Tro jë kowe la alien

Tro jë kowe la itre mekune ka co

Tro jë kowe la itre alien

Itretre Anyipici Iehova

Drehu

Ita Ne Thup (Nyine Inin)  |  Juun 2017

Sajuëne Jë La Musi Cile i Iehova!

Sajuëne Jë La Musi Cile i Iehova!

“Ijiji enëtilai Joxu Akötesi hun [ene Iehova], troa kapa la nyine atrun, me nyine adraiën, me men ; ke hnei enëtilai hna xupe la nöjei ewekë asëjëihë, nge thatraqane la aja i enëtilai it’ ej, nge hna xupe fe.”​—HNA AMAMANE 4:11.

NYIMA: 112, 133

1, 2. Nemene la ka troa xecie hnyawa koi së? (Wange ju la pane iatr.)

HNE së hë lo hna ce wang ka hape, öni Diabolo, tha meköti kö la aqane musi Iehova kowe la atr. Nge, tro la atr a madrin e angeice kö la ka sipu musi kowe la mele i angeic. Hapeu, nyipici kö lai? Pane mekune ju e tro la atr a iëne troa ketre sipu mus me mel palua. Tro kö a loi la mele i angeic e tröne la musi Iehova? Hapeu, tro kö epuni lai a mele palua, nge patre kö Iehova ngöne la mele i epun?

2 Pëkö ketre ka atreine troa sa la lue hnyinge celë thatraqai epun. Loi e tro sa isa waipengöne hnyawa lue ej. Tro hë lai a mama hnyawa laka, nyine loi koi së la musi Iehova. Nge, meköti fe tro sa sajuëne hnyawa la musi Nyidrë. Kola anyipicine lai hnei Tusi Hmitrötr. Tro sa ce wange la hna qaja hnei Tusi Hmitrötr göne la meköt ka ej thei Iehova troa musi e koho hnengödrai me e celë fen.

MEKÖT TRO IEHOVA A MUS

3. Pine nemene matre meköt tro Iehova a musi kowe la nöjei ka mel?

3 Iehova hmekuje hi la Atre Musi e koho hnengödrai me e celë fen ke, Nyidrëti la Akötresie Kapucatinasë me Atre Xup. (1 Aqane lapa ite joxu 29:11; Ite Huliwa 4:​24) Jëne la uati hmitrötr, hna amamane koi Ioane la ala 144 000 lao joxu ka ce musi me Keriso, nge öni angatr: “Ijiji enëtilai Joxu Akötesi hun [ene Iehova], troa kapa la nyine atrun, me nyine adraiën, me men ; ke hnei enëtilai hna xupe la nöjei ewekë asëjëihë, nge thatraqane la aja i enëtilai it’ ej, nge hna xupe fe.” (Hna Amamane 4:​11) Iehova la ka xup la nöjei ewekë asëjëihë, matre meköt tro Nyidrëti a mus hun la nöjei ka mel asë, e koho hnengödrai me e celë fen.

4. Pine nemene matre hetrenyi the së la atreine troa ië ewekë?

4 Pëkö ketre ewekë hna xup hnei Satana. Matre, tha meköti kö tro angeic a mus hune la nöjei ka mel asë. Ka pi tru Satana memine lo lue pane atr ekö, lo angatr a icilekeu memine la musi Iehova. (Ieremia 10:23) Hapeu, meköti kö tro angatr a nuetriji la musi Iehova ke, hetrenyi thei angatr la atreine troa ië ewekë? Ohea. Ame la troa ië ewekë tre, kola nue la atr troa ketre sipu axecië mekun, ngo tha kolo kö a upi angeic troa icilekeu memine la musi cile i Iehova, Atre Xupi angeic. Matre, e troa icilekeu me Iehova, kolo hi lai a huliwane menune la atreine ka ej the së, ene la troa ië ewekë. Ka nyipiewekë kowe la atr la musi Iehova memine la ixatua i Nyidrë.

