Tro jë kowe la alien

Tro jë kowe la itre alien

Itretre Anyipici Iehova

Iëne jë la qene hlapa Drehu

Catre Jë Nyipici Kowe La Baselaia i Akötresie

Catre Jë Nyipici Kowe La Baselaia i Akötresie

“Tha itete fene kö angat.”IOANE 17:16.

NYIMA: 63, 129

1, 2. (a) Nemene la ka amamane laka, lue ewekë ka ce tro la troa nyipici koi Iehova, nge tha tro kö a hane lö hnine la itre icilekeu ne la fene celë? (Wange ju la pane iatr.) (b) Nemene la hna nyipici kow hnene la itre atr ka ala nyim, ngo nemene la thangan?

THA ka lö hnine kö la itre hlue i Iehova la kuci politik, memine la itre ewekë ka aisane la itre atr, tune la isi pi nöj, me xele ma wange la itre atrene la itre xa nöj, maine aqane mele i angatr. Pine nemen? Pine laka, atraqatre la ihnimi së koi Iehova, nge easa mele nyipici koi Nyidrë me drengethenge Nyidrë. (1 Ioane 5:3) Ngacama ka traqa ju hë së qa ngöne la ketre nöj, ngo easë pala hi a xötrethenge la itre hna amekötine hnei Iehova. Mele nyipici koi Iehova me kowe la Baselaia i Nyidrë la ka sisitria catr hune la nöjei ewekë asë. (Mataio 6:33) Celë hi kepine matre easa qaja ka hape, “Tha itete fene kö” së.—E jë la Ioane 17:11, 15, 16; Isaia 2:4.

2 Nyimutre la itre atr enehila ka nyipici kowe la nöje i angatr, maine tribu i angatr, maine qene nöje i angatr, maine ketre ekip ne elo pena. Ame la thangane lai, kola pi hun ngöne la itre elo, me imethinë me ihumuth e itre xa ijin. Ngacama tha hane fe kö së lö hnine la itre icilekeu cili, ngo kola hane ketri së mina fe  me hnepe lapa së. Pine laka hnei Akötresie hna amë e kuhu hni së la aja meköt, haawe e tha meköti hë la kola axecië mekune hnene la musi atr, tre canga saqe së hi drengakötrën. (Genese 1:27; Deuteronomi 32:4) Nemene la aqane ujë i epun ngöne la kola kuca la ketre ewekë ka tha meköti kö? Tro kö epuni lai a lö hnin?

Ame kowe la itre nyipi Keresiano, tre, pëkö ka loi ngöne la fene i Satana, ceitun asë hi

3, 4. (a) Pine nemene matre tha easë kö a hane lö hnine la itre isi? (b) Nemene la hne së hna troa ce ithanatane ngöne la tane mekune celë?

3 Nyimutre la itre atr ka lö hnine la itre icilekeu, ke hna upe iele angatre me jele loi angatre hnene la itre mus la angatr a ujë tune lai. Ngo ame së, tre easë kö a xötrethenge Iesu. Celë hi matre tha easë kö a hane lö hnine la kuci politik, memine la itre isi. (Mataio 26:52) Ame kowe la itre nyipi Keresiano, tre, pëkö ka loi ngöne la fene i Satana, ceitun asë hi. (2 Korinito 2:11) Tha göhne së fe kö e cili, ngöne la itre icilekeu ne la fene celë.—E jë la Ioane 15:18, 19.

4 Pine laka itre atr ka ngazo së, maine jë nango hetrenyi petre kö the së la iwangatrehmekunyi atr. (Ieremia 17:9; Efeso 4:22-24) Ame ngöne la tane mekune celë, easa troa inine la itre trepene meköti ka troa xatua së tro sa isi me lepetrije la itre mekune ka aisane la itre atr. Easë fe a troa ce ithanatane la aqane tro sa nyipici pala hi kowe la Baselaia, hnene la hne së hna inine la aqane waiewekë i Iehova me Iesu.

KEPINE MATRE THA EASË KÖ A SAJUËNE LA FEN

5, 6. Ame ekö lo Iesu e celë fen, tune kaa la aqane goeëne nyidrëti la itre atr ne la isa nöj, nge pine nemen?

