Tro jë kowe la alien

Tro jë kowe la itre mekune ka co

Tro jë kowe la itre alien

Itretre Anyipici Iehova

Drehu

Ita Ne Thup (Nyine Inin)  |  Ogas 2016

 HNA MELËN

Jëne Madrine La Troa Ham

Jëne Madrine La Troa Ham

KOLO petre hi a 12 lao macatreng lo eni a atrehmekune ka hape, hetre ewekë ka tru nyine tro ni a hamën. Hna traqa lai ngöne la ketre asabele, hnene la ketre trejin hna hnyingë ni ka hape, ajange kö troa cainöj. Nge ngacama tha hane fe kö ni cainöj, ngo hnenge pe hna nangën. Hnei nyiho pë hë hna tro ngöne la ketre teritoar, nge e cili, hnei angeic hna line koi ni la itre sine boroshüre ka qeje Baselaia i Akötresie. Nge öni angeic: “Tro eö kuca la pala gojenyi celë nge tro pë hë ni a xome la ketre pala.” Ka xoue catre ni, ngo hnenge kö hna nyiqaane cainöje ngöne la itre hnalapa trootro. Ame hë la pun, goe catre ju hi ni ke tro asë hë la itre sine boroshüreng. Mama pi hi koi ni ka hape, itre atr a ajane la hnenge hna hetreny.

Hna hnaho ni lo macatre 1923 e Chatham, Kent, Agele. Ame ngöne la itre macatre thupene la Pane Isi Ka Tru, itre atr a mekune ka hape, tro ha tingetinge la fen. Ngo ame la angatr a öhne laka, tha tingetinge ju kö, ala nyimu la itre ka wesitr, kakati me nenë mina fe. Nge nyidroti fe a wesitr pine la aqane pi draië ne la itre hene ne hmi Baptiste. Matre, ame hë la eni a 9 lao macatre, hnei nenë hna nyiqaane tro kowe la uma hmitrötr ne la Asosiasio Ne La Itretre Ini Tusi Hmitrötr (hnë “ini” maine icasikeu ne la Itretre Anyipici Iehova ekö). Hnene la ketre trejine föe e cili hna hamë ini kowe la ha nekönatr jëne la itusi, La Harpe de Dieu. Ajange catre la ini cili!

HNA INI NI HNENE LA ITRE QATR

Ame lo eni a thöth, ka madrine catre ni troa hamë mejiune kowe la itre atr, jëne la Wesi Ula i Akötresie. Hnenge hna lapa majemine tro cas troa cainöj, ngo nyipici laka, tru catre kö la hnenge hna inin ngöne la eni a ce tro me ketre. Kola tune la ketre drai, hnenge hna ce cainöj memine la ketre qatr, nge ame la nyiho a tro ngöne la teritoar, öninge jë hi göne la ketre hene ne hmi, “Hane hi la ketre gootr.” Cile ju hi lai trejin, nge nyidrëti a upi ni jë troa pane lapa me nyidrë. Öni nyidrëti jë: “Drei hmunë matre tro hmunë a amekötine ka hape, gootre la? Iehova hi la Atre amekötin, ngo casi hi la qa i nyiso, tro pe nyiso a madrine troa tro fë la maca ka loi kowe la itre atr.” Qaane ju hi lai, trotrohnine hnyawa ha ni laka, kola xulu la madrine qa ngöne la hna catre ham.—Mataio 25:31-33; Ite Huliwa 20:35.

Hnene mina fe la ketre qatr hna ini ni ka hape, tro sa hetre madrin e hne së hna atreine xomihni ahoean. Ame la föi nyidrë, tre ka xele catre eahlo ma wange la Itretre Anyipici Iehova. Matre ame la ketre drai, hnei nyidrë hna hë ni troa pane hutihuti thei nyidrë. Ngazo pe, tru catre pala ha la trenge elëhni i eahlo koi nyidrë pine cainöje trootro, ame hnei eahlo hna hna koi nyiho la trengene wene tri. Ngo tha hnei nyidrëti kö hna elëhni, hnei nyidrëti pe hna hleme hnyawane la itre wene tri. Nge eje hi laka, tha luzi kö la aqane  xomihni nyidrë, ke itre macatre thupen, hnene la föi nyidrë hna hane xomi bapataiso.

