Tro jë kowe la alien

Tro jë kowe la itre mekune ka co

Tro jë kowe la itre alien

Itretre Anyipici Iehova

Drehu

Ita Ne Thup (Nyine Inin)  |  Diseba 2015

 HNA MELËN

Iloi Hë Ni Me Akötresieti Me Nenë

Iloi Hë Ni Me Akötresieti Me Nenë

ÖNI Nenë koi ni: “Hnauëne la eö a trotrije la hmi ne la itre qaaqaa i eö? Eö hi lai a mele ke hnei angatr! Nge tha ka he eidri kö la qenenöje së! E traqa ju eö trotriji angatr ka gufa lai hmi eö, nge eö lai a huliwa menu.” Ase jë hi Nenë ewekë koi ni, nge treije pi eahlo.

Itre treu qëmekene lai, hnene la itretre Anyipici Iehova hna fenafena la qëhnelö hun, me sipone troa ini Tus me eahlo. Ame hnei eahlo hna thipën, me upi ni pë hë troa ini Tusi me angatr. Ngo ame hë enehila eahlo ha wesitr me icilekeu me eni. Hnenge pala hi hna drei eahlo, ngo ame lai ijine cili, tha drei eahlo ju kö ni, ke atraqatre kö la ajang troa amadrinë Iehova. Hace pi hë koi ni troa ujë tun, ngo hnei Iehova pala hi hna hamëne koi ni la trenge catr.

KOLA ATREPENGÖI IEHOVA HNYAWA

Ala nyimu la itre ka bouddhiste e Zapo, nge tui eahuni fe. Ngo thupene la lue treu ne ini Tusi memine la itretre Anyipici Iehova, xecie hë koi ni laka, Tusi Hmitrötre la nyipici. Ame lo eni a atre ka hape, hetre Kemeng e koho hnengödrai, hetre ajange jë hi troa atrepengöi Nyidrëti hnyawa. Ame lo xötrei, hnenge pala hi me Nenë hna porotrikëne la etuding, nge goi nue ni fe troa hane sine la icasikeu ne Sabath. Ame hë la eni a atre hnyawa la Tus, eni pë hë a qaja koi Nenë ka hape, fenesi hë ni qa ngöne la hmi Bouda. Qaane ju hi lai, tha tune hmaca kö la aqane ujë i eahlo koi ni. Öni eahlo: “Tro ha hnëjine la hnalapa së pine la hnei eö hna trotrije la hmi itre qaaqaa.” Hnei eahlo pë hë hna sipo ni matre tha tro hmaca kö ni a ini Tus me sine la itre icasikeu. Hna asesëkötrë ni hnene la sipo i eahlo. Kösë ketre atr pena la ka ithanata me eni.

Casi hi la mekuna i Kaka me Nenë. Atre hë ni laka, Iehova a upi ni troa drengethenge Kaka me Nenë ngöne Efeso 6. Ketre, ajange fe troa iloi la hnepe lapa hun, nge ame koi ni, e tro ni a drei nyidro, tro fe hë nyidroti lai a pi drei ni fe. Nge ame ngöne la ijine cili, eni a hnëkë examen, haawe eni pë hë a drei nyidroti ju koi köni treu. Ngo hnenge hna sisinyi koi Iehova laka, tro kö ni a bëeke hmaca kowe la itre icasikeu thupene la hnepe ijine cili.

Ngo lue kepine matre tha loi kö la aqane axecië mekune i eni. Öning, ‘Tro ni a pane nue la köni treu nge thupene lai, tro ha catre la ajange troa nyihlue i Iehova.’ Ngazo pe, canga öhne hi ni laka, tha catrecatre hë la aqane imelekeung me Iehova. Nge ame pena Kaka me Nenë, kola uku ni pala hi troa nuetriji Iehova.

 IXATUA ME ICILEKEU

Ame ngöne la Uma Ne Baselaia, hnenge hna iöhnyi memine la itre xa trejin ka hane melëne la joleng. Hnei angatr hna akeukawanyi ni me amekunë ni laka, tro kö Iehova a xatua ni. (Mataio 10:34-37) Ketre, hnei angatr hna qaja ka hape, e tro ni a qale catre koi Iehova, tro ha hmala la hni nyidro troa atrepengöi Iehova. Ame hnenge hna qale catre jë koi Nyidrë, me catre thith.

