Tro jë kowe la alien

Tro jë kowe la itre mekune ka co

Tro jë kowe la itre alien

Itretre Anyipici Iehova

Drehu

Ita Ne Thup (Nyine Inin)  |  Diseba 2015

Ka Mele La Aqane Ujëne La Wesi Ula i Akötresie

Ka Mele La Aqane Ujëne La Wesi Ula i Akötresie

“Mele la wesi ula i Akötesie.”HEBERU 4:12.

NYIMA: 37116

1. (a) Nemene la huliwa hna ahnith koi Adamu? (b) Qaane ju hi lai, nemene la aqane huliwane la itre hlue i Akötresie la atreine troa ithanata?

HNEI Iehova hna hamëne la ketre ahnahna kowe la itre atr, ene la atreine troa ithanata. Ame ngöne la hlapa e Edena, hnei Iehova hna thue huliwa i Adamu, ene la troa ati ëjene la nöjei öni asë. Hnei Adamu hna ati ëje i nyudren thenge la isa pengöi nyudren. (Genese 2:19, 20) Qaane ju hi lai, hnene la itre hlue i Akötresie hna huliwane la ahnahna cili troa atrunyi Iehova, me qeje Nyidrë kowe la itre atr. Ame ngöne la hneijine së, hnene la itre hlue i Nyidrë hna huliwane la ahnahna cili troa ujëne la Tusi Hmitrötr matre tro la itre atr ka ala nyimu catre a hane atrepengöi Iehova.

2. (a) Nemene la itre hna amekötine hna xötrethenge hnene la itre atrene la Komite ne ujëne la Traduction du monde nouveau ? (b) Nemene la hne së hna troa ce wange ngöne la tane mekune celë?

2 Maine nyipici laka, nyimutre catre la itre Tusi Hmitrötr e cailo fen, ngo hetre itre xan, hna tha ujëne hnyawane kö. Celë hi matre, hnene la Komite ne ujëne la Traduction du monde nouveau hna axeciën troa nyitrepene la huliwa i angatr hnene la köni hna amekötine celë: (1) Troa atrune la ëje i Akötresie, me amë ej e hnine  la Wesi Ula i Nyidrë thenge la aqane mama ej ngöne la itre hna xötrei cinyihan. (E jë Mataio 6:9. *) (2) Maine ijij, troa ujëne mekötin la itre hnaewekë qa ngöne la maca ekö ngöne la qaan, ngo e tha ijije kö, loi e troa ujëne la mekun. (3) Troa xome la aqane ithanata ka hmaloi troa e me trotrohnin. * (Wange ju la ithuemacany.) (E jë la Nehemia 8:8, 12.) Hna xötrethenge hnyawa la köni hna amekötine celë hnene la itre ka ujëne la Traduction du monde nouveau ngöne la 130 nge hetre munën lao qene hlapa. Ame ngöne la tane mekune celë, tro sa ce wange la aqane trongëne la itre hna amekötine celë ngöne la kola ujëne hnyipixene la Traduction du monde nouveau, me aqane ujëne ej kowe la itre xa qene hlapa.

TUSI HMITRÖTR KA ATRUNE LA ËJE I AKÖTRESIE

3, 4. (a) Kola mama ekaa la ëje i Akötresie? (b) Nemene la hna kuca hnene la itre ka ujëne la Tusi Hmitrötr?

3 Kola mama la ëje i Akötresie jëne la foa lao mataitus qene Heberu (Tétragramme). Ej a mama ngöne la itre tusi hnapan qene Heberu, tune lo itre hna cinyihan, hna hëne ka hape Rouleaux de la mer Morte. Eje fe a mama ngöne la itre Tusi Hmitrötr hna ujëne qene Heleni hna hape, Septante. Kolo pala hi a fejane la itre Tusi Hmitrötre cili lo macatre 200 qëmeke i Keriso, uti hë lo macatre 100 thupei Keriso. Kola haine hnene la itre atr la kola anyimua mama la ëje i Akötresie ngöne la itre tusi hnapan.