Ame lo Semitrepa 1939, lo eni a 16 lao macatre, hnei angetre Agele hna nyiqaane isi me angetre Alema. Nge ame lo Maac 1940, hnenge me nenë hna xomi bapataiso e Dover. Nge ame lo Juune 1940, hnenge hna öhne qa ngöne la hnalapa i eahuni la itre kamio, kola bëeke fë la itre sooc. Angatre hi lo itre ka mele pe qa ngöne la isi e Dunkerque. Ngo öhne hi ni laka, angatr a xou nge pë fe hë mejiune i angatr. Matre tru catre la ajange troa hane qeje Baselaia i Akötresie koi angatr, me hane thue mejiune i angatr. Ngo ame la macatre thupen, hnei angetre Alema hna kuie bobë hun. Nge e nöjei hej, kola kuqa la itre bob, matre eahuni a isa lapa xou ke tha nanyi kö qa the hun. Nge e hmakany, eahuni a öhne laka, trootro lapa asë hë la itre uma. Haawe, celë hi la ka axeciën e kuhu hninge ka hape, Baselaia i Akötresie hmekuje hi la jëne mele koi ni.

KETRE AQANE HAM KA HNYIPIXE

Ame hë lo 1941, hnenge hna nyiqaane huliwa i Akötresie o drai, nge ketre aqane mele lai ka amadrinë ni catr. Ngo qëmekene lai, hnenge hna pane huliwa ngöne la ketre hnë nyihnyawane la itre he ka tru e Chatham (Royal Dockyard). Nge ame la huliwa cili, tre kola ithepen hnene la itre atr ke hna nyithupene hnyawa. Nyipici, atre hë ni laka, tha itre hlue i Iehova kö a hane lö hnine la itre isi. Ngo hne huni hna trotrohnine lo macatre 1941, laka, tha meköti kö troa kuca la itre huliwa ka sajuëne la itre isi. (Ioane 18:36) Nge ame ngöne la huliwang, eahuni a kuca la itre sous-marins, matre celë hi ka upi ni troa nue la huliwa cili, me xejë hmaca pena ha la huliwa i Akötresie o drai. E cili, hna upi ni hë a tro Cirencester, ketre traone ka mingöming e Cotswolds.

Ame lo eni a 18 lao macatre, hna pane akalabusi ni koi 9 lao treu, ke xele ni ma hane sooc. Matre, ame hë la kola umë ni e hnine la kalabus, ke hace pi hë koi ni, ke kösë eni casi pe hi. Ngo tha qea ju kö, nge nyiqaane hnyinge jë hi hnene la itre ka thup la kepin matre kola umë ni. Ketre madrine pi hë ni e cili, ke ijijinge hë troa ithanatane la lapauneng.

Ame hë la kola nue ni qa ngöne la kalabus, hnenge hna tro koi Leonard Smith, * nge e cili, hnei nyiho hna ce cainöj ngöne la nöjei götrane e Kent, zi nyiho. Hnene la itre avio i Nazi hna sesë kanothe la traön hnei nyiho hna lapan, matre troa kuië bobën. Ame lo kola nyiqaane lo macatre 1944, traqa koi itre thauzane lao bob hna hën ka hape, bombe de buzz hna kuiëne kowe la traone hun. Ame la itre bobe cili, tre hna kuiëne jëne la itre avio nge pëkö pilote, nge ka tiqa hnyawa hnei bob. Nge ame la eahuni a drenge laka,  pëhë mejene la avio, trotrohnine hë huni ka hape, tro hë eje lai a mala me keciqa me kaqa. Eahuni asë a xou! Ngöne la ijine cili, nyiho a ini Tusi memine ketre hnepe lapa, nge ala 5 angatr. Nge ame itre xa ijin, eahuni a ini Tusi me angatr fene la ketre laulau fao, matre troa thupë hun e traqa ju mala tranyi huni hnene la uma. Ame pe, hna bapataisone asë la itre atrene la hnepe lapa cili.

CAINÖJE TROOTRO NGÖNE LA ITRE XA NÖJ

Itre pano ne thuemacane la ijine asabele lo eni a pionie e Irelande (e cahu)

Thupene la isi, hnenge hna pionie koi lue macatre ngöne la götrane kolojë ne Irelande. Hnei nyiho hna trongëne la itre hnalapa trootro, matre troa thuemacane la itre atr ka hape, lue mesinare nyiho nge nyiho a thele hnalapa. Ketre, hnei nyiho fe hna hane hamë zonale ngöne la gaa tru atr. Ngo eje hi laka, tha ceitune kö e Irelande memine la nöje i nyiho. Nyimutre la itre ka mekune ka hape, tha tro kö a drei nyiho hnene la itre atrene la ketre nöje ka katolik. Matre ame hë la kola pi humuthi ni hnene la ketre trahmany, hnenge hna tro troa wai polis, nge öni angeic: “Matre tro ni a kuci nemen?” Trotrohnine ju hi nyiho e cili ka hape, catre hnine catre pala ha la musi ne la itre hene ne hmi. Nge maine tro ketre atr a xome la itre itusi hun, tro hë a upi angeic hnei maseta. Nge ame hë e thupen, kolo fe ha helë nyiho.

