Tro jë kowe la alien

Tro jë kowe la itre mekune ka co

Tro jë kowe la itre alien

Itretre Anyipici Iehova

Drehu

Ita Ne Thup (Nyine Inin)  |  Okotropa 2015

“Ame La Ate Wangadrapa, Te, Kola Kapa La Nöjei Tenge Ewekë Asë”

“Ame La Ate Wangadrapa, Te, Kola Kapa La Nöjei Tenge Ewekë Asë”

“Ka thatre koilo la atre tha e la zonal ngo ka hmo la atre mejiune la nöjei ewekë hna cinyianyin e hnin.” —August von Schlözer, atre cinyihan qaa Alema (1735-1809).

AME ngöne lo itre macatre ka lue hadredr, tha jelenyipicine kö la itre atr la nöjei ewekë hna cinyianyin ngöne zonal. Ame enehila, thatreine kö tro sa jelenyipicine la nöjei ewekë hne së hna e me goeën ngöne ëternet. Tru catre la itre ithuemacany hna hamën e cili, nge tha jole kö koi së troa öhne itre ej jëne la techonologie. Hetre itre nyipi ithuemacany, nge ka pekö engazon, ngo hetre itre xan ka thoi, nge ka hetre ethanyin. Celë hi kepine matre nyipiewekë tro sa iëne hnyawa la itre nyine tro sa e. Ame itre xa atr, ame la angatr a nyiqaane e la ketre ithuemacanyi ka hnyipixe ngöne ëternet, canga jelenyipicine ju hi angatr, ke, hnene la ketre sinee hna iupifë jëne mail. Tro angatre lai a kapa la ketre hna melën ngacama ka ketre pengöne kö. Ngo, Tusi Hmitrötr a hmekë së me hape: “Ame la ate wangadrapa, te, kola kapa la nöjei tenge ewekë asë ; ngo ame la ate maca mek, te, kola trotrohnine la jë i angeic.”—Ite Edomë 14:15.

Hetre atre wangadrapa, lo ka canga kapa la nöjei ewekë hna dreng, nge hetre atre maca mek. Ame la ka maca mek, tre, ka hmek angeic, me thele troa pane atrepengöne hnyawa qëmekene troa kapa. Tha hna amenu angeice kö, nge tha canga kapa kö angeic la ketre ithuemacanyi hna e ngöne ëternet ngacama ka hlemu ju hë ej. Nemene la nyine kuca matre tro sa hane maca mek? Ame la hnapan, loi e tro sa isa waipengö së me hape: ‘Ame lai sit hna mama ngön lai ithuemacany, tre hna kapa hnei mus? Maine pena, ketre site kö laka, nöjei pengön atr a amë la mekuna i angatr? Maine pena tha ka mama kö la qaan. Hapeu, hnene hë la ketre sit ka loi hna amamane ka hape, ka thoi la ithuemacany?’ * (Wange ju la ithuemacany.) Ame hë e cili, tha tro kö sa “pë hni,” loi pe tro sa atreine waiewekë. (Ite Edomë 7:7) Maine kola mama laka, thatreine kö së troa jelenyipicine la ketre ithuemacany, tre the kapa kö. Ketre, e tro epuni a e la itre ithuemacany ka qaja angazone la itre xa atr, pane mekune ju ka hape, drei la itre ka troa kepe eloine qa ngöne, memine la kepine matre ajane jë ketre atr troa akökötrene lai ithuemacany.

WANGE KÖ LA ITRE ITHUEMACANY JËNE MAIL

Ame itre xa atr, angatr a canga iupi fë la itre ithuemacany kowe la nöjei sinee i angatr jëne mail, ngo tha  pane wange pe ka hape, nyipici kö la ewekë ka traqa. Ketre, tha pane mekune kö la thangane e atre jë lai ithuemacany. Kolo jë a ujë tune lai, ke, kola ajane troa nyipiewekë angatr, me mama fë ka hape, angatre hi la itre ka pane atre. (2 Samuela 13:28-33) Ngo, ame la atre maca mek, angeic a pane mekune la itre ethanyine qa ngöne la hna qaja amamane lai ithuemacany, ka tune la troa wangangazone la ketre atr, maine ketre organizasio pena.

Maine jë, hnene laka tru hnei ejolene kowe la atr troa pane thele la enyipicine lai ithuemacany, matre kola iupifë mekötin. Ame koi angeic, tro pë hë la itre ka kapa a isa hmekëne pë hë. Ngo, ketre tha ajane fe kö la itre ka kapa troa aluzine menune la traeme i angatr. (Efeso 5:15, 16) Haawe, tha loi kö troa iupifë la ketre ithuemacany, nge tha pane wange kö la enyipicin. Loi pe troa pane isa mekune ka hape, “Maine tha nyipi mama kö koi ni la ithuemacanyi celë, loi e troa apatrene trij!”

