Tro jë kowe la alien

Tro jë kowe la itre alien

Itretre Anyipici Iehova

Iëne jë la qene hlapa Drehu

Lapa Mekune Ju Lo Jol Ka Tru

Lapa Mekune Ju Lo Jol Ka Tru

“Tro nöjei ate a ate laka cilieti la Kasisitia hmekuje hune la fene hnengödrai asëjëihë, nge Iehova la atesiwa i cilie.”​—SALAMO 83:18.

NYIMA: 46, 136

1, 2. (a) Nemene la jol ka tru ka ketr la nöjei atr asë? (b) Pine nemene matre ka nyipiewekë catre la jole cili koi së?

AME kowe la itre atr enehila, manie la jol ka tru koi angatr. Celë hi hna hnehengazon, me ka lapane la mekuna i angatr. Angatr pala hi a thel troa hetre mani, maine troa amë acone pena. Ame la jol ka tru koi itre xan tre, ene la hnepe lapa, maine egöcatre i angatr, maine itre huliwa hna ajan troa kuca ngöne la mele i angatr.

2 Ngo, hetre ketre jol ka sisitria catre hmaca kö hune la itre jol cili. Ame la jole cili tre, ene la troa anyipicine la musi cile i Iehova. Nyipiewekë tro pala hi sa sikusikune la jole cili. E tha sikusikune kö së, tha mama ha koi së la enyipiewekëne lai ke, kolo ha lapane la mele së hnene la itre ejolene la mel. Ngo, e tro sa sajuëne la musi cile i Iehova, tro hë së lai a atreine cil kowe la itre ejolene la mel me easenyi catre koi Iehova.

ENYIPIEWEKËNE LA JOLE CILI

3. Nemene la hna pi amamane hnei Satana göne la aqane musi Akötresie?

3 Hnei Satana Diabolo hna amejëne la jole celë, ene la troa atre ka hape, ‘Meköti kö tro Iehova a mus?’ Aja i Satana tro la itre atr a mekune ka hape, Iehova la Atre Mus ka huliwa thoi. Nge ketre, tha Nyidrëti kö a thele la nyine loi koi së. Ame koi Satana, troa atraqatre la madrinene la atr e tro kö angeic a ketre sipu musinëne la mele i angeic. (Genese 3:​1-5) Öni Satana fe, pëkö atr ka troa mele nyipici koi Akötresie. Nge e traqa ju la jole koi ketre, tro angeice lai a nuetriji Nyidrë. (Iobu 2:​4, 5) Hnei Iehova hna nue la itre hnepe ijin matre troa mama kowe la nöjei ka mel ka hape, ka hleuhleu la mele ne la atr e patre kö Akötresie, Atre Mus.

4. Pine nemene matre nyipiewekë troa nyinyine la jol göi musi cile i Iehova?

4 Eje hi laka, tha sihngödri kö koi Iehova la itre trengathoi hna sil hnei Diabolo. Ngo pine nemene matre hnei Nyidrëti hna nue la itre hnepe ijine koi Satana troa anyipicine la mekuna i angeic? Mekune lai ka ketr la nöjei ka mel, e koho hnengödrai me e celë fen. (E jë la Salamo 83:18.) Hnei Adamu me Eva hna nuetrije la musi Iehova, nge hna xötrethenge nyidro hnene la ka ala nyim. Matre tro lai a mekune hnei itre xan ka hape, nyipici Diabolo. E tha hna nyinyine kö lai jol, nge hetre luelue pala kö thene la itre atr me itre angela, tha tro jë pi kö lai a hetre tingeting, me cas. Ame hë la kola anyipicine elanyi la musi cile i Iehova, tro hë la nöjei atr a mele palua fene la musi Nyidrë ka lolo. Ame e cili, hetre tingetinge hë e koho hnengödrai me e celë fen.​—Efeso 1:​9, 10.

5. Nemene la aqane ketri së hnene la jol göne la musi cile i Iehova?

5 Tro ha anyipicine elanyi la musi cile i Akötresie. Tha ie ju kö la musi Satana me itre atr, nge tro ha patre palua. Tro ha hun la musi Akötresie jëne la Baselaia hna cilën hnene la Mesia. Ame e cili, tro ha anyipicin ka hape, ijije hi tro la atr a isigöline la musi Iehova, ke, hetre ka troa mele nyipici koi Nyidrë. (Isaia 45:​23, 24) Eje hi laka, hetre aja së troa hane sine la itre atr cili. Matre, nyipiewekë tro sa trotrohnine la aliene la jole cili.