Hnene la hnepe lapang hna catre icilekeu me eni. Hnei Nenë pala hi hna ithanata me eni matre tha tro hmaca kö ni a ini Tus. Matre hnenge pala hi hna lapa thaup ngöne la itre ijine cili. E qaja ha ni la mekunang, eahuni mina a iwesitrë, ke kola isa catre fë mekun. Eni ha trotrohnin e cili laka, e tro ni a metrötrëne la mekuna i Nenë, me itre hnei eahlo hna mejiune kow, tro hë nyiho a atreine ithanata hnyawa. Hnei nyidroti fe hna hamën atrune la itre joleng ngöne la hnalapa. Nge ame itre xa ijin, hnei nyidroti hna kine la uma matre tro ni a lapa qëhnelö, me cipa xeni ni.

Hnei Nenë fe hna sipo ixatua thei itre xan. Hnei eahlo hna ithanata kowe la porofesöreng, ngo tha ie kö la mekuna i eahlo. Hnei eahlo fe hna huli ni kowe la maseta i eahlo matre tro nyidrëti a qaja angazone la itre hmi asë. Hnei eahlo fe hna hëne la itre sine i eahuni me treije koi angatr. Itre ewekë lai ka akötrëne catrëne la hning. Ngo ame la eni a ithanata memine la itre qatre thup e hnine la ekalesia, hnei angatr hna qaja hnyawa koi ni ka hape, ame la nenë a qeje ni, eahlo hi lai a cainöje koi angatr.

Hnei Kaka me Nenë hna upi ni troa tro koi université matre troa hane öhnyi huliwa ka loi elany. Thatreine kö huni ithanatane hnyawa la mekune cili, matre hnenge pë hë hna anyimua cinyianyi tusi koi nyidro göi troa hane qaja la mekunang. Tha nyine qaja kö la aqane elëhni Kaka, matre  öni nyidrëti jë hi: “Öni eö, ka hape, atreine hi eö öhnyi huliwa? Nga elanyi ju fe kö la tro eö a öhn, nge e tha öhne kö eö, the weje hmaca kö e ce.” Hnenge hna thithi koi Iehova me sipo ixatua thei Nyidrë. Ame la drai thupen ngöne la eni a cainöje trootro, hnene la lue trejine föe hna isa sipo ni troa huliwa koi nyidro, ene la troa xatuane la itre nekö i nyidro ngöne la hna ini. Thupene lai, ngazo catre jë hi la thiina i Kaka, ke tha ithanata hë nyidrëti koi ni, kösë trenyiwa ha ni koi nyidrë. Nge ame koi Nenë, loi ju kö la tro ni a humu atr hune la troa ketre Atre Anyipici Iehova.

Hnei Iehova hna amekötine la mekunang, matre tro ni a atre la nyine troa kuca

Ame itre xa ijin, tha nyipi mama kö koi ni ka hape, aja i Iehova jë kö tro ni a elë hune la icilekeu ka tune la. Celë hi matre, hnenge hna thithi catre koi Iehova me mekune ajuine la ihnimi Nyidrë e hnine la Tusi Hmitrötr. Celë hi ka xatua ni troa hetrenyi la mekune ka loi, me trotrohni Kaka me Nenë, ke, nyidroti a seseune la meleng. Hnei Iehova hna wenë amekötine la mekunang, matre tro ni a atre la nyine tro ni a kuca. Ketre, eni pala hi a cainöje trootro, nge kolo fe a kökötre trootro la madrineng. Nge eni fe hë a hane ajane troa pionie.

KOLA PIONIE

Ame la kola drenge hnene la itre xa trejine föe laka, pi tro ni a hane pionie, hnei angatr hna qaja koi ni ka hape, ka loi e tro ni a pane itreqe matre nango pujehnine pi la icilekeu qaathei Kaka me Nenë. E cili, hnenge hna sipo Iehova la inamacan, me ithel ngöne la itre tusi së. Hnenge fe hna mekune hnyawa la kepin matre eni a ajane troa hane pionie, me porotrik memine la itre xa trejin ka hekö hë huliwa i Akötresie. Haawe xecie hë koi ni troa amadrinë Iehova. Ketre, atre fe hi ni laka, e tro pena ni a itreqe troa pionie, ke ceitune pala hi. Tro pala kö Kaka me Nenë a icilekeu me eni.

Hnenge pë hë hna xejë la huliwa ne pionie lo macatre ne eni a troa fenesi hna ini. Ame hë e thupen, kola ha cia la aja thenge troa hane feke kowe la ketre götrane gaa aja ixatua. Ngazo pe, xele kö Kaka me Nenë troa nue ni. Haawe, hnenge pë hë hna nango itreqe matre traqa pi koi 20 lao macatreng. Ame hë e cili, hnenge hna sipo Filial troa upi ni kowe la ketre götran ne Zapo ka tha nanyi catre kö, matre tha tro kö Nenë a seseu menu.

