AME la aja i Iehova tre, ene la troa mele tingeting hnene la itre hlue i Nyidrë. Nge, tro angatr a thele troa iloi, ketre koi ketre. E tro angatr a ujë tune lai, troa hetre tingeting e hnine la ekalesia. Nge, celë hi la ka troa ea la itre atr kowe ej.

Hna mama kowe la ketre atr ka kuci iöni e Madagascar la tingeting ka ej thene la itre hlue i Iehova. Nge öni angeic, ‘Maine tro ni a lö kowe la ketre hmi, celë hnyawa hi la hnenge hna troa tro kow.’ Ame hë e thupen, tha nyihluene hë angeic la itre dremoni, nge angeice fe hë a amekötine la mele ne trefëne i angeic, me hane nyihlue i Iehova, Akötresie ne tingeting.

E nöjei macatre, itre thauzane lao atr ka lö hnine la ekalesia, me thele la tingeting hna ajane catrën. Ngo, öni Tusi Hmitrötr, tro la “ikucanyi ka haite me iwatratra” e hnine la ekalesia a angazone la imelekeu ne la itre trejin, me aciane la gomegom. (Iakobo 3:​14-​16) Ngo, hetre eamo hna hamën hnei Tusi Hmitrötr matre, tha tro kö a traqa kowe la itre jol cili, nge tro fe a acatrene la tingeting thene la itre trejin. Tro sa ce wange la eloine la itre eamo cili ngöne la itre ewekë ka traqa ngöne la mele së.

ITRE JOL ME AQANE NYINYIN

“Tha iloi kö ni memine la ketre trejin ka ce huliwa me eni. Ame la ketre ijin, hnei nyio hna icatrë, nge hna traqa la lue atr a öhne la nyio a iwesitrë.”​—CHRIS.

“Hnene la ketre trejin föe ka ce cainöje trootro me eni hna nue ni pe nyipine la huliwa i nyio. Tha ithanata ju hi angeic me ni, nge tha nyipi mama kö koi ni la kepin.”​—JANET.

“Eni a ithanata memine la lue xa atr ngöne telefon. Iahni jë hi me eni hnene la ketre, matre ame koi ni, ase hë angeic apine la telefon. Eni pë hë a qeje angeice jë kowe la ketre pe, nge tha itre ithanata ka loi kö. Ngo ame lo ka iahni e kula ke, tha ase kö angeic apine la telefone i angeic.”​—MICHAEL.

“Ame ngöne la ekalesia, kola ha ihmönyinyi hnene la lue pionie. Hnei ketre hna ithanata akökötrenyi koi ketre. Celë hi ka ajolëne la itre xa trejin.”​—GARY.

Maine jë, tha itre jol ka tru menu kö. Ngo, tro la itre ewekë cili a akötrëne la hni ne la itre atr hna ketr hnene lai jol. Ketre, tro fe lai a hetre ethanyine kowe la tingeting ka ej e hnine la ekalesia. Eloine pe, hnene la itre trejine cili hna xötrethenge la itre eamo ne la Tusi Hmitrötr, ame hna hetrenyi hmaca la tingeting. Nemene la itre eamo ne la Tusi Hmitrötr ka xatua angatr?

“The tro kö nyipunie a iwesitë e kuhu gojeny.” (Genese 45:24) Hnei Iosefa hna hamëne la eamo celë kowe la itre trejin me angeic, lo angatr a bëeke kowe la keme i angatr. E tha xomihni kö la ketre atr, nge ka canga elëhni pena, tro lai a atrune catrëne lai jol. Nge tro fe itre xane lai a hane elëhni. Hnei Chris hna öhne laka, jole pi hë koi angeic troa hetre hni ka ipië, me xötrethenge la itre eamo. Hetre aja i angeic troa ujë, ame hnei angeic hna qeje menu kowe la trejin hnei angeic hna iwesitrë memin. Thupene lai, angeic a isine troa xomihnine la trengehni angeic. Hnene la trejin hna öhne la aqane catre Chris troa ujë, ame hnei angeic hna kuca tun. Ame hë enehila, nyidroti a ce nyihlue i Iehova ngöne la tingeting.

“Tha nyipi ewekë la ite mekun’ e tha hna ithanatan.” (Ite Edomë 15:22) Tha ithanata ha koi Janet hnene la sinee i angeic, ame hnei Janet hna mekun troa trongëne la xötre celë. Tha cile kö angeic troa ithanata memine la trejin. Hnei angeic hna hnyingëne kowe la trejin, maine hetre ewekë hnei angeic hna kuca. Ame ngöne la xötrei, tha ka hmaloi kö koi nyidroti asë. Ngo, hnei nyidroti pala hi hna thel troa ithanata amenyikeny, matre tha jole hë koi nyidro troa ithanata. Mama pi hi e cili kowe la trejin ka hape, angeice la ka trotrohnine menune la ewekë ka traqa ekö, nge tha hnei Janet pi kö hna thel troa akötrë angeic. Ame hnei angeic hna qeje menu koi Janet, matre lue treme sineene hmaca ha nyidro enehila ka ce nyihlue i Iehova.