Kola haine hnene la itre atr la kola anyimua mama la ëje i Akötresie ngöne la itre tusi hnapan

4 Haawe, mama hnyawa ha laka, loi e troa mama la ëje i Akötresie e hnine la Tusi Hmitrötr. Celë hi hna kuca hnine la Traduction du monde nouveau qene Papale lo 1950. Ngo tha mama kö ej ngöne la itre Tusi Hmitrötr ka nyimutre. Ame lo kola mama lo Tusi Hmitrötr, hna hape, American Standard Version lo 1901, tre, hetrenyi la ëje i Akötresie. Ngo ame hë lo 1952, lo kola ujëne ahnyipixen la Tusi Hmitrötre cili, ase pë hë xometrij la ëje i Akötresie. Pine nemen? Hnene la itre ka ujën hna mekune ka hape, “tha meköti kö” e troa amë la ëje i Akötresie. Nyimutre la itre xa Tusi Hmitrötr, ene la qene Papale me itre xa qene hlapa ju kö, ka kuca tun.

5. Pine nemene matre nyipiewekë troa amë la ëje i Akötresie e hnine la Tusi Hmitrötr?

5 Hapeu, ka nyipiewekë kö kowe la itre ka ujë qene hlapa troa amë la ëje i Akötresie? Eje hi! Iehova la Atrekë ewekëne la Tusi Hmitrötr, nge aja i Nyidrë tro la itre atr a atre la ëje i Nyidrë. Ame la ka atreine ujë qene hlapa, tre loi e tro angeic a pane atre la mekuna ne la atre cinyihan, nge troa mama lai ngöne la aqane ujëne angeic la itre mekun. Nyimutre catre la itre xötre ne la Tusi Hmitrötr ka amamane laka, ka nyipiewekë la ëje i Akötresie, nge loi e troa atrun ej. (Esodo 3:15; Salamo 83:18; 148:13; Isaia 42:8; 43:10; Ioane 17:6, 26; Ite Huliwa 15:14) Ketre, hnei Iehova hna upe la itre ka cinyihane la Tusi Hmitrötr  troa amë la ëje i Nyidrë, a itre thauzane lao mama ngöne la itre tusi hnapan. (E jë la Ezekiela 38:23.) Haawe, ame la kola xometrije la ëje i Akötresie hnene la itre ka ujë qene hlapa, tre, angatre hi lai a amamane laka, pëkö metrötre i angatr koi Iehova.

6. Pine nemene matre hna a sikisi lao amë hmaca la ëje i Akötresie e hnine la Tusi Hmitrötre së ka hnyipixe?

6 Nyimutre catre enehila la itre ewekë ka anyipicine ka hape, loi e troa amë la ëje i Iehova. Kola mama la ëje i Akötresie, a 7 216 la etrun ngöne la Tusi Hmitrötre së hna ahnyipixen lo 2013 qene Papale. Tru catre kö hune lo lai hnapan, ke a sikisi hmaca lao mama. Ame la faif, tre hna hnyipi öhne ngöne la itre hna cinyihan, lo hna hape, Rouleaux de la mer Morte. * (Wange ju la ithuemacany.) Itre eje a mama ngöne 1 Samuela 2:25; 6:3; 10:26; 23:14, 16. Ame la hnaasikisin, tre kola mama ngöne Angete Amekötin 19:18; hna nyixan, ke, hna wange hmaca la itre xa tusi hnapan hna huliwan lapan.

7, 8. Nemene la aliene la ëje i Iehova?

