“Loi e tro nyipunie a isa hnime föene tui nyipunieti kö . . . ame la föe kete troa metötëne la trahmany.”—EFESO 5:33.

NYIMA: 873

1. Ngacama ijine madrine la drai ne faipoipo, ngo nemene la ka troa traqa kowe la lue trefën? (Wange ju la pane iatr.)

AME la trahmanyi a öhne la jajinyi hnei angeic hna troa faipoipo memin, ngöne la iheetre ne faipoipo, tre kola elitrauje la madrine i angeic. Qaane lo nyidroti a iatre, kolo fe hë lai a kökötre trootro la ihnimi nyidro, ene pe, hetre aja i nyidroti hë troa faipoipo me sisinyi troa inyipicikeu. Matre thupene la faipoipo, nyipi ewekë hë e cili tro nyidro a saze lo itre aqane mele i nyidro, matre tro nyidroti a ce mel me cas. Aja i Iehova, Atre acile la faipoipo, tro la itre trefën a mele madrin ngöne la faipoipo. Celë hi matre, Nyidrëti a hamë eamo jë koi angatr e hnine la Wesi Ula i Nyidrë. (Ite Edomë 18:22) Ame la ketre ewekë hna qaja hnei Tusi Hmitrötr, tre, pine laka lue atre ka tha pexeje kö la lue trefën, tro hë nyidroti lai a “aköte i ngönetei,” kola hape, troa hetre jol ka troa traqa koi nyidro. (1 Korinito 7:28) Nemene la nyine troa kuca hnene la lue trefën matre tha tro kö a wang acone la itre jole cili? Tro la itre keresiano a madrine tune kaa ngöne la faipoipo?

2. Nemene pengöne ihnim hna troa melën hnene la lue trefën?

 2 Tusi Hmitrötr a amamane ka hape, ka nyipi ewekë catre la ihnim. Ngo nyimu pengöne ihnim ka nyipi ewekë kowe la lue trefën. Ame la ketre ihnim, tre, ene la tro nyidroti a isa iamamanekeune la etrune la ihnimi nyidro, me akökötrene la aja i ketre koi ketre. Nge maine hetre nekö i nyidro, tro ha catre kö la ihnim hna hamëne ngöne la hnepe lapa. Ame la itre ihnimi cili, tre itre hna nyi trepen hnene la itre trepene meköti Iehova, nge celë hi ka aijijëne la lue trefën troa mele madrin. Hnei Paulo hna qejepengöne la ihnimi cili, me hape: “Loi e tro nyipunie a isa hnime föene tui nyipunieti kö ; nge ame la föe kete troa metötëne la trahmany.”—Efeso 5:33.

TULU NE IHNIMI KOI LUE TREFËN

3. Troa catre tune kaa la ihnim thene la lue trefën?

3 Hnei Paulo hna cinyihane ka hape: “Ange trahmany hnimeju la ite fö’ i nyipunie, tune lo hnei Keriso hna hnime la ekalesia, me hamë nyidëti kö thatraqan’ ej.” (Efeso 5:25) Haawe, loi e tro la itre keresiano enehila a hane nyitipune la aqane hnime Iesu la itretre drei nyidrë. (E jë la Ioane 13:34, 35; 15:12, 13.) Loi e tro fe a catre la ihnimi ne la lue trefën, lo ihnim laka, uti hë la tro ketre a meci pi ketre. Ngo eje hi laka, ame la kola traqa la itre jole ka tru e hnine la faipoipo, hetre itre trefën ka lueluëne la ecatrene la ihnimi nyidro. Nemene la ixatua koi nyidro? Loi e troa mekune ka hape, ame la ihnim tre “ate juetëne la nöjei ewekë asë, ate kapa la nöjei ewekë asë, ate mejiune la nöjei ewekë asë, ate xomi hnine la nöjei ewekë asë.” Nge “tha tro kö a ase la ihnim.” (1 Korinito 13:7, 8) Tha tro pi kö la lue trefën a thëthëhmine ka hape, ase hë nyidroti sisiny troa ihnim me inyipicikeu uti hë la pun. E tro la lue trefën a lapa mekune lai, tro lai a upi nyidro troa canga thele ixatua thei Iehova, me ce huliwa göi troa senge la itre jol.