Ame hë la eni a pionie ngöne la götrane hna upi ni kow, ke atraqatre la madrineng troa öhne la itre hnenge hna ini tusi kow, a hane xomi bapataiso. Ketre, pine laka ajange catre troa cainöj atrun, eni pë hë a hane inine jë la qene Papale. Ketre mina fe, hna ketri ni hnene la aqane catre cainöj ne la lue pionie hut ne la ekalesiang. Nge lolo catre fe la ixatua hnei nyidro hna hamëne kowe la itre atr, matre mekune jë hi ni e cili troa hane pionie hut. Ngo ame la ijine cili, hnei Nenë hna alua wezipo, matre hnenge hna alua bëeke koi hnalapa troa thupë eahlo. Hna ketri eahlo hnene la aqane ujëng, ene pe, nango lolo jë hi la thiina i eahlo koi ni.

ITRE WENGE MANATHITHI QAATHEI IEHOVA

Sevene lao macatre thupen, hnenge hna kapa la ketre tusi qaathei Atsushi, lo ketre pionie hut hnenge hna qaja ha e caha hun. Angeic a sipon matre tro nyiho a hane iatre hnyawa. Eni a sesëkötr ke tha ase fe kö ni a hane mekune ka hape, angeice a hane pi goeë ni. Ca treu thupen, eni ha kapa la sipo i angeic. Öhne ju hi nyiho e cili laka, casi hi la aja i nyiho troa huliwa i Akötresie o drai, ngöne la nöjei götran hna troa upi nyiho kow. Haawe, hnei nyiho pë hë hna faipoipo, nge atraqatre la madrineng, ke hnei Kaka me Nenë me itre xa sineeng hna hane sine la faipoipo i nyiho.

Népal

Thupene lai, hnei nyiho hna ce pionie lapa, nge tha qea ju kö nge kolo fe ha acile la föeng troa ixatua iwai trootro. Ame hë e thupen, hna upi nyiho troa pionie hut, me kuca lapan pë hë la huliwa ne sirkoskripsio. Nge ame ju hi la  nyiho a ase wange trongëne la nöjei ekalesia ne la sirkoskripsio i nyiho, hë nyiho jë hi hnei Filial. Kola sipo nyiho troa fek a tro Népal, matre troa wange trongëne la itre ekalesia e cili.

Huliwa i Akötresie ngöne la nyimu nöj la ka xatua ni troa atrepengöi Iehova hnyawa

Eni a seseu koi Kaka me Nenë, ke eni ha tro gaa nany. Ame hë la eni ha thuemacanyi nyidro ngöne telefon, öni Kaka e sa ka hape: “Mingöminge catre lai nöje hnei eö hna troa tro kow.” Ame lo lai wiik ka ase hë, hnei nyidrëti hna kapa la ketre itus qaathene la ketre sinee i nyidrë ka qeje Népal, celë hi matre qaja jë nyidrëti ka hape, ketre nöje lai ka mingöming e troa ihamë ngön.

Tru catre la madrine i nyiho troa mel e nyipine la itre atr ne Népal ka lolo thiina. Ame hë e thupen, hna upi nyiho fe troa hane wange trongëne la itre ekalesia ne Bangladesh. Ngacama tha nanyi kö lai qaa Zapo, ngo isa pengöne catre la itre götran e cili. Faifi lao macatre thupen, hna upi nyiho hmaca a tro Zapo, nge nyiho pala hi la a wange trongëne la itre ekalesia.

Hnenge hna atrepengöi Iehova hnyawa la eni a huliwa i Nyidrë e Zapo, me Népal, me Bangladesh. Tha ceitune kö la itre qenenöj, me itre hna majemine kuca, me itre kutim. Nge ketre, pëkö ca atr ka ceitu. Öhne hnyawa hi ni la aqane nyipiewekëne Iehova la itre atr, angatr isa ala cas. Nyidrëti a isa xatua angatr, me amanathithi angatr.

Nyimu kepin matre tru la oleng koi Iehova. Hnei Nyidrëti hna aijijë ni troa atrepengöi Nyidrë, me kuca la huliwa i Nyidrë. Nge hnei Nyidrë fe hna hamë ni la trahmanyi ka lolo thiina. Hnei Iehova hna xatua ni troa axecië mekune hnyawa, matre lolo catre enehila la aqane imelekeunge me Nyidrë memine la hnepe lapang. Oleti koi Iehova, ke lue treme sineene hë ni me Nenë. Tru la oleng, ke, iloi hë ni me Akötresie me Nenë.

Tru la madrine i nyiho ngöne la huliwa ne sirkoskripsio