7 Itre nyipi Keresiano a mekune ka hape, ka nyipiewekë catr troa trotrohnine hnyawa la aliene la ëje i Akötresie. Ame la ëje i Nyidrë, tre, kola hape, “Ka Aejëne Nyidrë.” * (Wange ju la ithuemacany.) Ame ekö, hna qejepengöne e hnine la itre itusi së la aliene la ëje i Akötresie hna qaja ngöne Esodo 3:14, kola hape: “Ini La Ka Ej, Nge Eje Kö Ni.” Ame lo Tusi Hmitrötre së ne lo 1984, tre kola qejepengöne ka hape, ame ngöne la nöjei ewekë ka traqa, ijiji Nyidrëti asë hi troa ej matre traqa pi kowe la aja i Nyidrë. * (Wange ju la ithuemacany.) Ngo ame hë lo 2013 ngöne lo Tusi Hmitrötre së hna ujëne hnyipixene qene Papale, tre kola hape: “Ngo tha aliene hmekuje kö lai. Eje pe a amamane la ketre pengö i Akötresie, laka tha Nyidrëti kö a aeatrëne casine la itre aja i Nyidrë. Ngo hnei Nyidrëti hna xup la itre xa ewekë matre, jëne itre ej, tro fe a eatre la aja i Nyidrë.” (Wange ju fe la sine itus, Ixatua Göi Ini Tusi Hmitrötr.)

8 Iehova fe a jëne la itre hnei Nyidrëti hna xup matre eatrëne la aja i Nyidrë. Hnei Akötresieti lo hna thele jëne matre tro Noa a cane la aka, nge tro fe Bezaleli a ketre atr ka atreine huliwa. Hnei Iehova fe hna kuca matre tro Gideona a ketre atre isi ka tru, nge Paulo la ketre mesinare. Ka tru aliene la ëje i Akötresie kowe la nöje i Nyidrë, celë hi kepine matre amë jë la ëje i Nyidrë hnene la komite ne la Traduction du monde nouveau hnine la Tusi Hmitrötre celë.

9. Pine nemene matre nyipiewekë troa ujëne la Tusi Hmitrötr ngöne la itre xa qene hlapa?

9 Kolo pala hi a elë trootro la etrune la itre Tusi Hmitrötr hna ujëne ngöne la nyimu qene hlapa, nge hna apatrene pë hë la ëje i Akötresie. Hna nyihnane pena ha hnei “Joxu,” maine ëjene la ketre haze ne la nöje cili. Celë hi kepine matre mekune jë hi la Lapa Ne Xomi Meköt la enyipiewekëne troa hetrenyi la Tusi Hmitrötr ka atrune la ëje i Akötresie, ngöne la nöjei qene hlapa. (E jë la Malaki 3:16.) Ame enehila, kola mama me nyipiewekëne la ëje i Iehova ngöne la itre Traduction du monde nouveau ngöne la 130 nge hetre munën lao qene hlapa.

 AQANE UJËN KA LUALAI ME MEKÖT

10, 11. Nemene la itre xa jol hna cile kow la kola ujëne la Traduction du monde nouveau ngöne la itre xa qene hlapa?

10 Hetrenyi la itre jol hna öhne la kola ujëne la Traduction du monde nouveau ngöne la itre xa qene hlapa. Hna amë la hnaewekë qene Heberu “Sheol” ngöne Ate Cainöj 9:10 me ngöne la itre xa xötr e hnine la Tusi Hmitrötre së qene Papale. Kola mama fe la hnaewekë celë ngöne la itre xa Tusi Hmitrötr qene Papale. Ngo ame pe, thatreine kö troa amë la hnaewekë celë ngöne la itre xa qene hlapa, ke, thatre kö la hnaewekë cili hnene la itre ka e. Patre kö la hnaewekë cili ngöne la itre diksionere i angatr, nge ame itre xan, kola mekune ka hape, ketre ëjene nöj. Celë hi kepine matre, hna nue hnei Komite Göi Cinyiany tro la itre ka ujë qene hlapa a ujëne la “Sheol” (qene Heberu) me “Hedis” (qene Heleni) hnei “Hua.” Haawe, kola mama laka, loi e tro la itre mekun a meköt me lualai.