Ka meköti asë hi la itre wathebo, me itre trepene meköt, me itre mekune hnei Nyidrëti hna axeciën

5. Pine nemene matre ka meköti pala hi la aqane axecië mekune i Iehova?

5 Hetre ketre kepine matre meköt tro Iehova a mus. Ka pexeje la aqane huliwane Nyidrë la musi Nyidrë. Öni Nyidrë: “Ini Iehova ate ihnim, me amekötin, me kuca la ka ijije e celë fen ; ke ini a madine la ite ewekë cili.” (Ieremia 9:​24) Tha Iehova kö a axeciëne la ewekë ka meköt thenge la itre wathebo i atr. Nyidrëti pe a acile la itre trepene meköt, nge thenge la meköti Nyidrë ka pexej, Nyidrëti a hamëne la itre wathebo kowe la itre atr. Önine la atre cinyihane la Salamo: “Thiina ka meköt me meköt la trepene la therone i Cilie.” Matre, ame la itre wathebo i Nyidrë me itre trepene meköt, me itre mekune hnei Nyidrëti hna axeciën tre, itre ka meköti asë hi. (Salamo 89:14; 119:128) Öni Satana lo, tha ka meköti kö la aqane musi Iehova. Ngo, thatreine pe angeice hamëne la thiina ka meköt kowe la fen.

6. Pine nemene matre meköt tro Iehova a mus?

6 Ame la ketre kepine matre meköt tro Iehova a mus, tre, hetrenyi Nyidrë la atrehmekun me inamacan matre troa thupëne la nöjei ka mel e hnengödrai me e celë fen. Kola mama lai ngöne la aqane aloine la itre mec hnene la Hupuna i Nyidrë, nge hna thatreine nyinyin hnene la itre droketre. Hnei Iesu hna atreine eatrëne lai, ke, hna kapa qaathei Iehova la men. (Mataio 4:​23, 24; Mareko 5:​25-​29) Maine nyipici laka, itre iamamanyikeu lai koi së, ngo tha koi Iehova kö. Tha sihngödri kö koi Iehova la pengöne la ngönetrei ne la atr. Nge, hetre mene i Nyidrë troa aloine la itre ethane ej. Hetre mene i Nyidrëti fe troa amelene hmaca la itre atr qa hna mec, me apëne la itre hulö (ene la itre sa, di, me itre xane ju kö).

7. Pine nemene matre qaja jë së ka hape, ka draië kö la inamacane i Iehova hune la inamacane ne la fen?

7 Thatreine kö tro la fene i Satana a hamëne la tingeting, e kuhu ju hë ngöne la nöj, maine thene pena la itre nöj. Iehova hmekuje hi la trene inamacan matre troa hamëne la tingetinge kowe la fen. (Isaia 2:​3, 4; 54:13) Casi hi la mekuna së me Paulo aposetolo, öni angeic: “Ekölö hi ni la ejuine la inamacane ka sisitia memine la ate pengöne i Akötesie ! sihngödi atraqate la iameköti nyidë, nge tha nune öhne kö la ite kala i nyidë !”​—Roma 11:33.

MUSI IEHOVA LA KA SISITRIA

8. Nemene la aqane ketri epun hnene la aqane musi Iehova?

8 Tune la hne së hna ce wange hë, Tusi Hmitrötr a amamane hnyawa ka hape, meköt tro Iehova a mus. Eje fe a amamane la kepin matre ka sisitria catre la aqane musi Nyidrë. Ame la ketre kepin tre, Nyidrëti a musi cememine la ihnim. E tro sa mekune laka, “ate utipine me ka ihnim, ate xomi hni ahoean, nge ka tru loi me nyipici,” easa easenyi catr koi Nyidrë.” (Esodo 34:6) Iehova a wangatrunyi së, me metrötrë së. Tru kö la hnei Nyidrëti hna nyipiewekë së hune la hne së hna nyipiewekë së kö. Öni Diabolo, Iehova a cipane la itre loi kowe la itre hlue i Nyidrë, ngo trengathoi lai. Hnei Iehova hna nue la neköhnimina i Nyidrë, matre aijiji së elany troa mel epine palua.​—E jë la Salamo 84:11; Roma 8:​32.