Hnei nyiho pë hë hna mekune troa pane cainöj ngöne la itre götrane hna thatre nyiho hnene la itre hene ne hmi. Celë hi matre nyiho a pane cainöje ngöne la itre götrane gaa nanyi qa ngöne la hnalapa. Nge thupene pë hë, nyiho a easenyi trootro jë. Nge ngacama kolo pala hi a ngazo thiina koi nyiho hnene la ka ala nyimu, ngo tha cile kö nyiho. Ame e Kilkenny, hnei nyiho hna akönia ini Tusi ngöne la wiik memine la ketre nekö trahmany. Ngo tru catre kö la ajang troa cainöj atrun, matre hnenge hë hna mekune troa sine la Ini Ne Gileada.

Sibia hi la hnalapa huni lo 1948 koi 1953 (götrane maca)

Thupene 5 lao treu ne Ini e New York, ala foa the huni la hna upe kowe la ketre neköi hnapet ngöne la hnagejë ne Caraïbes. Matre ame lo Nofeba 1948, hne huni hna të hune la ketre he, Sibia la ëjen, nge 18 met la eqean ej. Eni petre fe hi lai a hane ti he, matre ketre madrine catre ni. Nge hnei Gust Maki, ketre trejine ka ini me eahun, hna xomiujine la he. Ketre kapen angeic, matre hnei angeic hna ini huni troa xomi he, tune la aqane troa ea la sinyeu, me aqane troa huliwane la kopa, me aqane troa fekë eny. Ngacama hna traqa koi huni la wene me eny, ngo hnei Gust hna ea hnyawa la he koi 30 lao drai. Matre, xepe kö huni e Bahamas.

MACA HNA TRO FË KOWE LA ITRE HNAPET

Thupene la itre hnepe treu ne cainöje huni ngöne la itre hnapet e Bahamas, hne huni hna fek kowe la lue xa hnapet, ene Les îles du vent me Les îles sous le vent. Nge 800 kilomet la enanyine itre ej qa ngöne lo itre hnapet hna hëne ka hape, Les îles vierges me Trinidad. Nge ame ngöne la faifi lao macatre, hne huni hi hna cainöje ngöne la itre hnapet laka, pë petre kö Atre Anyipicin. Nge ame itre xa ijin, traqa koi itre wiik ne tha iupi fë mail kö hun. Ame pe, atraqatre la madrine huni troa qeje Iehova “kowe la ite götrane ngönegejë ga nany”!—Ieremia 31:10.

Itre Mesinare ka ea la Sibia (götrane mi koi götrane maca): Ron Parkin, Dick Ryde, Gust Maki, me Stanley Carter

Ame la eahuni a kuiëne la iuhni, kola nyinyape la itre atrene la hnapet troa wange ka hape, drei la ka traqa. Hetre itre xan laka, angatre petre hi a hane öhnyi he ka tun, nge itre xan a kolo petre hi hane öhnyi ka madra. Ngo eje hi laka, itre atr ka menyike angatr, nge atre catre angatr la Tusi Hmitrötr. Ketre, hnei angatr pala hi a hna hamë ie koi eahuni, me wene avoka, me cacahuète. Nge ngacama co hi la göhnë hune la he, ngo ijiji huni hi troa kuci xen, me meköl, me waas.

Eahuni a tro ngöne la itre hnapet me wange trongëne la itre atr. Eahuni e cili, a thuemacanyi angatr ka  hape, tro ha cile fë la ketre cainöj ka qeje Tusi Hmitrötr. Nge ame hë la kola ömöm, hne huni hna bëeke kowe la he me lepelepe la pate. E cili, eahuni a goeëne me haine la etrune la itre ka traqa. Nge ame la itre lame i angatr tre, kösë itre wëtresij kola nenyape koi hun. Nge ame itre xa ijin, traqa pi hë koi ca hadredre lao ka traqa, nge angatr pala hi a hnying uti hë jidri catre hë. Tru catre fe la aja i angatre troa nyima, matre hne huni hna amamane koi angatre la itre nyima ne Baselaia. Hne huni ala foa hna pane weje in la itre nyima, nge angatre pë hë a xötrethenge huni jë. Mingöminge catre la itre nine i angatr, nge celë hi ketre ijine lai ka amadrinë ni catr!