11 Ketre jole ka tru fe troa ujëne kowe la itre xa qene hlapa la qene Heberu me qene Heleni ne la hnaewekë “u.” Ame ngöne la itre qene hlapa cili, e troa xome la hnaewekë “u,” tre, kola mekune ka hape, kola qeje iöni. Maine pena, kola qaja la ketre ewekë ka trotrije la ngönetrei e meci hë la atr. Celë hi kepine matre hna nue hnei Komite Göi Cinyiany tro la itre ka ujë qene hlapa a ujëne la hnaewekë “u,” thenge la aqane trotrohnine la itre xötre ka tro pa maine itre ka tro pi. Hna qejepengöne la itre aliene la hnaewekë cili ngöne la Appendice ne Les Saintes Écritures. Traduction du monde nouveau (avec notes et références). Kola mama la itre ithuemacanyi göi itre hnaewekë qene Heberu me qene Heleni ngöne la itre ithuemacanyi e kuhu fen, matre tha jole e troa e la Tusi Hmitrötr hna ujën hnyipixen me trotrohnin ej.

Hnene la komite hna wange hmaca la itre thauzane lao hnyinge ne la itre ka ujëne la Tusi Hmitrötr ngöne la kola ahnyipixen

12. Nemene la itre hna saze ngöne lo Tusi Hmitrötre së hna ahnyipixen?

 12 Hnene la itre hnyinge ne la itre ka ujë qene hlapa hna amamane la itre xa ejolene la itre xötre ne la Tusi Hmitrötr. Matre ame hë lo Semitrepa 2007, hna kapa hnei Lapa Ne Xomi Meköt troa kuca ahnyipixene la Tusi Hmitrötr qene Papale. Hnene la komite hna wange hmaca la itre thauzane lao hnyinge ne la itre ka ujëne la Tusi Hmitrötr ngöne la kola ahnyipixen. Hna nyihnane fe lo itre aqane ewekë ka hekö hnene la itre ka hnyipixe, matre hmaloi troa e me trotrohnin, me thele tro pala hi a meköt la itre mekun. Ame lo Tusi Hmitrötr hna ujëne hë kowe la itre xa qene hlapa, tre ketre ixatua fe ngöne la kola ujëne ahnyipixene la qene Papale.—Ite Edomë 27:17.

TRU LA OLE

13. Nemene la mekuna ne la itre atr göne la Tusi Hmitrötre ka hnyipixe?

13 Nemene la mekuna ne la itre atr ka nyimutre göne la Tusi Hmitrötre hna ujëne ahnyipixene qene Papale? Itre thauzane lao tus hna kapa hnei organizasio, kola amamane la hni ne ole ne la itre trejin. Nyimutre la itre ka mekune tune la hna cinyihane hnene la trejine föe, kola hape: “Tusi Hmitrötr la ketre pua ka qatrenge la trengamo ka tru, nge tiqa ha hnei nöjei pengöne ewekë gol. Hna aceitunëne la troa e la Tusi Hmitrötre celë memine la troa wange hnyawa la pengöne la ca ewekë gol, me goeëne la emingömingöne la itre götran ej, me aqane melemelen, me han ej. Ame la aqane ahmaloeëne la Tusi Hmitrötr, tre celë hi ka xatua ni troa atre Iehova hnyawa, kösë kemeng kola haluthi ni me nango ithanata koi ni.”

14, 15. Nemene la mekuna ne la itre atr kowe la Traduction du monde nouveau ngöne la qene hlapa i angatr?

14 Hetre hni ne ole fe ne la itre atr ka qaja la itre xa qene hlapa göne la Tusi Hmitrötr ka hnyipixe. Hnene la ketre qatre trahmany qa Sofia, e Bulgarie, hna qaja göne la Tusi Hmitrötre i angatr qene Bulgarie ka hape: “Nyimu macatre ne e ni la Tusi Hmitrötr, ngo pëkö Tusi Hmitrötr ka tune lai laka, ka hmaloi troa trotrohnin, nge ka canga ketr mina fe la itre hni hun.” Hnene fe la ketre trejine föe ne  Albanie hna qaja ka hape: “Tha aqane lolo kö la eahun a drenge la Wesi Ula i Akötresie qene Albanie! Ketre manathithi ka tru la troa drei Iehova e ithanata koi hun ngöne la qene hlapa hun!”

