Tro jë kowe la alien

Tro jë kowe la itre mekune ka co

Tro jë kowe la itre alien

Itretre Anyipici Iehova

Drehu

Ita Ne Thup (Nyine Inin)  |  Nofeba 2015

Iehova La Akötresie Ne Ihnim

Iehova La Akötresie Ne Ihnim

“Akötesieti la ihnim.”1 IOANE 4:8, 16.

NYIMA: 18, 91

1. Nemene la thiina ka sisitria thei Akötresie? Nge nemene la aqane goeë Nyidrë hnei epun?

KOLA qaja hnei Tusi Hmitrötr ka hape: “Akötesieti la ihnim.” (1 Ioane 4:8) Maine nyipici laka, ihnimi la ketre thiina ka lolo i Akötresie, ngo ketre thiina lai ka sisitria thei Nyidrë. Tha hna qaja kö ka hape, hetre ihnimi Akötresie, ngo Akötresieti hi la ihnim. Haawe, ihnimi la qaane la nöjei huliwa i Nyidrë. Eje hi laka, atraqatre la madrine së laka, hnene la ihnim, matre xupe jë Nyidrëti la nöjei ewekë asë!

2. Nemene la ka xecie koi së? (Wange ju la pane iatr.)

2 Atraqatre la ihnimi Iehova kowe la itre hnei Nyidrëti hna xup. Matre, xecie hnyawa koi së ka hape, tro kö a meköti me lolo la aqane tro Nyidrëti a eatrëne la aja i Nyidrë kowe la fen. Nemene jë la thangane lai elany? Tro la itre ka drengethenge Nyidrëti a troa mele madrin. Hnene la ihnim i Iehova koi së, matre hnei Nyidrëti hna “sa la drai ne troa hnyingën’ amekötine la fene hnene la ate hnei nyidëti hna acil,” ene Iesu Keriso. (Ite Huliwa 17:31) Tha luelue kö së laka, tro kö a traqa la iameköti cili. Haawe, ame hë e  cili, tro ha pë pune la madrine ne la itre atr ka drengethenge Nyidrë.

AQANE TRONGENE LA MELE NE LA ATR

3. Maine tha ihnimi ju la thiina ka sisitria i Iehova, tro kö a tro loi la mele së elany?

3 Maine tha ihnimi ju la thiina ka sisitria i Iehova, hapeu, tro kö a tro loi la mele së elany? Eje hi laka, tro pala hi la atr a musinëne la ketre, nge tro angatr asë a lapa fene la musi ne la Atre ka iakötrë nge ka imethinë, ene Satana. (2 Korinito 4:4; 1 Ioane 5:19; e jë la Hna Amamane 12:9, 12.) Haawe, maine tha ihnimi ju la thiina ka sisitria i Iehova, ke tha nyine qaja kö la aqane ngazo la mele së elany!

4. Nemene la hnei Iehova hna kuca ngöne lo kola icilekeu me Nyidrë?

4 Ame ekö, lo Satana a icilekeu me Akötresie, hnei angeice fe hna ukune la lue pane atr troa hane icilekeu. Hnei angeic hna jelengazone la meköti Iehova troa mus. Nge goi qaja fe angeic ka hape, lolo kö e tro angeic a musi hui Iehova. (Genese 3:1-5) Ka inamacane la aqane ujë i Iehova, ke hnei Nyidrëti hna nue ijine koi Satana matre tro angeic a ketre amamane la aqane musi angeic. Ngo mama cile hnyawa ha enehila laka, tha ijiji Satana kö maine ketre atre pena troa mus.

Tha hnei Iehova kö hna xupe la atr memine la atreine troa sipu musinëne la mele i angeic

5. Nemene la hna anyipicine hnene la aqane trongene la mele ne la atr?

5 Kolo pala hi a ngazo catre la fen enehila. Hna sasaithe la 100 milio lao atr hna humuth ngöne la itre isi ka traqa ngöne lo 100 lao macatre ka ase hë. Öni Tusi Hmitrötr göne “la ite drai hnapin” ka hape: “Ame la nöjei ate thina ka ngazo me itete iaö, tro pala kö angat’ a ngazo.” (2 Timoteo 3:1, 13) Kola qaja mina fe hnene la ketre ka cinyihane la Tusi Hmitrötr, ka hape: “Iehova fe, ate hë ni laka tha qâ i ate kö la jë i angeic ; tha qâ i ate troa amekötine la ite hna feke ca hnei angeic.” (Ieremia 10:23) Kola anyipicine la itre trenge ewekë celë hnene la aqane trongene la mele ne la atr qaane lo kola xupi angeic. Tha hnei Iehova kö hna xupe la atr memine la atreine troa sipu musinëne la mele i angeic.