Tru kö la hnei Nyidrëti hna nyipiewekë së hune la hne së hna nyipiewekë së kö

9. Nemene la ka amamane laka, Iehova a nyipiewekëne la itre atr, angatr isa ala cas?

9 Ka tru koi Iehova la nöje i Nyidrë, ngo ka tru fe koi Nyidrë la itre hlue i Nyidrë, angatr isa ala cas. Pane mekune jë la itre ewekë ka traqa ekö. Traqa koi köni hadredr lao macatre ne elemekene Iehova la nöj jëne la itretre amekötin. Hnei Nyidrëti fe hna aijiji angatr troa ngaan la itre ithupëjia i angatr. Ngo ame ngöne la ijine cili, Nyidrëti a nyipiewekëne la itre atr, angatr isa ala cas; Rutha la ketre e angatr. Tha atre Isaraela kö angeic, nge nyimu ewekë hnei angeic hna nue pe matre troa hane sine la lapa i Iehova. Hna amanathithi angeic ke, hna hetre föi angeic e thupen, me hetre nekönatr. Ngo, tha eje hmekuje kö lai. Ame elanyi la kola amele angeice hmaca, tro hë angeic a atre laka, ame lo Mesia tre, ka fetra qaathene lo nekö i angeic. Nge, the qaja kö elanyi la troa ketri angeic ke, hna cinyihane la mele i angeic e hnine la Tusi Hmitrötr, nge hna hëne la tusi cili la ëje i angeic.​—Rutha 4:​13; Mataio 1:​5, 16.

10. Nemene la ka amamane laka, tha ka iakötrë kö la musi Iehova?

10 Tha ka iakötrë kö la musi Iehova. Ame la itre ka drengethenge Nyidrë tre, tha hna othe kö la mele i angatr, nge ka hetre madrin. (2 Korinito 3:​17) Öni Davita göi Iehova: “Xajawa i Nyidrë la atrune me mingöming, catr me madrine ngöne la hne i Nyidrë.” (1 Aqane lapa ite joxu 16:​7, 27, MN ) Öni Ethana ngöne la Salamo i angeic: “Manathithi la nöje angete ate la mejene madin ; Iehova fe, tro angat’ a tro ngöne la lai ne la xajawa i cilie. Tro angat’ a madine o drai ngöne la atesiwa i cilie ; nge tro angat’ a draië ngöne la thina ka meköti cilie.”​—Salamo 89:​15, 16.

11. Pine nemene matre ka xecie koi së laka, ka sisitria kö la musi Iehova?

11 E tro sa mekun ajuine la edraië i Iehova, tro ha xecie koi së laka, ka sisitria kö la musi Nyidrë. Casi hi la mekuna së memine la atre cinyihane la Salamo lo kola qaja koi Iehova ka hape: “Loi la drai ka casi hnine la ite hnahage i cilie hune la ite drai ka thausan.” (Salamo 84:10) Hnei Iehova hna pane mekune la pengö së, nge thupene lai, Nyidrëti a xupi së jë. Matre, atre hnyawa hi Nyidrë la ka troa hamë madrine koi së. Tru catre kö la hnei Nyidrëti hna hamë së hune la itre hne së hna ajan. Nyine loi koi së la nöjei ewekë hnei Nyidrëti hna amekötine koi së. Ngacama hetre itre ewekë hne së hna nue pe, ngo tro pala hi së lai a madrine e hne së hna drengethenge Iehova.​—E jë la Isaia 48:17.