KA SISITRIA KÖ LA TROA ANYIPICINE LA MUSI IEHOVA HUNE LA IAMELE

6. Nemene la pengöne la musi cile i Iehova?

6 Ka sisitria kö la troa anyipicine la musi cile i Iehova hune la sipu mele së. Ngo, tha kolo kö lai a hape, tha nyipiewekë kö la mele së elany, maine pena tha meku së kö hnei Iehova. Pine nemene matre qaja jë së tune lai?

Ka sisitria kö la troa anyipicine la musi cile i Iehova hune la sipu mele së

7, 8. Nemene la thangane koi së la troa anyipicine la musi cile i Iehova?

7 Atraqatre la ihnimi Iehova kowe la itre atr. Ka tru catre së koi Nyidrë, matre hnei Nyidrëti hna upe la nekö i Nyidrë matre aijiji së troa hetrenyi la mele ka pë pun. (Ioane 3:​16; 1 Ioane 4:9) Maine tha eatrëne ju Iehova la itre hnei Nyidrëti hna axeciën göne la itre drai elany, tro ha jele nyipici Satana me itre ka icilekeu. Öni Satana, ka thoi Iehova, nge ka cipane la itre loi kowe la itre atr. Nge tha meköti kö la aqane musi Nyidrë. Ketre, itre ka icilekeu a hnyima fë la itre hna thingehnaeane hnei Iehova, me hape: “E ka la hna thinge hnaeane la tro nyidëti a traqa ? ke qane la ijine meköle la ite xötapan, cile huti pala kö la nöjei ewekë asëjëihë qane ngöne la qane la hna xup’ it ej.” (2 Peteru 3:​3, 4) Ngo, tro kö Iehova elanyi a eatrën la itre hnei Nyidrëti hna axeciën. Nge, Nyidrëti a thupën matre, e troa anyipicine elanyi la musi cile i Nyidrë, kolo fe a hape, iamele kowe la itre atr ka idrengethenge. (E jë la Isaia 55:​10, 11.) Hna nyitrepene la musi cile i Iehova hnene la ihnim. Matre, xecie hnyawa koi së ka hape, tro pala hi Nyidrëti lai a hnime me wangatrune la itre hlue i Nyidrë.​—Esodo 34:6.

8 Maine nyipici laka, ka sisitria catre la musi cile i Iehova, ngo tha kolo kö lai a hape, tha ka nyipiewekë kö la mele së elanyi koi Nyidrë. Tru la hnei Iehova hna meku së. Loi e tro pe sa lapa mekune lo jol ka tru hna amejën, me isigöline la musi Iehova.

KEPINE MATRE SAZE PI LA AQANE WAIEWEKË I IOBU

9. Nemene la hnei Satana hna qaja göi Iobu? (Wange ju la pane iatr.)

9 Loi e troa meköt la aqane goeëne së la musi cile i Iehova. Tro sa ce wange lai ngöne la tusi Iobu, ketre tusi ne la Tusi Hmitrötr hna pane cinyihan. Ame e cili, öni Satana, e tro Iobu a akötre catr, tro angeice lai a nuetriji Iehova. Hnei angeice fe hna upi Iehova troa akötrë Iobu. Eje hi laka, tha tro jë kö Iehova a ujë tune lai, ngo hnei Nyidrëti pe hna nue Satana troa tupathi Iobu me hape: “Ej’ asë hë la nöjei ewekë i angeice ngöne la ime i hmunë.” (E jë la Iobu 1:​7-​12.) Tha qea ju kö, nge meci pi hi la itre hlue i angeic, nge pë fe hë ewekë i angeic. Thupene lai, angeic a dreng ka hape, meci asë hë lo treen lao nekö i angeic. Satana a thele jëne matre troa upezö Akötresie la itre hulö ka traqa koi angeic. (Iobu 1:​13-​19) Ame hë e thupen, hnei Satana hna lepi Iobu hnene la ketre mec hna sisin. (Iobu 2:7) Nge ngazo catre jë kö la kola qaja hnene la sipu föi angeic, memine lo köni sinee i angeic la itre ithanata ka akötr.​—Iobu 2:9; 3:​11; 16:2.

10. (a) Hnei Iobu hna mele nyipici tune kaa koi Iehova? (b) Pine nemene matre nyipiewekë troa wenë ameköti Iobu?

10 Nyipici kö la ithanata i Satana? Ohea. Maine nyipici laka, hna akötrë Iobu hnene la itre hulö ka traqa koi angeic, ngo tha hnei angeice pi kö hna nuetriji Iehova. (Iobu 27:5) Ame ngöne la ijine cili, tru catre la hnei angeic hna catre fë la meköti angeic me hape, pëkö ngazo i angeic. Ketre, angeic a thele catrëne troa atre la qaane la itre akötre i angeic. Matre tha meköti hë la aqane waiewekë i angeic. (Iobu 7:​20; 13:24) Eje hi laka, tro epuni lai a trotrohnine la aqane mekune i Iobu, ngo, ame koi Iehova, ka tria, matre hnei Nyidrëti hna wenë amekötin. Nemene la hnei Nyidrëti hna kuca?