5 Maine jole koi së troa tha hane sine la ketre gurup ne la fen, loi e tro së a isa hnying ka hape, ‘Maine Iesu ju fe e celë, nemene jë la hnei nyidrëti hna troa kuca?’ Ame ngöne lo nyidrëti e celë fen, kola icilekeu la itretre Iudra, me angetre Galilaia, me angetre Samaria. Ame angetre Iudra, me angetre Samaria, tre, tha ka ithanata kö. (Ioane 4:9) Ketre, ame itre Faresaio me itre Sadukaio, tre isazikeu la itre mekuna i angatr. (Ite Huliwa 23:6-9) Ame angetre Iudra, pine laka ka inine angatre la Wathebo, angatr a mekune ka hape, ka sisitria kö angatr hune la itre xan. (Ioane 7:49) Ketre, ka methinën angatr la itre telona, me itretre Roma. (Mataio 9:11) Ngo tha hane fe kö Iesu lö hnine la itre icilekeu cili. Ngacama hnei nyidrëti pala hi hna catre qaja la nyipici göi Iehova, nge ka mama hnyawa koi nyidrë ka hape, Isaraela hi la sipu nöje i Akötresie, ngo tha hane pi kö nyidrëti inine la itretre drei nyidrë troa amamane ka hape, ka sisitria catre kö angatre hune la itre xan. (Ioane 4:22) Hnei nyidrëti pe hna ini angatre troa hnime la nöjei atr asë.—Luka 10:27.

Patre fe kö thei Iehova me Iesu la mekune laka, ka sisitria pe kö la ketre pengöne atr me nöj maine qene hlapa pena

6 Pine nemene matre ame koi Iesu, tre, pëkö nöje ka sisitria hune la ketre? Hnene hi la aqane goeëne nyidrëti me Tretretro i nyidrëti la itre atr. Hnei Iehova hna xupe la itre atr matre troa tiqa la ihnadro hnene la nöjei pengöne atr. (Genese 1:27, 28) Haawe, patre fe kö thei Iehova me Iesu la  mekune laka, ka sisitria pe kö la ketre pengöne atr me nöj maine qene hlapa pena. (Ite Huliwa 10:34, 35; Hna Amamane 7:9, 13, 14) Loi e tro fe sa hane xötrethenge la lue tulu ka lolo cili.—Mataio 5:43-48.

7, 8. (a) Drei la hne së troa cilëgölin, nge pine nemen? (b) Nemene la nyine tro sa mekune hnyawa göne la itre nyin ne la itre jol ka ej thene la atr?

7 Pine nemene matre tha tro pi kö sa sajuëne la ketre mus maine atr cilëne pena? Pine laka, easa cilëgöli Iehova. Nyidrëti la Atre Musinë së. Ame ekö e Edena, hnei Satana hna qaja ka hape, ngazo la aqane musinëne Iehova la itre atr. Angeic a ajane tro la itre atr a mekune ka hape, sisitria kö angeic hui Akötresie. Iehova a nue së tro sa isa iëne la hne së hna troa nyixölen. Ngo tune kaa fe epun? Epuni a hane drengethenge Iehova, ke epuni a mekune ka hape, sisitria kö la musi Nyidrë hune la itre sipu mekuna i epun? Xecie kö koi epuni laka, Baselaia i Nyidrëti hmekuje hi la ka troa nyinyine la itre jol? Nge tune kaa, atreine kö la atr troa ketre sipu mus?—Genese 3:4, 5.

8 Maine tro la ketre atr a hnyingë epuni la hnei epuni hna mekune göne la ketre parti politik, maine ketre gurup, maine ketre organizasio, nemene la nyine tro epuni a sa? Ame la itre xa gurupe cili, tre, maine jë tha ka ngazo kö, nge angatre jë a ajane troa xatuane la itre atr. Ngo, canga mama hi koi së laka, Baselaia i Akötresieti hmekuje hi la ka troa nyinyine la itre jol, me apatrene la nöjei thiina ka tha meköti kö. Ketre, loi e tro sa xötrethenge la itre hna amekötine hnei Iehova e hnine la ekalesia, ngo tha tro kö sa isa kuci mekun. Celë hi lai ka acatrene la cas e hnine la ekalesia.