12. Nemene la sipu kepin matre tro sa sajuëne la musi cile i Iehova?

12 Öni Tusi Hmitrötr, thupene la Itre Macatre Ka Ca Thauzan Ne Musi Keriso, tro itre xan elanyi a icilekeu memine la musi cile i Iehova. (Hna Amamane 20:​7, 8) Pine nemene matre ujë jë angatr tune lai? Pine laka, ame ngöne la ijine cili, tro Diabolo lai a thele jëne matre tro la itre atr a ketre sipu meku angatre kö. Celë hi hnei angeic hna majemine kuca. Tro angeice lai a amenune la itre atr, matre tro angatr a mekune ka hape, tha nyipiewekë kö troa drei Akötresie matre troa mele palua. Haawe, loi e tro sa isa waipengö së me hape, ‘Tro kö ni lai a jelenyipicine la trengathoi cili?’ Maine ka tru Iehova koi së, nge xecie koi së ka hape, ka sisitria Nyidrë, nge meköt tro Nyidrëti a mus e koho hnengödrai me e celë fen, haawe, tro hë së lai a sisine la trengathoi cili. Ame la aja së elanyi tre, ene la troa mel hmekuje hi fene la musi cile i Iehova, Atre mus cememine la ihnim.

SAJUËNE JË LA MUSI CILE I IEHOVA

13. Tro sa sajuëne tune kaa la musi cile i Iehova?

13 Tune la hne së hna ce wange hë, meköt tro Iehova a mus, nge ka sisitria la aqane musi Nyidrë. Matre, meköt e tro sa sajuëne hnyawa la musi cile i Nyidrë. Tro lai a mama ngöne la easa mele nyipici koi Nyidrë, me nyitipu Nyidrë. Ame la easa isine troa ujë thenge la aja i Iehova, easë hi lai a amamane ka hape, ka tru koi së la musi Nyidrë, nge hetre aja së troa sajuëne ej.​—E jë la Efeso 5:​1, 2.

14. Nemene la aqane tro la itre qatre thup me itre he ne hnepe lapa a nyitipu Iehova?

14 Hne së hna inine qa hnine la Tusi Hmitrötr ka hape, ka huliwane pala hi Iehova la mene i Nyidrë ngöne la ihnim. Matre, tha loi kö troa catrehnine la aqane tro la itre he ne hnepe lapa me itre qatre thup a cilëne la itre hnëqa i angatr. Loi e tro pe angatr a nyitipu Iehova. Hnei Paulo aposetolo hna isine troa nyitipu Iehova me Hupuna i Nyidrë. (1 Korinito 11:1) Tha hnei Paulo kö hna thaipiëne la itre trejin, maine iele angatr pena troa kuca la meköt. Hnei angeice pe hna ketr la hni angatr. (Roma 12:1; Efeso 4:1; Filemona 8-​10) Paulo e cili a nyitipu Iehova. Ame la easa ujë koi itre xan cememine la ihnim, easë hi lai a sajuëne la musi cile i Iehova.

15. Pine nemene matre easa metrötrën la itre trene hnëqa?

15 Nemene la aqane tro sa ujë kowe la itre trene hnëqa? Easa sajuëne la musi Iehova la easa ce huliwa me angatr, me metrötrë angatr. Ngacama tha trotrohnine hnyawa kö së la aliene la itre xa mekun hna axeciën, ngo easë pala hi a sajuëne la aqane ameköti ewekë i angatr. Celë hi aqane mele lai fene la musi Iehova. Ngo, tha celë kö la ka mama thene la itre atr enehila. (Efeso 5:​22, 23; 6:​1-3; Heberu 13:17) Ketre, hetre madrine së ke, Iehova a thel la nyine loi koi së.

16. Tune kaa la aqane axecië mekun hnene la itre ka sajuëne la musi Iehova?

16 Tro fe a mama ka hape, easa sajuëne la musi cile i Iehova la easa axecië mekun. Tha Iehova kö a acili wathebo thatraqane la nöjei ewekë ne la mele së. Ngo, Nyidrëti pe a upi së troa isa thele ewekë. Tro së e cili a trotrohnine la nyine tro sa kuca. Tha hnei Iehova kö hna qaja mekötine la itre nyine heetrëne maine tha nyine heetrën hnene la keresiano. Öni Nyidrëti pe, loi e troa heetr thenge la ipië me aqane metrötr ne la Itretre Anyipici Nyidrë. (1 Timoteo 2:​9, 10) Ketre, tha aja i Nyidrëti kö tro sa athixötrë ketre hnene la aqane axecië mekune së. (1 Korinito 10:​31-​33) Ame la easa axecië mekun thenge la aqane waiewekë i Iehova, easë hi lai a amamane ka hape, ka tru koi së la aqane musi Nyidrë, nge easa sajuëne ej.