11, 12. Nemene la hnei Iehova hna amamane koi Iobu? Nemene la aqane ujë i Iobu?

11 Kola mama la hna qaja hnei Iehova koi Iobu ngöne la itre mekene 38 koi 41 ne la tusi Iobu. Ame la mekune ka tru e cili tre, Iehova a thele matre tro angeic a trotrohnine ka hape, ka pë pengöne catre angeic xajawa i Nyidrë. Ngo, tha qaja kö Nyidrë la qaane la itre akötre i angeic. Ketre, hnei Nyidrëti hna amamane koi Iobu ka hape, hetre itre xa jole ka tru catre hmaca kö hune la itre jol ka traqa koi angeic. (E jë la Iobu 38:​18-​21.) Hnene la itre ithanata i Iehova hna xatua Iobu troa wenë amekötine la aqane waiewekë i angeic.

12 Hapeu, ka catrehnine kö la aqane ithanata i Iehova koi Iobu, thupene la hna akötr? Ohea. Nge ketre, tha mekuna i Iobu fe kö lai. Trotrohnine hi Iobu la aliene la itre ithanata i Iehova, nge ka tru koi angeice la itre eamo i Nyidrë. Matre öni angeic: “Menu hë ni la hnenge hna qaja, nge eni a ietra ngöne la xaxau me hnatresij.” (Iobu 42:​1-6, MN ) Nge qëmekene lai, hnei Elihu, ketre thupëtresij hna wenë amekötine fe la mekuna i Iobu. (Iobu 32:​5-​10) Hnei Iobu hna drenge hnyawa la itre eamo i Iehova, ame hnei angeic hna saze la aqane waiewekë i angeic. Thupene lai, hnei Iehova hna qaja kowe la itre sinee i angeic ka hape, madrine catre Nyidrë koi Iobu pine la lapaune i angeic.​—Iobu 42:​7, 8.

13. Nemene la aqane xatua Iobu hnene la itre eamo i Iehova?

13 Ngacama patre hë la itre akötre i Iobu, ngo hetre thangane pala hi la itre eamo i Iehova koi angeic. “Tru la hnei Iehova hna amanathithi Iobu ngöne la pune hune la [qaan].” Ame hë e thupen, “hetenyi hë [angeic] la ite nekö trahmanyi ka [ala 7] me köni jajiny.” (Iobu 42:​12-​14) Maine nyipici laka, ka tru koi angeic la itre nekönatre celë, ngo tha thëthëhmine kö angeic la itre nekö i angeic ka mec, memine la itre hulö ka lepi angeic me hnepe lapa i angeic. Ngacama angeice pë hë a trotrohnine e thupene la qaane la itre akötre i angeic, ngo tro angeice lai a thele la kepin matre hnei Iehova hna nue angeic troa akötre tune lai. Maine troa traqa la itre mekune cili, tro angeice lai a mekune hmaca lo itre ithanata i Iehova koi angeic. Tro lai a akeukawane la hni angeic, me xatua angeic troa hetrenyi la aqane waiewekë ka loi.​—Salamo 94:19.

Ka tru kö koi së la musi cile i Iehova hune la itre akötre së? (Wange ju la paragarafe 14)

14. Nemene la ini hne së hna xom qa ngöne la hna melëne hnei Iobu?

14 E tro sa lapa mekune la ewekë ka traqa koi Iobu, tro fe lai a hane wenë amekötine la aqane waiewekë së me akeukawanyi së. Ame la tusi Iobu tre, ketre igötranene la Wesi Ula i Iehova hna cinyihane “nyine ini shë, mate hete mejiune shë hnene la xomi hni me keukawa qa ngöne la ite hna cinyihan.” (Roma 15:4) Hanawange la ini ka tru koi së qa ngöne lai: Tha tro pi kö sa nue la itre ejolene la mel troa lapane la hni së, wanga tha mama pi koi së lo jol ka tru, ene la troa anyipicine la musi cile i Iehova. Tui Iobu, tro sa mele nyipici koi Iehova, ngacama tha ka hmaloi kö. Easë hi lai a amamane ka hape, easa sajuëne la musi cile i Iehova.

