ANITA * (Wange ju la ithuemacany.) la ketre föe hna qanangazon hnei föe hmunë lo eahlo a lö troa hane anyipici Iehova. Hna wathebo eahlo troa sine la itre icasikeu me qaja la ëje i Iehova. Nge e qaja mina ha Anita la ëje i Iehova, tre canga wesitre mina jë hi trahmany.

Ketre, hna wathebo eahlo fe troa ini tusi koi ha nekönatr me xomi angatre koi itre hna icasikeu. Tha aqane jole kö koi Anita, ke hnei eahlo pala hi hna thupë ijine troa ini tusi juetrë koi nyudren.

Kola mama hnyawa hnene la hna melëne hnei Anita laka, ijije fe hi tro la itre xa atrene la hnepe lapa i epuni a hane ajolë epuni troa nyihlue i Iehova. Maine jë, epuni fe hi a melëne la ketre ewekë ka tune lai. Ma nyimu macatre ne tithi epuni hë hnei mec. Maine pena, hna meci hnene la ketre nekö i epun, maine föi epun. Maine pena, hna trotriji Iehova hnene la ketre atrene la hnepe lapa i epun. Nemene la aqane tro epuni a atreine mele nyipici koi Iehova ngöne la epuni a mele hnine la itre akötre cili?

Öni Paulo aposetolo: “Nyipi koi nyipunie la xomi hnin.” (Heberu 10:36) Matre nemene la ka troa xatua epuni troa atreine xomihni?

SIPO IXATUA JË KOI IEHOVA

Ame la epuni a melëne la itre akötr, loi e mama cile koi epuni ka hape, nyipi ewekë catre la ixatua i Iehova. Thithi iele jë koi Nyidrë troa sipo ixatua. Celë hi hna kuca hnei Ana lo kola meci triji eahlo hnei trahmany. Hna asesëkötrë eahlo hnene la aqane meci nyidrë thupene la 30 lao macatre ne ce mel nyidro. Öni Ana: “Tha bëeke ju kö nyidrë qaa hna huliwa. Nyidrëti petre hi a 52 lao macatre.”

Nge maine nyipici laka, hna xom asë la traeme i Ana hnei huliwa, ngo ame pe, eje pala kö la akötr e kuhu hni eahlo. Matre nemene ju hë la hnei eahlo hna kuca? Öni eahlo: “Hnenge hna fe amamane koi Iehova la hace e kuhu hning, me sipone ielen koi Nyidrëti troa xatua ni.” Ka xecie hnyawa koi Ana ka hape, Iehova a xatua eahlo, ke, thupene ju hi la eahlo a thith, tingetinge ju hi la hni eahlo. Matre öni eahlo hmaca jë: “Ka xecie hnyawa koi ni laka, tro kö Iehova elanyi a amelene hmaca la föeng.”—Filipi 4:6, 7.

Ase hë Iehova thingehnaeane kowe la itre hlue i Nyidrëti laka, Nyidrëti a qatixenyiëne hnyawa la itre thithi angatr. (Salamo 65:2) Ketre, tro Nyidrëti fe a hamëne koi angatre la ka nyipi ewekë matre tro  angatr a atreine mele nyipici koi Nyidrë. The luelue kö, tro pala hi Iehova a xatua eö troa mele nyipici nyipine la nöjei pengöne akötr hnei eö hna melën.

THE IANANYI KÖ MEMINE LA ITRE TREJIN ME EÖ

Hetre ketre aqane xatua së hnei Iehova. Hnei Nyidrëti hna hamëne koi së la itre trejine e hnine la ekalesia. Tro sa pane ce wange la aqane itö ixatua hnene la itre trejin ne Thesalonika ngöne la kola axösisi angatr. Ame ngöne la ijine cili tre, nyipi ewekë tro la itre trejin a itö ithuecatr. (1 Thesalonika 2:14; 5:11) Hnei angatre pala hi hna ce icasikeu me casi matre troa acatrene la lapaune i angatr koi Iehova. Tro sa acatrene tune kaa la lapaune së tui angetre Thesalonika?

Nyipi ewekë tro sa cas memine la itre trejin e hnine la ekalesia, me ithuecatrekeu, ngöne fe lo itre ijine jol. (Roma 14:19) Hnei Paulo hna akötre pine la icilekeu, me itre jol ka traqa koi angeic, ngo hnei Iehova hna hamëne la trenge catre matre troa cile hut; tune lo Iehova a aijijëne la itre trejine troa hamë ixatua koi Paulo. Öni angeic e qeje angatr: “Hnei angate hna amadi ni.” (Kolose 4:10, 11) Atraqatre la ihnimi ne la itre trejine cili koi Paulo. Matre ame lo angeic a aja ixatua, hnei angatre hna akeukawanyi angeic, me xatua angeic. Maine jë, mekune fe hi epuni lo itre ijine xatua epuni hnene la itre trejin,  jëne la itre ithanata maine ketre ewekë hna kuca thatraqai epun.