4, 5. (a) Nemene la aliene la hna hape, tro la trahmanyi a “he” ne la hnepe lapa? (b) Nemene la aqane tro la föe a ujë koi trahmany? (c) Nemene la itre xa ewekë nyine troa saze hnene la lue trefën?

4 Paulo mina fe a qaja la aqane troa isa ujë hnene la trahmanyi me föe. Öni angeic: “Ange fö’, denge thenge ju nyipunie la ite fö’ i nyipunie, kösë koi Joxu. Ke he i föe la trahmany, tui Keriso he ne la ekalesia.” (Efeso 5:22, 23) Tha kolo kö lai a qaja ka hape, sisitria kö la trahmanyi hune la föe. Hnei Iehova hna qaja la hnëqa ka nyipi ewekë ne la föe, me hape: “Tha loi kö e troa lapa casi la at ; tro ni a kuca thatraqai angeice la ixatua ka ijiji angeic.” (Genese 2:18) Haawe, loi e tro la föe a xatuane la trahmanyi troa ketre “he” ne hnepe lapa ka ihnim. Nge qa ne la trahmanyi troa nyitipune la tulu ne ihnimi Iesu, lo “he ne la ekalesia.” E tro la trahmanyi a ujë tun, tro hë la föe a mejiune kowe la föi angeic, nge tro ha hmaloi koi nyiidro troa metrötrëne me sajuëne la trahmany.

“Pine laka nyiho a trongëne hnyawa la itre trepene meköti Iehova, kola catrecatre la aqane imelekeu i nyiho”

5 Öni Cathy föi Fred ka hape: “Ame lo eni cas, eni kö a ketre akötrehnine la meleng. Ngo saze hë la eni a faipoipo, ke hnenge hna inine troa mejiune kowe la  föeng. Nyipici laka, nango jole pi hë e itre xa ijin, ngo pine laka hnei nyiho hna trongëne hnyawa la itre trepene meköti Iehova, kola catrecatre la aqane imelekeu i nyiho.” [1] (Wange ju la ithuemacanyi e kuhu pun.) Öni Fred mina fe: “Tha hmaloi kö koi ni ekö troa axecië mekun. Matre ame hë la nyiho a faipoipo, jole catre hmaca jë kö, ke tro pena ha xomi mekun koi ala lu. Ngo pine laka, hnenge hna sipo ixatua koi Iehova, me drenge la mekuna i Cathy, ene pe, hmaloi pi la ehnefeng o drai. Ame koi ni, eahuni hi a ce ekip!”

6. Pine nemene matre ihnimi la “otene ka nyipi loi” ngöne la kola traqa la jol?

6 Tro fe la faipoipo a catr, e hnei lue trefën hna catre “ixomi hninekeune me inuekeun.” Pine laka, lue atr ka tha pexeje kö nyidro, tro pala hi nyidroti lai a ngazo, ketre koi ketre. Nge e cili hi la ijine tro nyidro a xomi ini qa ngöne la itre tria i nyidro, me inine troa nue la ngazo i ketre, me amamane la ihnim hna qaja hnei Tusi Hmitrötr. Ame la ihnimi cili, tre celë hi “otene ka nyipi loi.” (Kolose 3:13, 14) Tro la lue trefën a amamane la ihnimi cili, e hnei nyidroti hna ixomihninekeun, me menyik, me catre melëne la ihnim, ke “tha ate meku ngazo kö” la ihnim. (1 Korinito 13:4, 5) Haawe, e traqa jë la ketre jol, loi e tro lue trefën a canga seng qëmekene troa lö la jö. (Efeso 4:26, 27) Nyipici laka, nyipi ewekë la ipië ke tha hmaloi kö troa qaja ka hape, “ekölö hi ni, menu hë ni la hnenge hna akötrë eö.” Ngo tro lai a xatuane la lue trefën troa elë hune la jol, me acatrene la casi nyidro.