15. Nemene la eloine la troa mele nyipici ngöne la itre akötr?

15 Pine nemene matre kola akeukawanyi së, e tro sa mekune la aqane mele nyipici Iobu? Pine laka, ka hetre aliene la itre akötre së. Tha Iehova kö e cili a amamane la wesitre i Nyidrë, ngo itre eje pe a aijiji së troa amamane laka, easa sajuëne la musi cile i Nyidrë. (Ite Edomë 27:11) Ame la easa mele nyipici me xomihnine itre ej, easë hi lai a amadrinë Iehova. Ketre, kola acatrene la mejiune së kowe la itre drai elany. (E jë la Roma 5:​3-5.) Kola mama hnene la hna melëne hnei Iobu laka, “[Iehova] la ate utipine me hnime atraqat.” (Iakobo 5:​11) E tro sa sajuëne la musi cile i Iehova, tro hë Nyidrëti lai a amanathithi së. Loi e tro sa lapa mekune lai, matre tro sa atreine “xomi hni me xomi hni ahoeanyi memine la madin.”​—Kolose 1:​11.

CATRE JË HULIWA I AKÖTRESIE

16. Pine nemene matre tha ka hmaloi kö troa mekune pala hi la musi cile i Iehova?

16 Nyipici laka, tha ka hmaloi kö troa wangatrune la musi cile i Iehova la kola traqa koi së la itre jol. Itre jole ju hë ka tha tru menu kö, ngo tro së lai a wangatrun e hne së hna mekune catrën itre ej. Matre, loi e tro pala hi sa mekune la enyipiewekën troa sajuëne la musi cile i Iehova ngacama traqa ju hë koi së la itre akötr.

E tro sa catre huliwa i Iehova, tro pala hi së lai a mekune lo jole ka tru hna amejën ekö hnei Satana

17. Nemene la eloine la troa catre huliwa i Iehova?

17 E tro sa catre huliwa i Iehova, tro pala hi së lai a mekune lo jole ka tru hna amejën ekö hnei Satana. Hna traqa koi Renee, ketre trejine föe, la ketre mec (AVC), nge angeice pala hi a akötr. Ketre, hna tithi angeic hnei cancer. Ame la angeic e pital, angeic a cainöj kowe la itre ka huliwa e cili, me kowe la itre xa ka wezipo, me kowe la itre ka traqa iwai. Ame la ketre ijin, hnei angeic hna lapa pital koi lue wiik nge sin, nge traqa koi 80 lao hawa ne cainöje i angeic e cili. Ngacama atre hi angeic, ka hape, angeice pe hi a treqene troa mec, ngo tha thëthëhmine pi kö angeic lo jole ka tru hna amejën hnei Satana. Hetre tingetinge thei angeic qa ngöne la hna sajuëne la musi cile i Iehova.

18. Nemene la hna ini së hnene la hna melën hnei Jennifer?

18 Loi e tro fe sa sajuëne la musi cile i Iehova ngöne la easa cile kowe la itre hnepe ejolene la nöjei drai. Hnei Jennifer, ketre trejine föe, hna lapa köni drai ngöne la hnëkei avio me treqene la avio i angeic. Kolo pala hi a apëne la itre vol ne avio, matre kucakuca ha angeic, nge kösë pëhë sinee i angeic. Maine ju tro angeic a hace fë la ewekë ka traqa koi angeic. Ngo hnei angeic hna thith koi Iehova matre troa xatua angeic troa qaja la maca ka loi kowe la itre atr ka itreqe e cili. Ame hnei angeic hna cainöje kowe la itre atr me hamën la itre itus ka nyimutre. Öni Jennifer: “Ame koi ni, hnei Iehova hna amanathithi ni, ngacama jole pi hë koi ni la ijine cili. Nge hnei Nyidrëti fe hna thue trengecatreng matre tro ni a tro fë hnyawa la ëje i Nyidrë.”

19. Nemene la hatrene la itre nyipi hlue i Iehova?

19 Itre hlue i Iehova hmekuje hi la ka trotrohnine la enyipiewekëne la musi cile i Iehova. Celë hi hatrene la itre nyipi hlue i Nyidrë. Matre, loi e tro sa isa thupën matre tro pala hi sa sajuëne la musi cile i Iehova.

20. Nemene la aqane goeëne Iehova la itre trengecatre i epun troa sajuëne la musi cile i Nyidrë?

20 Öhne hnyawa hi Iehova la itre trengecatr i epun troa sajuëne la musi cile i Nyidrë. Matre, ka tru koi Nyidrë la epuni a nyihlue nyipici koi Nyidrë, me xomihnine la itre akötr. (Salamo 18:25) Tro la tane mekune ka troa xulu a amamane la kepin matre meköt e tro sa sajuëne la musi cile i Iehova. Nge, tro fe sa wang la aqane tro sa catre sajuëne ej.