Tro jë kowe la alien

Tro jë kowe la itre alien

Itretre Anyipici Iehova

Iëne jë la qene hlapa Drehu

Nyipunieti Kö a Thele Troa Macaj Tui Keriso?

Nyipunieti Kö a Thele Troa Macaj Tui Keriso?

“Traqa asë hë shë kowe . . .  la tulu ne la etrune la tiqa i Keriso.”EFESO 4:13.

NYIMA: 69, 70

1, 2. Nemene la hna pi traqa kow hnene la nöjei keresiano? Qaja jë la ketre ceitun.

NEMENE la hna goeëne hnene la föe ka ië wene sinöe ngöne la hna maketr? Etrune la wene sinöe maine econe la thupen? Ohea, eahlo pe a goeëne ka hape, ka macaje hë nge ka hmedr e troa xen.

Keresiano ka macaj a catre thele troa atrepengöne la Tusi Hmitrötr matre troa atrehmekune la loi me ngazo

2 Ame hë la kola atrepengöi Iehova hnene la atr, angeice fe hi lai a mekune troa bapataiso, nge kolo pala hi a catrecatre la aqane imelekeu i angeic me Akötresie. Angeic a ajane troa traqa kowe la pengöne la keresiano ka macaj. Tha ngönetrei kö la ka troa macaj. Ngo kola qaja la atr ka atrepengöi Iehova hnyawa. Celë hi hna ajane hnei Paulo göi itre keresiano ne Efeso. Matre hnei nyidrëti hna xatua angatr troa cas ngöne la lapaun, me catre atrepengöi Iesu matre tro angatr a traqa kowe la nyipi atr, ene la troa traqa kowe “la tulu ne la etrune la tiqa i Keriso.”—Efeso 4:13.

3. Nemene la ewekë enehila ka ceitu memine lo ewekë ka eje ekö ngöne la ekalesia ne Efeso?

3 Nyimu macatre thupene la hna eköthe la ekalesia ne Efeso  lo Paulo a cinyianyine la tusi angeic koi angatr. Nyimu macatre ne nyihlue Iehova ha hnei itre xan, matre itre keresiano ka macaje hë angatr. Ngo nyipiewekë koi itre xan tro pala kö a acatrene la imelekeu i angatr me Iehova. Ame fe enehila, nyimutre la itre trejin ka hekö hë nyihlue Iehova, matre itre keresiano ka macaje hë angatr. Ngo, hetrenyi la itre xan ka tha macaje pala kö. Ka tune la itre thauzane lao trejin hna bapataison e nöjei macatre, laka nyipiewekë pala kö tro angatr a traqa kowe la pengöne la keresiano ka macaj. Nge tune kaa fe epun?—Kolose 2:6, 7.

PENGÖNE LA KERESIANO KA MACAJ

4, 5. Hnei nemene matre isapengöne kö la itre keresiano ka macaj, ngo nemene la ka mama thei angatr asë? (Wange ju la pane iatr.)

4 Ame la epuni a goeëne la itre wene sinöe ka hmedr ngöne la hna maketr, tre, ngacama tha ka ceitu kö itre ej, ngo hetre itre ewekë ka isa amamane ka hape, hmedr hë itre ej. Ceitune hi lai memine la itre keresiano ka macaj. Tha ceitu i angatre asë kö. Angatr a isa traqa qa ngöne la nöjei nöj, nge isa aqane mele i angatre kö. Isa macatre i angatr, nge tha ceitune kö la itre aja i angatr me hnei angatr hna xelen. Ngo, hetre itre thiina ka lolo, nge ka mama thene asë hi la nöjei keresiano ka macaj. Nemene la itre thiina cili?

‘Hetre nyine tro kö ni a saze matre xötrethenge Iesu hnyawa?’

5 Ame la keresiano ka macaj, tre angeic a nyitipu Iesu me xötrethenge “la ite thupa ca i nyidë.” (1 Peteru 2:21) Öni Iesu, ka nyipiewekë catr tro la atr a hnimi Iehova qa kuhu hni angeic, me u i angeic, me mekune i angeic, me hnime la atr ka lapa easenyi angeice tui angeice hi. (Mataio 22:37-39) Angeic a thele troa trongëne hnyawa la hna amekötine celë. Nge troa mama qa ngöne la aqane mele i angeic ka hape, ka tru koi angeic la aqane imelekeu i angeic me Iehova, nge atraqatre fe la ihnimi angeic kowe la itre atr.

Itre keresiano ka qatre hë a ipië tui Iesu la angatr a xatuane la itre thöth troa xome la itre xa hnëqa ka hnyipixe (Wange ju la paragarafe 6)

6, 7. (a) Nemene la itre xa thiina ka lolo ka ej thene la keresiano ka macaj? (b) Nemene la aqane tro sa isa waipengö së?