“Qa ngöne lai maine eö a tro fë pi la ahnahna i ’ö kowe la ita ne huj, nge eö lai a hnine la tejine me eö a hete aköte göi ’ö ; amëju pë hë e cili fene la ita ne huje la ahnahna i ’ö, nge trojë eö a pane iloi me tejine me eö.” (Mataio 5:​23, 24) Hnei Iesu hna hamëne la eamo celë ngöne la cainöje i nyidrë hune la wetr. Tha lapa hnyawa ha la hni Michael thupene la itre ithanata hnei angeic hna qaja göne la trejin. Angeic a mekune jë troa nyinyine la jol. Angeic a trojë kowe la trejin, me qeje menu. Öni Michael, “Hnene la trejin hna kapa la qeje menung.” Lue treme sineene hmaca ha nyidro.

“Loi e ixomi hninekeune me inuekeune nyipunie, maine hete gele i kete ate koi kete.” (Kolose 3:​12-​14) Pane mekune hmaca ju lo lue pionie ka iwesitrë ngöne la hna cainöje trootro. Hnene la ketre qatre thup hna amamane koi nyidro ka hape, hna ajolëne la itre xa trejin hnene la aqane ujë i nyidro, matre tha lapa hnyawa kö la hni angatr. Nyidrëti a amexeje jë koi nyidro la enyipiewekëne troa ixomihnikeu, me thel matre tro pala hi a tingeting la ekalesia. Ame hnei nyidroti hna kapa me trongëne la ixatua i nyidrë. Iloi hmaca ha nyidro enehila, me ce cainöje trootro.

Tro fe la eamo ngöne Kolose 3:​12-​14 a xatua epun troa ipië, me kapa la menu ne la atr ka akötrë epun. Ketre, tro fe lai a sewe epun troa mekune catrëne la jol. Ngo, tune kaa e tupathe jë së troa kapa la menu, ngo thatreine pe së? Hetre trepene meköt ne la Tusi Hmitrötr ka troa xatua së ngöne Mataio 18:15. Maine nyipici laka, Iesu a qaja e celë la itre ngazo ka tru, ngo hetre ewekë hnei nyidrëti hna amaman, nge nyine tro sa trongën e traqa ju la jol koi së me ketre trejin. Loi e tro sa tro kowe lai atr matre troa ce ithanatane la jol, me thel troa nyinyine ej; nge ame e cili, loi e tro sa menyik me thiina ka ipië.

Hetre itre xa ixatua ka nyimutre hna hamëne hnene la Tusi Hmitrötr. Ngo, eje hi laka, nyipiewekë tro sa mejiune kowe la uati hmitrötre i Iehova matre aijiji së troa melëne la “wene la [u]a.” Ame la itre thiina ka lolo cili tre, ene la “ihnim, me madrin, me tingeting, me xomihni ahoeany, me metrötr, me thiina ka loi, me lapaun, me thiina ka menyik, me xomehnöth.” (Galatia 5:​22, 23, MN ) Hanawange la ketre ceitun: ka huliwa hnyawa la ketre imasin e hna oelëne la nöjei götrane ej. Ketre tune mina fe, e hne së hna melëne la itre thiina ka lolo i Iehova, tha ka jole kö troa nyinyine la itre jol, nge lolo la aqane ce mel la itre trejin.

LOLO PI HË LA EKALESIA HNENE LA ITRE ATR KA ISAPENGÖN

Isa hetre thiina së asë hi. Hetre itre thiina ka lolo the së, isa ala cas, nge hetrenyi fe la aqane isa waiewekë së, me aqane ithanata së. Celë hi ka alolone la aqane imelekeu së me itre xan. Ngo, tro fe lai a hetre isazikeu, me tha itrotrohni qa ngön. Hnene la ketre qatre thup ka hekö, hna qaja la ketre ceitun, öni angeic: “Ame la ketre atr ka lapa pe hi, tre jole pi hë koi angeic troa sine la itre ca lapa ne la itre ka porotrik. Ngacama, tha nyipi jole kö lai, ngo tro lai a traqa kowe la itre jole ka tru.” Hapeu, tro kö a imelekeu hnyawa hnene la itre atr ka hetre thiina ka isapengön? Tro sa ce wange la hna melën hnene la lue aposetolo. Atre hi së lo ka hape, ame Peteru, hnei angeic hna majemine canga tro qaja la mekuna i angeic. Ame pena Ioane, tre, ketre trejine ka ihnim, nge ka majemine pane mekune la nyine tro angeic a qaja maine kuca. Lue pengöne thiina ka isapengön thei Peteru me Ioane. Ngo hnei nyidro hna ce huliwa i Iehova. (Ite Huliwa 8:​14; Galatia 2:9) Ketre tune mina fe enehila, kola ce huliwa hnene la itre trejin ka isa hetre thiina ka isapengön.