9. Nemene la jole ka eje thene la itre pane Keresiano ekö, nge nemene la nyine tro angatr a kuca?

9 Ame ngöne lo hneijine ne la itre pane Keresiano ekö, hna iwesitrë la itre atrene la ekalesia ne Korinito. Öni itre xan: “Ate i Paulo ni ; nge ate i Apolo ni ; nge ate i Kefa ni ; nge ate i Keriso ni.” Ame hë la kola öhne lai hnei Paulo, angeic a hnehengazo. Ketre jole ka tru, pine laka, kola enijëne la ekalesia matre canga tro hi a patre la tingeting. Celë hi matre, angeic a hnyinge ju kowe la itre trejine trahmanyi me föe ka hape: Hape u, hna thupathupa Keriso ?” Öni angeic e ithuecatre koi angatr ka hape: “Ini a sipo nyipunie ngöne la atesiwati ne la Joxu shë Iesu Keriso, ka hape, loi e ca hna ewekë nyipunie, mate tha kaqa kö nyipunie ; loi e nyipi ce hni nyipunie ngöne la mekune ka cas.” Ceitune hi me easë enehila. Tha tro pi kö a nue la itre iwesitrë troa thë la tingetinge e hnine la ekalesia.—1 Korinito 1:10-13; e jë la Roma 16:17, 18.

10. Nemene la ithuecatre hnei Paulo hna hamëne kowe la itre Keresiano hna iën, nge nemene la ini hne së hna xome qa ngöne lai?

10 Paulo a amekunëne la itre Keresiano hna iën ka hape, hna ië angatr troa mele e koho hnengödrai, nge tha tro pi kö angatr a wangatrune menune la “ite ewekë  fen.” (Filipi 3:17-20) * (Wange ju la ithuemacany.) Angatre hi lo itre ka nyitrenge ewekë i Akötresie me Keriso. Ame la kola mele ngöne la ketre nöje hnene la ketre atre nyitrenge ewekën la ketre nöj, tre, tha angeice kö a hane lö hnine menune la itre jole me kuci politik. Ketre tune mina fe, tha loi kö e tro la itre hna iën a lö hnine la itre jol me kuci politik ngöne la fene celë. (2 Korinito 5:20) Ame kowe la itre ka mejiune troa mele palua e celë fen, angatr a nyipici kowe la Baselaia, nge tha angatre kö a hane lö hnine la itre icilekeu ne la fene celë.

ININE JË TROA NYIPICI KOWE LA BASELAIA I IEHOVA

11, 12. (a) Nemene la itre thiina nyine tro sa thipetrije maine easa ajane troa nyipici kowe la Baselaia i Akötresie? (b) Nemene la mekuna ne la ketre trejine föe göne la ketre lapa, nge nemene la ka xatua eahlo troa saze?

11 Kola mama e cailo fen laka, catre la aqane imelekeu ne la itre atr e casi hi la aqane mele ne la itre xötrapane i angatr, casi hi la qene nöj, nge casi hi la qene hlapa i angatr. Angatr a pi mama fë la nöje i angatr. Ngo tha tro pi kö sa nue la itre aqane ujë cili troa ajojezi së. Loi e tro pe sa saze la aqane tro sa mekun, nge nyipiewekë fe tro sa inine hnyawa la mekuthetheu së matre tha tro kö sa ië hna hnim e traqa ju la itre jol. Nemene la aqane tro sa ujë tune lai?