Isa waipengöi epuni ju me hape: ‘Mecinge kö troa lapa iupifë mail? Hnenge kö hna lapa qeje menu kowe la itre sineeng ka kapa la itre ithuemacanyi ka tria? Ase jë kö sewe ni hnene la ketre atr troa iupifë maca jëne mail?’ Mekune kö laka, e hetrenyi la itre sinee i epun la adresse mail, kolo lai a hape, hetre ëternete i angatr, haawe, ketre ijiji angatre fe hi troa ketre sipu thele ithuemacanyi thatraqai angatre kö. Tha ajane kö angatre troa kapa la itre mail ka qaja menune pala ha la itre ithuemacanyi ka ketrepengöne kö, maine itre video, maine itre iatr pena. Ketre tha loi kö troa iupifë la itre cainöj hna amë ngöne ikaho, maine qaja asë la itre mekune ne la cainöje hna cile fë. * (Wange ju la ithuemacany.) Nge mekune ju fe laka, ame la atr ka sipu thele mekun ngöne la itre itusi së, me e la itre xötr ne la Tusi Hmitrötr, me hnëkëne la itre mekune hnei angeic hna troa ce thawa ngöne la itre icasikeu, tre, tru kö la tro angeic a kepe thangan hune la tro epuni a iupifë la itre ithuemacanyi cili koi angeic.

Tro kö ni a . . . iupifë la ithuemacanyi celë koi ketre?

Nemene la nyine tro epuni a kuca e traqa ju epuni öhne la ketre ithuemacanyi ngöne ëternet ka sili trengathoine la organizasio i Iehova? Canga thipetrije pi! The jelenyipicine kö! Tha loi kö troa ce thawa la hnei epuni hna e me itre xa atr, me pi atre la mekuna i angatre pena, wanga tro jë a akökötrene catrëne lai ithuemacany. Maine hetre ewekë ngöne ëternet ka ajolëne la mekuna i epun, sipo Iehova jë la inamacan, nge ce ithanatane ju memine la itre qatre thup. (Iakobo 1:5, 6; Jude 22, 23) Tha tro kö sa sesëkötre ka hape, kola sili trengathoi së. Hnei itre atr ekö hna sili trengathoi Iesu, ame hnei  nyidrëti hna ithuemacanyine la itretre dreng ka hape, tro la itre ithupëjia a akötrë angatr me “sili ewekë [angatr] la nöjei ewekë ka ngazo asë.” (Mataio 5:11; 11:19; Ioane 10:19-21) Haawe, maine tro epuni a atreine waiewekë, tro hë epuni a atreine atrehmekune e ka thoi la atr, maine ka thele pena troa amenu itre xan.—Ite Edomë 2:10-16.

METRÖTRËNE JU LA ITRE ATR

Loi e tro fe sa thupën la aqane tro sa ce thawa la itre ithuemacanyi hne së hna kapa me itre trejin. Hetre itre ijine laka, tha loi kö troa qajaqaja la itre ithuemacany, ngacama nyipici ju hë. (Mataio 7:12) Ka tune la itre ithuemacanyi göi itre trejin, laka e tha ka iakeukawanyi kö, haawe, tha loi kö troa qaja. (2 Thesalonika 3:11; 1 Timoteo 5:13) Ame itre xa ithuemacany, tre tha nyine tro kö a atre. Ame la aja ne la itre xa atr, tre tha tro kö a canga atre, maine hetre ketre ijine kö troa qaja amaman. Haawe, loi e tro sa metrötrëne la mekuna i angatr göi ijin me aqane troa qaja amamane lai. Nge e canga qaja amamane pena ha së lai ithuemacany, easë hi lai a atrune catrëne la hace.

Ame enehila, canga nyimenyime hi kökötre la itre ithuemacany, ka nyipici ju hë maine ka thoi, ka pë engazon maine ka hetre engazon. Maine eje hi laka, ala casi hi la atr hnei epuni hna iupifë kow la ithuemacany, ngo ame lai atr ka kapa, tro angeice lai a aca iupifë ju hi kowe la itre atr ka ala nyimu e cailo fen ngöne hi la itre hnepe secondes. Haawe, thipetriji pi la aja i epuni troa canga pi iupifë la itre ithuemacanyi kowe la nöjei atr hnei epuni hna atre. Maine nyipici laka, ame la ihnim, tre “ate mejiune la nöjei ewekë asë,” nge tha ka mekuhni kö, ngo tha tro pi kö sa wangadrapa, me kapa la nöjei ithuemacany. (1 Korinito 13:7) Ketre, tha tro pi kö sa kapa la itre trengathoi göi organizasio me itre trejine hne së hna hnim. The thëthëhmine kö laka, kola amadrinë Satana “keme ne la thoi,” la atre qaja amamane la itre trengathoi me akökötrene itre ej. (Ioane 8:44) Haawe, catre jë së maca mek, me mekune hnyawa la aqane tro sa huliwane la itre ithuemacany hne së hna kapa o drai. Öni Tusi Hmitrötr, “Thina ne hmo la edö ne la ite wangadrapa ; ngo troa koronane la ite maca meke hnei ate hmekun.”—Ite Edomë 14:18.

^ par. 4 Öhne pala hi së la itre ithuemacanyi laka, ase jë hi jelethoin, nge mama hmaca pi hi e thupen. Ngo hna nango ahnyipixen matre troa kapa hnei itre atr.

^ par. 8 Wange ju la Huliwa Ne Baselaia ne Eiperem 2010, lo hna hape, “Kola Sa La Itre Hnyinge i Nyipunie.”