Ngo tune kaa e akötrë eö ju hnene la aqane ithanata i ketre? Tha tro kö sa thëthëhmine laka, hnei Keriso hna mec thatraqane la trejine cili, tune la aqane meci nyidrë koi eö. Nge nyipiewekë tro eö a hnim la trejin me eö. (Ioane 13:​34, 35; Roma 5:​6-8) Tha loi kö troa mekune ka hape, tha tro hmaca kö epon a lue treme sineen, maine neë angeice pena. Ngo isa thele jë me hape: ‘Hapeu, hetre ewekë ka tha ihmeku kö memine la wathebo i Iehova hna kuca hnene la trejin? Hnei angeice kö hna thë troa akötrë ni? Maine pena, hnene hi laka, ka isapengöne kö la itre thiina i nyio. Ngo ame la mekun nyine tro pe sa thele catrën, tre, ‘hetre thiina i angeic ka lolo kö hnenge hna ajan troa hetrenyi theng?’

Maine ka pi porotrike catr angeic, nge ka lapa thaupe pe hi eö, hnauëne laka, tha ce cainöje trootro kö epon, me inin qaathei angeic? Hapeu, ka hame catre kö angeic hui eö? Mama kö koi eö la madrin hna kapa qa ngöne hna ham kowe la ketre qatr, maine kowe la wezipo, maine kowe la ketre ka aja ixatua? Eö kö a inin qaathene la trejin göi aqane troa catre ham? Ame la mekune ka tru, tre, ngacama lue atr ka isapengön epon, ngo loi e tro eö a goeën catrën la itre thiina ka loi thei angeic. Ngacama tha tro pi kö epon lai a lue sipu treme sineen, ngo tro epone lai a easenyi catr koi ketre me ketre. Tro lai a aciane la tingeting, thei epon me ngöne fe la ekalesia.

Ame la hneijine la itre pane keresiano ekö, hetrenyi la lue trejine föe, Euodia me Sunetuke. Lue ka isapengöne catre nyidro, ngo hnei Paulo aposetolo hna upi nyidro troa “ce hni thei Joxu.” (Filipi 4:2) Easa fe a ajane troa ce nyihlue Iehova cememine la itre trejin, me thele troa tingeting e hnine la ekalesia.

THE NUE KÖ LA ISAZIKEU

Pine nemene matre loi e tro sa canga xometrije la itre mekune së ka ngazo göne la itre trejin? Ceitune hi la itre mekune cili memine la itre zizania ka cia ngöne la hnë tra iengen. Maine tha fejetrije kö së itre ej, tro lai lapane asë la hlapa. Ketre tune mina, e tro sa nue la itre mekune cili troa kökötre e kuhu hni së, tro fe lai a hetre ethan kowe la ekalesia asë. Ngo e ka tru Iehova koi së memine la itre trejin, tro së lai a isine matre tro pala hi a tingetinge la ekalesia.

E tro eö a thele troa ce mele tingeting me itre trejin, tro kö eö lai a haine la itre thangane ka loi

E tro sa thele matre tro pala hi sa ce mele tingeting me itre trejin, tro së lai a haine la aqane troa tro loi la itre ewekë. Celë hi hna melën hnene la ketre Atre Anyipicin ka hekö hë. Öni angeic: “Ame koi eni, kola qene nekönatrë ni hnene la ketre trejine föe. Matre, tha loi kö la hning. Kolo pala hi a aelën la trenge hning, matre eni ha sa akötrën koi angeic. Öning, ‘Pëkö ca metrötre i angeice koi eni, ketre tha eni kö a troa metrötrë angeic.’ ”

Thupene lai, hnene lai trejine föe hna mekune la aqane ujë i angeic. “Eni ha ketre goeëne la itre sipu engazong, matre tha lapa hnyawa ha la hning. Eni a öhne e cili laka, loi e tro ni a wenë amekötin la aqane waiewekëng. Ame hë la eni a ase thithi fë lai jol koi Iehova, eni pë hë a traqa fë jë la neköi ahnahna kowe la trejin, me cinyihan la ketre kart matre troa qeje menu pine la aqane ujëng. Nyio a ihaluth e cili, me mekune troa ujëtrije lai jol. Thupene lai, pë hmaca kö jol ka traqa thei nyio.”

Easë asë hi a aja tingeting. Ngo, hnene laka, ka pi draië la itre atr matre tha angatre kö a thele troa ce mele tingeting memine la itre atr. Celë hi thiina ka ej ngöne la fene celë, ngo tha celë kö la hnei Iehova hna ajan thene la itre hlue i Nyidrë. Troa hetrenyi la tingeting me cas thene la Itretre Anyipici Iehova. Hnei Iehova hna upi Paulo jëne la uati Nyidrë, troa cinyihane kowe la itre keresiano matre “troa tro thenge la hna hë [angatr] kow.” Hnei angeic hna xatua angatr troa ujë tune lai ‘memine la hni ka ipië me menyik, memine la xomihni ahoeany, troa isa xomihni kö ngöne la ihnim ; me catre troa xölehuje la ce hni qaathene la ua ngöne la hna otrene la iloi.’ (Efeso 4:​1-3) Ka sisitria catr la “otene la iloi,” celë hi hna melën hnene la itre hlue i Iehova. Matre, isine jë së troa acatrene la tingeting, me nyinyine la nöjei jol ka traqa koi së me itre trejin.