12 Drei la ketre ceitun: Hna hnaho Mirjeta * (wange ju la ithuemacany) e Yougoslavie. Ame ngöne la götran hnei eahlo hna mele ngön, tre, hna methinëne la angetre Serbie. Ame hë la eahlo a atre Iehova, eahlo ha trotrohnine laka, tha ka ië hna hnime kö Nyidrë, nge, ame Satana, aja i angeic, tro la itre atr a ixele ma iwai. Haawe, eahlo a thele jë troa saze la aqane mekune i eahlo, ngo ame ju hi la kola nyiqaane isi la itre lapa ngöne la götrane hnei eahlo hna mele ngön, eahlo hmaca hi a goeëne angazone ju la angetre Serbie. Xele eahlo ma hane cainöje koi angatr. Atre hnyawa hi eahlo ka hape, ka ngazo, ene pe eahlo a thithi jë koi Iehova matre tha tro kö eahlo a ujë tune lai. Eahlo fe a sipo Nyidrë troa xatua eahlo troa nyiqaane xome la huliwa ne pionie. Öni eahlo ka hape: “Mama hnyawa ha koi ni laka, ketre ixatua ka sisitria la troa catre cainöj. Ame ngöne la eni a cainöje trootro, eni a thele troa ihnim tui Iehova, ene pe kolo ha patre trootro lo itre aliene hning ka ngazo.”

13. (a) Nemene la ewekë ka traqa koi Zoila, nge nemene la aqane ujë i eahlo? (b) Nemene la ini hne së hna xome qa ngöne la hna melëne hnei Zoila?

13 Zoila la ketre trejine föe ne Mexique ka fek a tro Europe. Ame hnine la ekalesia i angeic, tre, hetrenyi la itre trejine trahmanyi me föe ka traqa fe qa ngöne pena la ketre götrane e Amérique latine. Kola qaja hnei Zoila ka hape, hnene la itre xan e angatr hna hnyima fë la götrane ne nöje hnei angeice hna mele ngön, memine la qene nöj i angeic me itre miuzik ne e cili. Tha madrine kö angeic, matre angeic a thithi koi Iehova troa xatua angeic, matre tha tro kö angeic a wesitr. Maine easë ju fe, nemene la aqane tro sa ujë? Hetre itre xa trejine pala kö ka catre xomihnine la kola jelengazone la sipu nöje i angatr hnene la itre atr. Haawe, tha  tro pi kö sa qaja maine kuca la ketre ewekë nyine troa amamane ka hape, ka sisitria kö së hune la itre xan. Tha tro pi kö sa aciane la iwatratra e hnine la ekalesia, maine ngöne la itre xa götrane pena.—Roma 14:19; 2 Korinito 6:3.

Sipo Iehova jë troa xatua epuni matre tro epuni a hane xome la aqane goeëne Nyidrëti la itre atr

14. Nemene la ka troa xatua epuni troa goeëne la itre atr tui Iehova?

14 Atre asë hi së laka, ka cas la itre hlue i Iehova, matre tha tro pi kö sa mekune ka hape, ka sisitria kö la ketre nöje hune la ketre. Ngo maine jë hnei epuni hna mel e nyipine la hnepe lapa i epun me itre sinee ka akökötrene la aja troa atrune la sipu nöje i epun. Celë hi matre, ame itre xa ijin, maine jë tro epuni a goeëne angazone la itre atrene la itre xa nöj, me qene nöje i angatr, me qene hlapa i angatr, me hane ngönetrei angatr. Nemene la ka troa xatua epuni troa saze? Pane mekune hnyawa ju la aqane goeëne Iehova la itre atr ka pi mama fë la nöje i angatr, maine ka mekune pena ka hape, ka sisitria kö angatre hune la itre xan. Catre pi troa thele ewekë ngöne la epuni a isa inine la Tusi Hmitrötr maine pena, ngöne lo hmi hnepe lapa. Thupene lai, sipo Iehova jë troa xatua epuni matre tro epuni a hane xome la aqane goeëne Nyidrëti la itre atr.—E jë la Roma 12:2.

Maine easa ajane troa nyipici koi Iehova, loi e tro sa drengethenge Nyidrë ngacama troa upe iele kowe la ngazo (Wange ju la paragarafe 15, 16)

15, 16. (a) Pine laka ketrepengöne kö së, nemene la aqane ujë ne la itre atr? (b) Tro la itre keme me thin a xatuane tune kaa la itre nekö i angatr troa nyipici koi Iehova?