6. Pine nemene matre Iehova a pane nue la ngazo?

6 Iehova pala kö a nue la ngazo matre troa xecie koi së laka, Nyidrëti casi hi la ka ijije troa mus. Ngo, tro kö Nyidrëti elanyi a lepe apatrene la itre atr ka ngazo. Nge thupene lai, e traqa ju ketre qejegelene hmaca la aqane musi Nyidrë, tro hë Nyidrëti lai a aca tro apatrenyi angeic. Tro Iehova a xome la aqane trongene la mele ne la atr enehila nyine anyipicine ka hape, meköt e tro Nyidrëti a apatrene la itre ka icilekeu elany. Haawe ame hë e cili, tha tro hmaca kö a fetra la ngazo.

AQANE MAMA LA IHNIMI AKÖTRESIE

7, 8 Hnei Iehova hna amamane tune kaa la ihnimi Nyidrë?

7 Nyimu aqane amamane Iehova la ihnimi Nyidrë. Pane mekune jë la etrune me emingömingöne la hnengödrai. Hna eköthe hnyawa la itre miliare lao fini wëtresij hna hëne ka hape, galaxies. Nge ame e hnine la ca galaxie, hetrenyi la itre miliar lao pengöne wëtresij, nge hna hëne la itre xan ka hape, planètes. Ame ngöne la galaxie së, la Voie Lactée, ame la  wëtresije ka tru, tre, jö. Maine patre ju la jö, pëkö mele ka ijije e celë fen. Haawe, jëne la itre ewekë hna xup, mama hnyawa pi hi la itre thiina ka lolo i Iehova tune la men, me inamacan, me ihnim. Eje hi laka, “ame la nöjei ewekë [maine thiina] i nyidëti ka sihngödi qane la hna xupe la fene hnengödrai, te, mama cile pi hë, mama ha hnene la nöjei ewekë hna xup, ene la mene ka eje palua kö me Akötesie nyidë.”—Roma 1:20.

Ame asë hi la itre ewekë e celë fen, tre hna xupe nyine loi kowe la mele ne la atr me itre öni

8 Hnei Iehova hna xupe hnyawa la ihnadro matre ijiji troa mele ngön. Ame asë hi la itre ewekë e celë fen, tre hna xupe nyine loi kowe la mele ne la atr me itre öni. Hnei Akötresieti lo hna hnëkëne hnyawa la ketre götran, hnë tro la atr a mele ngön. Ketre, hnei Nyidrëti hna xupi angatr cememine la ngönetrei me mekune ka pexej, matre atreine angatr troa mel epine palua. (E jë la Hna Amamane 4:11.) Ketre mina, hnei Iehova hna “thu a ne la nöjei ka mele asëjëihë ; ke epine palua la ihnimi nyidë.”—Salamo 136:25.

9. Maine ka ihnimi lae Akötresie ngo nemene la hnei Nyidrëti hna methinën?

9 Iehova la Akötresie ne ihnim, matre Nyidrëti a methinëne la ngazo. Celë hi matre qaja jë ngöne Salamo 5:4-6 ka hape: “Akötesie ka tha madi ngazo kö cilie . . . sixele cilie e angete kuca la ngazo asë.” Nge Nyidrëti fe a sisine la “ate [anenine la] madra me iaö.”

EASENYI HË LA PUN LA NGAZO

10, 11. (a) Nemene la pun kowe la itre atr ka kuca la ngazo? (b) Nemene la thupen kowe la itre atr ka drengethenge Nyidrë?

10 Tro kö a traqa la ijine hna sa hnei Iehova troa apatrene la ngazo qa ngöne la hnengödrai me fen. Tro Nyidrëti a kuca lai ke, Akötresieti ka ihnimi Nyidrë, nge methi Nyidrëti la ngazo. Wesi Ula i Iehova a thuemacanyi së me hape: “Tro ha thupa tiji angete kuca la ngazo ; ngo tro ha hetene la nöje hnei angete teqe Iehova. Ke panacas, ame hna patepi la ate ka ngazo ; nge tro eö a wange hnyawa la hne i nyën, ngo patë hë nyën.” Tro la itre ithupëjia me Iehova “a shepëthë [maine patr] tune la sone eë.”—Salamo 37:9, 10, 20.