IASENYIKEU JË

7, 8. (a) Nemene la eamo hna hamëne hnei Tusi Hmitrötr göi troa ce meköle trefën? (b) Pine nemene matre nyipi ewekë tro la lue trefën a isa amamane la itre hatrene la ihnim?

7 Tusi Hmitrötr a xatuane la lue trefëne troa waipengöne hnyawa la troa ce meköle trefën. (E jë la 1 Korinito 7:3-5.) Haawe, nyipi ewekë tro la trahmanyi me föe a nyipi ewekëne la aja i ketre, me aliene hni ketre. Nge maine tha trahmanyi kö a amamane la itre hatrene la etrune la ihnimi angeic koi föe, tha tro hë föe lai a madrine la kola ce meköle trefën. Loi e tro la itre trahmanyi a ujë kowe la itre föi angatr “thenge la inamacan.” (1 Peteru 3:7) Tha tro pi kö a sipon, maine musinë ketre troa ce meköl, ngo loi e tro la lue trefën a ce ajan. Maine nyipici laka, troa canga ajan hnei trahmany, ngo loi e troa traqa ngöne la ijine tro nyidroti a ce madrin.

8 Tha Tusi Hmitrötre kö a ami ifegone la aqane tro la lue trefëne a isa amamane la ihnimi nyidro. Ngo ej a qatrenge la itre xa aqane amamane la ihnim, ketre koi ketre. (Nyima Solomona 1:2; 2:6) Haawe, nyipi ewekë tro la lue trefën a  isa amamane la itre hatrene ihnim, ketre koi ketre.

9. Pine nemene matre ka ngazo catre troa ajane la ketre atr nge tha föi së kö?

9 Maine ka catre la ihnimi së koi Akötresie, me kowe la atre lapa easenyi së, tha tro pi kö së lai a nue la ketre atr, maine ketre ewekë pena, troa angazone la faipoipo së. Hetre itre xan ka angazone me thë la faipoipo i angatr, hnene la hna goeëne lapane la itre iatr ka sis. Haawe, loi e tro pala hi sa catr, matre tha tro kö a huli së hnene la itre huliwa ka sisi asë. Ketre, tha tro pi kö sa wesiwesi kowe la ketre trahmanyi maine föe, nge tha föi easë kö, ke tha ihnimi kö lai. Nge the thëthëhmine kö së ka hape, pëkö ca mekun, nge pëkö ca huliwa ka sihngödri koi Iehova. Tro lai a acatrene la aja së troa amadrinë Nyidrë, me nyipici kowe la trahmanyi maine föe së.—E jë la Mataio 5:27, 28; Heberu 4:13.

E TRAQA JË LA JOL KOWE LA LUE TREFËN

10, 11. (a) Nemene la ka mama enehila? (b) Nemene la mekuna i Tusi Hmitrötr göi isa lapa? (c) Nemene la ka troa xatuane la lue trefëne matre tha tro kö a isa lapa?

10 Ame la kola traqa la itre jole ka tru kowe la lue trefën, hetre itre xan ka isa lapa maine sei hna cil pena. Matre, ame ngöne la itre xa nöj, kola mama laka, ala nyimu pi hë la itre ka sei hna cil. Ngo tha ewekë kö lai hna majemine kuca thene la itre nyipi keresiano. Ngo eje hi laka, ala nyimu catre hë la itre trefën enehila ka melëne la itre jole ka tru e hnine la faipoipo.