15 Qa ngöne laka, easa ajane troa nyihlue  i Iehova cememine la mekuthetheu ka lolo, haawe, canga mama hi e itre xa ijin, laka ketrepengöne kö së hune la itre sine huliwa së, me itre sine ini së, me itre ka lapa ezi së, me itre sinee së. (1 Peteru 2:19) Ase hë Iesu hmekë së laka, tro la itre atr a methinë së hnene laka, isa pengö së kö me angatr. Tha tro pi kö sa thëthëhmine ka hape, ame la itre ka icilekeu me easë, tre, thatre fe kö angatr la pengöne la Baselaia i Akötresie. Haawe, tha trotrohnine kö angatr la kepine matre nyipi ewekë tro sa nyipici kowe la Baselaia, ngo tha kowe kö la itre musi ne la atr.

16 Maine easa ajane troa nyipici pala hi koi Iehova, nyipi ewekë tro sa drengethenge Nyidrë, ngacama qeje së ju hë maine kuca pena hnene la itre atr la ketre ewekë koi së. (Daniela 3:16-18) Maine jë troa jole kowe la itre thöth troa ketrepengöne la aqane ujë i angatr. Loi e tro la itre keme me thin a xatuane la itre nekö i angatr troa catre ngöne la hna ini. Maine jë tro la itre nekö i epun a xou ngöne la kola upe iele nyudren troa sali koi darapo. Ame ngöne la ijine hmi hnepe lapa, ce wange ju me nyudren la aqane mekune Iehova göne la itre ewekë cili. Ini angatre jë la aqane tro angatr a qejepengöne la itre ini hnei angatre hna mejiune kow, me metrötrën. (Roma 1:16) Ketre, xatuane jë fe la itre nekö i epun troa hane qejepengöne itre ej kowe la itre ka hamë ini koi nyudren.

KAPA MADRINE JË LA NÖJEI HNA XUPE HNEI IEHOVA

17. Nemene la mekune nyine troa thipetrij, nge pine nemen?

17 Easë asë hi a madrine la xen, me qene hlapa, me itre götrane ga lolo, me itre qene nöje ne la götrane hne së hna tru ngön. Ngo hapeu, eje kö the së la mekune laka, ame la itre ewekë hne së hna hnim, tre, ka sisitria kö hune la hna ajane hnene la itre xan? Aja i Iehova tro sa madrine la nöjei pengöne ewekë hnei Nyidrëti hna xup. (Salamo 104:24; Hna Amamane 4:11) Haawe, tha tro kö sa catre fë ka hape, sisitria kö la hne së hna kuca hune la itre xan?

Aja i Iehova tro asë hi la nöjei pengöne atr a mele palua

18. Pine nemene matre loi e tro sa goeëne la itre xan tui Iehova?

18 Aja i Iehova tro asë hi la nöjei pengöne atr a atre Nyidrë, me nyihlue i Nyidrë, me mele palua. (Ioane 3:16; 1 Timoteo 2:3, 4) Celë hi matre, e hetre mekuna i angatre hë ka isapengöne memine la itre mekuna së, loi e tro sa hane kapa hnyawa e tha ka isazikeu kö memine la aja i Iehova. Maine tro sa ujë tune lai, tro ha sa mele madrin, nge tro pala hi sa cas memine la itre trejine me easë trahmanyi me föe. Tune la hne së hna ce wange hë, hnene laka ka nyipici së koi Iehova memine la Baselaia i Nyidrë, haawe, tha easë kö a hane lö hnine la itre icilekeu ne la fen. Easa thipetrije la pi mama, me pi hun ngöne la fene i Satana. Epi tro sa amamane la hni ne ole së koi Iehova, la hnei Nyidrëti hna ini së tro sa sajuëne la tingeting me hetrenyi la hni ka ipië! Easa mekune tune la atre cinyihane la salamo ngöne lo nyidrëti a qaja ka hape: “Hana wang, lolopi hë me sheminge pi hë la kola ce lapa la ange tejin !”—Salamo 133:1.

^ par. 10 Ame itre xa Keresiano ne Filipi, tre, itretre Roma angatr. Celë hi kepine matre, hetrenyi thei angatre la itre meköt ka pëkö thene la itre trejine me angatre ka tha atre Roma kö.

^ par. 12 Hna saze la itre ëj