11 Öni Iehova fe: “Tro ha la ange ka meköti a hetenyi la nöj [maine ihnadro], me lapa palua kö ngön’ ej.” (Salamo 37:29) Ketre tro angatr a “madine la tingetinge atraqat.” (Salamo 37:11) Pine nemen matre kola hnëkëne lai koi angatr? Pine laka, ame la Akötresi së ka ihnim, tre ka hamëne pala hi Nyidrëti la ka sisitria kowe la itre hlue i Nyidrë. Hanawange la ketre ewekë hna hnëkëne koi së, önine la Tusi Hmitrötr: “Tro nyidëti [Iehova] a köle tije la nöjei tenge timida asëjëihë qa ngöne la ite lue meke i angat ; nge pa hmaca kö mec ; me hace hni me teij, me aköt ; ke patë hë la ite ewekë hnapan.” (Hna Amamane 21:4) Hane hi la mele ka lolo hnei Iehova hna hnëkën thatraqane la itre ka wangatrune la ihnimi Nyidrë!

12. Drei la “atre hni nyipici”?

12 Tusi Hmitrötr a thuemacanyi së ka hape: ‘Ati hatene ju la atre hni nyipici, nge hanawange la atr ka meköt ; ke hetre pune ka loi kowe la atr ka tingeting. Ngo tro ha cengöne apatrene la angetre sasaith ; ame la pune la itre ka ngazo, tre, troa thupa trij.’ (Salamo 37:37, 38) Drei la “atre hni nyipici”? Ene la ka thele troa  atre pengöi Iehova hnyawa me Iesu, me ka isine troa kuca la aja i Nyidrë. (E jë la Ioane 17:3.) Ka xecie koi angeic ka hape, “kola pate la fene hnengödrai, memine la hna aja kow ; ngo troa cile huti epine palua la ate kuca la aja i Akötesie.” (1 Ioane 2:17) Pine laka calemi catre hë la pun, haawe, nyipiewekë catre tro sa ‘mejiune koi Iehova me trongëne la jë i Nyidë.’—Salamo 37:34.

HATRENE KA TRU NE LA IHNIMI AKÖTRESIE

13. Nemene la hatrene ka tru ne la ihnimi Iehova?

13 Ngacama atre ka ngazo së, ngo ijiji së hi troa drengethenge Akötresie me imelekeu hnyawa me Nyidrë. Itre manathithi lai qa ngöne la mele hnei Iesu hna huujën. Celë hi hatrene ka tru ne la ihnimi Iehova. Nge jëne pala hi la thupene mel, tro Iehova elanyi a thepe së qa ngöne la ngazo me mec. (E jë la Roma 5:12; 6:23.) Atre hnyawa hi Iehova ekö ka hape, tro kö Iesu a mele nyipici koi Nyidrë e traqa ju upi Iesu a tro celë fen. Pine nemen? Pine laka, ame ngöne lo itre macatre ka nyimutre ne ce mele nyidro e koho hnengödrai, hnei Iesu pala hi hna idrengethenge. Nge pine laka Keme ka ihnimi lae Iehova, atraqatre pi hë la akötre i Nyidrë ngöne la kola axösisine me humuthe la nekö i Nyidrë. Ngo tha hnei Iesu kö hna hmaca troa sajuëne la musi cile i Iehova. Nge kolo lai a anyipicine ka hape, atreine hi la atre ka pexej troa mele nyipici koi Iehova ngacama, traqa ju hë koi angeic la itre akötre ka tru.

Hnene la ihnimi Akötresie matre upe jë Nyidrëti la Nekö i Nyidrë (Wange ju la paragarafe 13)

14, 15. Nemene la hna aijijë së hnene la hna meci hnei Iesu?

14 Kuca ju hë koi Iesu la nöjei pengöne iaxösisi, ngo tha ase pi kö nyidrëti triji Iehova uti fe hë la nyidrëti a mec. Ketre hnei Iesu pala hi hna catre sajuëne la musi cile i Iehova. Loi e tro sa hetre hni ne ole koi Iesu, ke hnei nyidrëti hna itö së jëne la thupene mel. Nge celë hi lai ka aijiji së troa mele epine palua ngöne la paradraiso! Hnei Paulo hna qejepengöne la etrune la ihnimi Iehova me Iesu jëne la thupene mel. Öni angeic: “Hna mec hnei Keriso ngöne la nyipi ijine thatraqane la itre ka ngazo. Ka hace kowe la atr troa meci thatraqane la atre kuca la meköt, ngo ka hmaloi catre kö e troa mec thatraqane la atr ka thiina ka loi koi së.  Ngo ame Akötresie, pai Nyidrëti kö hnimi së, ngöne laka hna meci hnei Keriso thatraqai së, nge itre ka ngazo petre kö së.” (Roma 5:6-8, MN) Öni Ioane mina fe: “Mamapi hi la ihnimi Akötesieti koi shë, ke hnei Akötesie hna upe kowe la fene hnengodrai la Hupuna i nyidëti ka cas, mate melepi shë hnei nyidë. Dei lola ihnim, ka, hape ; tha hne shë kö hna aja Akötesie, ngo hnei nyidëti hna hnimi shë me upe la Hupuna i nyidë nyine huje pine la ite ngazo shë.”—1 Ioane 4:9, 10.