11 Tusi Hmitrötr a hamëne la eamo celë: “The tro kö la fö’ a tro tije la trahmany ; ngo e tro nyido a tro tij, lapa casi ju nyido, maine iloiju me trahmany ; nge the tro kö la trahmanyi a helëne la fö’ i angeic.” (1 Korinito 7:10, 11) Hetre itre xa trefën ka mekune ka hape, jole catre pala ha la ewekë ka traqa koi nyidro, matre nyipi ewekë hë troa isa lapa. Ngo hnei Iesu hna amekunë së laka, tha mekune ka co kö la troa isa lapa. Hnei nyidrëti hna amexeje la itre trenge ewekë i Akötresie göi faipoipo, me nyixane ka hape: “Ame la hnei Akötesie hna isilekeun, the tro kö a shenge hnei ate.” (Mataio 19:3-6; Genese 2:24) Matre, aja i Iehova tro pala hi la lue trefën a ce mel me cas. (1 Korinito 7:39) Haawe, tha tro pi kö së a thëthëhmine ka hape, tro easë elanyi a isa qeje thiinane koi Iehova. Nge celë hi ka troa upi së troa canga apatrene la itre jol, qëmekene tro itre ej a ngazo catr.

Itre keresiano a elë hun la itre jole ka traqa koi angatr, ke angatr a trongëne hnyawa la itre trepene meköti Iehova

12. Pine nemene matre traqa jë la itre jole ka tru koi itre xan?

12 Pine nemene matre traqa jë la itre jole ka tru koi itre xan? Ala nyimu la itre trefën ka qaja ka hape, tha celë kö la mel hnei angatre hna ajan, matre angatr a elëhni maine hleuhleu. Ngo e tro sa goeën, kola xulu la itre xa jol e hnine la  faipoipo ke isa pengöne kö la aqane hetrune la atr, nge hetre isa aqane ujë i angatr kö. Nge ame koi itre xa trefën, tre tha hna ca mekune kö göne la aqane troa huliwane la mani, maine aqane troa hia nekönatre pena. Ngacama hetrenyi la itre jole cili, ngo atreine hi la itre keresiano elë hun, ke hnei angatr hna trongëne hnyawa la itre trepene meköti Iehova.

13. Nemene la itre nyipi kepine ka aijijëne la lue trefëne troa isa lapa?

13 Eje hi laka, hetre nyipi kepine ka aijijëne la lue trefëne troa isa lapa. Kola qaja la kola tha huliwa hnei kem kowe la hnepe lapa, maine e traqa jë angazo ketre, maine e tro la ketre a calogitre catr pi hmi. Matre, e traqa jë la itre jole ka tru, loi e tro la lue trefëne a thele ixatua thene la itre qatre thup. Tro la itre trahmanyi ka macaje cili, a xatuane la lue trefëne troa trongëne la itre eamo i Iehova. Nge maine tro la lue trefëne a sipo Iehova la uati hmitrötr i Nyidrë, tro eje lai a xatua nyidro troa trongëne la itre trepene meköti Nyidrë, me melëne la itre thiina i Nyidrë. (Galatia 5:22, 23) [2]—Wange ju la ithuemacanyi e kuhu pun.

14. Nemene la hna qaja hnei Tusi Hmitrötr göi itre ka ikötresai memine la ketre atr ka tha nyihlue i Iehova?

14 Tusi Hmitrötr mina fe a amamane la itre xa kepin matre, loi e tro la lue trefën a ce mel me cas, ngacama tha nyidroti kö a ce nyihlue i Iehova. (E jë la 1 Korinito 7:12-14.) Ame la atr ka tha lapaun tre, hna “ahmitötëne” hnene la föi angeic ka nyihlue i Iehova. Ketre tune mina fe kowe la itre nekö i nyidro ka co. Ka “hmitöte” nyudren, matre Iehova a ketre thupë nyudren. Öni Paulo kowe la itre keresiano cili: “Fö, ate nyipoti tune ka, maine tro ha mele la  trahmanyi hnei nyipo ? nge trahmany, kete ate eö tune ka, maine tro ha mele la ifënekö i ’ö hnei ’ö?” (1 Korinito 7:16) Nyimutre catre hë la itre keresiano ka hane xatuane la itre föi angatr troa nyihlue i Iehova.