6 Tha ihnimi casi kö la thiina ka lolo hna melën hnene la keresiano ka macaj. (Galatia 5:22, 23) Kolo fe a mama thei angeic la thiina ka menyik, me xomehnöth, me xomihni ahoeany. Itre thiina lai ka xatua angeic tro pala hi a hetre madrin me mejiun, ngacama angeice ju hë hnine la itre itupath. Angeic pala hi a thele troa atrepengöne la itre trepene meköt jëne la ini Tusi angeic; ewekë lai ka aijijë angeic troa atrehmekune la loi me ngazo. Ame hë e cili, e tro angeic a xomi mekun, tro  hë angeic a huliwane la mekuthetheu i angeic hna inine hnyawan. Ka ipië angeic, matre xecie hnyawa koi angeic ka hape, ka sisitria kö la mekuna i Iehova me aqane waiewekë i Nyidrë hui angeic. * (Wange ju la ithuemacany.) Ketre, angeic a catre cainöjëne la maca ka loi me kuca asë la hnei angeic hna atreine matre tro pala hi la ekalesia a cas.

7 Ngacama ka hekö ju hë së nyihlue Iehova, ngo loi e tro sa isa waipengö së me hape: ‘Hetre nyine tro kö ni a saze matre xötrethenge Iesu hnyawa? Ame ngöne la meleng, tre, hetre itre götrane kö nyine tro ni a huliwan?’

“AME LA XENI, TE, THATRAQANE LA ITE KA TRU”

8. Nemene la ka amamane ka hape, ka atre hnyawa Iesu la Tusi Hmitrötr?

8 Ka atre me trotrohnine hnyawa Iesu Keriso la Wesi Ula i Akötresie. Ngacama 12 petre hi lao macatre i nyidrë, ngo hnei nyidrëti hna ithanatane la Tusi Hmitrötr memine la itretre ini hnine la ēnē. “Hnei angate asë angete denge hna haine atraqate la inamacane memine la hna sa hnei nyidë.” (Luka 2:46, 47) Ame hë la nyidrëti a cainöje trootro, hnei nyidrëti hna  huliwane hnyawane la Wesi Ula i Akötresie troa thinge la qe ne la itre ithupëjia me nyidrë.—Mataio 22:41-46.

9. (a) Nemene la nyine troa kuca hnene la keresiano ka thele troa macaj? (b) Pine nemene matre easa inine la Tusi Hmitrötr?

9 Ame la keresiano ka thele troa macaj, tre, angeic a xötrethenge Iesu, me thele pala hi troa atrepengöne hnyawa la Tusi Hmitrötr. Angeic a thele la itre nyipici ka jui ne la Tusi Hmitrötr, ke atre hnyawa hi angeic ka hape, “ame la xeni, te, thatraqane la ite ka tru,” ene la itre ka macaj. (Heberu 5:14) Ame la aja i angeic, tre troa hetrenyi la “inamacan,” ene la troa atrepengöne hnyawa la aliene la Tusi Hmitrötr. (Efeso 4:13) Haawe, isa waipengö së jë me hape: ‘Eni kö a e la Tusi Hmitrötr o drai? Hetre porogarameng fe kö ne ini Tusi Hmitrötr? Eni kö a kuca la hmi hnepe lapa e nöjei wiik?’ Easa inine la Tusi Hmitrötr, ke, easa ajane troa easenyi catre koi Iehova. Tro së lai a atrein e hne së hna thele troa atrepengöne hnyawa la itre trepene meköti Nyidrë. Celë hi ka xatua së troa atre la itre mekuna i Nyidrë. Nge nyipiewekë fe troa xomi mekun thenge la itre trepene meköti cili.

10. Nemene la aqane tro la keresiano ka macaj a waipengöne la itre trepene meköti Akötresie?

10 Tha ijije kö kowe la keresiano ka macaj troa atre hi la Tusi Hmitrötr. Loi e tro fe angeic a hnine la itre wathebo me trepene meköti Akötresie. Tro hë angeic e cili a amamane ka hape, ka tru koi angeic troa kuca la aja i Iehova hune la sipu aja i angeice kö. Ketre, tro fe hë lai a saze la aqane mele i angeic, me aqane mekuna i angeic, me aqane ujë i angeic. Angeice hi lai a nyitipu Iesu, kola xetrëne la atre ka hnyipixe, “lo hna xupe tui Akötesie ngöne la thina ka meköt, me thina ka hmitöte me nyipici.” (E jë la Efeso 4:22-24.) Tha tro kö sa thëthëhmine ka hape, hnei Akötresieti lo hna xatuane la itre ka cinyihane la Tusi Hmitrötr jëne la uati hmitrötre i Nyidrë. Matre, ame la keresiano a inine la Tusi Hmitrötr, uati hmitrötre hi lai a xatua angeice fe troa trotrohnine hnyawa me hnine la itre trepene meköt. Celë hi lai ka acatrene catrën la imelekeu i angeic me Iehova.