15 Hnei Iesu mina fe hna qaja la etrune la ihnimi Iehova me hape, “hnei Akötesieti hna hnime la fene hnengödrai, mate nyidëti a hamëne la Nekö i nyidëti ka cas, mate tha tro kö a meci la kete e angete lapaune koi nyidë, ngo tro ha hetenyi la mele ka tha ase palua kö.” (Ioane 3:16) Ngacama ketre akötre ka tru lai koi Iehova, ngo tha hnei Nyidrëti kö hna cipane la nekö i Nyidrë matre nyine thupene mel. Ewekë lai ka anyipicine la etrune la ihnimi Nyidrëti kowe la atr. Ketre, ka epine palua la ihnimi cili. Öni Paulo: “Xecië hë e kuhu hninge laka, tha ’teine kö la mec, me mel, me ite angela, me itete mus, me ite ewekë enehila, me ite ewekë ka tro ha traqa, me ite men, me koho qa, me ga jui, me kete ewekë hna xup, tha ’teine kö it’ eje troa iananyi shë memine la ihnimi Akötesie thei Keriso Iesu Joxu shë.”—Roma 8:38, 39.

MUSI HË LA BASELAIA I AKÖTRESIE

16. Nemene la ka mama göi Iehova qa ngöne la aqane acile Nyidrë la Baselaia? Nge drei la itre ka troa mus?

16 Baselaia i Akötresie la ketre hatrene la ihnimi Iehova. Nemene la aliene lai? Kola hape, hnei Iehova hna acile la ketre Joxu ka hnime catrëne la itre atr, ene Iesu. (Ite Edomë 8:31) Ketre, ame la itre hnei Iehova hna iëne troa ce musi me Keriso tre, atreine hi angatr trotrohnine la itre atr ke hna xomi angatr qa la fen. Ala 144 000 angatr itre ka troa elë hnengödrai eë. (Hna Amamane 14:1) Ame lo Iesu petre kö e celë fen, tha mano kö nyidrëti qaja la Baselaia i Akötresie. Celë hi matre upe jë nyidrëti la itretre dreng troa thith me hape: “Epi hmitröte la atresiwa i Cilie. Epi traqa pi la Baselaia i Cilie. Epi tro fe a eje la aja i Cilie e celë fen tune e koho hnengödrai.” (Mataio 6:9, 10, MN) Easa trengeneune la ijine troa eatre la thithi celë, kolo ijine tro la Baselaia a atiqane la fen hnene la itre manathith!

17. Nemene la eisapengönene la musi Iesu me itre atr?

17 Iananyi catre la aqane musi Iesu memine la aqane musi ne la itre atr! Hnene la musi atr, matre traqa pi la itre isi, nge itre milio lao atr ka mec. Ngo ame la Joxu së, Iesu, tre nyidrëti a nyitipune la itre thiina ka lolo i Iehova tune la ihnim. (Hna Amamane 7:10, 16, 17) Öni nyidrë: “Trohemi koi ni, nyipunieti asë ange ka huliwa me hace, nge tro ni a amanonyi nyipunie. Xomejë la nyine isilikeunge hui nyipunie me inine theng ; ke menyike ni, nge ipië la hning ; nge tro nyipunieti a öhne la hna mano thatraqane la ite u i nyipunie. Ke uqa la nyine isilikeung, nge maloe la ehnefeng.” (Mataio 11:28-30) Tha aqane lolo kö la iakeukawanyi cili!

18. (a) Nemene la ewekë hna kuca qaane lo 1914? (b) Nemene la nyine tro sa ce wange ngöne la tane mekun ka troa xulu?

18 Tusi Hmitrötr a amamane hnyawa ka hape, qaane lo 1914 musi hë la Baselaia i Akötresie e koho hnengödrai. Qa ngone la ijine cili, kola acasine la thelene la itre hna iën e celë fen, memine la “ka ala nyimu atraqat,” ene lo itre ka troa mele pe qa ngöne la fene celë, me lö kowe la fene ka hnyipixe. (Hna Amamane 7:9, 13, 14) Ijetre la etrune la ka ala nyimu atraqatr enehila? Nemene la hnëqa i angatr qaathei Iehova? Troa sa la lue hnyinge celë hnene la tane mekune ka troa xulu.