THELE IXATUA JË THENE LA ITRE QATRE THUP

Hnei Iehova fe hna hamë epun la itre qatre thup e hnine la ekalesia. Angatr a xatua epun, me hamë eamo qa hnine la Tusi Hmitrötr. Hna aceitunë angatre me “nyine zaene la eny, me hnapo ene la wene, [me] tune la ite di ngöne la ga qaqacile, [me] tune la ga xapo ne la giti atraqate ngöne la nöje ka kucakuca.” (Isaia 32:2) Keukawa ju hi la hni së la troa atre ka hape, tru la aja i angatre troa xatua së. Matre, ame la kola traqa koi së la itre jol, thele ixatua jë thene la itre qatre thup. Tro angatre lai a xatua epuni matre tro pala hi epuni a nyihlue i Iehova.

Eje hi laka, thatreine kö tro la itre qatre thup a nyinyin asë la itre jol ka traqa koi epun. Ketre, itre atr ka tha pexej angatr tui epun. (Ite Huliwa 14:15) Ngo, tro lai a tingetinge la hni epun, e tro epuni a wange la ketre qatre thup, matre tro nyidrëti a thithi sai epuni koi Iehova. (Iakobo 5:14, 15) Ka tune e Italie, hnene la itre qatre thup hna xatuane la ketre trejine trahmany hna tithi hnei mec a nyimu macatre hë. Öni angeic: “Hnene la ihnimi ne la itre trejine cili me itre ijine iwai angatr hna xatua ni troa xomihnine la mecing.” Maine epuni a akötr, aja i Iehova tro epuni fe a thele ixatua thene la itre qatre thup.

CATRE JË NYIHLUE I IEHOVA

Ame la easa catre nyihlue i Iehova, tro hë sa öhne la aqane xatua së hnei Nyidrë. Celë hi hna kuca hnei John. Ame lo kola 39 lao macatre i angeic, tithi angeic ju hi hnei cancer. Ame koi angeic, tha ka meköti kö laka, kola tithi angeic hnei mec, nge thupëtresiji pala kö. Nge angeic a hnehengazone la föi angeic me nekö i angeic ka köni macatren petre hi. Öni angeic: “Tro la föeng a ce thupë ni me nekö i nyiho, me hamëne koi ni la itre drösinöe nyine xom.” Kucakuca catre angeic hnene la itre drösinöe hna xom, nge angeice fe a meci fë itrengenan. Ajolë John catre jë hi lo kola atre ka hape, ka tro ha meci la keme i angeic, matre nyidrëti fe a aja ixatua.

Nemene la ka xatua John me hnepe lapa i angeic ngöne la ijine cili? Ngacama kucakuca catre John, ngo hnei angeic hna thupën matre tro pala hi la hnepe lapa i angeic a nyihlue i Iehova. Öni angeic: “Eahuni a sine la itre icasikeu asë, me cainöje e nöjei wiik, me kuca lapane la hmi hnepe lapa ngacama tha ka hmaloi kö.” Atre hë John la enyipiewekëne la troa acatrene pala hi la aqane imelekeu i angeice me Iehova. Maine nyipici laka, hnei angeic hna pane hnehengazo menu ngöne lo xötrei, ngo saqe hmaca hi tingetinge la hni angeic. Tha sihngödri kö koi angeic la etrune la ihnimi Iehova, ke, hnei Nyidrëti hna hamë angeice la trenge catre ka ijij matre tro angeic a cile catr. Tro fe Iehova a xatua epuni tune lai ngöne la epuni a hnehengazo, maine xou pena. Öni John: “Tro Iehova a acatrene la lapaune i epun, tune lo aqane kuca Nyidrëti koi ni.”

Ame la easa akötr, mekune ju lo trenge ewekë i Paulo kola hape: “Nyipi koi nyipunie la xomi hnin.” Qale jë koi Iehova ngöne la thith. Lapa catre ju memine la itre trejin ne la ekalesia, me thele ixatua thene la itre qatre thup, me catre nyihlue i Iehova. Tro kö Nyidrëti a xatua epuni troa cile catre kowe la itre jol ka traqa koi epun, maine ka troa traqa.

^ par. 2 Hna saze la itre ëj.