Thupene la hna ini Tusi Hmitrötr memine la itre xa atr, angatr a hane ce tro me eahuni matre troa hane sine la ini Tusi ne la itre xan. Ngo pine laka, eahuni hi a lapa koi itre hnepe wiik, matre hne huni pë hë hna ahnithe la huliwa ne ini Tusi kowe la itre atr ka ajan, uti hë la ijine tro huni a bëeke hmaca. Madrine catre huni troa öhne laka, hnei angatr hna eatrëne hnyawa la huliwa hna ahnithe koi angatr.

Ame hë enehila, itre hnapeti lai hna ihamëne lapan hnene la itre turis. Ngo ame ekö, tre itre hnapeti lai ka tingeting, nge ka mingöming catr, nge hetrenyi fe la itre palmier. Nge ame e hej, hne huni hna majemine ea kowe la ketre hnapet. E cili, kola aje thenge huni hnene la itre dauphins, nge eahuni a drenge la mejene la kola thupe gejë la he. Nge pine laka kola melem, matre ame la hnagejë, tre kösë ketre gojenyi hna sija.

Thupene la faifi lao macatre, hne huni hna ea a tro Porto Rico troa xome la ketre he ka trene motör. Ngo ame la eni a traqa e cili, ke eni pena ha pi iatre memine la ketre mesinare föe, Maxine Boyd la ëjen. Ketre ka catre cainöje angeic qaane lo angeic a nekönatr. Hnei angeic hna mesinare e République Dominicaine uti hë 1950, ke hna upi angeic qa cili hnene la musi Katolik. Haawe, pine laka ketre ka xomi he fe ni, hnenge hna sipon troa pane lapalapa e Porto Rico, matre hna nue ni troa lapa koi ca treu hi. Nge thupene lai, tro ni a bëeke hmaca kowe la itre hnapeti koi itre xa hnepe macatre. Celë hi matre öninge jë hi, ‘Ronald, maine eö a aja angeic, the aluzi traeme kö!’ Thupene la köni wiik hnenge hna sipo angeic, nge thupene la sikisi lao wiik hnei nyiho hna ikötresai. Matre hna upi ni me Maxine pë hë troa mesinare e Porto Rico, nge ame pë hë lo lai he ka hnyipixe, tre aqane cile i angeice ju pe hi lai.

Ame hë lo 1956, hnei nyiho hna nyiqaane la huliwa ne iwai trootro, nge madrine catre nyiho troa wange trongëne la itre trejin. Ka puafala la itre trejin e cili. Ame e Potala Pastillo, hetre lue hnepe lapa ka tru nge ka puafala catr, nge hnenge pala hi hna elo flûte koi angatr. Ame la ketre drai, hnenge hna hnyinge koi Hilda, ketre nekö jajinyi ka hape, aja i nyiëne kö troa ce cainöje me nyiho. Öni nyiën: “Ajange catr ngo pë kö ibutreng.” Haawe, hnei nyiho pë hë hna itö ibutre i nyiën, me ce cainöje hë me nyiën. Ame hë lo 1972, lo eni me Maxine a traqa e Brooklyn, hnene la ketre trejine föe ka fenesi hë la Ini Ne Gileada hna traqa koi nyiho. Easenyi hë matre tro angeic a fek a tro Équateur, matre öni angeic: “Wangatrehmekunyi ni hi hnei epon? Eni hi lo nekö jajinyi qa Pastillo ka pë ibutr.” Atraqatre la madrine nyiho koi Hilda, matre eahuni lai a pane isa treij!

Ame lo 1960, hnei nyiho hna huliwa ngöne la Bethela e Porto Rico, ketre neköi uma e Santurce, San Juan. Nge ame lo xötrei, eni me Lennart Johnson la ka kuca la huliwa. Ame Lennart me föi angeic, tre, nyidroti hi la lue pane Atre Anyipicin e République Dominicaine. Ngo ame hë lo 1957, hnei nyidroti hna fek a tro Porto Rico. E thupen, hnei Maxine hna xome la huliwa ne iupi fë la itre zonal me itus kowe la itre ka ajan. Traqa koi itre thauzane lao zonal hnei angeic hna iupi fë e nöjei wiik. Ngo atraqatre la madrine i angeic troa kuca la huliwa cili, ke aja i angeic tro la nöjei atr cili a hane atrepengöi Iehova.