15 Ame ngöne la itre nöje ka nyimutre, ka tru thupene catr la Tusi Hmitrötr, nge jole fe e troa hetreny. Ketre manathithi lai e troa hetre Tusi Hmitrötr! Hetre tus hna kapa qaa Rwanda, kola qaja ka hape: “Ekö hë itre trejin inine la Tusi Hmitrötr memine la itre atr ka ala nyim, ngo tha kökötre pi kö angatr, ke, hnene laka pëkö Tusi Hmitrötre i angatr. Tha ijiji angatre kö troa itöne la Tusi Hmitrötr ne la hmi angatr. Ketre, ame pena itre xa xötr ne la Tusi Hmitrötr, tre, tha nyipi trotrohnine kö angatr. Celë hi ka ajolë angatr troa kökötr.” Ame hë la kola kapa la Traduction du monde nouveau ngöne la qene hlapa i angatr, hnene la ketre hnepe lapa ne Rwanda ka foa lao kuku thöth hna qaja ka hape: “Tru la ole huni koi Iehova me kowe la hlue ka nyipici me ka inamacan pine la hna hamëne koi huni la Tusi Hmitrötre celë. Ka puafala catre hun, matre pëkö manie hun troa itö Tusi Hmitrötr koi hun isa ala cas. Ngo ame hë enehila, isa hetrenyi hë hun la Tusi Hmitrötr. Eahuni a amamane la ole hun koi Iehova hnene la hna ce e la Tusi Hmitrötr ngöne la nöjei drai.”

16, 17. (a) Nemene la aja i Iehova kowe la itre hlue i Nyidrë? (b) Nemene la trenge aja së troa kuca?

16 Troa ujëne elanyi la Tusi Hmitrötre hna ahnyipixene ngöne la itre xa qene hlapa ka nyimutre catre hmaca kö. Satana a thele troa apëne la huliwa celë, ngo atre hnyawa hi së, laka aja i Iehova tro la nöjei hlue i Nyidrë a drenge la Nyidrëti a ithanata koi angatr. Nge troa lualai nge tha jole troa trotrohnine la aqane ewekë i Nyidrë. (E jë la Isaia 30:21.) Easenyi hë matre “troa tiqa la fene hnengödrai hnene la ate hmekunyi Iehova, tune la hnagejë a hetëne la tepen’ ej.”—Isaia 11:9.

17 Epi tro sa catre huliwane la nöjei ahnahna qaathei Iehova, ene mina fe la Tusi Hmitrötre celë ka atrune la ëje i Nyidrë. Catre pi së e la Wesi Ula i Nyidrë o drai matre tro sa drei Nyidrëti e ithanata koi së. Atreine hi Nyidrëti drenge hnyawane la nöjei thithi së asë. Tro la aqane ithanata i Nyidrë koi së a aijijë së troa atre Nyidrëti hnyawa, me acatrene catrëne la ihnimi së koi Nyidrë.—Ioane 17:3.

“Ketre manathithi ka tru la troa drei Iehova e ithanata koi hun ngöne la qene hlapa hun!”

^ par. 2 “Tretretro huni e koho hnengödrai, epi hmitrötre la ëje i Cilie. Epi traqa la baselaia i Cilie. Epi eje la aja i Cilie e celë fene tune e koho hnengödrai.”—Mat. 6:9, 10, MN.

^ par. 2 Wange ju la Ita Ne Thup ne 1 Mei 2008, lo tan hna hape, “Comment choisir une bonne traduction de la Bible ?”

^ par. 6 Ka hekö catre kö la Rouleaux de la mer Morte hune la itre hna fejane hnene la itre Massorètes. Nge hna ujëne la Traduction du monde nouveau qa ngöne la itre hna fejan hnei itre Massorètes.

^ par. 7 Hna qejepengöne tune lai hnine la itre xa itus ka tru, ngo tha ce aqane mekune asë kö hnene la itre ka inine la pengöne la Tusi Hmitrötr.

^ par. 7 Wange ju la Appendice 1A ne Les Saintes Écritures. Traduction du monde nouveau (avec notes et références) hna hape, “Le nom divin dans les Écritures hébraïques,” götrane 1676.