15, 16. (a) Nemene la eamo i Tusi Hmitrötr kowe la itre föe ka hmi cas? (b) Tro la keresiano a ujë tune kaa, e traqa jë trotriji hnalapa hnene la föi angeic ka tha hmi kö?

15 Hnei Peteru mina fe hna upe la itre föe troa metrötrëne la itre föi angatr. Öni angeic: “E hetete tha denge thenge la wesi ula, mate ahmalanyi angate hnene la thina ne la ite ifënekö i angat, ngo tha hnei wesi ula ; e goeëne hnei angate la thina i nyipunie a pë ethan, nge kola qou [maine metrötr].” Haawe, tha nyipi ewekë kö tro la föe a cainöje lapa kowe la föi angeic, ngo tro pe angeic a xatuane hnyawa la föi angeic, ene la angeic a “hni ka menyike me thilimek, celë hi nyipi ewekë atraqate xajawa i Akötesie.”—1 Peteru 3:1-4.

16 Nge tune kaa ju hë e traqa jë la föi epuni ka tha hmi kö a tro trije la hnalapa? Öni Tusi Hmitrötr: “Maine tro tije hnene la ka tha lapaune kö, nue angeice pi. Ke tha hna musinëne kö la kete tejine . . . ngöne la ewekë ka tune lai ; ngo hnei Akötesie hna hë shë kowe la tingeting.” (1 Korinito 7:15) Maine nyipici laka, nango tingetinge hë la trejin ke isa lapa ha nyidro, ngo tha Tusi Hmitrötre kö a aijijë angeice troa faipoipo hmaca. Ngo eje hi laka, tha nyipi ewekë kö tro angeic a thele troa alapane la föi angeic. Maine jë, tro ha traqa la ijine tro la ka tro triji hnalapa a bëeke hmaca kowe la föi angeic. Nge ma tro hë angeic elanyi lai a hane nyiqaane nyihlue i Iehova.

PANE QA I LUE TREFËN

E tro sa catre nyihlue i Iehova, tro lai a akökötrene la madrin së ngöne la faipoipo (Wange ju la paragarafe 17)

17. Drei la ka troa tro pa ngöne la mele ne la lue trefën?

17 Easë enehila a melëne la “ite drai hnapin,” matre kola traqa la “nöjei ijine ka aköte.” (2 Timoteo 3:1-5) Celë hi matre, nyipi ewekë catre troa acatrene la aqane imelekeu së me Iehova. Öni Paulo: “Xoxopate pe hi la ijin [ . . . ] Celë hi mate loi ange tene föe troa tui ange pë fö, . . . nge ame angete huliwane la ite ewekë ne fen, the huliwan’ atrun.” (1 Korinito 7:29-31) Tha Paulo kö e celë a upe la itre trefën troa isa kuci melen, me tha nyipi ewekë ketre. Ngo pine laka easë a melëne la itre drai ne la pun, haawe, Iehova hi la nyine tro sa amë panëne ngöne la mele së.—Mataio 6:33.

18. Nemene la ka aijiji së troa madrine ngöne la faipoipo së?

18 Nyipici laka, nyimutre la itre faipoipo hna thë, ngo hapeu, ijiji pala kö troa hetre madrine ngöne la faipoipo? Eje hi, e hne së hna qale catre koi Iehova me itre hlue i Nyidrë, me trongëne la hna qaja hnei Tusi Hmitrötr, me kapa la ixatua i Iehova jëne la uati hmitrötr. Haawe, maine aqane ujë së hi lai, tro hë sa metrötrëne “la hnei Akötesie hna isilekeun.”—Mareko 10:9.

^ [1] (paragarafe 5) Hna saze la itre ëj.

^ [2] (paragarafe 13) Wange ju la itus, “Thupë Nyipunieti Ju Kö Ngöne La Ihnimi Akötesie,” Itre Xaa Mekun, “Mekuna i Tusi Hmitrötr Göi Troa Sei Hna Cil Me Göi Troa Isa Lapa,” götrane 219-221