Sajuëne jë la musi Iehova ngöne la itre hna axeciën, me huliwa i hnepe lapa (Wange ju la paragarafe 16-18)

17, 18. Tro la itre trefën a sajuën tune kaa la musi cile i Iehova?

17 Hanawange la aqane tro la lue trefën ­keresiano a sajuëne la musi cile i Iehova. Tune kaa e traqa ju la itre jol kowe la lue ka faipoipo, nge tha itre hna mekune kö ekö. Loi e troa mekune la aqane ujë i Iehova kowe la angetre Isaraela. Hnei Nyidrëti hna qeje Nyidrëti kö ka hape, föi Nyidrëti la nöje Isaraela ekö. (Isaia 54:5; 62:4) Hnene la nöje hna akötrëne pala hi la hni Iehova. Matre kösë ketre faipoipo lai ka jole catr. Ngo tha hnei Iehova pi kö hna canga nue la nöj. Hnei Nyidrëti pala hi hna nue la ngazo i angatr, me nyipici kowe la hnei Nyidrëti hna sisiny.​—E jë la Salamo 106:​43-​45.

18 Hnene la itre trefën ka nyihlue i Iehova hna thele troa nyitipu Iehova. Ngacama hetre itre jol ka traqa e hnine la faipoipo, ngo tha angatre kö a thele troa thë hnene la ketre kepin ka tha ihmeku kö memine la aja i Iehova. Atre hnyawa hi angatr laka, ka tru koi Iehova la faipoipo, nge aja i Nyidrëti tro la trahmanyi a “fede” kowe la föi angeic, ketre tune la föe. Ame la sipu kepin matre tro la ketre a sei hna cil me faipoipo hmaca, tre, ene la kuci ngazo. (Mataio 19:​5, 6, 9) Ame la itre keresiano a isine matre troa tro loi la faipoipo i angatr, angatre hi lai a sajuëne la musi cile i Iehova.

19. Nemene la nyine tro sa kuca e tria ju së?

19 Itre atr asë hi së ka tha pexeje kö, matre ame itre xa ijin, easa akötrë Iehova hnene la aqane ujë së. Tha sihngödri kö lai koi Nyidrë, celë hi matre hnei Nyidrëti hna hamëne la thupene mel, ene la mel hna huujën hnei Keriso. Matre e tro sa tria, loi e tro sa sipo Iehova troa senge la ngazo së. (1 Ioane 2:​1, 2) Tha tro kö sa hleuhleu fë la tria së, ngo tro pe sa thele troa xomi ini qa ngön. E tro sa lapa qale koi Iehova, tro Nyidrëti lai a nue la itre ngazo së. Ketre, tro Nyidrëti lai a xatua së matre tro pala hi a tro loi la mele së me catre troa nyihlue i Nyidrë.​—Salamo 103:3.

20. Pine nemene matre loi e tro sa sajuëne la musi cile i Iehova enehila?

20 Ame ngöne la fene ka hnyipixe, tro ha mus hnei Iehova kowe la nöjei atr, nge tro angatr a inine la itre jë i Nyidrë ka meköt. (Isaia 11:9) Ngo, ame enehila, tru hë la hne së hna atre göne la aqane waiewekë i Nyidrë, memine la aja i Nyidrëti troa nyinyine la itre jol. Easenyi hë la ijin, matre pë hmaca kö atr ka troa isenyin la musi cile i Iehova. Haawe, catre pi së nyihlue nyipici me drengethenge Nyidrë, me isine troa nyitipu Nyidrë ngöne la nöjei huliwa së. Aqane tro hi së lai a sajuëne enehila la musi cile i Nyidrë.