Tru la madrineng troa huliwa ngöne la Bethela, ke eni a huliwane la trenge catreng thatraqai Iehova. Ngo eje hi laka, tha ka hmaloi kö. Ame lo 1967, lo ijine kola kuca la pane Asabele Koi Itre Nöje Ka Nyimutre e Porto Rico, tru catre la huliwa nyine tro ni a kuca. Ketre, hnei Nathan Knorr, atre xomiujine la Itretre Anyipici Iehova, hna traqa e Porto Rico. Hnei angeic hna mekune menune ka hape, tha hnenge kö hna hnëkëne la aqane troa nyiape sane la itre mesinare göi troa hane iamamany. Matre catre pi hë la aqane haji ni hnei angeic. Hnei angeic hna amamai ni la aqane troa eköthe hnyawa la huliwa, me qaja ka hape, tha madrine kö angeic koi ni. Ngacama tha hnenge kö hna sa koi angeic, ngo hnenge hna pane wesitr ke tha meköti kö la aqane ujë i angeic. Ngo ame  la eni me Maxine a iöhnyi hmaca me angeic, hnei angeic hna hë nyiho kowe la hnahage i angeic, me kuci xeni koi nyiho.

Hnei nyiho hna anyimua tro troa tuëne la faming e Agele. Nge ame kaka tre, tha hnei nyidrëti kö ekö hna kapa la nyipici. Ngo ame la kola traqa kowe la traone hun hnene la itre trejin ka lapa Bethela, hnei nenë hna majemine hë angatr kowe la hnalapa. E cili, hnei kaka hna öhne la aqane ipië ne la itre atre thupe cili. Nge ka iananyi catre la aqane ujë i angatr memine lo aqane pi draië ne la itre hene ne hmi. Matre celë hi lai ka upi nyidrë troa kapa la nyipici, me xomi bapataiso lo 1962.

Eni me Maxine e Porto Rico thupene faipoipo, nge nyiho lo 2003, thupene la 50 lao macatre ne faipoipo

Hna meci la foëng lo macatre 2011. Matre eni pe hi a lapa treqene la ijine tro hmaca nyiho a iöhnyi ngöne la kola troa amele angeice hmaca. Ketre madrine lai ka tru koi ni! Nge ame ngöne la 58 lao macatre ne nyiho a ce mel, hnei nyiho hna öhne la aqane elëne la etrune la Itretre Anyipici Iehova e Porto Rico, qaane 650 koi 26 000! Nge ame pë lo 2013, hna acasine la Bethela ne Porto Rico me Etazini, matre hna hë ni pë hë troa huliwa e Walkill, New York. Thupene la 60 lao macatre ne mele ni ngöne la itre hnapet, tre kösë ketre atre Porto Rico fe hë ni. Haawe, tru catre la madrineng e Porto Rico, ngo enehila, ijine tro hë ni a tro.

“AJA I AKÖTESIE LA ATE HAMËNE MADIN”

Ngacama 90 hë lao macatreng, ngo eni pala hi a madrine troa huliwa ngöne la Bethela. Ame la huliwang, tre troa thuecatrene la itre atrene la Bethela. Matre qaane lo eni a traqa e Wallkill, hnenge hna xatuane la 600 lao trejin. Itre xan a ithanatane la itre jol ka traqa koi angatr, me hnepe lapa i angatr. Itre xane pena a hnyingëne la aqane troa huliwa madrin e hnine la Bethela. Nge itre xane a xötrei faipoipo matre angatr a hane aja ixatua, nge ame pë hë itre xan, tre hna hane upi angatre troa pionie. Eni a madrine troa drei angatr asë, nge e ijij, eni a qaja jë koi angatre ka hape: “ ‘Aja i Akötesie la ate hamëne madin.’ Matre madrine jë ngöne la huliwa i nyipunie, ke huliwa i Iehova pala hi lai.”—2 Korinito 9:7.

Maine aja i epuni fe troa huliwa madrin e hnine la Bethela, maine ngöne la itre xa huliwa pena, the thëthëhmine kö la kepin matre epuni a kuca lai. Ame asë hi la nöjei huliwa e hnine la Bethela, tre itre huliwa ka lolo xajawa i Iehova. Kola xatuane la “hlue ka nyipici me ka inamacan” troa hamëne la göxeni ka ijij, kowe la itre trejin e cailo fen asë. (Mataio 24:45) Easë ju hë a huliwa koi Iehova ngöne la ketre götrane la fen, ngo ijiji së asë hi troa hane amadrinë Nyidrë. Epi tro pala hi sa madrine kowe la huliwa hnei Nyidrëti hna athipi koi së, ke “aja i Akötesie la ate hamëne madin.”

^ par. 13 Kola mama la hna melëne hnei Leonard Smith ngöne la Ita Ne Thup qene Wiwi ne 15 Eiperem 2012.