SAJUËNE JË LA CASI NE LA EKALESIA

11. Nemene la pengöne la mele i Iesu ekö e celë fen?

11 Atr ka pexej Iesu lo nyidrëti e celë fen. Hnei nyidrëti hna ce mele memine la itre atr ka tha pexeje kö, tune la keme me thine i nyidrë me itre jini nyidrë. Kolo mina fe a mama thene lo itretre drei nyidrë la itre thiina ka ngazo, tune la pi draië, me tha imeku. Ame lo jidr qëmekene tro nyidrëti a mec, hnei angatr hna ithepe ka tru me hape, “dei la ka troa sisitia e angat.” (Luka 22:24) Ngacama kola mama la itre götrane cili thei angatr, ngo atre hnyawa hi Iesu ka hape, tro la itretre drei nyidrëti elanyi a hane macaj. Nge tro fe angatre elanyi a acile la itre ekalesia. Ame fe ngöne la jidri cili, hnei Iesu hna thithi sai angatr matre tro angatr a cas. Öni nyidrëti kowe la Keme i nyidrë ka hape: “Casi hi angate asëjëihë tui [Nyipëti], Kakati, e kuhu hning, nge ini fe e kuhu hni [Nyipë].” Öni nyidrëti hmaca jë: “Mate casi angat, tune la casi nyisho.”—Ioane 17:21, 22.

12, 13. (a) Nemene la aja ne la itre keresiano asë? (b) Hna trotrohnine tune kaa hnene la ketre trejin la aqane troa cas?

12 Ame la keresiano ka macaj, tre ka isine tro pala hi a cas la ekalesia. (E jë la  Efeso 4:1-6, 15, 16.) Ame la aja së, itre keresiano, tre ene la tro sa huliwa ngöne la cas, celë hi hna qaja hnei Paulo la kola hape, “hna itratraunekeune hnyawa, nge hna itöne [maine iacatrenekeun] hnyawa.” Ngo tha xulu xane kö la cas, loi e tro la keresiano a pane ipië. Celë hi hna kuca hnene la keresiano ka macaj la kola akötrë angeic hnene la ketre trejin. Ngacama tha ka hmaloi kö, ngo angeice pe a thele matre tro pala hi a casi la ekalesia. Loi e tro fe sa isa waipengö së me hape: ‘Nemene la aqane tro ni a ujë e traqa ju tria la ketre trejin? Nge tune kaa ju hë e akötrë ni jë hnei ketre? Tro kö ni a lapa wesitramenyi me xele ma ithanata, maine tro ni a canga thele troa iloi?’ Ame la keresiano ka macaj ke ka thele pala hi troa canga iloi, ngo tha ka jëne gejë kö.

13 Celë hi hna melëne hnei Uwe. Hnei angeice ekö hna majemine drengakötrëne la tria ne la itre trejin. Angeice pë hë a mekune jë troa inin la mele i Davita e hnine la Tusi Hmitrötr, jëne la itus Étude perspicace des Écritures. Angeic a iëne la tulu i Davita, ke, hna hane fe akötrë nyidrë hnene la itre xa hlue i Iehova. Hna thele troa humuthi nyidrë hnei Saulo Joxu, nge hetre itre xane fe ka thele troa tranyi nyidrë hnei etë. Nge goi hnyimasai Davita fe hnei föi nyidrë. (1 Samuela 19:9-11; 30:1-6; 2 Samuela 6:14-22) Ngacama traqa ju hë koi Davita la itre jole cili, ngo catre kö la ihnim me mejiune i nyidrë koi Iehova. Hnei Davita fe hna thele troa iloi me itre xan. Ame hë e cili, trotrohnine hë Uwe ka hape, loi e tro fe angeic a hane ujë tun. Hnene la ini Tusi angeic matre mama pi hi koi angeic la aqane troa ujë hnyawa, ngöne la kola akötrë angeic. Haawe, atre hë angeic laka, tha tro hmaca kö angeic a drengakötrëne la tria i angatr, ngo loi e tro pe angeic a sajuëne la casi ne la ekalesia. Nge tune kaa fe epun?

