku eni hi. Tha pi atre kö ni la thangane la itre huliwang koi itre xan.

Ame la kola traqa koi 17 lao macatreng, kakati me nenë hë a bëeke koi ni e Alema. Hnenge hna pane lapalapa me nyidro, ngo pine laka majemi hë ni mele cas, tha pi tro hmaca kö ni a ce lapa me nyidro. Haawe, ame hë la kola traqa koi 18 lao macatreng, tre eni pë hë a nue nyidroti pi.

Tha mano kö ni thele la kepine matre easa mel. Asesë hë ni tupath la nöjei pengöne aqane mel, ngo ame koi ni ke, ma ka loi e tro ni a pane ihamë e cailo fen, me goeëne la itre ewekë ka mingöming ne la ihnadro qëmekene tro itre ej asë a patr.

Eni pë hë a tro pi qa Alema a tro Afrique, me itö moto. Ngo tha hmitre kö nge eni pë hë a bëeke hmaca jë, ke ngazo pena ha lai motong. Ame hë elany, eni pena ha ngöne la hnangöni ne Portugal. Nuetrije pi ni lo motong a itö bootr pena.

Eni pë hë a ce tro jë memine la itre xa nekö trahmanyi me itre nekö jajiny ka hane ti bootr. E cili la eni a iöhny memine la hnenge hna troa faipoipo memin e thupen; Laurie la ëjen. Hnei nyiho hna pane tro kowe la itre hnapet hna hëne ka hape, Les Antilles, me Porto Rico, nge nyiho pë hë a bëeke hmaca jë a tro Europe. Hnei nyiho hna pane thele la ketre bootr ka loi nyine nyi hnalapa i nyiho. Ngo thupene jë hi la köni treu, canga cile hmaca ju hi nyiho, ke hna hë ni troa hane sooc e Alema.

Traqa koi 15 lao treu ne eni a sooc ngöne lo hna hape, la marine. Eni pë hë a faipoipo jë me Laurie, ngo tha nue kö nyiho  la mekune i nyiho, ene la troa ihamë e cailo. Celë hi kepine matre hnei nyiho hna canga itöne ju lo hna hape, canot de sauvetage, qëmekene tro ni a sooc. Ame hë e thupen, eni a sooc nge nyiho kö a nyihnyawane me saze trongëne lo canot de sauvetage matre sipu hnalapa i nyiho ju hë, la nyiho a troa ihamë e cailo. Ame hë la eni a fenes qa hna sooc, tha asesë pala kö nyiho saze lo canot de sauvetage nge traqa pi hi la Itretre Anyipici Iehova. Nyiho pë hë a nyiqaane ini Tusi Hmitrötre jë.

AQANE SAZE LA MELENG HNENE LA TUSI HMITRÖTR:

Ame lo xötrei, tre tha mama kö koi ni la nyine troa saze ngöne la meleng, ke ka faipoipo hë ni nge tha ufi sixa ha ni. (Efeso 5:5) Nge öninge ka hape, nyipi huliwa hi la troa ihamë trootro e cailo fen, me goeëne la itre hnei Akötresieti hna xup.

Ngo ame hë e thupen, tre mama pi hi laka nyipi ewekë tro ni a wenë la itre thiinang. Tha pi tro kö ni a sipo ixatua koi itre xan, ke pi tro kö ni a kuca casine la itre ewekë, ke öning atreine kö ni. Casi hi la hnenge hna mekun a eni hi.

Ame ju hi lai ketre drai, eni pë hë a e jë lo ketre cainöje i Iesu. (Mataio mekene 5-7) Tha nyipi trotrohnine hnyawa kö ni la hna qaja hnei Iesu, ke öni nyidrë ka hape tro ha manathithi la itre atr ka pi xen me pi ij. (Mataio 5:6) Ame koi ni ke, thatreine kö tro la atr ka pë ewekë a madrin. Ini Tusi Hmitrötre ju pë hë ni, nge eni a atre e thupen ka hape, hna xupi easë asë hi cememine la itre aja ngöne la götrane la u. Ngo loi e tro sa wang atrehmekune ka hape hna xupi së tune lai, matre aeatrëne jë së la itre aja cili. Kolo öni Iesu ka hape: “Manathithi la ite ka pë ewekë ngöne la u.”—Mataio 5:3.

Qëmekene tro ni me Laurie a ini Tusi Hmitrötr e Alema, hnei nyiho hna pane tro Faras, me Itali. Nge ame ngöne la itre jë i nyiho, ke hetre Itretre Anyipici Iehova pala hi. Ame la ka ketri ni catr, tre ene la aqane cas me ihnimikeu i angatr. Eni a jelenyipicine e cili ka hape, isa nöje i angatre ju hë, ngo itre nyipi treme sineene angatr. (Ioane 13:34, 35) Ame hë e thupen, eni me Laurie ha xomi bapataiso.

Bapataiso ju hë ni, ngo eni pala hi a isiine troa aloine la thiinang. Eni me Laurie pë hë a tithe jë la bootre i nyiho me xötrëne trongëne la itre götrane ne Afrique uti hë e kolojë, me elë hmaca jë a tro Amerika. Ame hë e kuhu nyipine Amerika me Afrique, eni ha öhn laka ihnagejë asë hi xötreithi nyiho. Wang atrehmekune ju hi ni e cili ka hape, pëkö ca pengö i eni, nge ka draië catre kö Iehova. Nge pine laka, tha tru kö hnei jole i nyiho (ke nyiho e kuhu nyipine ihnagejë), haawe, jolenge pe hi lai la troa e Tusi Hmitrötr. Tru catre la hna ketri ni hnene la pengö i Iesu lo nyidrëti e celë fen. Ka pexeje nyidrë, nge tru catre la itre ewekë hnei nyidrëti hna atreine kuca, ngo tha hane kö nyidrëti selën. Tru pe hi la hnei nyidrëti hna qeje Tretretro i nyidrë.

Loi e tro ni a amë panëne la Baselaia i Akötresie ngöne la meleng

Mekune jë hi ni la tulu i Iesu, nge mama pi hi laka, loi e tro ni a amë panëne la Baselaia i Akötresie ngöne la meleng, hune la troa ketre kuci mekun. (Mataio 6:33) Ame hë la eni me Laurie a traqa e Etazini, nyiho pë hë a ce axeciëne jë laka, tro hë nyiho a mel e cili, me catr ngöne la hmi.

ITRE MANATHITHI HNENGE HNA KAPA:

Eni ekö a meku eni hi, ngo thatreine kö ië ewekë hnyawa. Ame enehila, eni a madrine ke hetre ka xatua ni troa ië ewekë hnyawa. (Isaia 48:17, 18) Hetre nyipi aliene la meleng, ke eni a nyi hlue i Akötresie me xatua itre xan troa atre Nyidrë.

Ketre, lolo catre la imelekeu i eni me ifëneköng qa ngöne la hnei nyiho hna ce melëne la itre trepene meköti ne la Tusi Hmitrötr. Nge nyiho fe a madrine laka, ketre atre hë nekö i nyiho jajinyi la pengö i Iehova, nge angeice fe a hnimi Nyidrë.

Tha eni kö a qaja ka hape, tha hna hane kö traqa koi huni la itre jol, ngo ase hnyawa ha huni mekune laka, tro huni a catre huliwa koi Iehova, me amë la mejiune huni koi Nyidrë.—Ite Edomë 3:5, 6.