IËNE HNYAWANE JË LA ITRE SINEE I EPUN

14. Drei la itre hnei Iesu hna iën nyine nyi sinee i nyidrë?

14 Ka menyike Iesu kowe la nöjei atr asë. Celë hi matre epe catre koi nyidrë la itre trahmanyi me föe, itre qatre me thöth, me ha nekönatre fe. Ame pe, hnei Iesu hna iëne hnyawane la itre sinee i nyidrë. Öni Iesu kowe la itretre drei nyidrë: “Maine tro nyipunie a kuca la nöjei ewekë hnenge hna ahnithe koi nyipunie, ite sinenge nyipunie.” (Ioane 15:14) Nyipiewekë koi Iesu tro la itre sinee i nyidrë a hane drei nyidrë, me hnime me nyihlue i Iehova. Nge tune kaa fe epun, epuni kö a iëne la itre ka hnimi Iehova hnyawa nyine troa nyi sineen? Pine nemene matre ka nyipiewekë lai?

Epuni kö a iëne la itre ka hnimi Iehova hnyawa nyine nyi sineen?

15. Hnauëne laka, ka loi kowe la itre thöth troa epe catre kowe la itre keresiano ka macaj?

15 Hnene la keukawa ne la jö matre kola hmedre lolo la itre wene sinöe. Ceitune hi lai memine la keresiano ka thele troa macaj, tro angeice lai a macaj hnene la aqane keukawane la ihnimi ne la itre trejin. Hmunë kö la ketre thöthi ka thele mele ka loi? Maine eje hi, loi e tro hmunë a epe kowe la itre keresiano ka hekö hë nyihlue i Iehova, nge ka catre sajuëne la casi ne la  ekalesia. Hnei angatr hna elë hune la itre jol, me thele troa mele nyipici pala hi koi Iehova. Celë hi matre, angatre hi la itre ka ijije troa xatua hmunë göi aqane troa mele ka loi. E tro hmunë a nyi sinatronge i angatr, tro hë angatre lai a xatua hmunë troa xomi mekune hnyawa, me hane macaje tui angatr.—E jë la Heberu 5:14.

16. Tune kaa la aqane xatuane la ketre thöth hnene la itre keresiano ka tru catre kö hui angeic?

16 Kola mekune hmaca hnei Helga lo macatre qëmekene tro angeic a fenesi hna ini. Hnene la itre sinee ini angeic ekö hna qaja lapane la itre huliwa hnei angatre hna piin. Ala nyimu la itre ka ajan ekö troa tro ngöne université matre hetre huliwa ka lolo. Hnei Helga hna pane ithanatan memine la itre ka tru ngöne la ekalesia. Öni angeic: “Tru catre kö angatr hung, ngo tru catre fe la ixatua qaathei angatr. Hnei angatr hna uku ni troa huliwa i Akötresie o drai. Celë hi ka aijijë ni troa pionie koi faifi lao macatre. Nge ame enehila, madrine pala kö ni la hnenge hna huliwa catr koi Iehova lo thöth petre kö ni. Ame koi ni ke, tha ka gufa kö la aqane ië ewekëng.”

17, 18. Nemene la ka amamane ka hape, ka macaj la keresiano?

17 Ame la easa thele troa nyitipu Iesu hnyawa, easë hi lai a thele troa hane macaj. Nge celë hi lai ka troa aeasenyi së catre koi Iehova, nge ka troa acatrene la aja së troa huliwa i Nyidrë. Eje hi laka, maine ka macaje la atr, tro angeice lai a thele troa nyihlue i Iehova hnyawa. Celë hi matre, hnei Iesu hna thuecatrene la itretre drei nyidrë, me hape: “Ahudumenejë [maine epi mama] la lai nyipunie qëmeke ne la nöjei at, mate goeëne hnei angate la huliwa ka loi nyipunie ; ame hna atrune la Tetetro i nyipunie e koho hnengödrai.”—Mataio 5:16.

18 Ase hë së ce wange ka hape, ixatua ka tru kowe la ekalesia la keresiano ka macaj. Kola mama laka, ka macaj angeic jëne la aqane huliwan angeic la mekuthetheu i angeic. Haawe, nemene la aqane tro sa huliwane la mekuthetheu së göi troa xomi mekun hnyawa? Nge nemene la aqane tro sa metrötrëne la mekuthetheu i itre xan? Lue hnyinge lai hna troa sa ngöne la tane mekun ka troa xulu.

^ par. 6 Ka tune la itre trejine ka qatre hë, nge ka hekö hë nyihlue Iehova lo kola sipo angatr troa nue la hnëqa i angatr kowe la xötre ka co, nge tro pë hë angatr a xatua nyudren.